Sunteți pe pagina 1din 4

Domnule Presedinte,

Subsemnatul [...], domiciliat in[...], in calitate de parat in dosarul nr.[...], cu termen la[....], depun
prezenta


Intampinare

Prin care va solicitam respingerea cererii de chemare in judecata formulata de reclamantul[...].

Motivele intampinarii:

In fapt, aratam ca, prin cererea de chemare in judecata formulata de[...], s-a solicitat[...]
Avand in vedere faptul ca ( se arata mai intai exceptiile )[...], solicitam respingerea actiunii.
In ceea ce priveste cererea reclamantului, situatia in fapt si in drept este cu totul alta ( se raspunde la
fiecare capat de cerere cat si la elementele de drept invocate in cerere)[...]
In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art.115-118 C.proc.civ.

Dovada cererii inteleg sa o fac cu : acte( trebuie enumerate si depuse copii de pe acestea),
interogatoriul reclamantului, martori ( trebuie aratat numele si adresele acestora), expertiza( trebuie
aratate obiectivele acesteia si ce anume vrea sa dovedeasca cu ea).

Depun intampinarea si actele de care am facut vorbire in[...]exemplare, unul pentru instanta si [...]
pentru a fi comunicate reclamantului.

Data[...]


Semnatura[...]


Domnului Presedinte al....


Instanta.................
Sectia ....................
Dosar nr. ...............


DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a), cu domiciliul in
......................................................................................................, prt / intimat (in cazul in
care v aflai in apel sau recurs) n cauza ce formeaz obiectul dosarului nr. ..............., n temeiul art. 115
Cod procedur civil, formulez prezenta:

NTMPINARE


Prin care v rugm s respingeti actiunea / apelul / recursul ca inadmisibil() si nefondat(), avnd n
vedere urmtoarele:
MOTIVE

n cazul in care sunt incidente anumite exceptii. va trebui sa incepeti cu invocarea si motivarea acestora.)

1. Exceptia ...........

n fapt, .............................................(urmand a prezenta pe scurt situaia de fapt i a motiva incidena excepiei
invocate. Pentru fiecare excepie invocat. va trebui s urmai aceeai pai).


n cazul in care nu aveti exceptii de invocat. atunci puteti incepe redactarea conform modelului de mai ios.)

n fapt, ..................................................(urmand s menionai toate situaia de fapt care exist intre dvs. i
reclamant / apelant / recurent. trebuind sa menionai toate aspectele care s conchid asupra respingerii aciunii prii care a
introdus cerere).

Pe cale de consecint, avnd n vedere .............................................va trebui s formulai o
concluzie pe care instana trebuie s o aib in vedere - o fraz final care s incadreze ideile i temeiurile menionate pe larg
anterior) v solicitm s respingeti actiunea ca inadmisibil si nefondat.

n drept, art. 115 C.p.c i orice alt articol de drept. lege. hotarare de Guvern etc. care este aplicabil) situaiei dvs.)

Probe: nscrisuri, martori, interogatoriu (in funcie de obiectul cererii i de admisibilitatea probelor).

De asemenea, n temeiul art. 242 alin. 2 C.p.c, v solicitm judecarea cauzei si n lipsa noastr. in
situaia in care nu v puteti prezenta personal in instan).
*********************
umele si semntura dvs.)

DOMNULUI PRECEDINTE AL ....................... instana la care v iudecai)
NSTANTA
1)
..........................
DOSAR NR. ........../................
TERMEN ..............................

DomnuIe Presedinte,
Subsemnatul ..........................., domiciliat in
2)
........................, str. ................ nr.
......, bloc ......, scara ....., etaj ........., apart. ...................., sector/judet ...................,
reprezentatprin avocat ........................, cu sediul profesional in ......................, str. ...
.............. nr. ......,bloc ......, scara ....., etaj ...., apart., sector/judet ................, parat
in actiunea ce formeazaobiectul dosarului nr. ......../.................., in contradictoriu cu
reclamantul ........................., domiciliat in ..........................., str. ............... nr. ......,
bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .................., in conformitate cu
dispozitiile art. 115 Cod procedura civila, in termen legal formulez prezenta

INTAMPINARE
impotriva sus-mentionatei actiuni pe care va solicit sa o respingeti.
Va solicit de asemenea, in conformitate cu dispozitiile art. 274 Cod procedura civila, sa obligati
reclamantul sa imi plateasca cheltuielile de judecata ocazionate de acest proces.
MOTIVELE PREZENTEI INTAMPINARI
)
:
IN FAPT:
Subsemnatul am fost chemat in judecata de catre reclamant pentru
................................................................................................................. .
n realitate, situatia descrisa in actiune de catre reclamant nu corespunde realitatii intrucat
.............................................................................................
............. .
DOMNULUI PRESEDINTE AL
4)
...................
1. Cererea se depune inaintea primei instante, indiferent daca competenta materiala apartine
judecatoriei, tribunalului,curtii de apel etc.
2. Daca paratul locuieste in strainatate acesta va indica un domiciliu ales in Romania, unde urmeaza sa i
se faca toate comunicarile privind procesul.
3. Intampinarea va cuprinde raspunsul la toate capetele de cerere ale actiunii reclamantului, motivate atat
in fapt, cat si in drept, dovezile cu care paratul intelege
sa se apere impotiva fiecarui capat de cerere, exceptiile de procedura pe care paratul
le invoca impotriva reclamantului si a actiunii acestuia.
4. Se indica instanta competenta material si teritorial sa judece cauza.


Pe cale de consecinta, avand in vedere cele prezentate mai sus, (va invoc exceptia
1)
....... si va solicit
respingerea actiunii reclamantului ca
2)
........................., alaturi de obligarea reclamantului la plata
cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat,
onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecatoreasca etc.).
IN DREPT:
mi intemeiez prezenta pe dispozitiile art. 82, 115-118 Cod procedura civila, art. 274 Cod procedura civila
si pe dispozitiile art.
)
............. .n dovedirea celor de mai sus inteleg sa solicit instantei incuviintarea
administrarii urmatoarelor probe:
proba cu inscrisuri, pe care le depun instantei in 2 exemplare certificate conform cu originalul;
proba testimoniala cu 2 martori. Propun ca martori spre a fi audiati pe:
1. ............................ domiciliat in ...................., str. ....................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ....,
apart. ....., sector/judet ..........................;
2. ............................ domiciliat in ...................., str. ....................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ....,
apart. ....., sector/judet ..........................;
proba cu expertiza tehnica
4)
........................................ privind
5)

..............................................................................................;
probe cu ajutorul carora intentionez sa dovedesc caracterul neintemeiat al actiunii reclamantului,
demonstrand ca ........................................................................
........................................................................................................ .
Solicit de asemenea sa dispuneti citarea reclamantului la interogatoriu.
Depun prezenta in doua exemplare, dintre care un exemplar pentru instanta si celalalt pentru comunicare
reclamantului.
ANEXEZ6):
1. .............................................. .
2. .............................................. .
. mputernicirea avocatiala si contractul de asistenta juridica nr. ............... .

SIMNATLRA

:. Dccc este cczul: de ex. exceptic lipsei cclitctii procesucle pcsite c pcrctului scu exceptic cutoritctii de lucru
judecct etc.
z. Neintemeictc scu lipsitc de interes scu qresit indreptctc impotritc unei persocne ce nu cre cclitcte procesucl
pcsitcin ccuzc etc.
(. Se indicc textul de leqe ce justi[icc respinqerec cctiunii reclcmcntului.
a. Se indicc [elul expertizei solicitcte (bunuri mobile, bunuri imobile, contcbilc, topometricc, medico-leqclc etc.)
=. Se crctc obiectitele urmcrite prin e[ectucrec lucrcrii de speciclitcte.
. Ccnd dotcdc se [cce prin inscrisuri, se tor clcturc lc cerere ctctec copii ccte pcrti sunt, clcturi de inscrisurile
rezertcte instcntei: copiile tor [i certi[iccte de reclcmcnt cc sunt lc [el cu oriqinclul. Se tc putec de csemenec
depune docr o pcrte c unui inscris reletcntc in ccuzc, instcntc insc putcnd dispune in[ctiscrec inscrisului in
intreqime. Dccc inscrisurile sunt scrise intr-o limbc strcinc scu cu litere techi se tor depune
trcduceri scu copii cu litere lctine, certi[iccte de pcrte.

S-ar putea să vă placă și