Sunteți pe pagina 1din 9

Avizat, Avizat,

Inspector Școlar General Inspector Școlar Educativ


Prof. Mrejeru Marcela Prof. Alexandrescu Grigore

Avizat,
Coordonator pentru Programe şi Proiecte
Educative Şcolare şi Extraşcolare
Prof. înv. preşcolar, Coman Luminiţa

PROIECT EDUCATIV
CONCURS INTERJUDEȚEAN DE CREAȚIE PLASTICĂ

EDIȚIA a III a
CONCURS JUDEȚEAN DE CREAȚIE ARTISTICO-PLASTICĂ
DOMENIUL CULTURAL-ARTISTIC
PERIOADA DE DESFĂȘURARE: 14.09.2022 - 16.03.2023
AN ȘCOLAR 2022- 2023
ORGANIZATOR,
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ȚICLENI
DIRECTOR,
PROF. PLEŞA MIRELA

COORDONATORI PROIECT,
PROF. ÎNV. PREŞCOLAR, COMAN LUMINIȚA
PROF. ÎNV. PREŞCOLAR, BEJINARU MARIA- ELIDA
ECHIPA DE IMPLEMENTARE:
PROF. CREŢAN CRISTINA
PRO. PUŞCAŞ CLAUDIA
PROF. DUNGĂ ARITINA- CARMEN
PROFESOR CONSILIER, UNGURENU CLAUDIA
BIBLIOTECAR, TRUȘCĂ ABIANA
PROF. ÎNV. PREŞCOLAR, BĂZĂVAN LARISA
PROF. ÎNV. PREŞCOLAR, TÎRCĂ FLOROIU MARIA

PARTENERI

Inspectoratul Școlar Județean Gorj Inspector General,


Prof. Mrejeru Marcela
Nr............./.........................

Inspector Școlar Educativ


Alexandrescu Grigore

Inspector Şcolar pentru Educaţia Timpurie,


Prof. Mîndruleanu Simona Ionela

Casa Corpului Didactic Gorj Director, Prof. Vulpe Daniela


Nr……./………….

Primăria oraș Țicleni Primar, Radu Constantin


Nr……./…………...

Inspector, Accesare Fonduri și Dezvoltare Locală,


Avram Ileana

Casa de Cultură Țicleni Coordonator Casa de Cultură Ţicleni,


Nr……/……………. Negreanu Paula-Cristina

Biblioteca Orășenească Țicleni Bibliotecar,


Nr……../…………….. Vîrdarie Adriana

Biblioteca Școlară „Miron Dobroiu” Bibliotecar,


Nr………/…………… Trușcă Abiana Sorina
ARGUMENT
„Nu există artă mai frumoasă decît arta educaţiei. Pictorul şi sculptorul creează chipuri fără de viaţă,
pe cînd educatorul creează un chip viu. Privind la el se bucură şi omul, se bucură şi Domnul”.
(Sf. Ioan Gură de Aur)
Spiritul de observaţie este o forţă revelatoare ce stimulează unitatea gîndirii copilului
îmbinându-i acţiunea cu inteligenţa şi acestea - cu experienţa lui artistico-plastică. Imaginaţia invocă,
angajează afecţiunea şi sensibilitatea estetică. Ea are un rol decisiv în dezvoltarea plenară şi
armonioasă a personalităţii copiilor.
Fantezia la copil este ca o arenă de lansare către creaţia plastică. Prin imaginaţie copilul
realizează diverse comparaţii, asocieri, combinări sporindu-şi capacităţile creatoare.
Copiii pot crea povestiri, poezii, muzică, construi diverse obiecte, dar posibilităţile care le oferă
activităţile artistico-plastice sînt mult, mult mai vaste. De cum a pus mîna pe creion, pe boţul de lut,
copilul poate descoperi şi crea, zi de zi, pas cu pas, de la cea mai fragedă vîrstă. Folosind plăcerea
copilului de a se exprima, de a se realiza prin mijloace artistice, dezvoltăm aceste capacităţi care vor
deveni comori de mare preţ pentru viitor.
Gustul artistic este capacitatea de a reacţiona pozitiv la contactul cu opera artistică , faţă de
unele aspecte ale naturii , ambianţa estetică din jur, faţă de relaţiile frumoase dintre oameni şi alte
fiinţe. Acest fenomen nu poate fi lăsat doar la nivel de intuiţie. Reacţia copilului faţă de fenomenul
estetic trebuie dirijată spre folosirea intelectului în aprecierile estetice.
Educaţia artistico - plastică este una din marile şanse de echilibrare fizico-comportamentală şi
această şansă o are fiecare prin asimilarea limbajului plastic, gramaticii artelor plastice.
SCOPUL PROIECTULUI
Identificarea, stimularea și valorificarea potențialului creativ al elevilor/preșcolarilor, prin
realizarea unor lucrări literare și plastic originale, având ca temă universului copilăriei „Poveștile
minunate ale copilăriei”
Obiectivele specifice ale proiectului:
• stimularea creativității și imaginației elevilor/preșcolarilor prin realizarea unor materiale /lucrări
deosebite;
• valorificarea mesajelor, informațiilor, gândurilor, trăirilor, sentimentelor legate de copilăriei,
„Poveștile minunate ale copilăriei” și emoțiile legate de acest univers;
• dezvoltarea abilității de comunicare și interrelaționare prin limbaj literar și plastic între
elevi/preșcolari din școlile partenere;
• antrenarea unui număr cât mai mare de elevi și preșcolari în activități extrașcolare;
Grup țintă.
• preșcolarii grupelor mică, mijlocie și mare;
• elevii școlilor primare;
Durata proiectului -6 luni
Descrierea activităţilor:
ACTIVITATEA NR. 1
a. Titlul activităţii: Activitate informativă.
b. Data/perioada de desfăşurare: 23.09.2022- 30.09.2022
c. Locul desfăşurării: Grădinița Nr.1 Țicleni.
d. Participanţi: coordonatori şi echipa de proiect.
e. Descrierea pe scurt a activității: Întocmirea raportului concursului din ediţia precedentă.
ACTIVITATEA NR.2
a. Titlul activităţii: Activitate informativă.
b. Data/perioada de desfăşurare:03.10.2022-28.10.2022.
c. Locul desfăşurării: Grădinița Nr.1 Țicleni.
d. Participanţi: coordonatorii de proiect.
e. Descrierea pe scurt a activității:
- formarea echipei de implementare, întocmirea proiectului și implementarea acestuia;
- constituirea unei baze de date cu cadrele didactice participante la proiect;
ACTIVITATEA NR. 3
a. Titlul activităţii: Activitate informativă
b. Perioada de desfăşurare: 15.12.2022- 31.01. 2022.
c. Locul desfăşurării: Grădinița Nr.1 Țicleni
d. Participanţi: coordonatorul și echipa de proiect
e. Descrierea pe scurt a activității:
Înscrierea şi primirea plicurilor.
ACTIVTATEA NR. 4
a. Titlul activităţii: concurs
b. Data/perioada de desfăşurare: 15 februarie 2023.
c. Locul desfăşurării: Casa de Cultură Țicleni.
d. Participanţi: coordonatorii de proiect și echipa de jurizare.
e. Descrierea pe scurt a activității: Desfăşurarea concursului de desen, pictură, în incinta Casei de
Cultură Țicleni.
ACTIVITATEA NR. 5
a. Titlul activităţii: Activitate informativă
b. Data/perioada de desfăşurare: 16.02. 2023-16.03.2023.
c. Locul desfăşurării: Grădinița Nr. 1 Țicleni.
d. Participanţi: coordonatorii de proiect, echipa de implementare.
e. Descrierea pe scurt a activității: Completarea și trasmiterea diplomelor, tuturor participanţilor din
oraș, judeţ şi din alte judeţe din ţară.
Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului.
Dat fiind numărul de solicitări de înscriere primite din partea altor județe în anul precedent,
concursul județean „Poveștile minunate ale copilăriei” își propune să se desfășoare în acest an școlar
cu un număr de aproximativ 128 de cadre didactice și 353 de preșcolari/elevi participanți de la
grădinițele din oraș, județ și din țară.
Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului:
Monitorizarea se va face pe activităţi, pentru fiecare activitate întocmindu-se câte un plan de acţiune. De
de asemenea, pentru fiecare activitate vor exista liste cu toţi copiii preşcolari/elevii, cadrele didactice şi
partenerii participanţi. Fiecare activitate va fi fotografiată.
Modalități de asigurare a continuității/sustenabilitatea proiectului.
Experiența acumulată în timpul derulării proiectului ne va ajuta să ne orientăm mai repede și mai
ușor în activitatea viitoare.Vom analiza, vom judeca propria muncă și a celor din jur, respingând
anumite nepotriviri și venind cu îmbunătățiri.Continuarea proiectului se va centra pe sugestiile
primite și pe propunerile inovatoare ale participanților la proiect.Pe viitor, ne propunem să atragem
un număr cât mai mare de școli care să participe la activitățile care se vor desfășura începând cu anul
școlar următor, școli din județ și din alte județe cu care vom avea încheiate parteneriate și protocoale,
să căutăm noi parteneri și pentru dezvoltarea acestui proiect.
Activități de promovare/mediatizare și diseminare pe care intenționăm să le realizăm în timpul
implementării proiectului .
-pe site-ul școlii ;
-www didactic.ro
-realizarea și distribuirea de materiale informative în școlile din județ;
-realizarea și expunerea de postere cu aspecte ale activităților desfășurate în timpul proiectului;
-prezentarea punctelor forte ale proiectului în ședințele cu părinții, cercuri pedagogice la nivel local
și județean;
-participarea cu acest proiect la simpozioane locale, județene, naționale care vizează parteneriate
educaționale;
Parteneri implicați în descrierea proiectului:
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ
PRIMĂRIA ORAȘULUI ȚICLENI
BIBLIOTECA ORĂȘENEASCĂ A ORAȘULUI ȚICLENI
BIBLIOTECA ȘCOLARĂ „MIRON DOBROIU”
CASA DE CULTURĂ ȚICLENI
REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
INTERJUDEȚEAN
,, POVEȘTILE MINUNATE ALE COPILĂRIEI ”
EDIȚIA aIIIa

Ediția a III a concursului județean „POVEȘTILE MINUNATE ALE COPILĂRIEI” se


desfășoară în ziua de 15.02.2023 și se adresează preșcolarilor/elevilor talentați din grădinițe și
clasele primare.
SECȚIUNILE CONCURSULUI:
1) CREAȚIE ARTISTICO-PLASTICĂ ( preșcolari și elevii claselor primare)
• picturi, desene, colaje cu scene din povești;
ÎNSCRIEREA
Înscrierea se va face în perioada 15.12.2022-31.01.2023 pe baza fişei de înscriere (anexa 1)
care va fi completată și trimisă împreună cu parteneriatul, lucrările copiilor şi un plic autoadresat
timbrat cu valoarea de 4 lei pe adresa: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Ţicleni, Strada Petroliştilor, Nr
686, oraş Ţicleni, Jud. Gorj, cod poştal 215600.
CONDIȚII DE PARTICIPARE
Picturile, desenele, colajele cu scene din povești vor fi realizate utilizând tehnici de lucru
alese sub îndrumarea cadrul didactic.
Lucrările se vor eticheta pe verso în colţul din dreapta jos după modelul anexat. Eticheta va
fi lipită.
SECȚIUNEA:………………………..........................................................................................
TITLUL LUCRĂRII…………………........................................................................................
NUME ȘI PRENUME PREŞCOLAR PREŞCOLAR/ ELEV ....................................................
GRUPA/CLASA………………..................................................................................................
CADRUL DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR.....................................................................................
ȘCOALA/GRĂDINIȚA………………......................................................................................
LOCALITATEA..........................................................................................................................
JUDEȚUL………………………………...................................................................................

Expoziția cu lucrările primite se va realiza în data de 14.02.2023 la Casa de Cultură a orașului


Țicleni.
EVALUAREA
Evaluarea va fi realizată de reprezentanți de specialitate din cadrul unității de învățământ şi
instituțiile partenere la data de 15.02.2023. Jurizarea lucrărilor se va realize pe 3 sectiuni:desen,
pictură, colaj
ACORDAREA PREMIILOR:
Se vor acorda premiile I, II, III şi diplome de participare pe secțiuni pentru elevi și preșcolari.
Diplomele şi adeverinţelevor fi trimise cadrelor didactice până la data de 16.03.2023.
Nu se admit contestații.
Nu se percepe taxă de participare
Anexa 1

FIŞA DE ÎNSCRIERE
CONCURS INTERJUDEȚEAN “POVEȘTILE MINUNATE ALE COPILĂRIEI”
EDIȚIA a III a

Unitatea de învăţământ:__________________
Localitatea: __________________
Judeţul: __________________
Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător: __________________
Adresa de e-mail personală (obligatoriu): __________________
Nr. de telefon (obligatoriu): __________________

Nr. Numele si prenumele Secțiunea Clasa/Grupa


crt. elevului/preșcolarului

1
2
3
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ŢICLENI
Str. Petroliştilor nr. 686, Ţicleni, Gorj
Tel: 0253/234094
E-mail: scoalagenerala1ticleni@yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ȘCOALA/GRĂDINIȚA…………………………


LOCALITATEA ȚICLENI LOCALITATEA…………………………………
TEL/FAX 0253.234.094 TEL………………………………………………..
Nr.536/ 25.10.2022 NR……/………………………………………..

ACORD DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL


Încheiat astăzi, ……………………..

ÎNTRE:
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ȚICLENI, cu sediul în Țicleni, str. Petroliștilor, nr. 686,
județul Gorj, reprezentată de prof. Pleşa Mirela în calitate de director și prof. înv. preşcolar,
Coman Luminiţa, prof. înv. preşcolar, Bejinaru Maria- Elida în calitate de coordonatori în cadrul
proiectului educativ interjudeţean„Poveştile minunate ale copilăriei” şi
ȘCOALA/GRĂDINIȚA.......................................................................................................................,
localitatea................................................., județul......................................................, reprezentată prin
.................................................................................în calitate de director
și ..................................................................................în calitate de partener în cadrul proiectului
educativ „ POVEȘTILE MINUNATE ALE COPILĂRIEI”- concurs interjudețean de creație
plastică.
Obiectul contractului
Obiectul contractului de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre instituțiile partenere în
vederea organizării și desfășurării concursului interjudețean.
Obligațiile părților:
1) Organizatorul se obligă să presteze următoarele servicii:
- să informeze prin mijloacele aflate la îndemână școlilor/grădiniţelor despre organizarea și
desfășurarea concursului interjudețean;
- să respecte termenul prevăzut în regulamentul stabilit pentru concurs;
- să organizeze expoziţia cu lucrările copiilor;
- să emită şi să distribuie diplomele elevilor/preșcolarilor și cadrelor didactice îndrumătoare;
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze concursul în școală/grădiniţă;
- să trimită plicurile cu lucrările elevilor/preșcolarilor la adresa menționată;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului.
Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi şi este valabil până la
încheierea concursului.
Clauze finale ale acordului:
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului educativ pentru ca acesta să se
deruleze conform calendarului stabilit.
Prezentul acord se încheie în 2 exemplare.
Prof. înv. preşcolar, Coman Luminiţa
Prof. înv. preşcolar, Bejinaru Maria- Elida

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ȚICLENI ȘCOALA/GRĂDINIȚA……………….

Director, prof. Pleşa Mirela Director, prof.

S-ar putea să vă placă și