Sunteți pe pagina 1din 5

FIȘA POSTULUI

PROFESOR LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

An școlar 2022 – 2023

În temeiul Legii Educației Naționale Nr.1/ 2011 cu modificările și completările ulterioare


și al contractului colectiv de muncă încheiat între Inspectoratul Județean Buzău și Sindicatul
Învățământului Preuniversitar înregistrat la Registrul de evidență a salariaților, se încheie
astăzi, ......................................., prezenta fișă individuală a postului.

Numele și prenumele ...........................................................................................


Specialitatea: ........................................................................................................
Denumirea postului: ...............................................................................
Decizia de numire..............................................................................................
Încadrarea: titular/ suplinitor/cadru didactic asociat
Număr de ore sarcini de serviciu.........................................................................
Număr de ore de predare: ...................................................................................
Cerințe:
Studii:..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Studii specifice postului.....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Vechime..................................
Grad didactic............................
Relații profesionale:
- Ierarhice de subordonare: director, director adjunct, responsabil comisie metodică;
- De colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ din
cadrul Școlii, membrii Comisiei Interne de Evaluare Continuă;
- De reprezentare a unității școlare la activități extrașcolare și extracurriculare, la care participă
ca delegat.

- I. SARCINI DE SERVICIU OBLIGATORII


- 1. Comunicare

1
- 1.1. Alege modalități eficiente de comunicare în funcție de conținutul informației,
particularitățile de vârsta și individuale;
- 1.2. Transmite informații cu caracter educativ;
- 1.3. Menține schimbul de informații profesor-elev;
- 1.4. Facilitează schimbul de informații elev-elev, coerenta si expresivitatea in
comunicare;
- 1.5. Indentifica posibilele domenii conexe de colaborare cu celelalte cadre didactice;
- 1.6. Se informeaza despre elevi;
- 1.7. Discută aspecte metodice și pedagogice ale activității didactice;
- 1.8. Utilizeaza feedback-ul în comunicare.
-
- 2. Relația familie-școală-societate
- 2.1. Informează familia;
- 2.2. Solicita informații;
- 2.3. Consiliază familia copilului;
- 2.4. Analizeaza opiniile familiei și le selectionează pe cele care sprijină strategia
educativă adecvată copilului;
- 2.5. Organizeaza activități culturale, recreative;
- 2.6. Implică familia în domeniul formativ-educativ, astfel încât să sprijine dezvoltarea
copilului.
ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI
1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII- ELEMENTE DE COMPETENȚĂ
1. Întocmirea anuală a planificării generale a activității didactice;
2. Respectarea programei școlare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare,
precum și adaptarea acesteia la particularitățile grupei/ clasei;
3. Respectarea termenelor limită din cadrul planificării generale a activității didactice și a
normelor de elaborare a documentelor de proiectare;
4. Elaborarea planurilor de intervenție personalizată (PIP), în colaborare cu echipa
multidisciplinară, conform planificării generale a activității didactice și a metodologiei în
vigoare;
5. Prezentarea PIP-urilor întocmite în vederea analizei și a evaluării în cadrul comisiei
metodice, conform calendarului stabilit; prezentarea planurilor de intervenție personalizată
revizuite semestrial, în cadrul comisiei metodice, în vederea reanalizării și reevaluării;
6. Întocmirea și transmiterea documentelor de proiectare didactică folosind tehnologia
informării și comunicării (TIC);
7. Proiectarea unor activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile și
interesele educabililor și cu planul managerial al unității.

2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE


1. Utilizarea unor strategii didactice centrate pe elev, care asigură caracterul aplicativ al
învățării;
2. Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învățământ în vederea optimizării
activităților didactice, inclusiv a resurselor TIC;
3. Diseminarea, evaluarea și valorizarea activităților realizate;
4. Identificarea și valorificarea potențialului individual de învățare al elevilor cu cerințe
educative speciale;
5. Asigurarea formării competențelor specifice disciplinei;

2
3. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE
1. Eficientizarea relației profesor- familie; implicarea părinților elevilor cu CES în procesul
terapeutic educațional, inclusiv în întocmirea și evaluarea planurilor de intervenție
personalizată, cât și în organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare;
2. Organizarea, coordonarea sau/ și implementarea activităților extracurriculare;
3. Implicarea partenerilor educaționali în realizarea programelor/ proiectelor educaționale;
4. Participarea la acțiuni de voluntariat.

4. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII


1. Elaborarea instrumentelor de evaluare (standarde, criterii de performanță, modele de teste,
criterii de interpretare, etc.);
2. Aplicarea testelor predictive, interpretarea și comunicarea rezultatelor cu asigurarea
transparenței criteriilor, a procedurilor de evaluare și a rezultatelor activităților de evaluare;
3. Asigurarea ritmicității evaluarii și revizuirea programului de intervenție personalizată în
funcție de rezultatele obținute;
4. Utilizarea instrumentelor de evaluare stabilite la nivelul fiecarei comisii metodice;
5. Corelarea instrumentelor de evaluare cu nivelul și gradul deficiențelor elevilor și cu nivelul
de achiziții al acestora;
6. Prezentarea în cadrul comisiei metodice, a rezultatelor evaluărilor și a rapoartelor de
progres;
7. Valorificarea feed-back-ului oferit de părinți și celelalte cadre didactice în vederea
optimizării procesului didactic;
8. Coordonarea elaborării portofoliului educațional al elevilor ca element central al evaluării
rezultatelor invățării.

5. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI


1. Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfășurarea
activităților în conformitate cu particularitățile clasei de elevi;
2. Monitorizarea comportamentului elevilor cu CES în gestionarea situațiilor confictuale;
3. Colaborarea permanentă cu familiile elevilor și cadrele didactice în scopul formării și
dezvoltării la elevii cu CES a unor comportamente adecvate;
4. Cunoașterea, consilierea și tratarea diferențiată a elevilor;
5. Comunicarea profesor-elevi, utilizarea feedbackului bidirecțional în comunicare;
6. Respectarea prevederilor cuprinse în Regulamentul de ordine interioară, în Legea Educației
Naționale nr.1/2011 cu modificările și complentările ulterioare, a regulamentelor în vigoare
referitoare la drepturile copilului;
7. Asigurarea integrității fizice a elevilor clasei și intervenția în cazul comportamentelor
inadecvate;
8. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică;
9. Utilizarea corespunzătoare a bazei materiale a școlii, păstrarea integrității bunurilor aflate în
subinventar și răspunderea materială în situația deteriorării și/ sau distrugerii bunurilor.

6. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE


1. Valorificarea competențelor științifice, didactice și metodice dobândite prin participarea la
programele de formare continuă/perfecționare - participarea la cel puțin un program de
formare continuă/ perfecționare/grade didactice, manifestări științifice, etc.;

3
2. Implicarea în organizarea activităților metodice la nivelul comisiei/ Cerc pedagogic-
prezența constantă la nivelul întâlnirilor metodice; susținere de activități didactice
demonstrative sau prezentări de materiale informative;
3. Realizarea/ actualizarea portofoliului profesional și a dosarului personal;
4. Dezvoltarea capacitații de comunicare și relaționare în interiorul și în afara unității( cu
elevii, cu personalul școlii, echipa managerială și cu beneficiarii din cadrul comunității-
familiile alevilor, etc.);
5. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament), respectarea
și promovarea deontologiei profesionale.

7. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA


PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE
1. Implicarea în realizarea ofertei educaționale;
2. Promovarea ofertei educaționale și a sistemului de valori al unității de învățământ la nivelul
comunității locale;
3. Inițierea și/sau derularea de parteneriate și proiecte educaționale în vederea dezvoltării
instituționale – (cel puțin un parteneriat sau proiect educațional realizat în vederea
dezvoltării instituționale a Școlii);
4. Participarea la evenimente specifice de promovare a ofertei educaționale a ș ( Târgul
ofertelor educaționale, Ziua porților deschise, emisiuni TV, etc.);
5. Promovarea imaginii școlii în comunitate și a rezultatelor elevilor prin participarea la
olimpiade, concursuri, competiții, activități extracurriculare și extrașcolare;
6. Realizarea/ participarea la programe/ activități de prevenire și combaterea a violenței și
comportamentelor nesănătoase în mediul școlar, familie și societate;
7. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate în muncă/ situații de urgență
pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ;
8. Contribuția cu propuneri/ realizare de materiale/ activități specifice pentru crearea unei
culturi a calității la nivelul organizației (în cadrul diferitelor comisii, in special comisia
metodică de specialitate, comisii cu caracter permanent și temporar, consiliul de
administrație, CIEC, CEAC).

Răspunderea disciplinară:
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător
atrage după sine diminuarea calificativului și/ sau sancționarea disciplinară, conform
prevederilor legale.

4
ANEXA LA FIȘA POSTULUI

În funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să


îndeplinească și alte sarcini repartizate de angajator, respectând normele, procedurile de
sanatate și securitate în muncă/ situații de urgență, în condițiile legii:
 membru în consiliul de administrație;
 diriginte;
 responsabil de comisie metodica/de
lucru ..................................................................... ..................................................................
..............................................................................;
 Responsabil alte comisii ....................................................................................................
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
 membru in comisia ................................................................................(alte comisii decat
cea metodica);
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Director,

(nume, semnatura, ștampila)

Semnatura titularului de luare la cunoștință:

.....................................................

Data:..............................

S-ar putea să vă placă și