Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAȚIE

Subsemnatul/(a) .........................................., cetă țean român, născut la data


de ..................................... în ..........................., cu domiciliul în .....................................................
Str. .................................nr. ........., bl............., sc......., et........., ap. ......, jude ț/sector ............................,
posesor al CI/BI seria................nr..................................., eliberat/(ă) de ......................................, la data
de ............................., CNP ............................................., declar pe propria răspundere, cunoscând
sancțiunile prevăzute de art. 326 Cod penal, că îndeplinesc condi țiile legale pentru desfă șurarea
activităților ca persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială.
Dau prezenta declarație, fiind necesară la Oficiul Registrului Comer țului de pe lângă
Tribunalul .............................................. .

Data ..................... Semnătura.........................

S-ar putea să vă placă și