Sunteți pe pagina 1din 3

SC ELSIMACONF SRL FOCSANI

Fișa postului

Constituie anexă la contractul individual de muncă nr._______din data ____________


1. DENIMIREA Productie / Sala Croit
COMPARTIMENTULUI
2. DENUMIREA Taietor confectii / bandzicar
POSTULUI
3. COD COR 815319

4. NUMELE SI
PRENUMELE
SALARIATULUI
5. SUBORDONARE Sef Sala

6. SUBORDONEAZA Nu este cazul


7. NATURA Execuție
ACTIVITATII
8. OBIECTIVELE -;
POSTULUI -;
-;
-;
- Respectarea normelor de SSM si PSI
9. CERINȚE Studii: MEDII/SUPERIOARE
Instruire: facultate sau postliceala sau liceu sau şcoală profesională în
domeniu sau curs de calificare
Abilități: tehnice si/sau sociale
10. RELAȚII Ierarhice
* se subordoneaza ...... / nu se subordoneaza ....
Funcționale
* Colaboreaza cu personalul din oricare dintre celelalte divizii/compartimente,
conform organigramei

11. ATRIBUȚII SI -;
RESPONSABILITATI -;
-;
-;
-;
-:
-;
-;
-;
-;
-;
Descrierea responsabilităților postului:
Privind relațiile interpersonale / comunicarea:
- Promovarea respectului reciproc, colaborarea si transparenta in interiorul
departamentului, in raporturile cu alte departamente, precum și în relațiile cu
persoanele din afara firmei;
- Menținerea, in cadrul departamentului, a unui climat favorabil îndeplinirii
sarcinilor de lucru;
- Respectarea normelor de sănătate, securitate și igienă în muncă, cu obligatia
de a anunta seful ierarhic superior, in cazul in care descopera ca sufera de o
boala contagioasa care reprezinta un pericol epidemiologic;
- Obligativitatea de a purta pe timpul lucrului echipamentul de lucru;
- Respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor și acțiune în caz de
urgență, a normelor de protejare si conservare a mediului inconjurator;
-utilizarea, păstrarea și întreținerea echipamentelor de protecție și a
echipamentelor de intervenție în caz de urgență;

Față de echipamentul din dotare:


-Răspunde de funcționarea in bune condiții a echipamentului, aparaturii si
utilajelor din dotarea firmei;
-Răspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice
defecțiune în funcționarea echipamentului cu care își desfășoară activitatea;
În raport cu obiectivele postului:
-Răspunde de utilizarea optima a resurselor materiale, pentru realizarea
obiectivelor de producție stabilite.
-Răspunde de păstrarea confidențialității informațiilor la care are acces.

12. CRITERII DE Rezultatele obținute:


EVALUARE - Cantitatea si calitatea lucrărilor si sarcinilor realizate;
- Gradul de îndeplinire a sarcinilor si lucrărilor la termenele stabilite;
-Eficienta lucrărilor si sarcinilor realizate in contextul atingerii obiectivelor
propuse, adaptarea la complexitatea muncii;
-Adaptarea la concepția de alternative, de schimbare sau de soluții
noi(creativitate);
-Analiza și sinteza riscurilor, influențelor, efectelor si consecințelor asumate;
-Evaluarea lucrărilor si sarcinilor de rutina (repetitive) asumarea
responsabilității;
-Intensitatea implicării si rapiditatea intervenției in realizarea atribuțiilor;
-Evaluarea nivelului riscului decizional.
Capacitatea relaționala si disciplina muncii
-Capacitatea de evitare a stărilor conflictuale si respectarea relațiilor ierarhice;
-Adaptarea la situații neprevăzute;
-Respectarea prevederilor Regulamentului intern, respectarea procedurilor
si regulilor SSM (sănătate si securitate in munca) si PSI (prevenirea si
stingerea incendiilor);
-Loialitate fata de interesele societății.
13. DISPOZITII FINALE Fisa postului se poate completa oricand cu alte atributii/sarcini de natura
profesionala trasate de superiorul ierarhic

Director general Titular post___________________________


Dată_______________ Dată_______________
Semnătură______________________ Semnătură____________________________

S-ar putea să vă placă și