Sunteți pe pagina 1din 3

FIȘA POSTULUI

1. DENUMIREA COMPARTIMENTULUI : EXECUȚIE


2. DENUMIREA POSTULUI : ȘEF BIROU PRODUCȚIE
3. TITULARUL POSTULUI :
4. RELAȚII IERARHICE :
- Se subordonează : Administratorului societății
- Are în subordine : Biroul tehnic-ofertare, Șefii de formație(șefii de echipă)
- Colaborează cu : Toate compartimentele funcționale ale societății
5. AUTORITATEA ȘI LIBERTATEA ORGANIZATORICĂ :
- Răspunde de organizarea propriei activități,
- Planifică activitatea de producție, monitorizează și răspunde de modul atingere a
obiectivelor și a indicatorilor asumați,
- Asigură menținerea unui mediu optim de comunicare
- Coordonează și asigură desfășurarea ritmică a procesului de producție, urmărind
realizarea producției
6. CUNOȘTINȚE NECESARE :
- Absolvent de studii superioare în domeniul construcțiilor
- Cunoașterea legislației în domeniu
- Cunoștințe minime de contabilitate primară
7. APTITUDINI ȘI DEPRINDERI NECESARE :
- Inteligență (gândire logică, memorie, capacitate de analiză și sinteză)
- Capacitate de organizare și conducere a activității proprii
- Capacitate de a lucra cu oamenii
- Ușurință, claritate și coerență în exprimare
- Punctualitate
- Corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii
- Aptitudinea de a lucra cu documente
- Capacitate de decizie rapidă, reacție promptă la situații de criză, echilibru emoțional
- Capacitate de motivare și mobilizare a membrilor echipei de lucru
- Asumarea responsabilității
8. ATRIBUȚII SI RESPONSABILITĂȚI :
- Răspunde de utilizarea optimă a resurselor materiale, financiare, patrimoniale și
umane alocate pentru realizarea obiectivelor de producție stabilite.
- Răspunde de organizarea generală a activităților de producție, urmărind asigurarea
cu forța de muncă.
- Răspunde de organizarea optimă a programului de lucru, în raport cu planul de
producție.
- Raspunde de desfășurarea eficientă a activității de aprovizionare și ia măsuri pentru
asigurarea desfășurării fără întreruperi a procesului de producție.
- Răspunde de acceptarea la plată a lucrărilor de investiții, precum și de verificarea
calității lucrărilor executate.
- Răspunde de păstrarea confidențialității informațiilor la care are acces.
- Anunță șeful biroului Aprovizionare, imediat ce depistează produse, servicii sau
lucrări care sunt neconforme.
- În colaborare cu funcțiile implicate din cadrul societății, urmărește asigurarea tuturor
condițiilor necesare execuției, în conformitate cu documentațiile tehnice și
procedurile de executie.
- Controlează înainte de începerea execuției, îndeplinirea tuturor cerințelor stabilite în
documentații, în vederea asigurării condițiilor necesare pentru desfășurarea
corespunzătoare a proceselor de producție, protecția muncii, prevenirea și stingerea
incendiilor, protejarea mediului ambiant, realizarea racordurilor la utilități (energie,
apă, canalizare, etc. )
- Asigură realizarea lucrărilor în conformitate cu graficele de execuție
- Participă la identificarea și analizarea neconformităților constatate în urma
controalelor și inspecțiilor efectuate, la stabilirea cauzelor și a soluțiilor propuse
pentru soluționarea neconformităților
- Asigură redistribuirea resurselor tehnico-materiale, a forței de muncă la lucrările în
curs de realizare, în funcție de termenele contractuale, de evoluția fronturilor de lucru
și alti factori determinanți în derularea proceselor de execuție .
- Întocmește la termenele stabilite, informările, rapoartele și situațiile cerute de
conducerea societății, cu privire la activitățile desfășurate și rezultatele obținute
- Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic, în limitele cunoștințelor și
aptitudinilor sale.
9. RESPONSABILITĂȚI PE LINIE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN
MUNCĂ ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ :
- să-şi însuşească şi să respecte normele, instrucțiunile proprii şi reglementările în
domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă şi situaţii de urgenţă precum şi modul de
aplicare a acestora
- să utilizeze corect echipamentele de muncă şi mijloacele de producţie;
- să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor
de securitate ale echipamentelor de muncă şi ale clădirilor şi să utilizeze corect aceste
dispozitive;
- să aducă la cunostinţa tuturor lucrătorilor orice defecţiune tehnică, sau altă situaţie
care ar putea să constituie un pericol de accidentare, sau îmbolnăvire profesională;
- să aducă la cunostinţă, în cel mai scurt timp posibil, despre accidentele de muncă
suferite de persoana proprie, sau de alţi participanţi la procesul de muncă;
- să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident;
- să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului
pentru care a fost acordat;
- să coopereze cu personalul cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, atâta timp cât este necesar, pentru a se asigure că toate condiţiile de muncă
sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru securitate şi sănătate la locul de
muncă;
10. RESPONSABILITĂȚI PE LINIE DE PROTECȚIA MEDIULUI :
- să ia măsurile necesare de reducere la minimum a producerii de deşeuri să folosească
echipamentele de protecţie şi de lucru adecvate operaţiunilor aferente gestionării
deşeurilor în condiţii de securitate a muncii;
- să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deşeuri
- să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deşeurilor să se facă în condiţii de
respectare a reglementărilor privind protecţia mediului;
- să nu abandoneze deşeurile şi să nu le depoziteze în locuri neautorizate;
- să permită accesul autorităţilor de inspecţie şi control la metodele, tehnologiile şi
instalaţiile pentru tratarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor tehnologice, precum
şi la documentele care se refera la deşeuri;
11. RĂSPUNDERE DISCIPLINARĂ ȘI MATERIALĂ :
- Conform legislaţiei în vigoare.
12. CRITERII DE EVALUARE :
- Gradul de îndeplinire a cerințelor necesare postului din punct de vedere al pregătirii
profesionale de specialitate, a experienței profesionale și a capacițății de
autoperfecționare
- Calitatea lucrărilor executate (corectitudine, claritate, concizie, etc)
- Disciplina, punctualitatea, comportamentul social, ținuta și aspectul salariatului
13. PROGRAM DE LUCRU :
- 8 ore/zi, 5 zile/săptămână. Programul este flexibil, în funcţie de necesităţi
14. MEDIU DE LUCRU :
- Birou şi teren

ADMINISTRATOR
Daniel Cepoi

TITULARUL POSTULUI
Am luat la cunoștință de conținutul prezentului document.și am primit un exemplar.

DATA, SEMNĂTURA,

S-ar putea să vă placă și