Sunteți pe pagina 1din 4

1.

SCOP

Prezenta procedura se refera la executarea Instalatiilor Sanitare si de incalzire.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se utilizeaza in cadrul de catre intreg personalul care ia parte la executarea lucrarilor de realizare a Instalatiilor
Sanitare si de incalzire.

3. DEFINITII / PRESCURTARI

SDV - Scule, Dispozitive si Verificatoare


DMM - Dispozitive de Masurare si Monitorizare
PV - Proces Verbal
PSI - Prevenirea si Stingerea Incendiilor
AQ - Asigurarea Calitatii
MMI - Mijloace de Masurare si Incercare
PFB - Produs Furnizat de Beneficiar
PM - Protectia Muncii
AQ - Asigurarea Calitatii

4. RESPONSABILITATI

Administrator
- aproba comenzile contractele ofertele de aprovizionare
- aproba planurile calitatii si instructiunile de inspectie si incercare avizat de responsabilul cu calitatea.
- aproba programul de audit intern.
- stabileste impreuna cu ceilalti membrii al conducerii societatii cerintele standard de pregatire teoretica si practica pentru
toate locurile de munca din unitate.
- aproba documentele privind instruirea si perfectionarea personalului.

Sef de Santier
- raspunde de preluarea frontului de lucru.
- coordoneaza organizarea si asigurarea desfasurarii lucrarilor de executie contractate.
- nominalizeaza pe seful punctului de lucru cu acordul Sefului Compartimentului Tehnic conform H.G. 731/91.
- asigura la punctul de lucru toate documentele, materialele, utilajele si mijloacele de masurare si incercare(MMI)
necesare inceperii si derularii executiei lucrarilor.

Sef Compartiment Tehnic


- primeste spre analiza si procesare cererile de oferta, comenzile si specificatile tehnice transmise de potentialii
beneficiari
- intocmeste proiecte de oferta.
- intocmeste programarea lunara a lucrarilor.
- supune spre aprobare Administrator proiectul de contract, dupa care il transmite beneficiarului.
- avizeaza nominalizarea pe lucrare a sefului punctului de lucru.
- verifica continutul, completudinea datelor din documentatia tehnica de executie, avizele, aprobarile proiectantului si ale
specialistilor verificari de proiecte atestati conform regulamentelor in vigoare.
- vrifica si avizeaza proiecte tehologice, proiectele de organizare si graficele de executie a lucrarilor.
- urmareste permanent stadiul tehnic si calitativ de realizare a lucrarilor cu inscrierea datelor obtinute si
concluziilor in registrul de evidenta a lucrarilor. Tine sub control si gestioneaza acest document.
- asigura pentru personalul din subordine fisele tehnologice, proiectele de executie si caietele de sarcini necesare
executarii lucrarilor de montaj si reparatii.
- asigura elaborarea planurilor calitatii sau a procedurilor, instructiunilor de inspectie si incercare documente.
- asigura participarea personalului din subordine la efectuarea inspectiei la primire prin comisiile de receptie.
- anunta din timp beneficiarul pentru participarea acestuia la punctele de verificare prevazute in planurile calitatii.
- emite ordinul de incepere a lucrarilor aprobat de Administrator
- transmite punctelor de lucru ordinul de incepere al lucrarilor, aprobat, impreuna cu contractul, proiectul de executie
- participa la identificarea cauzelor ce determina aparitia neconformitatilor si dispune personalului din subordine rezolvarea
acestora conform solutiilor adoptate.
- aproba solutii stabilite prin rapoartele de neconformitate.
- raspunde de instruirea auditorilor si calificarea acestora.
- analizeaza rapoartele de audit si observatiile rezultate, informeaza conducerea despre stadiul implementarii actiunilor
corective rezultate.

751-05 Rev. 0 Ex. DOCUMENT CONTROLAT

Proprietar de Proces: INSTALATII SANITARE Pagina 1 din 4


Data: 30.09.2016 Semnatura 751-05 Instalatii
sanitare.vsd
Sef Punct de Lucru (SPL)
- asigura activitatea de preluare a frontului de lucru si semnarea P.V. de predare-primire front.
- asigura la lucrare, personal muncitor calificat si instruit.
- urmareste si asigura la punctul de lucru, toate materialele necesare, identificabile si cu acte de calitate insotitoare .
- raspunde de dotarea punctului de lucru cu utilajele, SDV-urile, mijloacele de masurare si incercare calibrate necesare
- raspunde de realizarea, la punctul de lucru, a conditiilor prealabile necesare inceperii executiei.
- asigura insusirea si respectarea documentatiei tehnico-economice aplicabile, a procedurii tehnice aplicabile si a
Programului Raport Pentru Controlul Lucrarilor pe Santier.
- raspunde de realizarea lucrarilor si verificarea calitatii acestora.
- asigura convocarea factorilor implicati si respectarea semnificatiei punctelor de control stabilite in Programul Raport Pentru
Controlul Lucrarilor pe Santier.
- notifica operativ beneficiarului despre orice neconformitate identificata la PFB inclusiv la documentele insotitoare.
- completeaza pe parcursul executiei si la receptie, Programul Raport Pentru Controlul Lucrarilor pe Santier si restul
inregistrarilor ce atesta calitatea lucrarilor.
- raspunde de asigurarea tuturor conditiilor si respectarea prevederilor legale privind protectia muncii si PSI.
- asigura conditiile si participa la receptia finala a lucrarilor terminate.
- asigura toate conditiile pentru efectuarea verificarilor de catre Sef Compartiment Tehnic si rezolva observatiile emise de
acesta.
- transmite la Compartiment Aprovizionare propunerile pentru materialele si prefabricatele necesare a fi aprovizionate sub
forma listelor de materiale.
- verifica continutul comenzilor si contractelor de aprovizionare privind completitudinea datelor de aprovizionare inscrise.
- participa la analiza neconformitatilor si propun solutii pentru rezolvarea acestora.
- raspund la realizarea la termen a actiunilor corective initiate in zonele lor de activitate.
- propun conducerii societatii sau responsabilului de calitate initierea de actiuni corective in zonele lor de activitate.
- asigura intretinerea si exploatarea dispozitivelor, verificarea periodica a utilajelor de ridicat.

Asigurarea Calitatii (AQ)


- analizeaza si avizeaza d.p.d.v. AQ procedura tehica
- elaboreaza, difuzeaza, modifca si controleaza retragerea din uz a documentelor din cadrul .
- efectueaza audit si inspectii AQ asupra mediului de aplicare a prevederilor procedurii tehnice si Programului Raport Pentru
Controlul Lucrarilor pe Santier
- urmareste rezolvarea actiunilor corective emise ca urmare a auditurilor interne sau externe, ale beneficiarului si organelor
legale de control.
- controleaza prin sondaj activitatea de predare primire a frontului de lucru.
- efectueaza controalele planificate pe lucrare si controalele obligatorii conform punctelor stabilite in Programul Raport
Pentru Controlul Lucrarilor pe Santier
- confirma calitatea lucrarilor executate in inregistrarile emise (P.V. receptie calitativa, P.V. probe, Buletine analiza, etc.)
- emite, tine sub control si confirma inchiderea RNC
- verifica la terminarea lucrarii, inregistrarile de calitate emise si participa la activitatile de receptie finala.
- evalueaza si avizeaza planurile calitatii.
- obtine avizul beneficiarilor pentru planurile calitatii, atunci cand este prevazut prin contract.
- coordoneaza periodic modul de depozitare al materialelor si echipamentelor.
- instruieste gestionarii depozitelor de materiale privind inspectia la primirea materialelor si conditiile impuse de depozitare
a acestora.
- controleaza periodic modul de depozitare al materialelor si echipamentelor in depozit.
- intocmeste si desfasoare programul de instruire in domeniul asigurarii calitatii.
- intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la instruirea in domeniul calitatii.

Compartimentul Aprovizionare
- analizeaza oferte tehnice ale utilajelor dispozitivelor si sculelor speciale prefabricatelor materialelor transmise de
subcontractanti.
- asigura participarea personalului de subordine la comisiile de receptie.
- centralizeaza listele de materiale primite de la santier si sectii, si alte servicii.
- intocmeste documente de aprovizionare (comenzi, contracte etc.).
- asigura depozitarea produselor neconforma in spatii special amenajate pentru a evita utilizarea lor din neglijenta.
- face parte din comisia de receptie, si daca este cazul ia masuri pentru inlaturarea neconformitatilor.

Depozite
- raspunde de receptia, depozitarea si conservarea materialelor conform prevederilor procedurii de sistem, "Manipularea si
depozitarea produselor" instructiunilor proprii si ale furnizorilor.
- asigura livrarea materialelor conform solicitarilor santierului, cu copii dupa inregistrarile de calitate insotitoare.
- gestioneaza documentele de calitate insotitoare ale materialelor (certificate de calitate, buletine de analiza) si conserva
datele de identificare ale materialelor conform procedurii de sistem "Identificarea si trasabilitatea".
- este responsabil de identificarea materialului neconform si izolarea acestuia pana la rezolvarea neconformitatii.

751-05 Rev. 0 Ex. DOCUMENT CONTROLAT

Proprietar de Proces: INSTALATII SANITARE Pagina 2 din 4


Data: 30.09.2016 Semnatura 751-05 Instalatii
sanitare.vsd
5. DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMA DE SCHEMA LOGICA

Start Proces

Instructiuni pentru
Sef Punct de Lucru asigura Asigurarea conditiilor
conditiile prealabile generale prealabile generale
Instruirea personalului executant pentru executia lucrarii 751-01-01
inainte si pe parcursul executiei
lucrarilor privind continutul prvederilor
specifice PM si PSI aferente tipului de
lucrare este justificata prin intocmirea
fiselor individuale ale muncitorilor.

Fisa individuala Sef Punct de Lucru instruieste


personalul executant cu privire
la instructiunile specifice de
protectia muncii si PSI .

Se face studiul proiectului si a documentatiei tehnice Deviz de


Proiect
materiale
aferente

Pe baza unei note de comanda se scot materialele din Nota de comanda


magazie si se transmit pe baza de aviz de expeditie
Aviz de expeditie

La punctul de lucru se verifica atat concordanta


produselor cu avizul cat si calitatea produselor

Controlul Produsului
Totul e OK? NU Neconform
830-01
DA

Se verifica coloanele ce urmeaza a fi montate sa nu


fie infundate

Se intreprind actiunie necesare


S-au detectat probleme? DA
inlaturarii problemelor aparute

NU

Se pozitioneaza coloanele de scurgere pentru apa


calda si rece

La racordarea deviatiilor la Pe baza datelor din proiect se monteaza deviatiile


conducta se monteaza robinete pentru consumatori

„A”
Pe pag.
4

751-05 Rev. 0 Ex. DOCUMENT CONTROLAT

Proprietar de Proces: INSTALATII SANITARE Pagina 3 din 4


Data: 30.09.2016 Semnatura 751-05 Instalatii
sanitare.vsd
„A”
De pe
pag. 3

Se blindeaza (monteaza provizoriu) toti consumatorii

Se incarca instalatia cu apa la presiunea nominala

Se monteaza o pompa cu manometru care ridica


presiunea cu inca 1,5 ori mai mult.

Se mentine la acesta presiune timp de 24-48h

Se intreprind actiunie
S-au constatat probleme DA necesare inlaturarii
problemelor aparute
NU
PV de Receptie Calitativa
Executantul si beneficiarul intocmesc un P.V. De pentru lucrari ascunse
Receptie calitativa pentru lucrarile ce devin ascunse

Dupa executarea lucrarilor de finisaj

Se monteaza obiectele sanitare cu tot cu armaturile


sanitare si radiatoarele

Se verifica la presiune nominala instalatia (inclusiv


cea de scurgere)

Se intreprind actiunie
S-au constatat probleme? DA necesare inlaturarii
problemelor aparute

PV de Receptie Calitativa
Receptia Lucrarii 750-00-02

Seful punctului de lucru consemneaza


etapele procesului in Programului
Raport Pentru Controlul Lucrarilor pe
Santier

Programului Raport
Pentru Controlul
Lucrarilor pe Santier

751-05 Rev. 0 Ex. DOCUMENT CONTROLAT

Proprietar de Proces: INSTALATII SANITARE Pagina 4 din 4


Data: 30.09.2016 Semnatura 751-05 Instalatii
sanitare.vsd

S-ar putea să vă placă și