Sunteți pe pagina 1din 11

Seminarii clinice 153

TRANSFUZIA DE SÎNGE – TEHNICÃ,


PRECAUTII, INCIDENTE, ACCIDENTE

ANTONIU PETRIŞ, IONUŢ TUDORANCEA

Scop: introducerea în sistemul circulator a sângelui şi a


derivatelor sale pentru a menţine un nivel adecvat de
oxigenare tisulară.
Regula 10/30 (g% hemoglobină/ % hematocrit) a fost însă
criticată de un Consensus recent.

Instrumentar:
perfuzoare;
preparate de sânge (vezi tabelul 13.I).

Tehnică:

10 ETAPE
1.Obţine de la pacient informaţii privind transfuziile sale
anterioare
a mai primit transfuzii?
154 Seminarii clinice

au apărut simptome în timpul/după procedură?


dacă nu a mai fost transfuzat:

explică-i în ce constă procedura.


convinge-l că este spre binele său să o facă.
instruieşte-l să raporteze orice reacţie adversă.
obţine-i consimţământul scris.

2. Alege sistemul de perfuzie adecvat


acul cu diametrul cel mai mare pe care îl poate suporta
vena pacientului sau un cateter (previne hemoliza în
transfuzia de sânge total).
filtrul cu pori mici (obişnuit 170 microni; 40-20 microni -
reţine orice microcheag fiind util la pacienţi cu circulaţie
pulmonară compromisă) şi suprafaţă mare (creşte viteza
transfuziei).
tub Y-set ("multiple lead tubing") :
• scad riscul contaminări sângelui;
• se pot adăuga produse adiţionale/ lichide de expandare
(posibilitate de a adăuga 50 ml SF la administrarea de
masă eritrocitară pentru a-i scădea vâscozitatea).
nu se adaugă medicamente în produsul de transfuzat.
Seminarii clinice 155

nu se transfuzează peste 2 unităţi de produs sanguin pe set


perfuzor.
3. Urmează protocolul de obţinere a produsului de sânge
nu primi produsul de sânge până nu eşti pregătit să-l
administrezi!
nu-l returna băncii de sânge dacă produsul a ieşit peste 30
de minute din mediul monitorizat (1-6 0C) (pentru aceasta
există echipamente cu alarmă).
Notă: timpul de conservare maximă a sângelui este de 42
de zile (cu adaus de adenină cu/ fără manitol).

4. Identifică produsul de sânge şi pacientul care primeşte


transfuzia
verificarea va fi efectuată de două persoane.

citeşte tichetul produsului


compatibilitate ABO,Rh;
nr.de înregistrare să corespundă cu cel din F.O.;
data expirårii.
inspectează produsul de sânge
cheaguri;

tentă (roşiatică/vineţie);
prezenţa de bule de aer (contaminare?).
156 Seminarii clinice

identifică pacientul
nume/pronume;
compatibilitate ABO, Rh.

probe hematologice :
determinarea grupei ABO (metoda Beth-Vincent);
Grupe sanguine ABO (Landsteiner);

Aglutinogen Aglutinina
(de pe hematia (din plasma pri-
donatorului) mitorului)
OI 0 alfa,
beta
A II A beta
B III B alfa
AB IV AB 0

proba aglutinării directe (Jeanbreau) la patul bolnavului


punând în contact direct sângele pacientului cu sângele de
transfuzat.

proba biologică (Oehlecker): dacă apar fenomene de


incompatibilitate la mici cantităţi de sânge transfuzat ajunse în
circulaţia primitorului se opreşte transfuzia.
Seminarii clinice 157

Se administrează sânge strict izogrup sau sânge "donator


universal" (în urgenţă; nu peste 500-750 ml).

5. Înregistreză semnele vitale ale pacientului


în primele 15 min de la începerea transfuziei/ în timpul/
după transfuzie.
6. Foloseşte SF (0.9% NaCl) ca soluţie starter.
când stabileşti o linie i.v. sau începi o nouă transfuzie de
sânge (nu folosi SG 5% ! - produce hemoliză)
Este necesară încălzirea sângelui înaintea începerii
transfuziei. Aceasta se poate realiza cu metode simple
(imersia flaconului în apă caldă 30 minute, până la
obţinerea temperaturii dorite, dar există risc de hemoliză)
sau cu ajutorul unor dispozitive de încălzire controlate
electric. Temperatura maximă recomandată pentru sângele
transfuzat e 350 C, deşi aritmiile ventriculare nu apar dacă
temperatura corpului nu scade sub 280 C.
puncţia flaconului de sânge e ultimul gest efectuat!

7. Începe transfuzia încet


nu peste 2 ml/min (în primele 15 min 30 ml, iar dacă nu
apar reacţii adverse poţi creşte ritmul transfuziei).
158 Seminarii clinice

8. Menţine rata de transfuzie prescrisă


o unitate de sânge total/ masă eritrocitară în 2-4 ore (4 ore
dacă nu există o toleranţă scăzută pentru administrarea de
fluide).
există pompe de perfuzie speciale (cele uzuale pot produce
hemoliză).
în cazul ritmului lent al transfuziei:
verifică filtrul;

verifică linia i.v./ ac sau cateter;


verifică locul de puncţie la cel puţin 30 de minute (sângele
nu se resoarbe uşor dacă infiltrează regiunea).

9. Atenţie la identificarea reacţiilor adverse (vezi tabelul


13.II)

10. Completeaza fişa posttransfuzie.


Doar după această etapă se consideră transfuzia încheiată!
semnătura a 2 persoane care au identificat produsul de
sânge/ pacientul.
tipul produsului administrat, volumul total perfuzat;

date clinice pre/ post transfuzie;


momentul începerii/terminării transfuziei.
Seminarii clinice 159

Transfuzie ineficientă:
la evaluarea hematologică posttransfuzie se observă că
scopul terapeutic nu a fost atins (creşterea Hb,Ht) deoarece
există:
anticorpi decelabili (Coombs +);
anticorpi nedecelabili (hipersplenism?).

Accidente transfuzionale
imediate
incompatibilitate în grup ABO, Ac naturali (Rh,Kell,Duffy
etc.);
reacţii alergice;
• benigne - reacţia frison-hipertermie;
• maligne - anafilaxie;
şoc endotoxinic;
supraîncărcare volemică;
mecanice (embolice).

tardive
transmiterea bolilor virale/parazitare;
supraîncărcare cu fier - hemocromatoză;
intoxicaţie cu citrat de sodiu;

hiperpotasemie, acidoză metabolică (exces de H+);


160 Seminarii clinice

reacţia grefă contra gazdă posttransfuzională;


purpură trombocitopenică posttransfuzională.

Bibliografie
1. Querin JJ, Stahl LD. 12 simple, sensible steps for successful blood
transfusions. Nursing 1983; 13: 34-43.
2. Hewitt.PE, Wagstaff W. The blood donor and tests on donor
blood. BMJ 1989; 299: 1391-1394.
3. Herve P. La transfusion d'un malade anemique, quand et
comment? Rev Prat 1993; 43: 1403-1406.
4. Lefrere JJ. Accidents transfusionnels Rev Prat 1994; 299: 1391-
1394.
5. Marino PL. Principles of transfuzion therapy in The ICU Book.
Lea and Febinger Philadelphia 1991: 218-231.
6. Petriş A. Note de stagiu. Medicină internă. Barem de lucrări
practice pentru studenţi. Ed. Pim, Iaşi 2008.

Anexe
1. Accidente transfuzionale
A.Imediate

Tip Cauza Diagnostic Frecven]\/ Tratament


Evolu]ie
Incompatibilitate în -eroare -debut în -rar • prevenire
sistem ABO iatrogen\ primele 15 min -exitus probe de
dar [i în orice • imediat compatibili-
moment al ([oc)/ tate;
transfuziei: • tardiv (2- • folosire
-febra, frison, 3 zile) hematii
dispnee, dureri (insuficien]\ fenotipate.
lombare, hepatorenal\)
hipoTA, [oc,
CID.
Reac]ie anafilactic\ -idiosincrazie colaps, -rar • desplasm
la pacien]i cu tulbur\ri -exitus atizare;
deficit de IgA, gastrointestinal • folosirea
Ac antiIgA. e. hematii-lor
Seminarii clinice 161
spălate.
Reac]ie frison- -transfuzie debut la 20-30 -des (65%); -înc\lzire
febr\ rapid\; min -benign\. bolnav;
-pirogeni; -aspirina 0.5g;
- -antialergice;
microcheaguri; -gluconat de
-absen]a calciu i.v.;
asepsiei; -folosirea
-Ac sângelui
antileucocitari. deleucocitat.
{oc endotoxinic contaminare frison, dureri -rar; -prevenirea
cu Gram abdominale, -exitus. conta-min\rii;
negativi. v\rs\turi, [oc, -tratamentul
CID; [ocului.
hemoculturi
negative (e [oc
toxic).
Supra`nc\rcare EPA tuse seac\, -rar; tratamentul
volemic\ necardiogen constric]ie -exitus în 4-5 EPA
toracic\, ore.
cianoza,
jugulare
turgescente,
raluri
subcrepitante.

B.Tardive
Tip Cauza Diagnostic Frecven]\/ Tratament
Evolu]ie
Boli virale Hepatita B, C, produse zise "labile": HVC 3 la -nu exist\
CMV, HIV, Globule ro[ii, albe, 10000 metode de
parvovirus plachete (pot transmite HIV 1 la inactivare
uman B19. CMV [i HTLV I 200000 viral\
prezente în leucocite); HVB <1 la -identificarea
produse zise "stabile": 200000 dona-torilor cu
albumine, risc;
imunogloguline (nu specific\ -serologie
transmit nici un virus specific\
cunoscut);excep]ie sistematic\;
:factorii de coagulare - -plasma "în
pot transmite carantin\";
parvovirusul uman) -
autotransfuzie.
Boli malarie specific -rar specific
parazitare toxoplasmoz\ -specific
Supra`nc\rca un concentrat specific în transfuzii -regim
re cu fier eritrocitar = cro- alimentar
200-250 mg Fe nice adecvat;
-desferal;
-neocite
(hematii
162 Seminarii clinice

tinere).
Intoxica]ie transfuzii parestezii bucale, -rar; gluconat de
cu citrat masive tremur\turi, dureri -pericol de calciu
abdominale, v\rs\turi. tulbur\ri de
ritm, oprirea
cordului în
diastol\.

2. Caracteristici şi indicaţii ale diferitelor preparate de sânge

Preparat Caracteristici Indicaţii


1. Sânge integral • stocare la 1-60C; anemii acute/ cronice;
(standard) • durata de viaţă a
hematiilor de 21 zile dar
doar de 1-2 zile a
plachetelor (risc de
coagulopatie în caz de
stocare prelungită);
• Ht 60-70%, globule
albe >2.109.

2. Concentrat de globule  obţinut prin anemii acute;


roşii centrifugarea sângelui
integral şi prin
îndepărtarea a 2/3 din
supernatantul plasmatic
(200 ml elemente figurate
+ 100 ml plasmă;
 Ht 60-90%, Hb 23-
27g%;
 folosit nu pentru
umplere volemică ci ca
sursă de Hb.
3. Fenotipat ◼ s-au determinat şi -previne alloimunizarea;
grupele Rh, Kell, Duffy, -utilizat pentru transfuzia
Kidd etc. la un alloimunizat.
4. Deleucocitat  concentrat eritrocitar -previne sindromul frison-
cu <5 x 106 leucocite febră;
reziduale. -reduce riscul viral (?) şi
alloimunizarea antileuco-
citară.
5. Sărac în leucocite (prin • concentrat eritrocitar reduce sindromul frison-
centrifugare sau filtrare) < 8 x 108 leucocite febră.
reziduale
6. Deplasmatizat  stocare doar 24 de -în intoleranţa la
ore; proteinele plasmatice ale
 concentrat eritrocitar donatorului;
Seminarii clinice 163
cu <1.5 g/l proteine -anti IgA la deficitari în
plasmatice. IgA.
7. Iradiat concentrat eritrocitar prevenirea reacţiilor grefă
tratat cu raze ionizante 25- contra gazdă la
45 Gy. imundeprimaţi/
imunimaturi.
8. CMV negativ  concentrat preparat prevenirea infecţiilor cu
de la donatori cu serologie citomegalovirus (CMV) la
CMV negativă. nou născuţi,
imundeprimaţi.
9. Plasmă proaspătă • crioconservare a grupe rare poliimunizate
congelată fracţiunii plasmatice la - sau imunizaţi la sistemele
180 C, stocare până la 1 an. obişnuite.
10. Crioprecipitat  mixtură de factori de necesar de factori de
coagulare obăinută prin coagulare
centrifugarea plasmei
proaspete congelate.

S-ar putea să vă placă și