Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Profesor: Marin Răducu Vlad


Clasa: a V–a D
Nr. elevi: 29
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Religie-Ortodoxă
Unitatea de învățare:Viața creștinului împreună cu
semenii. Subiectul lecției: Dialogul despre credința în
Dumnezeu Tipul lecției: mixtă
Scopul lecției: Însușirea unor cunoștințe despre misiunea creștină, consolidarea comportamentului moral-religios: educarea elevilor în spiritul
dragostei față de semeni și a dragostei față de Dumnezeu

Obiective operaţionale
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să:
O1 – exprime aprecieri personale cu privire la Dumnezeu;
O2 – enumere motivele pentru care ei sunt creştini

Strategia didactică
1. Metode şi procedee: conversația, exercițiul, observația, expunerea, povestirea, explicația, problematizarea.
2. Mijloace de învățământ: Noul Testament,manual de religie.
3. Forme de organizare a activităților: activitate individuală, frontală și comună/în echipe

Resurse
Oficiale:
1. Programa școlară pentru disciplina Religie ortodoxă, aprobată prin O.M. nr. 3393/28. 02.2017, pentru clasa a V-a;
2. Planificarea calendaristică pentru clasa a V-a.

Temporale:
număr de lecții – 1 oră
durata – 50 min

1
Bibliografice:
1. Noul Testamen- Matei 22, 37-38; Isaia 1,17, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 1991.
2. Cucoș, Constantin, Educația religioasă, Editura Polirom, Iași, 1999.
3. Cucoș, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice, Editura Polirom, Iași, 1998.
4. Șebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriș, Dorin, Opriș, Monica, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.
5. Opriș, Monica, Metodologia evaluării, ediția a II-a, Editura Sf. Mina, Iași, 2010.
6. Alex, Cristian, Bîzoi, Marius,Ciucă, Sorina, Ioniță, Dragoș, Șova, Mirela, Religie Cultul-Ortodox, Manual pentru clasa a V-a,Editura
Akademos, București, 2017.

SCENARIU DIDACTIC

Nr. O. Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode Mijloace Forme de Evaluare
Etapele lecției op (min.) organizare
crt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Salutul - Salută Aprecieri


Momentul 2' - Rugăciunea - Rugăciunea Exercițiul Activitate verbale
1. organizatoric - Notarea absenţelor de frontală
- Realizează managementul clasei pentru - Pregătirea pentru începerea rugăciune
începerea lecției orei

Se cere elevilor să-și reamintească marea


2' poruncă pe care ne-a dat-o Mântuitorul: Elevii răspund la solicitările Activitate Evaluare
„Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiți unul profesorului. Conversa- frontală și orală,
Verificarea pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, așa și ția
cunoștințelor individuală frontală și
2. voi să vă iubiți unul pe altul.” (Ioan 13,34) individuală
însușite Observație:
În funcție de răspunsurile elevilor
profesorul poate să completeze.

Observația

2
Profesorul deschide un dialog, pe diverse Activitate Aprecieri
Captare 5' teme: Ce mai faceţi? Cum vă simţiţi? Vreţi Elevii vor răspunde la întrebări. Conversaţia frontală și verbale
3. a să ştiţi ceva despre mine? individual
atenției Ce formă de comunicare am folosit? Elevii vor răspunde DIALOGUL
ă

Anunțarea Notez titlul lecției pe tablă: ” Dialogul Elevii notează în caiete titlul
titlului și a 1' despre dragostea lui Dumnezeu” și lecției. Conversa- Activitate
4.
competențelo precizez obiectivele lecției. ția individual
r lecției ă
5. Comunicarea Aprecieri
/ însușirea 5' Profesorul le cere elevilor să citească Elevii răspund la întrebări verbale
noilor textul din manual. Apoi îi întreabă pe elevi:
cunoștințe - Ce este credinţa? ,,Credinţa este o alegere Problema-
personală şi liberă”. tizarea

- Ce fac oamenii care cred în ,,Ei vorbesc celor care nu-L


Dumnezeu? cunosc pentru ai întări în Activitat
credinţă.” e
frontală
Conversa- Aprecieri
5' „Sfinţii Apostoli, Sfinţii în Manualul verbale
ția
- Mai cunoaşteţi alte persoane general, preoţii, etc.”
care au mărturisit pe
Dumnezeu? „Mărturisirea trebuie făcută în
- Cum trebuie să fie mărturisirea spirit de pace şi cu respect faţă de
noastră, dacă avem ca model ceilalţi de altă credinţă”
pe Mântuitoru Hristos?

Profesorul propune un brain-storming, pe Brain-


5' tema: storming
O1 - Ce ştiu eu despre Dumnezeu / Ce
pot vorbi eu despre Dumnezeu
3
Elevii notează pe caiete ideile de
2' Profesorul notează pe tablă cele mai pe tablă
potrivite idei

Pe baza ideilor notate, profesorul


10' propune un joc de rol: împarte elevii în Elevii îşi aleg grupele, şi încep Aprecieri
O2 grupe de cate 6, fiecare grupă având un jocul de rol Activitate verbale
„mărturisitor” şi mai multe persoane „care individuală
nu-L cunosc pe Dumnezeu”. Mărturisitorul
trebuie să îi convingă pe ceilalţi de existenţa
şi bunătatea lui Dumnezeu.
Fixarea şi Profesorul le cere elevilor un feed-back pentru Elevii oferă feed-back. Activitate Aprecieri
sistematizare jocul de rol, punând accentul pe sentimentele frontală Verbale
6. 6' trăite în mărturisire
a
cunoştinţelor
Se adresează elevilor următoarele întrebări: Elevii răspund:
„-Ce mărturisim?” „Credinţa în Dumnezeu”
„-Cum este Dumnezeu?” Evaluare
...
Recapitulare O1 orală,
,,- De ce mărturisim?” „Pentru că asta fac oamenii care Activitate
7. a 2' Conversaţia frontală
cunoştinţelor O2
cred în Dumnezeu” comună Aprecieri
verbale
„-Cum mărturisim?” „Cu dragoste şi respect pentru
ceilalţi”
Se fac aprecieri generale și individuale privind
Aprecierea atât pregătirea elevilor pentru lecție, cât și Elevii ascultă aprecierile făcute
activității 2’ implicarea în predarea noilor cunoștințe. de profesor. Activitate Aprecieri
8. Se notează elevii care au participat la lecție. Conversația
elevilor frontală verbale

Precizarea
Profesorul anunță tema:,, Scrie cum ai fi putut Elevii ascultă explicațiile la ceea Conversația
temei pentru
mărturisi tu credinţa în Dumnezeu şi
Activitate
9. acasă 1' ce vor avea de făcut ca temă și iși Explicația
dragostea Lui?” notează tema. frontală
Încheierea 2' Rugăciunea . Rugăciunea . Exercițiul de Activitate
4
10. activității rugăciune frontală
Salutul. Salutul.

5
6

S-ar putea să vă placă și