Sunteți pe pagina 1din 2

PRE$EDINTELE REPUBLICI MOLDOVA

DECRET
privind eliberarea doamnei Sorina $TEFIRJA
din func1ia de consilier pentru comunicare public6,
purtdtor de cuv6nt al Pregedintelui Republicii Moldova

In temeiul art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea cu privire la statutul personalului
din cabinetul persoanelor cu funclii de demnitate public6,

Preqedintele Republicii Moldova d e c r e t e a zd..

Articol unic. - Doamna Sorina $TEFinlA se elibereazd, de la data


de 20 ianuarie 2023, din funcfia de consilier pentru comunicare publici, purtdtor
de cuvAnt al Pregedintelui Republicii Moldova, inbaza cererii de demisie.

PRE$ED MOLDOVA

fl@$

Chiginiu, 10 ianuarie 2023.


Nr.791-lX.
flepenog

TIPE3I,IAEHT PECTIYEJI}IKI,I MOJIIOBA

YKA3
o6 ocso6oxAeHult rocroxn Copunu IIITEObIPII3
or.qoJrxHocru coBerHlrKa no cBfl3rM c o6ulecrBeHHocrblo,
npecc-ceKperapr llpesu.qeura Pecny6nuxu Molgona

Ha ouronaxux ryHICa d) vac'ru (2) crarrlr 9 3arona o craryce


rrepcoHaJra xa6nne, a JILrq, ucnoJlHtloul{x orBercrBeHuble rocyAapcrBeHHble
AOJTXHOCTLI,

flpesu4eur Pecrry6nuxu MolAoga tr o c r a H o B JI fl e r:

Erusas crarb.r. - Ocno6ogurr rocnoxy Copr.try IUTEObIPU3


oT .[onxHocTI,I coBerHl{Ka tlo cBr3qM c o6urecrsenHocrblo, flpecc-ceKperapq
llpe:llgenra Pecny6nuru Molgona c 20 tur,apt 2023 roAa corracHo
3arBJreHr,rK) o6 orcrasre.

C;.'.",'.;5
, -h 2_o
MOnIOBA

oc. -
-o6
*t" ; 'r.P

Kunrnnoy, 10 rnnapr 2023 r.


Ns 791-IX.

S-ar putea să vă placă și