Sunteți pe pagina 1din 3

A. 9.8.3.

Dimensionarea instalaţiilor de ventilare de avarie a incăperilor de cabluri


Un factor esenţial în acţiunea pentru reducerea maximă a pagubelor materiale şi a pierderilor
de
producţie datorită izbucnirii unui, incendiu în gospodăriile de cabluri îl constituie timpul, care
se
materializează în:
-timpul de detectare a apariţiei începutului de incendiu;
-timpul de alarmare a formaţiilor care intervin pentru stingerea incendiului;
-timpul de deplasare la locul incendiului şi de declanşare a operaţiilor de stingere;
-timpul de localizare şi de stingerea incendiului;
-timpul de refacere a instalaţiilor şi de repunere în funcţiune a obiectivului tehnologic.
Este de la sine înţeles că toţi aceşti timpi trebuie reduşi la minimum posibil.
Cea mai mare importanţă o au timpii până la declanşarea operaţiilor de stingere, care
condiţionează în cea mai mare măsură succesul acţiunii. În acest sens se urmăreşte ca
declanşarea
operaţiilor de stingere să aibă loc în faza; de început a incendiului, când parametrii acestuia
(temperatura,
fumul, gazele toxice) sunt încă reduşi.
Lichidarea incendiului poate avea loc cu atât mai uşor şi cu şanse de reuşită cu atât mai mari,
cu
cât stingerea; se declanşează într-o fază mai incipientă a incendiului. Cu alte cuvinte trebuie
să se tindă
întotdeauna către stingerea începuturilor de incendiu şi nu a incendiilor.
Aşa cum rezultă din experimentări şi din practică, după circa 5-10 minute de la declanşarea
procesului de ardere, pătrunderea şi staţionarea în încăperile de cabluri a personalului care nu
este dotat
cu echipament special de protecţie nu mai este posibilă. Aceasta demonstrează importanţa
majoră care
trebuie acordată reducerii la minimum a timpului până la declanşarea operaţiilor de stingere.
Timpul total de la apariţia incendiului şi până la stingerea lui, corelat cu viteza de propagare a
focului, determină mărimea distrugerilor provocate şi cantitatea de gaze, fum şi produse de
ardere
rezultate, fiind un factor principal în dimensionarea instalaţiilor de ventilaţie de avarie.
Atât în ţară cât şi în străinătate s-au întreprins cercetări şi s-au stabilit pe baze experimentale,
fundamentate şi teoretic, metode de calcul pentru aprecierea cantităţilor de gaze şi produse de
ardere
degajate prin arderea învelişurilor de PVC ale cablurilor, şi pentru dimensionarea instalaţiilor
de ventilaţie
de avarie corespunzătoare.
Pagina 86 din 146
NTE 007/08/00
A.9.8.3.1. Dimensionarea instalaţiei de ventilare de avarie pentru evacuarea fumului şi
gazelor
fierbinţi in timpul incendiului
Baza de dimensionare a instalaţiei de ventilare de avarie pentru evacuarea gazelor fierbinţi o
constituie sarcina termică a incendiului, care reprezintă cantitatea de căldură degajată prin
arderea unei
cantităţi determinate de material combustibil constituit din învelişurile de PVC ale cablurilor
din
încăperea de cabluri, într-un interval de timp dat.
Căldura degajată în timpul incendiului creează o presiune termică ce determină un debit de
evacuare spre exterior prin deschiderile şi canalele prevăzute în acest scop, suficient pentru
evacuarea
gazelor rezultate prin ardere (care conţin printre altele cea 350 l de HCl pentru fiecare kg de
PVC.
Pentru calculul sarcinii termice trebuie apreciată cantitatea de PVC care constituie
învelişurile
cablurilor din încăperea sau compartimentul respectiv de cabluri.
În diagramele din fig. A.9.(5 ÷ 8) sunt date cantităţile de material combustibil (PVC) care
constituie învelişurile diverselor categorii de cabluri.
Având determinate conform cantităţile de cabluri şi cablurile reprezentative (convenţionale)
aflate
în încăperea de cabluri, se determină din diagramele corespunzătoare cantitatea de material
combustibil
(PVC) de pe fluxurile de cabluri şi din întreaga încăpere.
În calculul sarcinii termice a incendiului intervine numai partea din materialul combustibil
din
încăpere (PVC) care arde efectiv până la stingere, majoritatea acestuia arzând până la
intervenţia
pompierilor.
Urmează deci să se aprecieze viteza de propagare a focului pe fluxurile de cabluri ţinând
seama de
configuraţia lor tipică şi de particularităţile arderii.
În legătură cu aceasta s-au efectuat încercări de cercetare a mijloacelor de prevenire şi
combatere a
incendiilor la gospodăriile de cabluri şi privind propagarea flăcării la cablurile pozate în grup
(se
recomandă SR EN 60332 – standard pe părţi).
Aceste încercări, precum şi practica unor incendii studiate, au confirmat particularităţile de
propagare a incendiilor la cabluri şi anume:
-propagarea cu viteză maximă a arderii are loc în canalele (puţurile) de cabluri verticale,
datorită condiţiilor favorabile de convecţie;
-la fluxurile de cabluri pozate orizontal, viteza de propagare a arderii este mai lentă decât la
cele pozate pe verticală.
Iniţial focul se propagă de jos în sus datorită convecţiei, cuprinzând toate rastelele de cabluri,
după
care datorită creşterii temperaturii şi a curgerii de material combustibil topit se extinde lateral,
cu viteză
mai mare în partea de sus, unde şi temperatura este mai ridicată.
Ca rezultat al acestor încercări se pot adopta următoarele valori orientative:
-propagarea incendiului de la un rastel orizontal la următoarele rastele suprapuse se face în
timp de cea 1 minut;
Pagina 87 din 146
NTE 007/08/00
-în primele 10 minute propagarea focului este rapidă pe verticală şi mai lentă pe orizontală;
-viteza medie de propagare a focului pe trasee orizontale este de 0,2 ÷ 0,3m/min;
-viteza medie de propagare a focului pe trasee verticale este de 0,5 ÷ 0,7m/min.
Fig. A.9.5. Cantitatea de PVC pentru cablurile
de energie de joasă tensiune
Fig. A.9.6. Cantitatea de PVC pentru cablurile
de energie de 6 şi 10kV
În ce priveşte timpul de intervenţie pentru stingere, statistic rezultă că ar fi de maximum 5 ÷
10
minute. În cazul existenţei instalaţiilor automate de detectare, semnalizare şi alarmare, acest
timp este cu
mult mai mic.
Se consideră că dacă se depăşeşte timpul de 5 ÷ 10 minute până la intervenţie, întârzierea nu
mai
poate fi recuperată, incendiul putând lua proporţii catastrofale.
Cantitatea de material combustibil (PVC) care arde în timp de 10 minute de pe fluxul de
cabluri
cel mai încărcat din încăperea de cabluri se calculează luând în considerare vitezele de
propagare de mai
sus, şi cantitatea

S-ar putea să vă placă și