Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educației

Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație


EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2021 – 2022
Limba și literatura română
pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE
Testul 5
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.
• Se acordă zece puncte din oficiu. Punctajul total este de 100 de puncte. Nota finală se
calculează prin împărțirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (70 de puncte)
A.
1. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: d 2 puncte
2. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: c 2 puncte
3. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: a 2 puncte
4. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: c 2 puncte
5. Câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect; notarea a două răspunsuri pentru un enunț – 0 puncte
6 x 1 punct = 6 puncte
Textul 1
Enunțul Adevărat Fals
Animalele de companie îi ajută pe oamenii să se concentreze asupra x
problemelor de sănătate.
Nivelul hormonului atașamentului crește în timpul contactului vizual dintre x
om și câine.
Câinele și pisica sunt la fel de greu de întreținut ca animale de companie. x
Textul 2
Enunțul Adevărat Fals
Puiul de rândunică intră în casă pe o fereastră care este întâmplător x
deschisă.
Deși este chemat de celelalte rândunele, puiul rămâne în casa omului. x
Rândunelele devin vesele odată cu apariția soarelui. x

6. Explicarea unui motiv pentru care omul se bucură că în viața sa a intrat puiul de rândunică (de
exemplu: odată cu intrarea rândunicii în casă, aceasta nu mai este pustie etc.) 6 puncte
– precizarea motivului – 2 puncte
– explicarea motivului precizat (explicare adecvată – 2 puncte; încercare de explicare sau transcrierea unei
secvențe din text – 1 punct; lipsa explicării sau prezentare irelevantă – 0 puncte) – 2 puncte
– respectarea normelor de exprimare corectă, de punctuație și de ortografie (0 – 2 greșeli – 1 punct;
3 sau mai multe greșeli – 0 puncte) – 1 punct
– încadrarea în numărul de enunțuri indicat – 1 punct; neîncadrare în limita precizată – 0 puncte
Notă! Punctajul pentru respectarea normelor de exprimare corectă, de ortografie, de punctuație și
pentru încadrarea răspunsului în numărul de enunțuri indicat se acordă numai dacă se dezvoltă
subiectul propus. În numărarea greșelilor, se va avea în vedere tipul de greșeală, nu frecvența acesteia.
7. Prezentarea oricărui element de versificație (de exemplu: măsura de 9 silabe pentru primul vers și al
treilea vers din strofa întâi, de 8 silabe pentru al doilea vers și al patrulea vers etc.) 6 puncte
– precizarea elementului de versificație – 2 puncte
– prezentarea elementului de versificație precizat (prezentare adecvată – 2 puncte; încercare de
prezentare – 1 punct; lipsa prezentării – 0 puncte) – 2 puncte
– respectarea normelor de exprimare corectă, de punctuație și de ortografie (0 – 2 greșeli – 1 punct;
3 sau mai multe greșeli – 0 puncte) – 1 punct
– încadrarea în numărul de cuvinte indicat – 1 punct; neîncadrare în limita precizată – 0 puncte
Notă! Punctajul pentru respectarea normelor de exprimare corectă, de ortografie, de punctuație și
pentru încadrarea în limita de cuvinte indicată se acordă numai dacă se dezvoltă subiectul propus.
În numărarea greșelilor, se va avea în vedere tipul de greșeală, nu frecvența acesteia.

Probă scrisă la limba şi literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară Testul 5
Barem de evaluare și de notare
Pagina 1 din 3
Ministerul Educației
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

8. Câte 3 puncte pentru precizarea unei asemănări de conținut dintre textul 1 și textul 2 (de exemplu: relația
om – ființă necuvântătoare etc.) și a unei deosebiri de conținut dintre textul 1 și textul 2 (de exemplu: în primul
text, se prezintă beneficiile unui animal de companie; în al doilea text, emoția adusă de rândunică odată cu
intrarea ei în casă etc.) 2 x 3 puncte = 6 puncte
9. Motivarea răspunsului, valorificând textul indicat 6 puncte
– formularea răspunsului – 1 punct
– motivarea răspunsului (motivare adecvată, cu referire la o informație din textul indicat – 3 puncte;
motivare schematică, cu referire la o informație din textul indicat – 2 puncte; încercare de motivare, fără
referire la text – 1 punct; motivare irelevantă sau lipsa motivării – 0 puncte) – 3 puncte
– respectarea normelor de exprimare corectă, de punctuație și de ortografie (0 – 2 greșeli – 1 punct;
3 sau mai multe greșeli – 0 puncte) – 1 punct
– respectarea numărului minim de cuvinte indicat – 1 punct; neîncadrare în limita precizată – 0 puncte
Notă! Punctajul pentru respectarea normelor de exprimare corectă, de ortografie, de punctuație și
pentru respectarea numărului minim de cuvinte indicat se acordă numai dacă se dezvoltă subiectul
propus. În numărarea greșelilor, se va avea în vedere tipul de greșeală, nu frecvența acesteia.

B.
1. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: a 3 puncte
2. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: b 3 puncte
3. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: b 3 puncte
4. Scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: c 3 puncte
5. Câte 2 puncte pentru transcrierea unui cuvânt cu sens propriu (de exemplu: „soarele”/„frunze” etc.)
și a unui cuvânt cu sens figurat (de exemplu: „înveselită”/„zglobiu”) 2 x 2 puncte = 4 puncte
6. Rescrierea secvenței date, cu modificarea numărului substantivului (Ce triste sunt grădinile mele!):
0 greșeli – 4 puncte; 1 greșeală – 3 puncte; 2 greșeli – 2 puncte; 3 greșeli – 1 punct; 4 sau mai multe
greșeli – 0 puncte 4 puncte

7. Câte 1 punct pentru notarea fiecărei funcții sintactice 4 x 1 punct = 4 puncte

Cuvântul Litera corespunzătoare răspunsului corect


1. prezența subiect
2. încurajează predicat verbal
3. (în) aer atribut substantival
4. socializarea complement direct

8. Formularea unui text prin care să își convingă animalul de companie să se liniștească, utilizând
un pronume personal și un substantiv în cazul vocativ 8 puncte
– adecvarea la context (în totalitate – 2 puncte; parțial – 1 punct) – 2 puncte
– persuasiunea și logica textului (în totalitate – 2 puncte; parțial – 1 punct) – 2 puncte
– utilizarea adecvată a unui pronume personal – 1 punct
– sublinierea pronumelui personal – 1 punct
– utilizarea adecvată a unui substantiv în cazul vocativ – 1 punct
– sublinierea substantivului în cazul vocativ – 1 punct

SUBIECTUL AL II-LEA (20 de puncte)


1. Prezentarea unei valori umane identificate în textul 1 (de exemplu: responsabilitatea etc.)
6 puncte
– numirea unei valori identificate în textul 1 – 1 punct
– valorificarea unui exemplu din textul 1, care ilustrează valoarea numită – 1 punct
– precizarea unei experiențe culturale (de exemplu: literatură, pictură și alte arte, obiceiuri/tradiții,
personalități etc.) sau a unei experiențe personale într-un context cultural – 2 puncte; precizarea unei
experiențe personale, în absența unui context cultural – 1 punct
– valorificarea unui exemplu relevant din experiența precizată – 1 punct
– respectarea numărului minim de cuvinte indicat – 1 punct; neîncadrare în limita precizată – 0 puncte

Probă scrisă la limba şi literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară Testul 5
Barem de evaluare și de notare
Pagina 2 din 3
Ministerul Educației
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

2. Redactarea textului argumentativ 14 puncte


Conținut – 10 puncte
− formularea opiniei 1 punct
− câte 3 puncte pentru prezentarea a două argumente care să susțină opinia formulată
2 x 3 puncte = 6 puncte
• câte 1 punct pentru enunțarea fiecărui argument – 2 x 1 punct = 2 puncte
• câte 1 punct pentru dezvoltarea fiecărui argument – 2 x 1 punct = 2 puncte
• câte 1 punct pentru valorificarea textului 2 și a unei experiențe personale/de lectură – 2 x 1 punct = 2 puncte
− enunțarea unei concluzii adecvate 1 punct
− utilizarea corectă a conectorilor în argumentare: în totalitate – 2 puncte; parțial – 1 punct; lipsa
conectorilor – 0 puncte 2 puncte

Redactare – 4 puncte
– unitatea compoziției (conținutul textului tratează tema dată): în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte
– coerența textului (respectarea logicii interne a textului): în totalitate – 1 punct; parțial sau lipsa
coerenței – 0 puncte;
– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conținutului: în totalitate – 1 punct; parțial sau
inadecvat – 0 puncte
– respectarea normelor de exprimare corectă, de punctuație și a ortografiei (0 – 2 greșeli – 1 punct; 3
sau mai multe greșeli – 0 puncte)
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă numai dacă se dezvoltă subiectul propus, iar textul are
minimum 70 de cuvinte.
În numărarea greșelilor, se va avea în vedere tipul de greșeală, nu frecvența acesteia.

Probă scrisă la limba şi literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară Testul 5
Barem de evaluare și de notare
Pagina 3 din 3

S-ar putea să vă placă și