Sunteți pe pagina 1din 1

Durata de completare a formularului: 16 minute

A Denumirea organului fiscal de la B Denumirea organului fiscal local:


domiciliul/sediul persoanei care înstrăinează: CONTRACT DE ......................................................................
..................................................................... ÎNSTRĂINARE- Vânzătorul nu are debite la data de întâi
CIF/Cod SIRUTA: ....................................... DOBÂNDIRE a lunii viitoare înregistrării actului de
Adresa: ......................................................... A UNUI MIJLOC înstrăinare-dobândire.
........................................................................ Prenumele: ...................................................
Tel.: ............................ Fax: ........................... DE TRANSPORT Numele: .......................................................
E-mail: .......................................................... Funcția: ........................................................
REMTII: Nr. .................. / ...........................
Rol nr. .......................................................... LS
Original Copie

(1) PERSOANA CARE ÎNSTRĂINEAZĂ: Subsemnat(ul)/(a)/Subscrisa MICU ........................................................................


MEDISOR cu
domiciliul/sediul în România/............................, județul VRANCEA .................................., codul poștal ............, municipiul/orașul/comuna
...........................................................,
SLOBOZIA BRADULUI satul/sectorul SLOBOZIA
......................................................,
BRADULUI str. .................................................. ...........,
nr. ..........., bl. ............., sc. ........., et. ......., ap. ........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria......... VN nr.....................,
792713 C.N.P./C.I.F.
........................................................, tel./fax: ................................, e-mail: ........................................................ și domiciliul fiscal în
1700411390682
România/........................., județul ........................................................, codul poștal ..........................., municipiul/orașul/comuna
..........................................................., satul/sectorul ......................................................, str. .............................................. ...............,
nr. ..........., bl. ............., sc. ........., et. ......., ap. ........, reprezentată prin ..............................................................., identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria ........ nr. ................., C.N.P./C.I.F. ................................................, tel./fax: ..........................................,
e-mail: ................................................................., în calitate de ............................................................................................................
VANZATOR

(2) PERSOANA CARE DOBÂNDEȘTE: Subsemnat(ul)/(a)/Subscrisa JERNEA ........................................................................


GABRIEL cu
domiciliul/sediul în România/............................, județul BUZAU .................................., codul poștal ............, municipiul/orașul/comuna
...........................................................,
RAMNICU SARAT satul/sectorul ......................................................, str. LALELELOR
.............................................. ...............,
nr. ..........., bl. H5............., sc. ........., et.1......., ap. 3........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria......... XZ nr.....................,
794348 C.N.P./C.I.F.
........................................................, tel./fax: ................................, e-mail: ........................................................ și domiciliul fiscal în
1870407105024
România/........................., județul ........................................................, codul poștal ..........................., municipiul/orașul/comuna
..........................................................., satul/sectorul ,......................................................, str. .............................................. ...............,
nr. ..........., bl. ............., sc. ........., et. ......., ap. ........, reprezentată prin ..............................................................., identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria ........ nr. ................., C.N.P./C.I.F. ........................................... ....., tel./fax: ..........................................,
e-mail: ................................................................., în calitate de CUMPARATOR
......................................................................................................... ...

(3) OBIECTUL CONTRACTULUI


Mijlocul de transport: marca ............................................................,
AUTOTURISM FORD tipul FOCUS
................................................, număr de identificare
......................................................, serie motor YY19245
WF0AXXGCDAYY19245 .................., capacitatea cilindrică 1.753 ............ cmc/greutate maximă admisă (pentru
remorci/semiremorci) ......... tone, număr de înmatriculare/înregistrare .........................,
VN99JJJ data la care expiră inspecția tehnică periodică
......................., seria și numărul cărții de identitate a vehiculului .....................,
M700132 anul de fabricație ...........,
2000 norma euro ......, dobândit
la data de ...................., conform actului ................................................................................................................................................
(4) PREȚUL: în cifre ....................................
4.000 lei, în litere ............................................................................................................
PATRU MII LEI

(5) Persoana care înstrăinează, menționată la punctul (1), declară că mijlocul de transport este proprietatea sa, liber de orice
sarcini. De asemenea, declară că a predat persoanei care dobândește menționate la punctul (2) vehiculul, cheile, certificatul de
înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului, primind de la aceasta prețul prevăzut la punctul (4).
Persoana care dobândește, menționată la punctul (2), declară că a primit de la vânzătorul menționat la punctul (1): mijlocul
de transport, cheile, certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului, achitând persoanei care înstrăinează prețul
menționat la punctul (4).
Anexe la contract: Da Nu
Atât persoana care înstrăinează, cât și dobânditorul declară, cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal,
cu modificările și completările ulterioare, privind falsul și uzul de fals, că toate informațiile înscrise în prezentul document corespund
realității. Începând cu data semnării, dobânditorul are calitatea de proprietar de drept și de fapt asupra mijlocului de transport ce face
obiectul prezentului contract de înstrăinare-dobândire, preluând toate obligațiile prevăzute de lege, inclusiv cele legate de transcrierea
vehiculului pe numele său, în maximum 30 de zile de la data încheierii prezentului act.
Data și locul încheierii actului: .............................
27.09.2021 / .............................................................................
RM. SARAT
Semnătura persoanei care înstrăinează: ................................. Semnătura persoanei care dobândește: ..............................

C Denumirea organului fiscal de la Copie 1-4 „Conform cu originalul”


domiciliul/sediul persoanei care dobândește: (se semnează doar pe copii)
..................................................................... Semnături:
CIF/Cod SIRUTA: ....................................... Vânzător: .................. Cumpărător: ...................
Adresa: .........................................................
........................................................................ Prenumele: ...................................................
Tel.: ............................ Fax: ........................... Numele: .......................................................
E-mail: .......................................................... Funcția: ........................................................
REMTII: Nr. .................. / ...........................
LS

S-ar putea să vă placă și