Sunteți pe pagina 1din 13

Jules Verne

Doi ani de vacanþã

Editura Andreas
JULES GABRIEL VERNE s-a nãscut
în anul 1828, în Franþa, la Nantes. În
adolescenþã, având gustul aventurii, a
plecat de acasã, pentru a fi asistent
camerist pe o navã comercialã, dar a fost
prins ºi trimis înapoi la pãrinþii sãi. În
1847, Jules a fost îndemnat sã studieze
Dreptul la Paris, ceea ce nu era însã pe
gustul sãu. Aflându-se acolo, a lucrat ca
secretar la Teatrul Liric, având ocazia de
a lua contact cu lumea scenei dramatice,
pentru care a fãcut o adevãratã pasiune,
astfel cã, în 1850, a fost publicatã prima piesã de teatru a lui Jules
Verne. La auzul acestei veºti, tatãl sãu a fost atât de dezamãgit, încât
a încetat sã-l mai susþinã financiar pentru continuarea studiilor.
Tânãrul Verne a reuºit totuºi sã obþinã un venit din vânzarea poves-
tirilor sale, deoarece vocaþia pentru literaturã începea sã-ºi spunã
cuvântul.
Dupã ce a petrecut multe ore în bibliotecile din Paris, studiind
geologia, ingineria ºi astronomia, Jules Verne a publicat primul sãu
roman, Cinci sãptãmâni în balon, precedat de alte scrieri de mai
micã întindere, dar de o realã importanþã atât din punct de vedere
literar, cât ºi documentar: O dramã în vãzduh, Primele vase ale
marinei mexicane (studiu istoric), nuvela Martin Paz, Printre
gheþurile eterne etc. Au urmat apoi alte romane (O cãlãtorie spre
centrul Pãmântului, De la Pãmânt la Lunã, 20 000 de leghe sub mãri
etc.), care au devenit în scurt timp foarte cunoscute, aducându-i
faimã, dar ºi bogãþie, ceea ce i-a permis, în 1876, sã cumpere un iaht,
cu care a navigat în jurul Europei. Aceasta dupã ce, în 1867, a cãlã-
torit foarte mult în þara sa, în vederea descrierii acesteia (publicã
Geografia ilustratã a Franþei).
Scrierile lui Jules Verne ºi-au câºtigat valoarea datoritã îmbinãrii
elementelor specifice operei literare – personaje, întâmplãri,
descrieri etc., toate mergând pânã la „desfiinþarea acelui þãrm dintre
real ºi imaginar“ – cu informaþii cu caracter documentar, multe din-
tre ele unice ºi care au contribuit în mod evident la progresul ci-
vilizaþiei, ele dovedindu-ºi viabilitatea odatã cu descoperirile ºtiinþi-
fice ale omenirii.
Cu excepþia unicã a lui Victor Hugo, Jules Verne este considerat
cel mai popular dintre scriitorii francezi.
Creatorul romanului ºtiinþific de anticipaþie se stinge din viaþã, la
Amiens (unde fusese numit consilier municipal), în anul 1905, dupã o
existenþã dedicatã literaturii ºi studiului.
Jules Verne

DOI ANI DE VACANTÅ


,

Traducere: Elisa CÃPLESCU


Prezentare: Laura Ivona DUMITRU
Ilustraþii: Pictorul PASCAL

Editura Andreas
CAPITOLUL I

 Furtuna Un iaht în voia sorþii Patru copilandri pe


puntea vasului Sloughi Pânza catargului principal
sfâºiatã O vizitã în interiorul iahtului Ajutorul de
marinar, aproape strangulat Un uriaº val din spate
 Pãmânt, prin ceaþa dimineþii Bancul de stânci

I
>

n noaptea de 9 martie 1860, pe o mare înfu-


riatã care îºi spãrgea cu vuiet valurile plum-
burii, o corabie micã alerga aproape fãrã
pânze. Era un iaht de o sutã de tone, un
schooner – dupã numele pe care îl poartã în Anglia ºi
America vasele cu douã catarge.
Schoonerul se numea Sloughi. Din larg însã, jucând
pe valurile înspumate, ai fi cãutat zadarnic sã citeºti
acest nume. Plãcuþa cu numele zugrãvit în roºu, pe
care o poartã orice bastiment la pupã, fusese smulsã fie
de un val, fie în urma vreunui alt accident cauzat de
nenumãratele hule ce bântuiserã pe mãrile pe care
vasul le colindase de-a lungul anilor.
Când începem povestirea de faþã, este ora unspreze-
ce seara. La pupa vasului, trei bãieþi între treisprezece
ºi paisprezece ani, împreunã cu un ucenic de marinã,
de rasã neagrã, de vreo doisprezece ani, înconjurau
roata cârmei. Luptau din rãsputeri sã stãpâneascã
roata, care, scãpând, i-ar fi aruncat peste bord. Pe la
miezul nopþii, un val nãprasnic lovi corabia în flanc.
Mãturã puntea ºi îi rãsturnã pe copii.
6 Jules Verne
– Briant, mai merge cârma? întrebã unul dintre
bãieþi, ridicându-se.
– Da, Gordon, e o minune cã nu s-a frânt, rãspunse
cel întrebat, reluându-ºi locul fãrã sã-ºi piardã cumpãtul.
Vorbind celui de-al treilea, adãugã:
– Þine-te bine, Doniphan, ºi sã nu ne pierdem cura-
jul! Avem atâtea vieþi de salvat!
Cei trei vorbiserã englezeºte. Briant însã, într-un pro-
nunþat accent francez, îºi dovedea sigur originea galicã.
– Dar tu, Moko, nu te-ai rãnit cumva? îl întrebã pe
mus.
– Nu, Briant, rãspunse acesta. Ar trebui numai sã ne
silim sã þinem încontinuu cârma în aºa fel ca valurile sã
nu ne mai loveascã în coastã. O izbiturã din plin, în
flanc, ne-ar putea rãsturna schoonerul.
Pe când vorbea, se deschise oblonul scãrii care
cobora spre salonul schoonerului. La înãlþimea punþii
se ivirã douã capete de copii ºi ochii vioi ai unui câine,
care ºi începu sã latre.
– Briant, Briant, ce este? întrebã un bãieþel de vreo
nouã ani.
– Nimic, Iverson, nimic, rãspunse Briant. Ai face bine
sã te întorci în salon cu Dole, ºi asta cât mai repede.
– Coborâm, dar vezi... ne e tare fricã! zise celãlalt
copil, care era, de altfel, ºi mai mic.
– Dar ceilalþi? întrebã Doniphan.
– Le este fricã ºi lor, rãspunse Dole.
– Atunci, hai, înapoiaþi-vã în cabinã! Bãgaþi-vã sub
plãpumi, închideþi ochii ºi nu vã mai temeþi! Nu-i nicio
primejdie!
– Atenþie, un val! strigã Moko.
...ºi toþi se grãbirã, pentru a-l scoate pe Briant din apã,
înainte sã se înece.
CUPRINS

CAPITOLUL I
 Furtuna Un iaht în voia sorþii Patru copi-
landri pe puntea vasului Sloughi Pânza
catargului principal, sfâºiatã O vizitã în
interiorul iahtului Ajutorul de marinar, 5
aproape strangulat Un uriaº val din spate
 Pãmânt, prin ceaþa dimineþii Bancul de
stânci

CAPITOLUL II
 În zbaterea de ape dintre stânci Briant ºi
Doniphan Cercetarea þãrmului Pregãtiri
de salvare Lupta pentru iolã Din vârful 17
catargului Vitejeasca încercare a lui Briant
 Un munte de apã

CAPITOLUL III
 Institutul Chairman din Auckland Cei mari
ºi cei mici Vacanþã pe mare Schoonerul Sloughi
 Noaptea de 15 februarie În voia sorþii 30
 Ciocnirea În furtunã Cercetãri la Auckland
 Ce-a mai rãmas din schooner
294 Jules Verne
CAPITOLUL IV
 Prima explorare a þãrmului Briant ºi Gordon
prin pãduri Zadarnicã încercare de a des-
coperi vreo peºterã Inventariere Provizii, 39
arme, îmbrãcãminte, rufãrie, ustensile, unelte,
instrumente Întâiul dejun Întâia noapte

CAPITOLUL V
 Insulã sau continent? Explorare Briant
pleacã singur Amfibiile Cârduri de pin-
guini ºi foci Dejunul De sus de pe pro- 47
montoriu Cele trei insule din larg O dârã
albastrã la orizont Înapoi la iaht

CAPITOLUL VI
 Neînþelegeri Plecare amânatã Vreme rea
 Pescuit Fucuºi uriaºi Costar ºi Dole,
cãlare pe un bidiviu molatic Pregãtiri de ple-
54
care În faþa constelaþiei Crucea Sudului

CAPITOLUL VII
 Pãdurea de mesteceni De sus, de pe
falezã Strãbãtând pãdurea O punte pie-
truitã peste un pârâu Râuleþul cãlãuzitor 63
 Tabãra de noapte Coliba Linia albastrã
 Phann se adapã

CAPITOLUL VIII
 Cercetãri la vest de lac De-a lungul
þãrmului Struþi Un pârâu izvorãºte din
lac Noapte liniºtitã Piciorul falezei Un 73
dig Rãmãºiþele unei luntri Inscripþia
 Peºtera
295
Doi ani de vacanta
,

CAPITOLUL IX
 Cercetãri în peºterã Mobile ºi unelte
 Bola ºi lasoul Ceasornicul Caietul ferfeniþit
 Harta naufragiatului Unde se aflau 81
 Întoarcerea la tabãrã Malul drept al râului
 Mlaºtina Semnalele lui Gordon

CAPITOLUL X
 Istorisirea celor vãzute Hotãrârea de a
pãrãsi vasul Descãrcarea ºi demontarea
schoonerului O furtunã care îl dezmembreazã
 Adãpostiþi în cort Construirea unei plute 89
 Încãrcarea ºi îmbarcarea Douã nopþi pe
râu Sosirea la French-den

CAPITOLUL XI
 Primele aranjamente în interiorul peºterii
 Descãrcarea plutei La mormântul naufra-
giatului Gordon ºi Doniphan Plita de
bucãtãrie Vânat cu blanã ºi vânat cu pene
101
 Struþul „nandu” Planurile lui Service
 Vine vremea rea

CAPITOLUL XII
 Lãrgirea grotei Zgomote ciudate Phann
dispare Phann reapare Îmbunãtãþiri aduse 112
peºterii Vreme rea Nume date Insula
Chairman ªeful coloniei

CAPITOLUL XIII
 Programul de studii Prãznuirea duminicii
 Bulgãri de zãpadã Doniphan ºi Briant
 Geruri mari Problema lemnelor de foc
 Excursie la Traps-woods Excursie la 124
Sloughi-bay Foci ºi pinguini O pedepsire
în public
296 Jules Verne
 CAPITOLUL XIV
 Ultimele rãbufniri de iarnã Cãruþa
 Întoarcerea primãverii Service ºi struþul
 Pregãtiri pentru o expediþie în nord Vizuini 135
 Stop-river Faunã ºi florã Capãtul lacu-
lui Family Deºertul de nisip

CAPITOLUL XV
 Ce drum sã ia la înapoiere Cercetarea
spre apus „Trucla” ºi „algarroba” Tufa de
ceai Torentul Dike-creek Lama din Peru 145
 Noapte agitatã Guanaci Îndemânarea lui
Baxter la aruncat lasoul Întoarcerea la
French-den

CAPITOLUL XVI
 Briant e neliniºtit de Jacques Împrejmuire
ºi curte de pãsãri Zahãr din arþar Stârpirea
vulpilor O nouã expediþie la golful Sloughi 154
 Înhãmarea Vânãtoare de foci Sãrbãtorirea
Crãciunului Trãiascã Briant!

CAPITOLUL XVII
 Pregãtiri în vederea iernii viitoare Ce pro-
pune Briant Plecarea lui Briant, a lui Jacques
ºi a lui Moko Traversarea lacului East-river
 Un mic port la gura râului Marea din
165
rãsãrit Jacques ºi Briant Înapoierea la
French-den

CAPITOLUL XVIII
 Balta de extras sare Picioroange Excursie
la South-moors Aprovizionãri de iarnã
 Diferite jocuri Între Doniphan ºi Briant 176
 Gordon intervine Îngrijorare pentru viitor
 Alegerile de la 10 iunie
297
Doi ani de vacanta
,

CAPITOLUL XIX
 Catargul de semnalizare Geruri mari
 Flamingoul Patinajul Îndemânarea lui
Jacques Nesupunerea lui Doniphan ºi a lui
Cross Ceaþa Jacques, prins de ceþuri
185
 Salvele de tun din French-den Punctele
negre Purtarea lui Doniphan

CAPITOLUL XX
 Popas la capãtul de miazãzi al lacului
 Doniphan, Cross, Webb ºi Wilcox Despãrþirea
 Downs-lands. East-river Pe þãrmul stâng
195
în jos Sosirea la gura râului

CAPITOLUL XXI
 Cercetarea Golfului Dezamãgiriii Golful
Bear-rock Cum sã se înapoieze la French-den
 Recunoaºtere în nordul insulei North-creek! 202
 Pãdurea de fagi Furtunã cumplitã
 Noapte de spaimã În zori

CAPITOLUL XXII
 O inspiraþie a lui Brianti Bucuria celor micii
 Construirea unui zmeu Experienþa întreruptã
 Kate Supravieþuitorii de pe Severn
208
 Primejdiile prin care trec Doniphan ºi
tovarãºii lui Devotamentul lui Briant Din
nou, împreunã

CAPITOLUL XXIII
 Care e situaþia Mãsuri de prevedere
 Schimbãri în felul de viaþã „Pomul-vacã”
 Ce e nevoie de ºtiut O propunere a lui 219
Kate Pe Briant îl munceºte un gând
 Proiectul lui Consfãtuire Pe mâine!
298 Jules Verne
CAPITOLUL XXIV
 Prima încercare Mãrirea aparatului A
doua încercare Amânare pe a doua zi
 Propunerea lui Briant Propunerea lui
228
Jacques Mãrturisirea Ideea lui Briant
 În aer, în toiul nopþii Ce se vede Vântul
se-nteþeºte Deznodãmântul

CAPITOLUL XXV
 ªalupa de pe Severn Costar bolnav
 Întoarcerea rândunelelor Descurajare
 Pãsãrile de pradã Guanacul împuºcat 239
 Pipa Mai multã supraveghere Furtunã
cumplitã Un foc de armã dinafarã Un
þipãt al lui Kate

CAPITOLUL XXVI
 Kate ºi Evans Ce povesteºte Evans
 Dupã eºuarea ºalupei Walston la Bear-rock
 Zmeul French-den, descoperit Fuga lui
246
Evans Trecerea râului Proiecte Propunerea
lui Gordon Teritoriile din est Insula
Chairman-Hanovra

CAPITOLUL XXVII
 Strâmtoarea Magellan Þãrile ºi insulele
care o înconjoarã Escalele stabilite Proiecte
de viitor Cu forþa ori prin viclenie? Rock
ºi Forbes Falºii naufragiaþi Primire bunã 256
 Între unsprezece ºi douãsprezece noaptea
Un foc de armã al lui Evans Kate intervine
299
Doi ani de vacanta
,

CAPITOLUL XXVIII
 Interogatoriul lui Forbes Situaþie gravã O
recunoaºtere Evaluarea forþelor Restul
taberei Briant dispãrut Doniphan aleargã 264
în ajutor Rãnit greu Þipete dinspre
French-den Apariþia lui Forbes O loviturã
de tun a lui Moko

CAPITOLUL XXIX
 Destindere Eroii bãtãliei Ultimele clipe
ale unui nefericit Recunoaºtere în pãdure
 Convalescenþa lui Doniphan La portul
Bear-rock Reparaþia Plecarea la 12 februarie
274
 În josul râului Zeelanda Rãmas-bun de la
golful Sloughi Extremitatea insulei Chairman

CAPITOLUL XXX
 Printre canale Întârzieri datorate vântului
neprielnic Strâmtoarea Vaporul Grafton
Înapoierea la Auckland Primirea în capitala
282
Noii Zeelande Evans ºi Kate Încheiere

S-ar putea să vă placă și