Sunteți pe pagina 1din 3

Nr………...din……………..

Raport privind evaluarea iniţială la disciplina Limba şi literatura română


pentru anul şcolar 2017-2018

Profesor: VACULEA IRINA

În selecţia temelor/conţinuturilor de evaluat, cât şi a competenţelor, s-a ţinut seama de trăsăturile


şi condiţiile specifice ale unei astfel de evaluări iniţiale de un nivel mediu de dificultate, care să
permită analiza ulterioară a rezultatelor prin raportare la evaluările finale şi de cele de la ieşirea
dintr-un ciclu de învăţământ (evaluare naţională).
S-au avut în vedere competenţele specifice din programa aferentă anului anterior de studiu,
corelate cu cele din programa pentru anul de studiu curent.
În elaborarea testelor iniţiale au fost luate în calcul ca instrumente de evaluare mai multe tipuri de
itemi, după cum urmează:

La clasa a V-a testul a respectat strucura testului oferit model, astfel :


Partea I foloseşte ca suport un text literar la prima vedere, pe baza căruia se formulează itemi
obiectivi şi/sau semiobiectivi cu răspuns scurt şi cu răspuns elaborat.
. secvenţa A conţine 4 itemi obiectivi şi/sau semiobiectivi cu răspuns scurt şi cu răspuns
elaborat, care vizează înţelegerea textului. (4 puncte x 4 = 16 puncte)
. secvenţa B conţine 6 itemi obiectivi/ semiobiectivi referitori la fonetică, lexic, ortografie şi
punctuaţie, morfologie, sintaxă.
(4 p x 6 = 24 de puncte)
Partea a II-a conţine un item subiectiv, care presupune redactarea unei scurte compuneri, ce
reprezintă o posibilă continuare atextului dat.

(30 de puncte)
Pentru redactarea întregii lucrări, s-au acordat 20 de puncte.
Durata testului a fost de 2 ore .

Pentru clasele VI- VIII-:


Partea I foloseşte ca suport un text literar la prima vedere/ studiat, pe baza căruia se formulează
itemi obiectivi şi/sau semiobiectivi cu răspuns scurt şi cu răspuns elaborat.
(48 de puncte)
. secvenţa A conţine 5 itemi obiectivi şi/sau semiobiectivi cu răspuns scurt şi cu răspuns
elaborat, referitori la fonetică, lexic, ortografie şi punctuaţie, morfologie, sintaxă.
(6 puncte x 5 = 30 de puncte)
. secvenţa B conţine 3 itemi obiectivi/ semiobiectivi care vizează înţelegerea textului şi
elemente de stilistică.
(6p x 3 = 18 de puncte)

Itemii semiobiectivi cu răspuns scurt presupun formularea succintă a răspunsului, limitat ca spaţiu
şi conţinut. Deşi elevul nu poate reorganiza informaţia primită, aceşti itemi permit evaluarea unui
număr mare de cunoştinţe, solicitând un anumit grad de coerenţă în realizarea răspunsului.
Întrebările structurate – sunt sarcini de lucru care pornesc de la un material-stimul (un fragment
extras dintr-un text literar), urmat de un set de cerinţe. Formularea cerinţelor permite verificarea unei
game variate de cunoştinţe, cu accent crescut pe nivelurile cognitive superioare.

Partea a II-a conţine un item subiectiv, care presupune redactarea unei scurte compuneri.

(30 de puncte)

Itemii cu răspunsuri deschise din cadrul evaluării au vizat originalitatea, creativitatea, caracterul
personal al răspunsului.
Pentru redactarea întregii lucrări, s-au acordat 12 puncte.
Durata testului a fost de 45 de minute.

Analiza performării, prin raportare la obiectivele de evaluare


la limba şi literatura română
În urma corectării testelor iniţiale la limba şi literatura română s –au constatat următoarele:
Puncte tari

- identificarea adecvată a sinonimelor;


- identificarea sensului denotativ şi conotativ al cuvintelor;
- recunoaşterea temelor literare;
- indicarea corectă a figurilor de stil;
- identificarea unor secvenţe de text precizate în cerinţă;
- cunoaşterea elementelor de mitologie romană;
- recunoaşterea rolului marilor personalităţi romane în evoluţia literaturii europene.
Puncte slabe
- unii elevi manifestă nesiguranţă în selectarea dintr -un vocabular de referinţă, a unor
termeni adecvaţi tipului de comunicare impus;
- anumiţi elevi nu recunosc formele corecte ale unor cuvinte;
- unii elevi nu respectă, din necunoaştere, neatenţie sau din neglijenţă regulile
ortografice ale limbii române (scriu fără cratimă, fără semne diacritice) şi nici regulile
de punctuaţie;
- există elevi care nu cunosc elementele de construcţie a comunicării şi nici mecanismul
de funcţionare a limbii (nu fac acordul predicatului cu subiectul, al adjectivului cu
substantivul determinat, nu folosesc corect modurile şi timpurile verbelor, nu aplică,
acolo unde este cazul, concordanţa timpurilor verbale la indicativ);

- nu toţi elevii identifică semnificaţiile textului suport;


- mulţi elevi nu dovedesc creativitate şi originalitate şi manifestă reţinere atunci când
trebuie să exprime un punct de vedere personal, deşi aceasta este o cerinţă expresă sau
abordează necorespunzător tema eseului;
- există elevi care interpretează schematic figurile de stil;
- nu toţi elevii se încadrează în limita de spaţiu impusă .
Oportunităţi
- orientare pentru alegerea strategiilor educative menite să asigure progresul şcolar.
Ameninţări

- lipsa motivaţiei elevilor;


- renunţarea la lectură în favoarea altor activităţi;
- supraîncărcarea programei şcolare;
- numărul tot mai mic de ore din planurile-cadru alocate pentru studierea disciplinei
limba şi literatura română

Concluzii privitoare la testul de evaluare


(aplicare şi barem)

Observând rezultatele testelor de evaluare iniţială, se poate spune că obiectivele de evaluare au


fost atinse, în sensul că au permis măsurarea gradului de însuşire a cunoştinţelor recapitulate
conform planului de recapitulare care a fost întocmit la nivelul catedrei de limba şi literatura română
la începutul anului şcolar.
Itemii au fost aleşi într-o ordine crescătoare din punctul de vedere al dificultăţii. Astfel, itemii 1 şi
2 (obiectivi), de la Subiectul I au avut un grad redus de dificultate, ceea ce a determinat răspunsuri
corecte din partea elevilor, într -o proporţie importantă. Erorile semnalate au avut la bază confuzia,
neatenţia.
Itemii semiobiectivi de la Partea I sunt de o dificultate medie spre mare, întrucât solicită un
anumit grad de coerenţă în formularea răspunsurilor, punând accent pe nivelurile cognitive
superioare.
La Partea a II-a, singurul item aplicat a fost de tip subiectiv, compunere . Puţini elevi au obţinut la
acest item punctajul maxim, acesta fiind de o dificultate mai mare, în care se verifică mai multe
aspecte ale limbii: atât noţiunile de teorie literară, cât şi lexicul, noţiunile de gramatică necesare
exprimării corecte sau capacitatea de argumentare a elevilor. De aceea, pentru acest item baremul are
alocate puncte şi pentru creativitate, originalitate, exprimarea unui punct de vedere personal,
exemplificarea, respectarea rigorilor unui text argumentativ bine structurat. Toate acestea sunt greu
de îndeplinit în condiţiile în care mai există încă anumite deficienţe de remediat.
În cadrul testului s -au acordat punctaje favorizante obţinerii notei minime de promovare,
iar punctajele de la itemul subiectiv aveau menirea de a departaja corespunzător pe elevii care au
cunoştinţe de limbă, comunicare şi competenţe medii sau superioare.
Faptul că numărul elevilor care au obţinut la gimnaziu note sub limita promovabilităţii este
relativ redus, arată că testul nu a fost de o mare dificultate, că elevii au cunoştinţe medii, că au
resurse intelectuale şi că există posibilitatea ameliorării situaţiei lor la învăţătură, la disciplina
Limba şi literatura română.

Modalităţi de remediere

Propun ca măsuri de remediere pregătirea suplimentară a elevilor de clasele a VIII-a la limba şi


literatura română. De asemenea se intenţionează pregătirea elevilor cu rezultate bune, în vederea
participării la olimpiadele şi concursurile şcolare prevăzute în calendarul activităţilor extraşcolare
aprobate .

S-ar putea să vă placă și