Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DATA CERERII

INSPECTORATUL GENERAL CERERE NR.


PENTRU IMIGRARI CHEIE
INFORMATICA
FORMATIUNEA PENTRU IMIGRARI
CHITANTA
CODUL NUMERIC PERSONAL

REZOLUTIE REZULTATUL VERIFICARILOR

Prelungirea dreptului de ședere temporară pentru


străinii veniți în scop de studii

600949 / 09/11/2022

Date personale
Nume Prenume Data nașterii
BALABAN PATRICIA 28/10/2002

Sex Stare civilă


F NECASATORIT/A

Cetățenie Domiciliu Adresa domiciliu


MOLDOVA MOLDOVA S.CÎRNĂțENII NOI

Nume anterior Prenume anterior

Nume tată Nume mamă


BALABAN VICTOR GANGAN DOMNICA

Pașaport
Nr. Pașaport Țara Emitentă Data Eliberare Data Expirare
AB0246658 MOLDOVA 23/07/2018 23/07/2025

Pagina: 1 / Data Generare : 09/11/2022


Permis Ședere
Nr. Permis Ședere Țara Emitentă Data Eliberare Data Expirare

Adresă
Județ Localitate Stradă
Bucuresti Sectorul 6 Ing. Cristian Pascal

Nr. Bl. Sc. Et. Ap.


25-27

Email Nr. Telefon


0723800343

Calitate/Categorie
Calitate
STUDII

Categorie
STUDENŢI ŞI ELEVI

Date Intrare
Data intrare Punct trecere frontiera Scop
9/2/2022 Albita STUDII

Date Instituție de Învățământ


Denumire Instituție Denumire Facultate
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI MEDICINA
FARMACIE "CAROL DAVILA"
An de Studii Modalitate de Plată
I BUGET

Fișiere Atașate
Document de trecere a frontierei/Document border crossing

pasaport viza Balaban Patricia.pdf


Scrisoare de acceptare la studii

Pagina: 2 / Data Generare : 09/11/2022


1 BALABAN PATRICIA (1).pdf
Adeverinta eliberata de institutia de învatamant

Adev. Balaban Patricia.PDF


Dovada detinerii legale a spatiului de locuit

contract camin - Balaban Patricia.pdf


Adeverinţă medicală din care să reiasă că nu suferă de boli care să pună in pericol
sănătatea publică
adeverinta medicala Balaban Patricia (1).pdf
Taxe

1 BALABAN PATRICIA (1).pdf

Data: Semnătura:

Pagina: 3 / Data Generare : 09/11/2022


Declarații Statements
Declar  ca am luat la cunoştinţa şi sunt de acord ca  Declare that I took note and I agree that the General
Inspectoratul General pentru Imigrări (înregistrat ca operator  Inspectorate for Immigration (registered as personal data
de date cu caracter personal sub nr. 6052) să prelucreze datele  operator under no. 6052) processes my personal data,
cu caracter personal pe care le-am furnizat, inclusiv datele including my biometric data,  in order to apply the legal 
mele biometrice, pentru reglementarea statutului meu pe provisions in the field of migration, asylum, social integration
teritoriul României şi emiterea documentului de călătorie  of the aliens and free movement of citizens of the Member
electronic/ permisului de şedere electronic, pentru aplicarea  States of the European Union and the European Economic
prevederilor legale din domeniul migraţiei, azilului, integrării  Area on the Romanian territory.
sociale a străinilor, liberei circulaţii pe teritoriul României a  I am aware that the refusal of providing requested data,
cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului  necessary to General Inspectorate for  Immigration in order to 
Economic European. pursue its attributions given by law, will determine the
De asemenea cunosc că nefurnizarea acestor informaţii, care  impossibility of regularization of my stay on the Romanian
sunt necesare Inspectoratului General pentru Imigrări pentru  territory having the consequence impossibility to be issued the
îndeplinirea atribuţiilor legale, poate duce la nereglementarea  document request.
regimului meu pe teritoriul României, şi are drept consecinţă  I am aware that the registered information are destinate to be
imposibilitatea de a-mi fi emis documentul solicitat. used by the General Inspectorate for Immigration and could be
Cunosc faptul că informaţiile înregistrate sunt destinate  transmitted, according with Romanian legislation, to the
utilizării de către Inspectoratul General pentru Imigrări şi pot  central or local public authorities, to Romanian diplomatic
fi comunicate,  după caz, în condiţiile legii, autorităţilor  missions, to the judicial authorities, to the local health services
publice centrale sau locale, reprezentantelor diplomatice ale or to the banking authorities, as well as to the other institutions
României, autorităţilor judecătoreşti, serviciilor locale de  which General Inspectorate for Immigration cooperate with, in
sănătate sau societăţilor bancare precum şi altor instituţii cu  light to practicing the competences according to the law.
care Inspectoratul General pentru Imigrări colaborează, în  I am aware and I agree that my personal data are transmitted to
vederea exercitării atribuţiilor ce le sunt date în competenţă  General Direction of Passports- National Unique Center for
prin lege. the Personalization of Electronic Passports/ National Center
Cunosc faptul şi sunt de acord ca datele mele să poată fi  for Managing Databases regarding the Persons Records in
transmise către Direcţia Generală de Paşapoarte - Centrul  order to personalize, according to the law, the residence
Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice/  permits/the identity documents and travel documents issued to
Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind  the aliens/residence cards.
Evidenţa Persoanelor în vederea personalizării, după caz, a  I know that biometric data collected is stored in the database
permiselor de şedere/documentelor de identitate şi  of the National System of Records of Aliens and production
documentelor de călătorie care se eliberează străinilor/cărţilor  databases.
de rezidenţă. I know that, after customizing documents and send them to the
Cunosc faptul că datele biometrice prelevate  se stochează în  competent authority to issue, biometric data stored in
baza de date a Sistemului Naţional de Evidenţă a Străinilor şi  production databases are cleared by automatic procedure.
în bazele de date de producţie. I know that digital impressions stored in the database of the
Cunosc faptul că după personalizarea documentelor şi  National System of Records Aliens are deleted by automatic
transmiterea acestora la autoritatea competentă să le elibereze,  procedure immediately after removal of the documents, and if
datele biometrice stocate în bazele de date de producţie se  them are not raised at the scheduled time for their release - not
şterg prin procedură automată. later than the end of a period of three months from this time.
Cunosc faptul că impresiunile digitale stocate în baza de date  I know that at the documents raise benefit by right to request
a Sistemului Naţional de Evidenţă a Străinilor se şterg prin  checking of electronic date stored in electronic store area in
procedură automată imediat după ridicarea documentelor iar  adequate conditions of security and privacy.
dacă nu au fost ridicate la data programată pentru eliberarea  I am aware that according to Law no. 677/2001- on the
acestora, cel târziu la împlinirea unui termen de 3 luni de la  Protection of Individuals with Regard to the Processing of
această dată. Personal Data and the Free Movement of Such Data, amended
Cunosc faptul că la ridicarea documentelor beneficiez de  and completed, I benefit from the right to access to data, the
dreptul de a solicita verificarea datelor stocate în mediul de  right of intervention upon the data, the right to object, the right
stocare electronică în condiţii corespunzătoare de securitate  şi  of not be the subject to an individual decision and the right to
confidenţialitate. address to a court law.
Cunosc faptul că beneficiez, în condiţiile Legii  nr. 677/2001- 
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, de 
dreptul de acces la date, de intervenţie asupra datelor, de 
opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale 
precum şi de dreptul de a mă adresa justiţiei.
Data (Date) Semnătura (Signature)

Pagina: 4 / Data Generare : 09/11/2022

S-ar putea să vă placă și