Sunteți pe pagina 1din 4

COMPONENTA C9.

SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE


INVESTIȚIA I3. SCHEME DE AJUTOR PENTRU SECTORUL PRIVAT
MĂSURA 1. SCHEMĂ DE MINIMIS ȘI SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT ÎN CONTEXTUL DIGITALIZĂRII IMM-URILOR
DIGITALIZAREA IMM-URILOR - GRANT DE PÂNĂ LA 100.000 EURO PE ÎNTREPRINDERE CARE SĂ SPRIJINE IMM-URILE ÎN
ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE

ANEXA 2

Grila de verificare a conformităţii administrative și eligibilității (CAE)

DATE DE IDENTIFICARE

Număr de ordine
(proiecte.pnrr.gov.ro):

Denumire solicitant:

Titlul proiectului:

CUI solicitant:

CRITERII
VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DA NU Se verifică în Observații
ADMINISTRATIVE cadrul
Cererea de finanțare are toate câmpurile Cererea de
completate conform modelului publicat finanțare din
(acolo unde nu este cazul se va completa PROIECTE.PNRR.
cu”-„ sau „nu este cazul”) și respectă GOV.RO
indicațiile de completare din Ghidul
specific.
Solicitantul a încărcat în PROIECTE.PNRR.
PROIECTE.PNRR.GOV.RO toate GOV.RO
documentele însoțitoare solicitate,
conform prevederilor ghidului specific
Cap. Anexele la cerere de finanţare
aplicabile prezentului apel și respectă
modelele prezentate în Ghid: conținutul
documentelor este corespunzător celor
descrise în model, au semnătura
electronică extinsă a reprezentantului
legal / împuternicit.
Se verifică împuternicirea (unde este Model I
cazul)
ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI DA NU Se verifică în
cadrul
Solicitantul este înființat cel târziu la PROIECTE.PNRR. Se verifică informația
data de 31.12.2021 GOV.RO cu privire la data de
înființare a
întreprinderii
Au calitatea de IMM-uri înființate în baza PROIECTE.PNRR. Se verifică informația
Legii nr. 31/1990 republicată privind GOV.RO cu privire la tipul de
societățile, Legii nr. 1/2005 republicată întreprindere
privind organizarea și funcționarea
cooperației, respectiv OUG nr. 6/2011
actualizată pentru stimularea înfiinţării şi
dezvoltării microîntreprinderilor de către
întreprinzătorii debutanţi în afaceri,
aprobată cu modificări prin Legea nr.
301/2011, cu modificările și completările
ulterioare
Solicitantul nu au avut activitatea PROIECTE.PNRR. Se verifică cu baza de
întreruptă/suspendată în anul 2022 GOV.RO date ONRC
Solicitantul nu a desfășurat în ultimul an Se verifică cu baza de
fiscal activități autorizate în domeniile date ONRC
din clasele CAEN excluse de la finanțare:
i. 5829 – Activități de editare a
altor produse software;
ii. 6201 – Activități de realizare a
software-ului la comandă (software
orientat client);
iii. 6202 – Activități de consultanță în
tehnologia informației;
iv. 6203 – Activități de management
(gestiune și exploatare) a mijloacelor de
calcul;
v. 6209 – Alte activități de servicii
privind tehnologia informației;
vi. 6311 – Prelucrarea datelor,
administrarea paginilor web și activități
conexe
vii. 6312 – Activități ale portalurilor
web;
viii. 6399 – Alte activități de servicii
informaționale n.c.a.;

Dacă da, se verifică declarația că va


prezenta un raport/ adresă întocmită de
un expert contabil – membru CECAR sau
auditor financiar CAFR, care va certifica
că firma nu a avut încasări din activitățile
specifice codurilor CAEN enumerate la
alin. (3), lit. g., conform situațiilor
financiare aferente anului 2021, în etapa
de contractare a proiectului.
Intreprinderea a înregistrat profit PROIECTE.PNRR. Se verifică cu baza de
operațional din activitatea curentă, GOV.RO date MF
respectiv din activitatea de exploatare în
anul 2021
PROIECTE.PNRR. Dacă întreprinderea
Se verifică dacă întreprinderea NU ESTE GOV.RO este în dificultate în
în dificultate, în anul 2021. anul 2021, proiecul va
fi respins.
Declaraţie de angajament pentru Model A
solicitant;
Declaraţia de eligibilitate (privind Model B
îndeplinirea criteriilor de la art.8, alin.
(1), lit.(b)-(s) din prezenta schemă)
inclusiv eligibilitatea TVA aferentă
cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul
proiectului propus spre finanţare;
Declarație privind încadrarea Model C
întreprinderii în categoria întreprinderilor
mici și mijlocii și calculul pentru
întreprinderile partenere sau legate;
Declarație pe propria răspundere cu Model D
privire la respectarea regulii cumulului
ajutoarelor de stat / ajutor de minimis;
Consimțământ privind prelucrarea datelor Model E
cu caracter personal;
Declarația privind respectarea aplicării Model F
principiului DNSH în implementarea
proiectului;
Declarația privind respectarea atingerii a Model G
minim 6 dintre criteriile de intensitate
digitală, conform Indicelui economiei și
societății digitale (DESI) ;
Declarația că, la sfârșitul duratei de viață Model H
a echipamentelor achiziționate, acestea
se vor recicla.
DA NU Se verifică în
ELIGIBILITATEA PROPUNERII DE PROIECT
cadrul
PROIECTE.PNRR. Solicitantul a depus un
GOV.RO singur proiect în cadrul
Solicitantul a depus un singur proiect în
cererii de propuneri de
cadrul cererii de propuneri de proiecte în
proiecte în cadrul
cadrul prezentului apel de proiecte.
prezentului apel de
proiecte.
Cererea de
finanțare –
Proiectul va fi implementat în România
Localizare
proiect
Plan de afaceri Anexa 6
Ofertele de pret cuprinse în Nota de Anexa la Planul
fundamentare trebuie să fie corelate cu de afaceri
Planul de achiziții şi Buget, activități și
cheltuieli din cererea de finanțare.
Valoarea bugetului eligibil și neeligibil Cerere de
declarat de solicitant în cererea de finanțare
finanțare (verificarea liniilor bugetare).
Investiția aferenta proiectului se Cerere de
încadrează în unul din codurile CAEN finanțare
eligibile
Valoarea finanțării nerambursabile Cerere de
solicitate se încadrează în limitele finanțare - Buget
permise
Cerere de
Perioada de implementare a proiectului
finanțare –
se încadrează în durata maximă permisă,
Activități
respectiv 30 iunie 2025.
previzionate –
Planul de cheltuieli prevede contribuția Plan de afaceri -
cheltuielilor la îndeplinirea criteriilor de Anexa 6
intensitate digitală, conform Indicelui
economiei și societății digitale (DESI)

Indicatorii prestabiliți și cei suplimentari Cererea de


selectați de aplicant dintre cei Finanțare -
menționați la Cap. Indicatorii apelului Indicatori
de proiecte, al prezentului ghid,
respectă următoarele cerințe:
- Unitatea de măsură este conformă
- Toți indicatorii obligatorii au fost
selectați (conform anexei VII la
Regulamentul (UE) 2021/241: 010,
012
- Toate campurile aferente unui
indicator au fost completate
(unitatea de masura, valoare de
referinta, anul de referință,
valoare tinta).
Documentul din care să reiasă calculul Anexa la planul
indicatorilor financiari în format .pdf de afaceri

S-ar putea să vă placă și