Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

Data: 6.12.2022
Şcoala: Școala Ștefan cel Mare Focșani
Clasa: Pregătitoare
Învăţătoare :
Profesor coordonator:
Propunătoare: Belciuganu Florentina ( Alexandrache)
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea tematică: ”Iarna”
Subiectul lecţiei: ” În lumea cuvintelor”-Sunetele şi literele mari şi mici de tipar învăţate A/a ,
M/m, I/i, N/n, , R/r, E/e, U/u, C/c ; Cuvântul/ silaba
Tipul lecţiei: recapitulare și sistematizare a cunoștințelor
Forma de realizare: Activitate integrată(CLR+ MEM+AVAP)

COMPETENȚE SPECIFICE
Comunicare în limba română
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar ;
1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziții rostite clar și rar;

COMPETENȚE INTEGRATE
Matematică și explorarea mediului
1.1 Recunoașterea și scrierea numerelor în concentrul 0-31;
Muzică și mișcare
2.1. Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
Pe parcursul şi la sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:
O1 – Să identifice sunetul inițial al unui cuvânt ce denumește o imagine dată;
O2- Să realizeze corespondenţa între imagine şi litera corespunzătoare sunetului iniţial.;
O3- Să despartă cuvinte în silabe, precizând numărul lor;
O4- Să reprezinte grafic cuvinte, pornind de la imagini date;
O5 - Să reprezinte grafic o propoziție, pornind de la o imagine dată;
O6 – Să ordoneze cuvininte pentru a obține o propoziție.

STRATEGII DIDACTICE
Metode şi procedee : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, jocul didactic, demonstrația, problematizarea,metoda ciorchinelui,
metoda fonetică, analitico-sintetică
Mijloace didactice: calendarul naturii, scrisoare, ghetuțe din fetru, jetoane cu imagini, jetoane cu litere, tablă. Marker,
imagine cu Moș Nicolae, fișă de lucru
Forme de organizare : frontal, individual;
Forme şi tehnici de evaluare : observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale.

BIBLIOGRAFIE
MEN- “ Programele şcolare pentru disciplinele CLR, MEM, AVAP, DP, MM” – aprobate prin OMEN . Nr.
3418/19.03.2013
Molan, V.( 2010). Didactica disciplinei Limba și literatura română în învățământul primar. București: Editura
Miniped
Neagu, C. (2011). Didactica limbii și literaturii române în învățământul primar.Focșani : Editura Terra
Oprea, C.L. (2009). Strategii didactice interactive- repere teoretice şi practiceed. AIVa. Bucureşti: EDP
Continutul instructiv-educativ al lecţiei Stategii didactice
Etapele lecției Ob Activitatea propunătoarei Activitatea elevilor Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
procedee învăţământ organizare
1. Moment Se asigură condiţiile necesare pentru buna Elevii își vor pregăti Conversația Frontal
organizatoric desfăşurare a lecţiei, pregătirea materialului rechizitele necesare
didactic şi stabilirea liniştii în sala de clasă. pentru ora de
Se dirijează o conversaţie pe următoarele comunicare în limba
teme: română.
 Salutul: Bună dimineaţa!
 Prezenţa: Lipseşte cineva? Elevii vor răspunde Calendarul
 Ştirea zilei: Prezentarea oaspeţilor întrebărilor, vor naturii
Calendarul naturii: Se precizează rezolva cerințe.
anotimpul, luna, ziua, data, ziua de ieri, ziua
de mâine, vremea, se completează calendarul.
2. Pentru a reactualiza cunoștințele asimilate
Reactualizarea anterior voi apela la o serie de întrebări Răspund la întrebările
cunoștințelor precum : propunătoarei. Frontal Observare
- Dragii mei, în ce anotimp ne aflăm ?
Conversația sistemică
- Ce sărbătorim noi astăzi ?
O1 - Când a venit Moș Nicolae ? catehitică
- Cum trebuie să fiți tot timpul anului pentru a
primi daruri de la moș?
- Unde lasă Moş Nicolae cadourile?
- Ce daruri ați primit de la el ? Enunță literele
-Copii, vă mai amintiţi care a fost ultima învățate (a, m, i, u, r,
literă învăţată? e, n, t, o, c).
-Ce litere am învăţat noi până acum? Dau exemple de
-Daţi exemple de cuvinte care încep cu cuvinte ce încep cu
sunetele învăţate! literele cunoscute.
3.Captarea Voi citi în fața clasei o scrisoare trimisă de
atenției Moș Nicolae în care aceasta ne cere să urmăm
niște pași pe parcursul acestei zile pentru a-l Copiii vor asculta cu
ajuta să ajungă la cât mai mulți copii să atenție conținutul
împartă daruri. scrisorii și explicațiile
Citesc scrisoarea. propunătoarei.
Explicația ,
Dragi copii,
conversația Observare
Ieri noapte am trecut pe la fiecare dintre voi Scrisoare Frontal sistemică
și am aflat ceea ce știți și ceea ce faceți fără
ca voi să mă vedeți. Fiindcă mi-a plăcut
foarte mult de voi și am înțeles că știți foarte
multe lucruri interesante m-am gândit să trec
și pe la școală cu noi surprize.
Însă, pentru a le primi, v-am lăsat alături
de scrisoare trei ghetuțe în care veți găsi
diferite sarcini. Dacă le veți îndeplini pe toate
promit că voi vorbi cu Moș Crăciun să vină la
serbarea voastră cu cadouri minunate!
Sunt cu ochii pe voi!”
Cu drag,
MOȘ NICOLAE

4.Anunțarea Prezint subiectul şi obiectivele, pe înţelesul


temei și a copiilor.
obiectivelor Elevii ascultă. Conversația Frontal
Astăzi , așa cum ne roagă Moș Nicolae, vom Explicația
repeta literele învățate . Vom arăta că ştim să
citim literele învățate, să formăm cuvinte cu
ajutorul lor, , vom despărți cuvinte în silabe,
vom reprezenta grafic propoziții şi vom juca
jocuri interesante.
5. Dirijarea Voi expune cele trei ghetuțe trimise de Moș
consolidării Nicolae. Joc didactic
Joc didactic : „Călătorie în țara literelor”
Explicarea regulilor jocului
Din prima ghetuță trimisă de Moș Nicolae se
extrage primul plic pe care este scrisă sarcina Copiii sunt atenți la Explicația
de lucru: Denumește imaginile, identifică explicațiile doamnei. Metoda Ghetuță, Frontal Observare
sunetul inițial al fiecărui cuvânt , asociază fonetică jetoane cu sistemică a
imaginea cu litera corespunzătoare sunetului analitico- imagini și comporta-
inițial , desparte cuvântul în silabe și sintetică litere mentului
reprezintă-l grafic. Tablă copiilor
Jocul de probă Marker
Voi numi un copil care va veni și va alege din
ghetuță un jeton , identifică sunetul inițial al
cuvântului , asociază imaginea cu litera Un copil va veni și va
corespunzătoare sunetului ,desparte cuvântul desfășura jocul de
în silabe și-l reprezintă grafic. probă.
Voi oferi explicaţii suplimentare în cazul în Demonstrați
care se constată că regulile sau modul de a
desfăşurare nu au fost bine înţelese.
Desfăşurarea propriu-zisă a jocului:
Câte un copil extrage un jeton, denumește Pe rând câte un copil
imaginea, identifică sunetul inițial al fiecărui va veni și va extrage Exercițiul Frontal
cuvânt și asociază imaginea cu litera din ghetuță un jeton, Metoda
corespunzătoare sunetului inițial , desparte asociază imaginea cu fonetică Frontal
cuvântul în silabe și-l reprezintă grafic. Solicit litera corespunzătoare analitico-
ajutorul altor elevi dacă elevul numit și alcătuiește o sintetică Ghetuță
întâmpină dificultăți. propoziție. Jetoane cu
Din a doua ghetuță se va extrage o Un elev va veni și va imagini
imagine , iar elevii vor avea de alcătuit o extrage imaginea din Litere
propoziție formată din cinci cuvinte și apoi se ghetuță, apoi se vor Tablă
va reprezenta grafic propoziția cea mai alcătui oral propoziții Imgine
corectă. și se va alege una pe Bilețele cu Observare
care o vor reprezenta cuvinte sistemică
grafic.

Din a treia ghetuță se vor extrage cuvinte Câte un elev va veni și


incomplete. Elevii vor trebui să completeze va extrage câte un Problematiz
cuvântul cu litera corespunzătoare. ( Anexa 1) bilet cu un cuvânt area
incomplet și
completează cu litera
corespunzătoare.
Complicarea jocului
În complicarea jocului voi citi ultima cerință Câte un elev va veni și
de pe ultima ghetuță trimisă de Moș Nicolae: va extrage câte un
Ordonează cuvintele pentru a obține o cuvânt și-l vor citi și
propoziție. așeza la tablă. După ce
În această ghetuță sunt jetoane cu șase s- au așezat toate Problematiz
cuvinte pe care elevii le vor citi și apoi vor cuvintele la tablă le area
alcătui o propoziție. ordonăm pentru a
6. Obținerea obține o propoziție.
performanței Elevii primesc o fișă individuală de lucru. Elevii vor lucra pe
Ei au de scris cuvinte care au un anumit sunet fișe. La finalizarea Fișă de Individual Observare
inițial. ( Anexa 3) sarcinii, fișele vor fi Metoda lucru sistemică
strânse pentru a fi ciorchinelui
corectate .
7. Realizarea Voi întreba copiii despre ce am vorbit astăzi Copiii răspund conversația
retenței și a și dacă le-a plăcut activitatea pe care am la întrebările
transferului desfășurat-o. adresate.
8.Activitate Îi vom mulţumi lui Moș Nicolae şi vom Copiii ascultă
recreativă încheia activitatea cu cântecul ,,Moș cântecelul. Conversația
Încheierea Nicolae” . Audiția Laptop Frontal
lecției
https://www.youtube.com/watch?
v=I6GHhj_K5BA
Se fac aprecieri generale şi individuale asupra Aprecieri
modului de desfăşurare a lecției. Elevii sunt încântați verbale
La sfârșitul activității toți elevii sunt de recompensele
recompensați cu dulciuri. primite.
Anexa 1
*A_ ( AM)
* U_ A ( URA)
* _ NA (ANA)
* _ NA (INA)
*M_ RI _ (MARIA)
*E_OU (EROU)
*N _R _I (NOROI)
* _ ANA (RANA) , (OANA)
* _ REN (TREN)
*SA_ I _ (SANIE)
Anexa 2
Scrieți cuvinte care au ca sunet inițial litera indicată.

A
M

R LITERELE
N

E
U

S-ar putea să vă placă și