Sunteți pe pagina 1din 1

Pagina 2 Tribuna Sibiului Anul Vi, nr.

17*7
a*

DIALOG CU CITITORII C.E.C. sucursala judefeană Sibiu

COMUNI CĂ
La tragerea la sor(i pentru trimestrul III 1973 a libretelor de
Pe teme juridice
Un anume econom ii cu dobindă şi cîştiguri în autoturisme, libretelor de economii
pentru construirea de locuinţe şi libretelor de economii pentru turism,
au ieşi! ciştigătoare următoarele librete em ise de unităţile C.E.C. din
soi de • După ce art. 27 şi 28 din Legea
nr. 5/1973 fixează principiul că ta­
judeţul Sibiu:
I. LIBRETE DE ECONOMII CU DOBÎNDĂ ŞI CÎŞTIGURI
prietenie... riful de bază al chiriei este unic
pe întreg cuprinsul ţării, indiferent
de proprietar, art. 35 din aceeaşi
ÎN AUTOTURISME:
723 — 102 •-- 5 488 743 _ 1 _ 12 934
lege precizează că pentru salariaţii 723 — 537 — 70 743 — 1 — 45 919
Ştim bine că nu o dată am 743 — 1 — 41 939
avut (şi ati avut) ocazia unor
sau pensionarii cu un venit mediu 743 __ 1 _. 64 008
pe membru de familie mai mare de 743 — 1 — 61 195 743 — 202 — 253
m editaţii cu privire la anturaj. 743 — 1 — 74 532
1 100 lei lunar, care nu şi-au cons­ 743 — 209 — 11 934
Mai ales cînd este vorba de co­ truit sau cumpărat locuinţă proprie­ 743 — 209 — 9 488 745 — 2 — 15 351
pii, de tineri. Mai ales cînd este tate personală pînă la 31 III 1975, 745 — 2 — 12 678 723 _ 102 — 1 036
vorba de posibile influente cu 723 — 137 —
chiria legală se majorează cu 50% 393 743 — 1 — 10 675
sens negativ. Tocmai in această pentru cazul în care salariul sau 743 — 1 — 39 204 743 — 1 — 45 253
idee, se ştie, părinţii, şcoala, or­ pensia care a constituit baza de cal­ 743 — 1 — 59 492 _ 743 — 1 — 63 474
ganizaţiile de tineret trebuie să cul a chiriei este de pînă la 1 500 743 — 1 — 73 258 743 — 209 — 11 504
aibă un rol activ. Iată o inttm- lei, cu 75% dacă salariul sau pen­ 743 — 209 — 7 751 745 — 2 — 14 917
plare: Trei copii, elev i ai şcolii sia este de 1 501 la 2 000 lei şi cu 745 — 2 — 10 840 743 _ 1 — 76 231
din Mag, comuna Şălişte, erau 100% pentru cazul în care salariul 723 — 102 — 2 809
prieteni nedespărţiţi. Se pare că sau pensia este mai mare de 2 000 A ceste librete au rîştigat cite un autoturism — DACIA 1300.
prietenia lor a scăpat oarecum lei. In nici un caz, chiria majorată
atenţiei dascălilor şi a părinţilor, II. LIBRETE DE ECONOMII PENTRU CONSTRUIREA
nu poate depăşi 20% din salariul DE LOCUINŢE:
din moment ce Valeriu H., Con­ Avrigenii se mîndresc cu satul lor. După cum se vede, au şi motive temeinice sau pensia care a constituit baza
stantin G. şl Vaăile S. au ajuns 845 — 2 — 248 15 000 lei
de calcul a acesteia. Aceasta este III. LIBRETE DE ECONOMII PENTRU TURISM:
să comită o faptă regretabilă şi, reglementarea legală, tovarăşe
nu mai puţin, gravă. Cei trei au LAURENŢIU THAL din Sibiu, pre­ 443 — 1 _ 602 Excursie individuală 6 000 lei
spart magazinul din satul lor şi văzută de textele de lege citate.
au furat bani şi obiecte.
Ceea ca rămîne pozitiv în a-
O „.a in... .SÂ PTÂ M iN A ECO NO M IEI B73 • Dispoziţiile art. 60 şi 61 ale Le­
ceastă poveste (cu atît mai mult gii nr. 5/1973 cu privire la locuin­ A
cu cit, prea adesea, in situaţii ţele proprietate personală se aphcă
similare, s-a întîm plat altfel) este
faptul că părinţii, surprinzindu-şi
copiii cu bunuri care nu le apar­
ţineau, au anunţat de îndată or­
DIN CUVINTE SIMPLE AM numai apartamentelor proprietate
personală situate în mediul urban.
Urmează deci tovarăşe NICOLAE
FLEŞERIU din Şeica Mare, ca pen­
întreprinderea de confecţii
ganele în drept, pentru a lua mă­
surile cuvenite.
Cu alte cuvinte, mai ales prie­
tenia copiilor trebuie să fie o-
biect al observaţiei şi dirijării în
DESLUŞIT SATISFACŢIA OMULUI...
tru pretenţiile pe care le aveţi faţă
de cooperativa de consum să vă
adresaţi judecătoriei, organul com­
petent să vă soluţioneze cauza.
„Steaua roşie“ Sibiu
sens pozitiv.
Nimic nu poate fi mai firesc de­ rit în august, anul ăcesta şi ne-am • „Am dobîndit în cursul anilor
• Din moment ce butelia de ara­
gaz este proprietatea dv. tovarăşe
ANGAJEAZĂ DE URGENŢĂ t
cit chibzuinţă — iată nişte vorbe înscris la locuinţă. Am luat avan­ spirit de economie" (V. Olariu, „Inde­ GHEORGHE ALDEA din Şelimbăr, a-
Nu era care ar alcătui un prefabricat din
cea mai simplă materie lingvistică,
dacă n-ar ascunde — în variante la
sul de la C.E.C. Ceea ce am chi­
vernisit înainte, amindoi, am trecut
pendenţa“), „Sezoane estivale de
neuitat“ (V. Biriş, 24 ani); „Am eco ­
veţi dreptul ca odată cu mutarea
să luaţi şi acest bun, instalindu-1
— conducători auto — posesori de carnete de
conducere pentru toate gradele
vorba de o infinit multiplicate — satisfacţia ce ­
lui ce-şi preţuieşte munca şi-i ştie
pe un singur libret, cu dobîndă. In
plus, banii de la nuntă. N e bucurăm
că vom avea o casă a noastră. Nu
nomisit, prin perseverenţă, cit acum
doi ani nu speram“ (Maria Dancu,
muncitoare).
în noua locuinţă în oare vă mutaţi.

• In conformitate cu dispoziţiile
— absolvente ale şcolilor profesionale comerciale
sau liceelor comerciale, pentru posturile de vînzători
pasiune... s folosi roadele. Dacă la finele unei
ore petrecute in mijlocul acelui te­
ribil du-te-vino dintr-o unitate C.E.C.
ştim cum ne descurcam fă r ă . . .
C.E.C.“ (Peter Törner). Simplu, nu?
Mă uit la lumea de la ghişee.

. . . Trecuse ora pe care mi-o pro­
art. 64, al. 3 din Legea nr. 5/1973,
suprafaţa locativă din apartamentul la magazinul de prezentare şi desfacere al întreprinderii
pusesem. M-am gîndit, privind rapidi­ proprietate personală, care se elibe­
Cineva dintre cei care l-ar fi
observat pe N icolae Mircea, din
am înregistrat de treizeci de ori cu- Disting vocea precipitată a unei fe­ tatea cu care şapte femei îşi treceau rează prin mutări sau alte cauze, va Salarizarea conform normelor legale în vigoare.
vîntul „satisfacţie“ (o dată la fiecare mei: „şi-a pierdut portmoneul cu din mină în mină hîrtii de valoare,
Hosman, trebăluind la o b icicletă , două minute) şi de cincisprezece ori acte şi cu un libret C.E.C.“ Calmul m-am gîndit o clipă că-i o artă să
fi pusă la dispoziţia proprietarului
şi familiei sale fără a se putea exer­
Informaţii suplimentare la biroul personal al între­
in faţa întreprinderii „7 Noiem ­
brie“, din Sibiu, ar fi putut crede
„bucurie“, dacă acestea nu repre­ funcţionarei i se transmite, însă in- priveşti în faţă mii de oameni, să cita de către alţi locatari dreptul prinderii, telefon 2 00 31, interior 93.
zintă altceva decit o chintesenţă, mi cet-incet şi p ăgu b aşei. . . înţelegi mii de oameni şi să răs­ de extindere. Din moment ce chi­
că este vorba despre u n .. . pa­
sionat. In realitate nu era vorba
s-a părut interesant pentru cititor
să-i prezint înţelesul pe care-1 des­
★ punzi întrebărilor. Mă gîndesc la
cele peste 800 de operaţii pe zi, mă
riaşul dv„ tovarăşe M.I. din Sibiu,
d ecit despre o intenţie necinstită Un extemporal fulger. Trei între­ a părăsit benevol locuinţa, mutîn-
lu şesc cuvinte atit de uzuale, cum gîndesc la sutele de mii care trec du-se efectiv în altă parte de un
şi despre un anumit „amestec“
(în această treabă) a l .. . alcoolu­
sínt cele numite. Sau altele, să zi­
cem „spirit de economie", „cumpă­
bări pentru cîţiva sibieni, obişnuiţi
ai. casei (adică ai acestei „bănci a prin mina casierei. Le-am privit şi
am înţeles mai hine munca lor, o
an de zile, timp în care nu a achi­
tat chiria, spaţiul eliberat rămîne la
Fabrica de morărit şi panificaţie Sibiu
lui. populaţiei“). Răspunsuri care-mi în­
Adică, omul, după ce a ieşit
tare“.
Să intrăm, aşadar, în mijlocul tăresc convingerea că lingă cuvin­ muncă dincolo de care se întîlnesc
marile satisfacţii ale cetăţenilor, ale
dispoziţia dv., puteţi dispune de el, execută pentru comenzi ocazionale ca : nunţi, bote­
cu respectarea însă a art. 60 şi 61
de la serviciu (lucra la Record), „viesparului“, înarmat cu cîteva tele cele mai simple şi lingă noţiu­
nile cele mai . . . accesibile se află oamenilor care îşi făuresc, prin din Legea nr. 5/1973. zuri etc., produse de panificaţie: saleuri, împletite
s-a înfundat intr-un bufet. După chestionare simple, cu un carneţel
care treabă i-a venit ideea năs­ şi, bineînţeles, cu indiscreţia proprie înţelesuri de mare frumuseţe civică. muncă şi spirit de buni gospodari,
bunăstarea. A lor şi a obştii.
Măgura 200 g, împletite de 2 şi 3 kg, împletite de 500 g
Oamenii, refac, în fapt, o istorie ori • Proprietarul unui apartament,
truşnică s ă . . . demonteze o bi­ tagmei noastre . . .
o antologie de texte pe tema chib- Ii citez pe Hugo, adresîndu-se ci­ tovarăşe S.I. din Sibiu, poate închi­ Comenzile se pot face :
cicletă. Nu din pasiune, cum spu­ ★ titorilor săi („înainte de toate învă­ ria o parte din suprafaţa corespun­
neam, ci din cauză de . . . inten­ . . . Ora 18,20. Număr 44 de per­
zuinţei, prin aceste preocupări şi
peregrinări la ghişeele unităţii C.E.C. ţaţi copiii să econom isească pentru
zătoare nevoilor lui de locuit, pe
— în Sibiu la telefon 1 42 61, str. Turnului nr. 24
ţie necinstită. Dar, a fost surprins soane; de la puştiul care învîrte în că economia este baza tuturor virtu­
de păgubaş şi a ajuns la miliţie, neştire cîteva „foi de economii şco­
din Piaţa Republicii.
ţilor"), îl am în minte pe Slavici bază de contract încheiat în formă — în Mediaş la telefon 1 16 71, Şoseaua Sibiului
Să notăm cuvinte şi propoziţii,
iar de aici în altă parte. lare“, la perechea aceasta sobră ca- gîndindu-ne că această instituţie a („ . -. prin educaţiune raţională, omul scrisă şi înregistrat la circumscrip­ nr. 72
re-şi aşteaptă rîndul la casă, pentru să fie îndrumat, înainte de toate,
intrat în viaţa cotidiană a oricărei ţia financiară cu stipularea în mod la magazinele alimentare.
Doi tineri a depune o sumă importantă (jude­
cind după . . . grosimea teancului).
Lingă mine un tînăr caligrafiază
urbe româneşti prin poarta din faţă
a nevoii de spirit gospodăresc.
spre cumpătare şi spre spiritul de
econom ie“) şi mă gîndesc că multe
minţi luminate ale lumii s-au întîlnit
obligatoriu a tarifelor şi termenelor,
elem ente după care acest organ sta­

vigilenţi pe o „foaie de restituire". Observ


cifra 600 (Mărturisire, în şoaptă:
„Ştiţi, sínt elev. Din banii primiţi
• La 70 de ani după 52 de ani
de serviciu, pot spune că sínt depu­
nător de cînd . . . s-a înfiinţat C.E.C.-
in acest triunghi care se cheamă:
econom ie — cumpătare — chibzuinţă.
. . . Şi, mă mai gîndesc că, pe ca­
bileşte impozitul pe care urmează
să-l plătească. împrejurarea că în­ Institutul de cercetări şi proiectări pentru
chirierea se face către elevi sau
La m iliţie au spus că doresc
să rămină anonimi şi că ceea ce
de acasă am pus de o parte cite
ceva. Mi-am comandat un palton
ul. M-am ajutat enorm prin proprii­
le-mi economii, simţindu-mă întot­
lea aceasta, milioane de oameni au
aşezat cite o cărămidă la edificiul rude este fără importanţă, intere­ maşini unelte şi agregate filiala Sibiu
au făcut ei ar fi făjeut oricare ce­ m o d e r n ...“). Alături, o familie tî- deauna mai sigur pe mine cînd am de frumuseţe al lumii noastre. sează doar venitul oare se obţine
tăţean în situaţia lior. Iată despre nără lichidează nişte librete pentru ştiut că pot apela oricînd la o re­ . . . Şi mă mai gîndesc că azi există de la închiriere.
cu sediul în str. Lector nr. 3
ce este vorba; In ultima zi a lui zervă bine asigurată" (P. Ionescu, cel puţin un libret de economii la
septembrie, în staţiia C.F.R. Sibiu,
a le . . . comasa.
...O r a ' 18,29, la ghişeul 3: „Vreau pensionar P.T.T.R.). o familie. Ceea ce, evident, spune
(incinta întreprinderii mecanice)
TEODOR ŢEREANU
doi tineri au observat un individ
a cărui comportare părea cel pu­
să-mi cumpăr locuinţă. C.E.C.-ul dă • Dincolo de siguranţa valoritor
multe I angajează, în condiţiile Legii nr. 12/1971 :
bani şi de avans?" Lămurire. A ltci­ VICTOR DOMŞA Jurist
ţin curioasă. A vea, m ai întîi, pre­ neva: „Aţi primit libretele ieşite Ia
cîştigate, susţin cu drag importanţa
spiritului de econom ie spunînd că,
— pentru proiectare şi cercetare de maşini unelte
dilecţia locurilor aglomerate; a-
vea, mai apoi, un anumit mod
tragere pentru excursii?“ Nu, dar vă împreună cu soţul meu, am cumpă­ de deformare :
anunţăm acasă“. . . . Ora 18,34. Mi-
de a privi pe cei din jur, de a crodiscuţie despre avantajele contu­
rat mobilă, un autoturism, am făcut — ingineri mecanici cu vechime de peste 3 ani
cîteva excursii in străinătate. Pen­
Ie urmări mişcările. La un mo­ lui curent personal. Apoi: „Aveţi tru toate, drumurile noastre s-au — pentru atelierul de prototipuri:
ment dat, cei doi au observat cum aici o dobîndă mare*. „Asta aştep­

ŞAPTE 7ILE
— muncitori de categoriile 3—6 în meseriile :
individul s-a apropiat de un că­
lător şi î-a subtilizat portmoneul,
în care avea actele şi ceva bani,
tam“. Cineva plăteşte. Taxă de în­
treţinere azil de bătrîni. Altcineva,
nişte bani proveniţi din amenzi/ De­
urmat şi pe la aceste ghişee" (Eme­
se Gal, 33 ani).
• „Din 1959 pînă azi, mi-am rea­
- FILM - — lăcătuş
i-au urmărit şi au sesizat orga­ ale lu m ii............ Ora 18,40. In incintă lizat multe. Dar ceea ce mi se pare — strungar
n ele de m iliţie. Hoţiul s-a dovedit număr 47 de persoane. O tînără (o mai important este faptul că nici­ — frezor-rabotor
a fi loan Anghelovdci de 35 de ştiu, profesoară la un liceu, ajunge odată nu am cheltuit valori mai Un film controversat, un film am­
ani, neîncadrat în cîmpul mun­ ia casă şi scoate 3 000 de lei. Dis­ mari, fără chibzuinţă" (G, Pal, „In­ biţios, un film hulit de unii şi lău­
rioare, rezistent la acţiunea laseru­ — bohrwerkist
dependenţa“). lui. Sínt alertate organele de secu­
cii, cu antecedente penale. De fel
din satul Zăvideni (V îlcea), fă­
creţie. E atît de elegantă! Dar mîi-
• Concedii în cele mai bune con­
dat de alţii. Un film care se vrea ritate, încep cercetările cu toată ga­ — rectificator.
ne va fi şi mai şic ...) . a fi mai mult decit este. „Şapte
cea un . . . tur de orizont prin O pereche, pe care o judec din diţii plus obiecte casnice, lată unele zile", a doua premieră românească
ma deducţiilor şi urmăririlor, acţiu­
nea e fragmentată pe zile, pe şapte
Informaţii mai complete se pot primi la sediul filialei
Sibiu. ochi ca fiind o familie foarte tînără. din satisfacţiile mele legate de a- în această lună, după mult aprecia­ zile, cînd, în final, spionii sínt ani­ sau la telefon 3 15 44.
Dimpreună cn mulţumirile Iui „Aşa este. Eu lucrez la P.T.T.R., so­ ceastă instituţie“ (V. Biberea, „Stea­ tul „Despre o anume fericire“, pare hilaţi. Pornind de la acest supoit
C.M., păgubaşul, un cuvînt de ţia, la „Steaua roşie". Ne-am căsăto­ ua roşie“). a fi un film poliţist inspirat din ac­ dramatic, Mircea Veroiu a făcut un
laudă pentru o faptă care ne pre­ tualitatea imediată, cu o temă a- film care atestă pe deplin calităţile
zintă doi tineri care . . . au fă­ proape banalizată de o literatură de pentru care „Nunta de piatră“ a în­
cut, cu modestie, ceea ce trebuia
făcut în această împrejurare!
multe ori submediocră: spionajul
economic, spionajul industrial. Sce­
naristul Nicolae Ştefănescu brodea­
trunit sufragiile criticii la festivalul
de la Cannes: rigoarea expresiei ci­ Trustul de instalaţii-montaj
nematografice, sobrietatea, moderni­

„Motociclistul ză firav firul întîmplărilor, pornind


de la dispariţia din safeul unui la­
tatea limbajului în care prioritatea
o are imaginea creatoare a atmosfe­
Braşov, şantierul Mediaş
borator a dosarelor cu rezultatele rei. Imaginea este foarte grăitoare,
Era noapte. Puţinii trecători cercetărilor pentru obţinerea unui genericul impune o atitudine de ma­ recrutează absolvenţi a 8 sau 10 clase elementare, pen­
prin acea zonă a municipiului Si­
biu au observat pe unul care se metal cu caracteristici tehnice supe-
ximă încordare asupra fiecărui amă­
nunt, ambianta este „citită" cine­
tru calificare la locul de muncă prin curs de scurtă
căznea să-şi pornească m otocicle­ matografic din cele mai inedite un­ durată, în meseriile de:
ta. Unii şi-au văzut de drum li­ ghiuri, personajele sínt construite
niştiţi, nedînd importanţă întîm- din gesturi revelatoare, din tăceri şi
— lăcătuş montor
plării. S-au găsit, însă, şi trecă­
tori cărora cazna lu i loan Bara
detalii de profunzime psihologică. A
contribuit la aceasta şi alegerea u-
— sudor
(căci acesta era „motociclistul“ nor actori de factură modernă, ex­ — electrician
ghinionist) li s-a părut suspectă Secvenţă din meciul de handbal celenţi în manifestarea unor trăiri
şi au anuntat miliţia. Ce se în- dintre Independenţa Sibiu şi Mi­ interioare puternice. înscrierile se fac la sediul şantierului de instalaţii-
tîmplase? De fel din Vurpăr, I.B. nerul Baia Mare 16-15 (9-7) —
ultima partidă a echipei sibiene
Mircea Albulescu, în rolul maio­ montaj din Mediaş, str. Gheţii nr. 5, telefon 126 66.
ţinea morţiş să ajungă acasă . . . rului Miu, întruchipează omul de
motorizat. Pentru aceasta, din faţa din cadrul competiţiei dotate cu acţiune, profesionistul datoriei, do­ De asemenea, angajează imediat:
blocului din ştr. Ştefan cel Mare „Cupa de toamnă1' tat cu forţă, inteligenţă şi imagina­ — încărcători-descărcători pentru lotul Copsa
nr. 136 a furat o motocicletă, ţie, susţinute de resorturi intime pe
proprietatea lui M.C, Foto: HORST BUCHFELNER care le intuim doar, din eforturile Mică
Prin vigilenţa unor cetăţeni, de adîncire pe care le face actorul. — primitor-distribuitor pentru lotul Dumbrăveni
loan Bara n-a mai ajuns în Vur­ George Motoi, actor modern, schi­
păr ,ci în faţa instanţei. ţează subtil profilul inginerului Mu-
şat, cu o ştiinţă a nuanţelor celor
V . MUREŞ AN^ mai adecvate, evitînd stridenţele.
Irina Petrescu, cu o partitură des­
tul de săracă, este convingătoare în
Centrul de cercetări şi proiectări m ecanică fină
scurtele apariţii ale fem eii care nu
mai -poate suporta incertitudinea u- şi scule, filiala Sibiu
CINEMA TEATRU I nei situaţii anormale, aceea de iu­ cu sediul la întreprinderea Balanţa, angajează:
Ca dispoziţia d u . Colectivul de acto
bită a unui bărbat şi de soţie a al­
tui bărbat interesat în menţinerea
situaţiei.
— ingineri şi tehnicieni proiectanţi în specialita­
SIBIU: PACEA; A- al Teatrului de sti Slăbiciunile filmului vin şi din in­
tea hidropneumatice şi SDV-uri, cu experienţă în ac­
ventura lui Poseidon
tămînii. 20,05 — T eleobiectiv. 20,20
din Sibiu prezintă astăzi, ora 20, ’ consistenţa materialului dramatic şi tivitatea de proiectare, în condiţiile Legii nr. 12/1971.
(orele 9,00; 11,30; 14,00; 16,30; 19,00;
21,00); ARTA: Şapte zile (orele 10,00;
12,00; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30); TI­
TELEVIZIUNE — Publicitate. 20,25 — Gala maeştri­
lor — Elisabeth Schwartzkopf. într-un
Cristian spectacolul cu piesa Tain
castelului din Carpaţl, iar la Miere:
din modul lui de tratare. Preocupaţi
de atmosferă, autorii neglijează ac­
ţiunea care rămîne inconsistentă, cu
Solicitanţii se vor prezenta la biroul personal-învăţă-
mînt-salarizare al întreprinderii Balanţa Sibiu.
NERETULUI: Ultimul cartuş (orele recital de lieduri. 20,45 — Telecine- rea Sibiului, ora 19, piesa Gaiţele.
9,00 — Tele’şcoală. mateca. Ciclul „Regizori contempo­ goluri, cu greşeli de concepţie. în­
10,00; 12,00; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30); Album: Calatis. Bio­ suşi conflictul nu. are dramatismul
MEDIAŞ: PROGRESUL: Rond de rani“ — Lev Kulidjanov. Cînd copa­
logie (anul III). Fiziologia sis­ necesar,, din pricina absenţei unor
noapte (orele 9,00; 11,15; 14,00; temului muscular. Electrotehnică —
cii erau mari. 22,15 — 24 de ore.
motivări sociale şi psihologice ex­ MICA PUBLICITATE
16 30; 19,00; 21,15); TINERETULUI: M ateriale electrotehnice. 10,00 — Te­ plicite, ca şi din tendinţa de înci-
Pero şi prietenii săi (orele 10,00; • Judecătoria Sibiu. Dosar execu­ • VlND maşină tricotat pulovere,
lex. 10,05 — Municipalitatea răspun­ frare, de expresivitate în sine, ne-, tor 1205/1973. Publicaţie de licitaţie
16 30; 18,30; 20,30). pusă în slujba subiectului. Un film televizor Rubin, acordeon Timiş. Str.
CISNÄDIE: POPULAR: Paraşutiştii
(orele 11,00; 16,00; 18,00 şi 20,00).
de bucureşteanului (reluare). 10,25
— Publicitate. 10,30 — Telecinema- T p CĂRŢI NOI care ar fi putut deveni o atracţie
rămîne doar dovada sinuozităţii Ti­
imobiliară. La data de 22 februarie
1974, ora 9, în camera 8 a Judecă­ Croitorilor 4, telefon 1 36 41, Maxim.
AGNITA: 8 MAI:
10,00; 16,00; 18,00 şi 20,00).
Trafic (orele
teca pentru copii: împăratul Cioc de
sturz. 11,40 — Cîntă Maria Marcu,
şi Ioana Crăciun. 12,00 — Telejurnal.
Ion Dinu: Politica 'm p u ! mii je g iz o r talentat ce a ales o for­
mulă inadecvată, o manieră de tra­
toriei Sibiu se va vinde imobilul din
Răşinari nr. 33, înscris în c.f. Răşi­
nari nr. 6934 cu nr. top.
• VlND apartament demisol, ca­
DUMBRĂVENI: 7 NOIEMBRIE: P.C.R. de dezvoltare tare improprie. Este adevărat că pu­ meră 34 m p, bucătărie 20 m p , de­
A dio arme, seriile I şi II (orele 17,30 — Curs de limbă rusă — Lec­ ! perfecţionare a bazei tehnico-mate- 2676/1/2/7, compus din cameră, bu­
ţia 65. 18,00 — Telex. 18,05 — Tra­ blicul trebuie format, că trebuie pendinţe. Telefon 2 22 05.
17.00 şi 20,00). ale. Editura politică; George Maco- cătărie şi un antreu, cu preţul de
gerea Pronoexpres. 18,15 — Steaua Centrul m eteorologic Sibiu corni obişnuit cu limbajul cinematografic strigare de 23 630 lei.
COPŞA MICA: POPULAR: Inci­ escu: Gheorghe Lazăr. Editura Al- modern, dar aceasta nu se poate face
polară. 18,35 — Muzică populară. atros; V asile V. Popescu: Ştiinţa nică: vreme schimbătoare cu ceri • CAUT persoană pentru îngrijire
dentul (orele 17,00 şi 19,00). dacă nu se ţine seama de necesita­ • VlND casă cu grădină, Sibiu,
OCNA SIBIULUI: Provincialii (ore­ 18,50 — Dialog — Conştiinţa politi­ inducerii învăţămîntului. Editura temporar acoperit. Vor cădea p i tea apropierii de public pe drumul copil 1 an. Adresaţi Uarie Chendi 4,
că in universul spiritual al omului idactică şi pedagogică; Marcel cu posibilitatea de construire a 4—6
le 17,00, şi 20,00). slabe cu caracter local. Vîntul \ cel mai sigur, cel mai direct, ale- apartamente. Informaţii telefcfti Sibiu.
BAZNA-BAl: Tecumseh (orale contemporan. 19,15 — Publicitate, rion: Rembrandt. Editura Meridia- sufla slab din sectorul vestic. Ten gînd modalitatea artistică cerută de
19,20 — 1001 de seri. Cutia cu muzi­ e; Jonathan Swift: Jurnal pentru 2 30 22. k
17.00 şi 19,00). ; peraturile minime vor fi cuprim rigorile spectacolului cinematografic
APOLDU DE SUS: 23 AUGUST: cuţe. 19,30 — Telejurnal — Cinci­ tella. Editura Univers; Mihai Negu- • DISPĂRUT luna august, băiat
şi ale genului abordat. • VlND autoturism Wanderer,
C eaikovskî, seriile I şi II (orele nalul înainte de termen — Í973 — >scu: Arcul de miazănoapte. Edi- j intre 3 şi 5 grade, iar cele maxirr scuţer Manet, televizor, maşină cu­ blond, 17 ani, mut, mic de staturi.
16.00 şi: .19,0.0), an hotărîtor. 20,00 — Cîntecul săp- ira Ion Creangă. între 8 şi 12 grade. N. I. POPA sut Casnica. Str. 13 Aprilie 47, Adresaţi Miliţia Sibiu-

S-ar putea să vă placă și