Sunteți pe pagina 1din 10

OFERTA

NR: #6172636 din 05.07.2021

In atentia D-nei/D-lui: BUTNARIUC LIVIU NECULAE

DATE PROPRIETAR

NUME, PRENUME /DENUMIRE


BUTNARIUC LIVIU NECULAE
FIRMA

CNP / CUI 1880924080095

Str. Valea rediului, Nr. 107C, Bl. , Sc. , Et. , Ap. , Loc. REDIU, Jud. IS
ADRESA (judet, localitate, str )

DATE BUN ASIGURAT

TIPUL BUNULUI ASIGURAT


ALTELE
(AUTO / IMOBIL / ALTELE)

DATE DE IDENTIFICARE BUN

DATE DESPRE OFERTA

SOCIETATEA DE
TIP PRODUS ASIGURARE 360 Care SIGNAL IDUNA
ASIGURARE

ACOPERIRI EXCLUDERI

DATA INTRARII IN FRECVENTA DE


2021-07-06 (1 an 0 luni 0 zile) Plata anuala
VALABILITATE PLATA

PRIMA DE ASIGURARE
6479.16 RON PRET 6479.16 RON
TOTALA

DETALII DESPRE PLATA

NR OFERTA ASIGURATOR 1947092


RO45BTRLRONCRT0373291901 (BANCA TRANSILVANIA)
beneficiar SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL

RO79BRDE050SV61430930500 (BRD ORADEA)


beneficiar SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL

RO46BRDE050SV51704430500 (BRD Oradea)


CONT IBAN beneficiar SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL
(PENTRU EFECTUAREA
PLATII) RO86BTRLRONINCS000782401 (BT COLECTOR)
beneficiar SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL

RO58TREZ0765069XXX012686 (TREZORERIA ORADEA)


beneficiar SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL

RO57BACX0000001154402014 (UNICREDIT TIRIAC)


beneficiar SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL
NOTA:
Va rugam faceti plata in contul IBAN de mai sus specificand la detalii plata numarul ofertei de la asigurator.
Prezenta oferta a fost generata pe baza datelor de mai sus

SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL


ACCEPT CLIENT
SIPOS FLORICA MARIOARA (SIPOS FLORICA
MARIOARA-AST BROK PFI)
OFERTĂ ASIGURARE DE SĂNĂTATE NR. 1947092

Asigurător: SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A.


Adresa: Bucureşti, Strada Gara Herăstrău, Nr. 2, Et. 4, Sector 2
CONTRACTANT: BUTNARIUC LIVIU NECULAE

CNP: 1880924080095
Adresa de corespondenţă: Strada Valea rediului, Numar 107C REDIU IASI
Adresa de email: andrei.horciu@euteasigur.ro
Telefon:
Durata planului de asigurare: luni 12

ASIGURAT Plan de asigurare - 360 Care Plus

Nume Prenume EVENIMENT ASIGURAT LIMITA ANUALA PLAN


LIVIU NECULAE BUTNARIUC
DUMITRITA OANA BUTNARIUC Servicii Medicale în regim ambulatoriu în caz
Nelimitat
EVA MARIA BUTNARIUC de accident sau îmbolnăvire.

Servicii Medicale în regim de spitalizare în caz


90.000 LEI
de accident sau îmbolnăvire.

Servicii conexe

• Medical Attendant
• Easy Pay
• Aplicatie mobil – Signal Care Assistant
• Call Center 24/7

Teritorialitate: România

PRIMA DE ASIGURARE

Frecventa de plata: Anuala


Prima totala conform frecventa: 6839,76 Lei
Prima totala conform frecventa dupa aplicare reduceri: 6479,16 Lei
Prima totala anuala: 6479,16 Lei

Evaluarea riscului asigurat va fi făcuta de către Asigurator în baza unui interviu telefonic cu persoanele propuse
spre asigurare.

Declar pe propria raspundere ca am luat la cunostinta continutul Termenilor si conditiilor de asigurare, astfel cum se re-
gasesc pe https://signal-iduna.ro/conditii-generale-asigurare si https://signal-iduna.ro/conditii-speciale-360-care#plus

05.07.2021
Prezenta ofertă a fost emisă la data de ______________________ şi este valabilă 15 de zile de la emitere.

SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. CONTRACTANT INTERMEDIAR


Semnătura Semnătura Semnătura
Limitele de răspundere ale Asigurătorului/Excluderi

Obligaţia Asigurătorului de a acoperi Servicii Medicale casele de odihnă, centrele de recuperare, reabilitare
ca urmare a unui Eveniment asigurat este limitată. sau balneo-climaterice sau centrele de tratament
Asigurătorul nu îşi asumă răspunderea cu privire la kinetoterapeutic, secţiile de recuperare medicală ale
decontarea Serviciilor Medicale pentru: spitalelor clinice, instituţiile destinate tratării bolilor psihice,
inclusiv secţiile de psihiatrie ale spitalelor, instituţiile a căror
a) Urmările evenimentelor de război sau asemănătoare destinaţie specifică este îngrijirea şi tratarea dependenţelo;
războiului, participarea la serviciul militar inclusiv la misiuni z) Servicii Medicale în legătură cu Tratamentele paliative
militare de pace în afara României; şi/sau profilactice;
b) Consecinţele atacurilor teroriste, a tulburărilor, a aa) Servicii Medicale efectuate şi recomandate de către
revoltelor, răzmeriţelor sau a circumstanţelor excepţionale; un medic de medicina muncii;
c) Consecinţele radiaţiilor nucleare, ale fuziunii, fisiunii şi bb)Dispozitive medicale, medicamente sau substanţe
accelerării particulelor; utilizate sau recomandate pe durata efectuării Serviciilor
d) Consecinţele acţiunilor intenţionate (premeditate) ale Medicale în regim ambulatoriu (cu excepţia substanţei de
persoanelor Asigurate; contrast aferentă investigaţiilor), cu exceptia situațiilor în
e) Obţinerea prin mijloace frauduloase a plăţilor asigurării, care se specifică altfel în contractul de asigurare;
respectiv inducerea în eroare intenţionată a Asigurătorului; cc)Servicii Medicale pentru conditiile preexistente in
f) Săvârşirea, încercarea săvârşirii, precum şi participarea primul an de asigurare. Clauza este valabila 24 de luni
Asiguratului la săvârşirea unei fapte penale prevăzute de indiferent de data inrolarii in asigurarea Asiguratului. In
lege; cazul prelungirii valabilitatii contractului, dupa 24 de luni,
g) Consecinţele consumului de alcool, droguri, alte orice îmbolnăvire este considerata initiala si este acoperita
substanţe toxice, precum şi a metodelor de dezintoxicare, prin asigurare.
inclusiv urmările acestora; dd)Serviciile Medicale pentru monitorizarea sarcinii și
h) Medicina experimentală, inclusiv urmările acesteia; pentru naşterea copilului (toate tipurile, inclusiv intervenţie
i) Participarea ca subiect la studii medicale, chimice, chirurgicală ceyariană)
cercetări ştiinţifice legate de sănătate chiar dacă nu sunt ee)Chirurgie bariatrică, dacă IMC este sub 40 şi dacă nu
declarate astfel, inclusiv urmările acestora; este necesară din punct de vedere medical;
j) Autotratare/automedicaţie, inclusiv urmările acesteia; ff)Asigurătorul își rezervă dreptul de a limita accesul la
k) Servicii Medicale care nu sunt necesare din punct de servicii medicale în cazul modificării tehnologiei medicale
vedere medical; față de cea disponibilă la emiterea contractului de
l) Servicii Medicale care sunt consecinţele unui Tratament asigurare.
prescris şi neurmat de către un Asigurat;
m) Servicii Medicale efectuate Asiguratului de către soţi, Doar în cazul serviciilor medicale prestate în regim
părinţi sau copii; ambulatoriu, responsabilitatea Asigurătorului pentru plata
n) Servicii Medicale efectuate Asiguratului de către o beneficiilor de Asigurare ca urmare a unui Eveniment
persoană care nu este licenţiată să practice medicina; Asigurat este limitată supşimentar. Nu există acoperire
o) Tentative de sinucidere, inclusiv urmările acestora; pentru:
p) Proteze, dispozitive medicale implantabile sau • Servicii Medicale de alergologie;
terapeutic active ale corpului existente în momentul • Servicii Medicale pentru Boli, Tulburări genetice;
încheierii Contractului, inclusiv înlocuirea lor şi urmările lor • Servicii Medicale de genetică și biologie moleculară;
secundare/ îmbolnăvirile secundare; • Servicii Medicale de nutriţie;
q) Servicii Medicale de chirurgie estetică sau orice • Servicii Medicale de dializă;
Tratament efectuat din motive estetice, inclusiv urmările • Servicii Medicale privind corectarea vederii;
lor; • Servicii Medicale privind monitorizarea sarcinii;
r) Servicii Medicale pentru dorinţa de a avea copii/ • Servicii Medicale privind nașterea;
fertilitate, în vederea investigării sterilităţii, contracepţie, • Servicii Medicale privind controlul preventiv;
avort voluntar, inclusiv urmările acestora; • Servicii Medicale privind investigațiile medicale speciale
s) Schimbările sexului, inclusiv urmările acestora; PET-CT, angiografie (de exemplu, dar fără a se limita la:
t) Tuberculoza, infecţia HIV, SIDA, inclusiv urmările coronografie, arteriografie), ultrasunete cu substanță de
acestora directe sau indirecte; contrast);
u) Imbolnăvirile mintale, psihice, psihiatrice şi tulburările • Servicii Medicale prestate pe perioada spitalizării;
de comportament, inclusiv urmările acestora, Serviciile • Servicii Medicale prestate în afara locaţiei Furnizorilor de
Medicale psihologice; Servicii Medicale;
v) Servicii Medicale medico-dentare, inclusiv urmările • Servicii Medicale pentru orice consecinţe şi/sau urmări
acestora; ale Excluderilor şi/sau ale situaţiilor care nu sunt acoperite
w) Emiterea oricăror documente medicale care nu sunt conform Contractului.
destinate diagnosticării/ tratării unei Boli, Tulburări şi/sau • Beneficii Medicale aferente cerințelor privind medicina
Vătămări corporale; muncii și cerințele legate de ocupație;
x) Epidemiilor, pandemiilor recunoscute de către autorităţile • Beneficii Medicale legate de spitalizarea de zi.
competente;
y) Spitalizarea în cadrul următoarelor instituţii medicale:
spitalele de geriatrie şi gerontologie, azilele de bătrâni,
NOTĂ DE INFORMARE

Asigurător

SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A., autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară,


J40/5098/19.03.2008, C.U.I. 23545104, Capital Social subscris şi vărsat 65.134.685,80 RON, număr de înreg-
istrare în Registrul Asigurătorilor RA-062/11.06.2008, număr autorizaţie 505/10.06.2008, înscrisă în Registrul de
Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal al ANSPDCP sub numărul 9402.

Intermediar Principal

INTER BROKER DE ASIGURARE S.R.L. cu sediul în Str. George Enescu, nr. 21, Oradea, Bihor, cod unic de
înregistrare 28647300, numar de ordine în registrul comertului J05/1228/17.06.2011, numar autorizatie 601/29-
08-2011, RBK- 690, cont bancar nr. RO04BRDE050SV53449330500, deschis la BRD reprezentata prin
Carmen Cotrau, în calitate de broker, denumita în continuare “BROKER”

Brokerul reprezinta clientul/contractantul, putand emite contracte de asigurare şi colecta prime de asigurare, fiind
imputernicit in acest sens de catre Asigurator in baza contractului de brokeraj.
Consultanţa este oferită după analizarea unui număr suficient de mare de contracte de asigurare disponibile pe
piaţă, astfel încât recomandarea personalizată să fie efectuată pe baza unor criterii profesionale şi contractul de
asigurare să răspundă cel mai bine cerinţelor şi necesităţilor contractantului.

Ataşat ofertei de asigurare, alăturat prezentei note puteţi găsi documentul de informare privind produsul de
asigurare, PID.

Informaţii cu privire la evenimentele asigurate, indemnizaţiile de asigurare în cazul producerii evenimentului


asigurat, a fiecărui beneficiu şi a clauzelor opţionale/suplimentare, excluderile din asigurare; modalitatea prin care
se plătesc primele şi termenele de plată a primelor de asigurare precum şi informaţii despre perioada de graţie;
modalităţile şi termenele de plată a indemnizaţiilor de asigurare şi a sumelor asigurate regăsiţi în cadrul
Termenilor și Condiţiilor ataşate ofertei de asigurare.

Data de început şi cea de încetare ale contractului de asigurare, precum şi informaţii despre primele aferente
fiecărui beneficiu, atât cele principale, cât şi cele suplimentare, după caz, se regăsesc în oferta de asigurare.

Încetarea contractului de asigurare poate avea loc în următoarele situații:


• La decesul persoanei asigurate;
• De către Asigurător sau Contractant inclusiv prin acordarea unui preaviz şi fără nicio penalitate suplimentară,
conform termenilor și condițiilor contractuale;
• Prin neplata primei de asigurare, conform termenilor și condițiilor contractuale;
• La data expirării asigurării.

Denunţarea contractului de asigurare de către una dintre părţi se poate efectua numai cu respectarea unui termen
de preaviz de cel puţin 20 de zile calculate de la data primirii notificării de către cealaltă parte.

Participarea la profit, valoarea de răscumpărare, sume asigurate reduse. Fondul de garantare


Prin asigurarea voluntară de sănătate nu se acordă participare la profit.
Pentru această asigurare voluntară de sănătate nu există valoare de răscumpărare şi nici nu se pune problema
unei sume asigurate reduse prin transformarea într-un contract liber de plata primelor.
Asigurările de sănătate participă la Fondul de garantare.

Soluţionarea litigiilor
Părţile contractante vor încerca rezolvarea amiabilă (prin corespondenţă, întâlniri directe, mediere) a unor
eventuale divergenţe cu privire la încheierea, executarea şi interpretarea contractului de asigurare. Dacă acest
lucru nu este posibil pe cale amiabilă, într-un termen rezonabil, pot fi sesizate instituțiile de supraveghere (ASF)
urmând ca decizia finală, în cazul nesoluționării situației, să aparţină instanţelor de judecată competente.

Deduceri fiscale. Prevederi generale


În conformitate cu legislaţia fiscală, primele de asigurare nu sunt purtătoare de TVA. Primele de asigurare de
sănătate beneficiază de avantaje fiscale până în limita a 400 de Euro pe an fiscal pentru fiecare angajat.

Legea aplicabilă
• Contractului de asigurare îi va fi aplicabilă legea română;
• Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - Titlul X (Asigurări voluntare de sănătate), precum şi
normele metodologice emise în aplicarea Legii nr. 95/2006;
• Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare;
• Legea nr. 236/2018 privind distributia de asigurari;
• Norma ASF nr. 19/2018 privind distributia de asigurari;
• Ordinul MS și CSA nr. 365/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asigurările voluntare de
sănătate;
• Codul Civil.
Asigurare de sănătate
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea: Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A. Produsul: 360 Care

Acest document serveşte doar unui scop de informare şi vă oferă o perspectivă generală asupra produsului de asigurare, neefiind personalizat în funcţie de nevoile dumneavoastră specifice.
Informaţiile complete pre-contractuale şi contractuale detaliate sunt furnizate în documentele anexate poliţei. Pentru a fi informaţi cu claritate, vă rugăm citiţi toate aceste documente care vă
permit să luaţi o decizie în cunoştinţă de cauză.

Despre ce tip de asigurare este vorba?


Este o asigurare facultativă, ce oferă despăgubiri în caz de Servicii Medicale furnizate ca urmare a unei Boli, Tulburări, Vătămări corporale sau a unui Accident

Ce se asigură? Ce nu se asigură?
Costul serviciilor medicale în regim ambulator și de Persoanele cu vârsta mai mare de 65 de ani.
spitalizare. Servicii Medicale de chirurgie estetică sau orice
Tratament efectuat din motive estetice, inclusiv
urmările lor.

Există restricții de acoperire?


urmările evenimentelor de război sau
asemănătoare războiului, participarea la serviciul
militar inclusiv la misiuni militare de pace în afara
României
consecinţele atacurilor teroriste, a tulburărilor,
a revoltelor, răzmeriţelor sau a circumstanţelor
excepţionale
consecinţele radiatiilor nucleare, ale fuziunii,
fisiunii si accelerării particulelor
consecinţele cutremurelor, inundaţiilor şi a altor
catastrofe naturale
consecinţele acţiunilor intenţionate (premeditate)
ale persoanelor Asigurate
comiterea de către Asigurat sau participarea la
comiterea unei infracţiuni săvârșite cu intenție

Unde beneficiez de asigurare?


Acoperirea prin asigurare se limitează la Serviciile Medicale efectuate pe teritoriul României, cu posibilitatea de extindere a
teritoriului la UE si Turcia dacă acest aspect este specificat în oferta de asigurare.

Ce obligații am?
• Să plătiți prima de asigurare
• Să ne notificați în cel mai scurt timp în cazul producerii unui eveniment asigurat
• Să răspundeţi corect şi complet la întrebările adresate de Asigurator telefonic, pentru a putea individualiza starea dumneavoastră
de sănătate în raport cu acoperirile poliţei.

Când și cum plătesc?


Prima de asigurare se plătește conform frecvenței de plată agreată.

Când începe și când încetează acoperirea?


Data de început și data de încetare a asigurării și implicit a acoperirii sunt menționate în poliţa de asigurare

Cum pot să reziliez contractul?


Pentru rezilierea contractului de asigurare notificaţi brokerul de asigurare sau asiguratorul.
INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A., avand numar de inregistrare la Registrul Comertului
J40/5098/19.03.2008 si CUI 23545104, in calitate de operator de date cu caracter personal, inregistrat la ANSPDCP
sub numarul 9402, si colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Legii nr. 677 din
21.11.2001, iar din 25.05.2018 si cu prevederile Regulamentului UE nr. 679 din 27.04.2016 privind protectia persoane-
lor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, numit in
continuare GDPR.
Scopul prezentului document este informarea dumneavoastra specifica si lipsita de ambiguitate cu privire la scopurile
prelucrarii, temeiul juridic al prelucrarii, durata prelucrarii, destinatarii datelor cu caracter personal colectate, modalitatile
de exercitare a drepturilor individuale precum si informatii legate de scopul secundar al procesarii, daca datele vor fi
prelucrate intr-un alt scop decat cel pentru care au fost colectate de catre operatorii asociati.
Date personale colectate pe care le prelucram pot fi: numele si prenumele complete ale persoanelor care vor fi
preluate in asigurare; varsta, locul si data nasterii; codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia in cazul in
care nu aveti cetatenia romana; numarul si seria documentului de identitate; data eliberarii documentului de identitate si
entitatea care l-a emis; domiciliul stabil/resedinta (adresa completa - strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament, oras,
judet/sector, cod postal, tara); nationalitatea/cetatenia; telefonul/faxul/ e-mail; ocupatia/functia/statutul social; datele din
actele de stare civila/permis de conducere/certificat de inmatriculare/carte de identitate vehicul (dupa caz); date despre
persoane aflate in intretinere sau membrii ai familiei; imagine; informatii bancare; adresa IP, atunci cand vizitati pagina
noastra de internet fara a dezactiva Cookies; semnatura; date de localizare georeferentiata-GPS; informatii privind
starea de sanatate a dumneavoastra, privind istoricul afectiunilor de care ati suferit, antecedente in familie etc.
In cadrul operatiunii de prelucrare a datelor, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. tine seama de regle-
mentarile legale in vigoare in aceasta materie, respecta si aplica principiile care stau la baza protectiei datelor personale
si asigura confidentialitatea si securitatea datelor prin masuri organizatorice si tehnice adecvate, concretizate in proce-
duri interne, reguli de conduita si training-uri continue de constientizare si responsabilizare a angajatilor sai.
PRINCIPIILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal colectate vor fi:
• prelucrate in mod legal, echitabil si transparent, respectand principiile legalitate, echitate si transparenta;
• colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu vor fi prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu
aceste scopuri; prelucrarea ulterioara in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau
istorica ori in scopuri statistice nu este considerata incompatibila cu scopurile initiale;
• adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;
• exacte si, in cazul in care este necesar, sa fie actualizate; vom lua toate masurile necesare pentru a ne asigura ca
datele cu caracter personal care sunt inexacte, avand in vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt sterse
sau rectificate fara intarziere;
• pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada
necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade
mai lungi in masura in care acestea vor fi prelucrate exclusiv in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de
cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, sub rezerva punerii in aplicare a masurilor de ordin tehnic si
organizatoric adecvate prevazute in lege in vederea garantarii drepturilor si libertatilor persoanei vizate;
• prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva
prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de
masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare.
Este important sa acordati atentie acestei informari astfel incat sa cunoasteti toate aspectele expuse in con-
tinutul acesteia si sa le aduceti la cunostinta persoanelor ale caror date cu caracter personal sunt furnizate de
catre dumneavoastra astfel incat informarea acestora sa fie facuta corespunzator.
SCOPURILE COLECTARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal si datele privind starea de sanatate ale dumneavoastra cat si ale persoanelor pentru care
se solicita incheierea contractului de asigurare sunt colectate in scopul prestarii serviciiilor de asigurare, respectiv: in
scopul ofertarii si emiterii contractelor de asigurare (inclusiv reinnoirea/prelungirea acestora); administrarii si executarii
contractului de asigurare (inclusiv incheierea de coasigurari/reasigurari; instrumentarea daunelor - avizare, constatare,
lichidare; chestionare de satisfactie; recuperarea creantelor; actiuni in regres; detectarea si prevenirea potentialelor
fraude); evaluarii statistice a portofoliului de asigurari detinut in vederea identificarii riscurilor si a adaptarii activitatii de
asigurare la conditiile reale din piata, calcule actuariale; in scopul indeplinirii obligatiilor legale (inclusiv combaterea
spalarii banilor / finantarea terorismului / aplicarea sanctiunilor internationale, prevenirii si identificarii de fraude si alte
scopuri legitime, arhivare); desfasurarii de actiuni de transmiterea directa prin posta a facturilor aferente politei incheiate
precum si a oricaror informatii de interes pentru dumneavoastra in ceea ce priveste derularea relatiei contractuale.
Colectarea si procesarea datelor personale in scopurile mentionate mai sus se bazeaza pe:

SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A.


(TXLOLEULXP6WUDGD*DUD+HUăVWUăX1U(W Cod Unic Înregistrare: 23545104 Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară
%XFXUHúWL6HFWRU&RG Registrul Comerţului: J40 /5098 /19.03.2008 Companie administrată în sistem dualist
Telefon: (+40) 31 730 71 00 Capital social subscris şi vărsat: 65.134.785,80 RON Număr de înregistrare în Registrul Asigurătorilor
Fax: (+40) 31 730 71 77 Banca: Citibank Europe plc. Dublin - Sucursala România RA-062 /11.06.2008
www.signal-iduna.ro IBAN: RO18 CITI 0000 0006 5009 6002 Număr autorizaţie 505 /10.06.2008
Cod LEI: 529900617IZ922N1YT16 Operator de date cu caracter personal numărul 9402
• Regulamentul GDPR in baza art. 6 alin. 1 lit. b), c) si f), iar acolo un persoana vizata si-a dat acordul pentru proce-
sarea datelor cu caracter personal in baza art. 6 alin. 1 lit. a), atat pentru sine cat si pentru alti membrii ai familiei sale;
• Obligatia legala, inclusiv prevederile legislatiei din domeniul asigurarilor;
• Incheierea (inclusiv etapele premergatoare incheierii unui contract cum este oferirea de consultanta, ofertarea
etc.), executarea, administrarea unui contract;
• Interesul legitim al asiguratorului
• Furnizarea serviciilor medicale conform contractului de asigurare - in temeiul dispozitiilor art. 9 alin. 2 lit. h din
GDPR.
SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. foloseste codul numeric personal (CNP) ca modalitate de
identificare fara echivoc a clientului, in asa fel incat sa nu se produca o substituire, pentru a se limita erorile in
efectuarea operatiilor, pentru a se pastra rapiditatea comunicarii cu dumneavoastra in verificarea curenta si, de
asemenea, in cadrul comunicarii cu terte persoane.
In ceea ce priveste datele privind starea de sanatate, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. foloseste
aceste datele privind starea de sanatate pentru a putea definitiva si gestiona contractele de asigurare incheiate privind
sanatatea si viata, mai ales avand in vedere ca in derularea activitatii sale de asigurare, prelucrarea datelor medicale
ale asiguratilor este indispensabila executarii politelor contractate. In lipsa acestor informatii cu caracter sensibil,
aceasta activitate nu ar putea fi desfasurata.
SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. colecteaza informatiile mentionate mai sus de la potentialii sai
clienti, direct sau prin intermediul unor terti (agenti, brokeri).
Refuzul furnizarii datelor cu caracter personal catre SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. conduce
la imposibilitatea oferirii si incheierii contractului de asigurare cu dumneavoastra avand in vedere faptul ca aceste
informatii sunt absolut necesare procesului de analiza si executarii contractului de asigurare.
Durata prelucrarii datelor cu caracter personal
Durata prelucrarii datelor cu caracter personal in legatura cu derularea contractelor de asigurare/reasigurare este
specifica fiecarui tip de prelucrare, tinand seama de considerentele mentionate mai sus, precum si pentru indeplinirea
unor obligatii legale din domeniul asigurarilor sau a oricaror alte obligatii legale (fiscale, arhivare etc.).

In scopul limitarii prelucrarii, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va efectua periodic o revizuire a
necesitatii de prelucrare a datelor, pentru a limita cat mai mult posibil sfera datelor asiguratilor, supuse prelucrarii.
Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite angajatilor/mandatarilor/subcontractorilor nostri pentru desfasurarea
activitatii acestora in legatura cu executarea contractului de asigurare incheiat doar in scopul gestionarii contractelor de
asigurare incheiate si al instrumentarii dosarelor de dauna cu exceptia urmatoarelor situatii:
• in cazul in care potrivit legii, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. are obligatia de a comunica
aceste date unor autoritati publice;
• cand aceasta comunicare se va face in baza legii pentru protejarea drepturilor si intereselor
SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A.;
• cand transmiterea datelor este solicitata in mod expres de persoana vizata. In indeplinirea obligatiilor si angaja-
mentelor ce le revin in contractele incheiate cu clientii si pentru a asigura prelucrarea eficienta si profesionala a
datelor personale, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. poate transmite datele cu caracter personal
unor terte persoane, imputerniciti cu care a incheiat un contract corespunzator. Acesti prelucratori (persoane im-
puternicite) sunt obligati sa respecte cerintele pentru siguranta prelucrarii si sa ia masurile tehnice si organizatorice
necesare pentru asigurarea protectiei datelor personale.
In functie de tipul prelucrarii datele cu caracter personal mai pot fi prelucrate de catre:
• Cei care participa la negocierea, incheierea sau la indeplinirea directa a contractului;
• Cei care asigura deplina operabilitate, nivelul calitativ pentru satisfacerea cerintelor clientilor in indeplinirea
contractului si a tuturor tranzactiilor legate de contract, precum si cu sistemele in care este luat in evidenta
contractul(agenti, brokeri);
• Cei care ofera securitatea si alt tip de protectie sistemelor SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A.;
• Cei care colaboreaza in domeniul colectarii creantelor de la clienti (daca este cazul);
• Cei care depoziteaza dosarele clientilor;
• Societatilor membre ale grupului Signal Iduna in masura in care este necesar pentru executarea contractului de
asigurare.
Imputernicitii mentionati anterior sunt societati cu sediul pe teritoriul Romaniei sau cu sediul intr-unul din statele Uniunii
Europene ori in statele a caror legislatie prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea romana.
In cazul in care este necesar sa se predea si sa se prelucreze datele dumneavoastra personale intr-un stat din afara
Uniunii Europene, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. se va asigura ca procesarea de date cu

SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A.


(TXLOLEULXP6WUDGD*DUD+HUăVWUăX1U(W Cod Unic Înregistrare: 23545104 Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară
%XFXUHúWL6HFWRU&RG Registrul Comerţului: J40 /5098 /19.03.2008 Companie administrată în sistem dualist
Telefon: (+40) 31 730 71 00 Capital social subscris şi vărsat: 65.134.785,80 RON Număr de înregistrare în Registrul Asigurătorilor
Fax: (+40) 31 730 71 77 Banca: Citibank Europe plc. Dublin - Sucursala România RA-062 /11.06.2008
www.signal-iduna.ro IBAN: RO18 CITI 0000 0006 5009 6002 Număr autorizaţie 505 /10.06.2008
Cod LEI: 529900617IZ922N1YT16 Operator de date cu caracter personal numărul 9402
caracter personal este conforma cerintelor de securitate la care sunt supuse procesarile din cadrul Comunitatii Euro-
pene, a caror componenta o reprezinta respectarea standardelor UE privind prelucrarea datelor personale, asigurand
astfel indeplinirea dezideratelor prevazute de legislatia in materie de protectie a datelor cu caracter personal.
Pentru cazuri atipice, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va solicita Autoritatii Nationale de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal permisiunea de a transmite datele personale in tari a caror
legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea romana.
Drepturile persoanelor vizate si modalitatile de exercitare a acestora:
1. Dreptul de acces la baza de date si dreptul la informare – Persoanele vizate au dreptul de a obtine la cerere si
in mod gratuit date referitoare la prelucrarile de date care ii privesc, efectuate de catre SIGNAL IDUNA ASIGURARE
REASIGURARE S.A., precum si dreptul de a obtine informatii privitoare la scopul prelucrarii, categoriile de date pre-
lucrate, destinatarii datelor sale, perioada pentru care datele sunt stocate si drepturile de care beneficiaza in virtutea
dispozitiilor legale in materie.
2. Dreptul de interventie asupra datelor – Persoanele vizate au dreptul de a obtine la cerere si in mod gratuit rectifi-
carea, actualizarea, blocarea, restrictionarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii in special
a datelor inexacte, a datelor care nu mai sunt necesate pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate
sau atunci cand persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea. In cazul informatiilor
inexacte sau incomplete care o privesc, persoana vizata va putea cere si obtine completarea, respectiv rectificarea
acestora inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare. In cazul in care persoana vizata obtine restrictionarea
prelucrarii, aceasta va fi informata de catre operator inainte de ridicarea restrctiei de prelucrare.
3. Dreptul de opozitie – Persoanele vizate au dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime
legate de situatia particulara in care se afla, ca date ce ii privesc sa faca obiectul unei prelucrari. Totodata au dreptul de
a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele ce ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de
marketing direct de catre SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. sau un tert caruia i-au fost comunicate
datele respectivelor persoane. In cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii, SIGNAL IDUNA ASIGURARE
REASIGURARE S.A. nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care demonstreaza ca au
motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor
persoanei vizate.
4. Dreptul la portabilitatea datelor – Persoanele vizate au dreptul de a primi datele cu caracter personal care le
privesc si pe care le-au furnizat operatorului si de a le transmite altui operator, respectiv de a le transmite direct de la un
operator la altul, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
5. Celelalte drepturi garantate de dispozitiile legale in materie sunt:
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, bazate exclusiv pe prelucrarea automata inclusiv crearea de
profiluri;
• dreptul de a va adresa justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege;
• dreptul de a solicita stergerea datelor, daca nu mai sunt necesare scopului si daca nu exista alte cerinte legale, de
executare a unui contract sau interes legitim ce pot fi invocate;
• dreptul de a fi notificat de catre Signal Iduna privind brese de securitate care au/ar putea avea impact asupra
datelor persoanelor vizate.
Persoanele vizate se vor putea adresa orice solicitare privind modul de prelucrare a datelor, direct catre SIGNAL
IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A., in care vor arata solicitarea, iar, dupa caz, motivul nemultumirii sau/si
drepturile pe care le considera ca i-au fost incalcate.
Cererea, redactata in scris, va fi transmisa la sediul SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. sau pe
email, la adresa dataprotection@signal-iduna.ro, persoana vizata urmand sa primeasca un raspuns in termen de
30 de zile de la data inregistrarii in evidentele societatii.
In afara de modalitatea mentionata mai sus de solutionare a eventualelor diferende, persoanele vizate au posibilita-
tea de a inainta (direct sau prin reprezentant) o plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii
Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) dar nu mai devreme de 30 zile de la inaintarea unei plangeri
catre Asiguratori.
Pentru orice intrebare despre modul in care datele persoanelor vizate sunt utilizate sau daca sunt necesare orice
lamuriri suplimentare in legatura cu orice aspect ce tine de prelucrarea datelor, acestea se pot adresa responsabilului
cu protectia datelor din cadrul companiei, prin email: dataprotection@signal-iduna.ro, prin posta, la adresa SIGNAL
IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A., Bucureşti, Strada Gara Herăstrău, Nr. 2, Et. 4, Sector 2 sau depunand
personal o notificare semnata olograf la oricare din sediile Signal Iduna din tara.

SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A.


(TXLOLEULXP6WUDGD*DUD+HUăVWUăX1U(W Cod Unic Înregistrare: 23545104 Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară
%XFXUHúWL6HFWRU&RG Registrul Comerţului: J40 /5098 /19.03.2008 Companie administrată în sistem dualist
Telefon: (+40) 31 730 71 00 Capital social subscris şi vărsat: 65.134.785,80 RON Număr de înregistrare în Registrul Asigurătorilor
Fax: (+40) 31 730 71 77 Banca: Citibank Europe plc. Dublin - Sucursala România RA-062 /11.06.2008
www.signal-iduna.ro IBAN: RO18 CITI 0000 0006 5009 6002 Număr autorizaţie 505 /10.06.2008
Cod LEI: 529900617IZ922N1YT16 Operator de date cu caracter personal numărul 9402

S-ar putea să vă placă și