Sunteți pe pagina 1din 109

Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova

CHIŞINĂU ÎN CIFRE
ANUAR STATISTIC

Ediția 2022

КИШИНЭУ В ЦИФРАХ
CТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

Выпуск 2022 г.

CHIŞINĂU, 2022
Colegiul de redacție / Редакционная коллегия:
Oleg Cara Președintele colegiului de redacție, Director general
Председатель редакционной коллегии, Генеральный директор

Aurelia SPĂTARU, Iurie MOCANU, Natalia ȘARAGOV, Larisa PLUGARU

Redactare / Редактирование:
Lilia Racu, Larisa Șpanciuc

Machetare, grafică și design / Макет, графика и дизайн:


Victor Cociug, Doina Cebotari

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii din Republica Moldova

Chişinău în cifre: Anuar statistic = Кишинэу в цифрах: Статистический ежегодник / Biroul


Naţional de Statistică al Republicii Moldova; colegiul de redacţie: Oleg Cara (preşedinte) [et al.]. –
Chişinău : Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, 2022. – (Statistica Moldovei, ISBN
978-9975-53-418-5). – ISBN 978-9975-3592-2-1.
Cerinţe de sistem: PDF Reader.
2022. – 2022. – 108 p. : fig., tab. – Text paral.: lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-3592-3-8 (PDF).
316+338(478-25)(083.41)=135.1=161.1
C 46

© Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova


str.Grenoble,106, Chişinău, MD-2019, Republica
Moldova
Tel.: (373 22) 40 30 00
e-mail: moldstat@statistica.gov.md
http://www.statistica.gov.md
PREFAŢĂ

Centrul Regional pentru Statistică municipiul Chișinău oferă utilizatorilor o nouă ediție a Anuarului statistic
„Chișinău în cifre, ediția 2022”. Anuarul Statistic este unul din instrumentele tradiționale ale statisticii oficiale, care
permite cunoașterea evoluției comunității, ca fundament esențial în elaborarea politicilor publice, locale.
Această ediţie este structurată în 15 capitole, și include circa 100 tabele pentru înțelegerea și percepția mai
ușoară a datelor. În fiecare capitol, pentru indicatorii de bază sunt expuse sursa datelor și precizările
metodologice. Anuarul cuprinde cele mai recente date statistice disponibile din diverse domenii: date generale,
populaţie, piaţa muncii, învăţământ, cultură şi sport, ocrotirea sănătăţii şi protecţia socială, locuinţe şi utilităţi
publice, turism, protecţia mediului, justiţie; de asemenea informaţii cu privire la activitatea industriei, agriculturii,
investiţiilor, construcţiilor, transporturilor.
Datele pe unii indicatori sunt precizate în comparaţie cu cele prezentate anterior, iar pentru anul 2021 la o
serie de indicatori sunt preliminare şi în ediţiile ulterioare pot fi precizate.
Cele mai recente date, precum și serii pentru perioade mai mari de timp sunt disponibile pe site-ul oficial
www.statistica.gov.md și Banca de date http://statbank.statistica.md.
Adresăm mulţumiri tuturor celor, care au contribuit la elaborarea anuarului statistic. Sperăm, în acest sens,
să oferim un instrument de lucru unui public cât mai diversificat care va răspunde solicitărilor unui cerc larg de
utilizatori interesaţi de situaţia social-economică a municipiului Chişinău.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Региональный ценр статистики предоставляет пользователям новое издание
Статистического ежегодника «Кишинэу в цифрах, выпуск 2022 г.». Статистический ежегодник
является одним из традиционных инструментов официальной статистики для обеспечения
необходимыми знаниями о событиях, происходящих в обществе, как важной основы для разработки
публичных политик для местной администрации.
Этот выпуск включает 15 разделов, которые содержат около 100 таблиц для упрощенного
понимания и восприятиях данных. В каждом разделе для основных показателей указаны источники
информации и даны методологические пояснения. Статистический ежегодник содержат
информацию по следующей тематике: общие сведения, население, рынок труда, образование,
культура и спорт, здравоохранение и социальная защита, жильё и коммунальное хозяйство, туризм,
охрана окружающей среды, право, а также представлена информация о работе промышленности,
сельского хозяйства, об инвестиционной деятельности, строительства, транспорта.
Данные по отдельным показателям уточнены по сравнению с опубликованными ранее, за 2021
год в ряде случаев являются предварительными и в последующих изданиях могут быть уточнены.
Самые актуальные данные, а по ряду показателей в более длительной динамике, доступны на
официальном сайте www.statistica.gov.md и в Банке данных http://statbank.statistica.md.
Выражаем благодарность всем тем, кто внес вклад в составлении статистического ежегодника.
Мы надеемся, что предложенный рабочий инструмент будет востребован более широкой и
разнообразной аудиторией и что это издание ответит запросам широкого круга пользователей,
заинтересованных в информации о социально-экономическом развитии муниципия Кишинэу.

Chișinău în cifre, ediția 2022 4


CENTRUL REGIONAL PENTRU STATISTICĂ A MUN. CHIŞINĂU
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАТИСТИКИ МУН. КИШИНЭУ

Responsabili de elaborare a capitolelor anuarului


Ответственные за разделы ежегодника

Populaţie Larisa Plugaru (373-22) 78 82 98


Население Лариса Плугару
Forţa de muncă Tamara Breahnă 78 82 94
Рабочая сила Тамара Бряхнэ
Veniturile şi cheltuielile populaţiei Coșcodan Ion 78 82 95
Доходы и расходы населения Кошкодан Ион
Învățământ, cultură, sport Larisa Plugaru 78 82 98
Образование, культура, спорт Лариса Плугару
Ocrotirea sănătăţii; Larisa Plugaru 78 82 98
protecţia socială a populaţiei Лариса Плугару
Здравоохранение, социальная
защита населения

Locuinţe şi utilităţi publice Tamara Breahnă 78 82 94


Жильё и коммунальное хозяйство Тамара Бряхнэ
Protecţia mediului înconjurător Larisa Plugaru 78 82 98
Охрана окружающей среды Лариса Плугару
Justiţie Larisa Plugaru 78 82 98
Право Лариса Плугару
Industrie Irina Gherasiov 78 82 75
Промышленность Ирина Герасиов
Agricultură Victoria Mamaliga 78 82 81
Сельское хозяйство Виктория Мамалига
Investiţii în active imobilizate şi construcţii Nina Ozarchevici 78 82 89
Инвестиции в долгосрочные активы и Нина Озаркевич
строительство

Transporturi Svetlana Jimbei 78 82 79


Транспорт Светлана Жимбей
Turism Larisa Plugaru 78 82 98
Туризм Лариса Плугару
Activitatea financiară a agenţilor economici Veronica Eni 78 82 85
Финансовая деятельность хозяйствующих Вероника Ени
субъектов

Chișinău în cifre, ediția 2022 5


Prescurtări folosite pentru unitățile de măsură
Используемые сокращения единиц измерения

m2 = metru pătrat м2 = квадратный метр


m3 = metru cub м3 = кубический метр
ha = hectar га = гектар
km = kilometru км = километр
km2 = kilometru pătrat км2 = квадратный километр
kg = kilogram кг = килограмм
t = tonă т = тонна
l = litru л = литр
dal = decalitru дал = декалитр
buc. = bucată шт. = штука
unit. = unităţi ед. = единица
% = procent % = процент
‰ = promilă ‰ = промилле
kV = kilovolt кВ = киловольт
Gkal = gigacalorie Гкал = гигакалория
mii = mii тыс. = тысяча
mil. = milion млн. = миллион
ex. = exemplar экз. = экземпляр
′ = minut ′ = минута
° = grad ° = градус

Simboluri folosite
Используемые обозначения
- = evenimentul nu a existat / явление отсутствует
… = lipsă date / данных нет
0,0 = valoare mică / меньшая единица измерения
i = întrerupere în seriile de timp / разрыв во временном ряду
c = date confidențiale / конфиденциальные данные

Chișinău în cifre, ediția 2022 6


CUPRINS
СОДЕРЖАНИЕ

DATE GENERALE ............................................................................................................................. 8


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

POPULAŢIE ..................................................................................................................................... 11
НАСЕЛЕНИЕ

FORŢA DE MUNCĂ ......................................................................................................................... 17


РАБОЧАЯ СИЛА

VENITURILE ŞI CHELTUIELILE POPULAŢIEI................................................................................ 26


ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ, SPORT ................................................................................................. 35


ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, СПОРТ

OCROTIREA SĂNĂTĂŢII, PROTECŢIA SOCIALĂ A POPULAŢIEI ............................................... 42


ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI PUBLICE ................................................................................................. 47


ЖИЛЬЁ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ..................................................................................... 52


ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

JUSTIŢIE .......................................................................................................................................... 56
ПРАВО

INDUSTRIE ...................................................................................................................................... 59
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

AGRICULTURĂ ............................................................................................................................... 70
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

INVESTIŢII ÎN ACTIVE IMOBILIZATE ŞI CONSTRUCŢII ................................................................ 76


ИНВЕСТИЦИИ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

TRANSPORTURI ............................................................................................................................. 90
ТРАНСПОРТ

TURISM ............................................................................................................................................ 96
ТУРИЗМ

ACTIVITATEA FINANCIARĂ A AGENŢILOR ECONOMICI .......................................................... 102


ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Chișinău în cifre, ediția 2022 7


DATE GENERALE
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

MUNICIPIUL CHIŞINĂU în anul 2021


МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ в 2021 году

Teritoriul, km2 571,6


Территория, км2

Gradul de împădurire, % 7,1


Лесистость, %

Ape, % 2,3
Воды, %

Poziţia geografică:
Географическое положение:

Longitudinea estică 28° 50'


Восточная долгота

Latitudinea nordică 47° 02'


Северная широта

Organizarea administrativ-teritorială:
Административно-территориальное устройство:

Total localităţi 35
Всего населенных пунктов

inclusiv:
в том числе:

sectoare ale municipiului 5


сектора муниципия

oraşe 6
городов

în acestea, localităţi rurale 3


в них сельских населенных пунктов

sate (comune) 12
сел (коммун)

în acestea, localităţi rurale 13


в них сельских населенных пунктов

Chișinău în cifre, ediția 2022 8


Date generale
Общие сведения

1.1. PONDEREA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU ÎN ECONOMIA REPUBLICII MOLDOVA în 20211


УДЕЛЬНЫЙ ВЕС МУНИЦИПИЯ КИШИНЭУ В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА в 20211 году

Chişinău Ponderea în republică, %


Кишинэу Удельный вес в республике, %

Teritoriul, km2 571,6 1,7


Территория, км2

Născuţi-vii , persoane 7 004 24,0


Живорожденные, человек
,
Decedați, persoane 9 152 20,1
Умершие, человек

Numărul căsătoriilor 5 567 24,7


Число браков,

Numărul divorţurilor 2 460 24,8


Число разводов

Numărul pensionarilor 157 188 23,3


Число пенсионеров

Volumul producţiei industriale, preţuri curente, mil. lei 36 345,8 51,5


Объем промышленной продукции, текущие цены, млн. лей

Investiţii în active imobilizate, mil. lei 23 445,0 66,2


Инвестиции в долгосрочные активы, млн. лей
din care în construcţia locativă 3 873,1 80,2
из них в жилищное строительство

Fondul locativ, mil. m2 suprafaţă totală 22,1 24,6


Жилищный фонд, млн. м2 общей площади

Numărul de locuinţe - total, mii 319,9 24,2


Число квартир - всего, тыс.

Mărfuri transportate cu transportul auto, mii tone 15 195,9 33,7


Перевезено грузов автомобильным транспортом,
тыс. тонн

Pasageri transportaţi, mil. persoane:


Перевезено пассажиров, млн. человек:
autobuze şi microbuze 30 217,2 51,0
автобусами и маршрутными таксомоторами

troleibuze 121,1 89,0


троллейбусами

Efectivul de salariaţi, mii persoane la sfârșitul anului 356,2 48,2


Численность работающих тысяч человек на конец года,

Salariul mediu lunar al unui salariat, lei 10 965,0 122,1


Среднемесячная заработная плата на одного работающего,
лей

1
Ponderea teritoriului este indicată pe ţară în ansamblu, ponderile indicatorilor demografici şi economici - fără unităţile administrativ-teritoriale
din partea stângă a Nistrului
Удельный вес территории приведена по республике в целом, по демографии и экономике - без административно-
территориальных единиц левобережья Днестра

Chișinău în cifre, ediția 2022 9


Date generale
Общие сведения

Continuare / Продолжение
Chişinău Ponderea în republică, %
Кишинэу Удельный вес в республике, %

Numărul instituţiilor de învăţământ:


Число учебных заведений:

învățământ primar şi secundar general 155 12,6


общее среднее образование

învățământ profesional tehnic 32 35,2


профессионально-техническое образование

superior 24 83,3
высшего образования

1.2. TERENURILE MUNICIPIULUI PE CATEGORII DE DEŢINĂTORI, la 1 ianuarie


ЗЕМЛИ МУНИЦИПИЯ ПО КАТЕГОРИЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, на 1 января

hectare / гектаров
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Total terenuri 57 160 57 160 57 158 57 158 57 158 57 157 57 158


Всего земли
din ele:
из них:

terenuri cu destinaţie agricolă 25 359 25 359 25 357 25 357 25 357 25 357 25 357
земли сельскохозяйственного
назначения

terenuri din intravilanul localităţilor 15 662 15 662 15 662 15 662 15 662 15 661 15 662
земли населенных пунктов

terenuri destinate industriei, transporturilor 3 173 3 173 3 173 3 173 3 173 3 173 3 173
şi cu alte destinaţii speciale
земли промышленности, транспорта и
иного специального назначения

terenuri destinate ocrotirii naturii 1 237 1 237 1 237 1 237 1 237 1 237 1 237
земли природоохранного назначения

terenuri ale fondului silvic 4 039 4 039 4 039 4 039 4 039 4 039 4 039
земли лесного фонда

terenuri ale fondului apelor 1 326 1 325 1 326 1 326 1 326 1 326 1 326
земли водного фонда

terenuri ale fondului de rezervă 6 364 6 365 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364
земли резервного фонда

Chișinău în cifre, ediția 2022 10


POPULAŢIE
2. НАСЕЛЕНИЕ

Sursa datelor

Recensământul populaţiei şi datele statisticii curente privind mişcarea naturală şi migratorie a populaţiei;
actele stării civile despre naştere, deces, căsătorie, divorţ, întocmite de Serviciile Stării Civile ale Agenției Servicii
Publice. Datele privind migrația internă a populației sunt furnizate de Agenția Servicii Publice.
Începând cu anul 2014, datele privind numărul născuților-vii și decedaților au fost calculate în baza datei
nașterei/ decesului, și nu a datei de înregistrare a actului de stare civilă. În numărul născuților-vii sunt incluși și
născuții înregistrați în baza actelor de naştere transcrise. Transcrierea actelor de stare civilă - recunoaștereа în
Republica Moldova a valabilităţii actelor de stare civilă eliberate de către organele competente ale țărilor străine.

Источник данных

Перепись населения и данные текущей статистики о естественном и миграционном


движении населения; акты гражданского состояния о рождении, смерти, заключении и расторжении
брака, составленные Службами гражданского состояния Агентства государственных услуг. Данные
о внутренней миграции предоставлены Агентством государственных услуг.
С 2014 года, данные о количестве живорождений и смертей были пересчитаны на основе даты
рождения /смерти, а не на основе даты регистрации актов гражданского состояния. В численность
родившихся живыми включены и родившиеся, зарегистрированные на основе перерегистрированных в
регистрах актов гражданского состояния. Перерегистрация записей актов гражданского состояния
- признание действительными документов о регистрации актов гражданского состояния, выданных
компетентными органами иностранных государств.

Chișinău în cifre, ediția 2022 11


Populaţie
Население

2.1. MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI


ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
persoane / человек
2016 2017 2018 2019 2020 20211
Născuţi-vii / Родившиеся-живыми 8 452 7 744 7 645 7 497 7 300 7 004
Decedaţi / Умершие 6 325 6 108 6 333 6 071 7 776 9 152
din care decedaţi în vârstă sub 1 an 69 57 60 48 39 49
в том числе умершие в возрасте до 1 года
Sporul natural
2 127 1 636 1 312 1 426 -476 -2 148
Естественный прирост
Căsătorii / Браки 5 616 5 469 5 198 5 067 3 898 5 567
Divorţuri / Разводы 2 767 2 462 2 686 2 736 2 317 2 460
1
Date preliminare
Предварительные данные

2.2. TENDINȚA PROCESELOR DEMOGRAFICE


ДИНАМИКА ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
(date absolute - абсолютные данные)
(date preliminare - предварительные данные)

număr/число
10000 9152
8452
7776
7744 7645 7497
8000 7300 7004
6325 6108 6333
6071
6000

4000

2000

0
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Născuţi-vii / Родившиеся-живыми Decedaţi / Умершие

număr/число
6000 5616 5469 5567
5198 5067

3898
4000
2767 2686 2736
2462 2460
2317

2000

0
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Căsătorii / Браки Divorţuri / Разводы

Chișinău în cifre, ediția 2022 12


Populaţie
Население

2.3. NĂSCUŢI-VII CONFORM RANGULUI NĂSCUTULUI ŞI PE GRUPE DE VÂRSTĂ A MAMEI, în 20211


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ родИВШИеСЯ-ЖИВЫМИ по порядку ИХ рождения и ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ матери
в 2021 году1
persoane / человек
Rangul născutului
Vârsta
По порядку рождения
mamei, ani Total
Возраст Всего 7 şi
Nedeclarat
матери, лет 1 2 3 4 5 6 mai mulţi
Не указан
7 и более

Total 7 004 2 107 2 111 815 174 54 16 17 1 710


Всего
inclusiv:
в том числе:
până la 16 1 1 - - - - - - -
до 16
16 – 19 75 62 10 - - - - - 3
20 – 24 792 508 156 32 4 - - - 92
25 – 29 2 136 835 638 121 26 10 2 3 501
30 – 34 2 383 469 835 327 47 19 4 2 680
35 – 39 1 356 198 415 269 71 15 6 10 372
40 – 44 249 31 53 64 25 10 4 2 60
45 – 49 11 3 4 2 1 - - - 1
Nedeclarat 1 - - - - - - - 1
Не указан
Vârsta medie 31 28 31 34 35 35 37 37 32
Средний возраст

1
Date preliminare
Предварительные данные

2.4. NĂSCUŢI-VII DUPĂ GRUPA DE VÂRSTĂ A PĂRINŢILOR, în 20211


РОДИВШИЕСЯ-ЖИВЫМИ ПО ВОЗРАСТНОЙ ГРУПЕ РОДИТЕЛЕЙ В 2021 ГОДУ1
persoane / человек
Vârsta tatălui, ani
Возраст отца, лет
Născuţi-vii
Vârsta 50 şi
- total Nedec-
mamei, ani
Живорож- sub peste
larată
Возраст 16 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 и
денные- Не
матери, лет до16 стар-
всего указан
ше

Total 7 004 - 7 278 1 442 2 482 1 698 614 174 64 245


Всего
sub 16 1 - - 1 - - - - - - -
до 16
16-19 75 - 6 31 13 5 2 - - 1 17
20-24 792 - 1 181 391 134 32 6 1 2 44
25-29 2 136 - - 47 836 930 228 38 9 5 43
30-34 2 383 - - 11 171 1 181 749 154 31 13 73
35-39 1 356 - - 7 30 216 644 299 88 25 47
40-44 249 - - - 1 15 43 116 42 16 16
45-49 11 - - - - 1 - 1 3 2 4
Nedeclarat 1 - - - - - - - - - 1
Не указан

1
Date preliminare
Предварительные данные

Chișinău în cifre, ediția 2022 13


Populaţie
Население

2.5. COPII DECEDAȚI SUB UN AN PE SEXE ŞI VÂRSTE


ДЕТЕЙ УМЕРШИХ ДО ГОДА ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ
persoane / человек
2016 2017 2018 2019 2020 20211
Vârsta băieţi băieţi băieţi băieţi băieţi băieţi
total total total total total total
Возраст маль- маль- маль- маль- маль- маль-
всего всего всего всего всего всего
чики чики чики чики чики чики

Total 69 41 57 34 60 36 48 19 39 21 48 22
Всего
sub 1 zi 14 9 5 2 13 9 10 5 12 7 5 3
до 1 дня
1-6 zile (дней) 26 15 18 14 18 11 14 4 17 10 14 6

7-27 zile (дней) 16 10 21 10 19 11 13 7 5 2 16 7

28 zile (дней) - 8 5 8 4 6 3 6 1 3 1 7 1
2 luni (месяцев)
3-5 luni 3 1 3 3 1 0 4 1 1 0 4 3
(месяцев)
6-11 luni 2 1 2 1 3 2 1 1 1 1 2 2
(месяцев)
1
Date preliminare
Предварительные данные

2.6. DECEDAŢI PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI SEXE


УМЕРШИЕ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ И ПОЛУ
persoane / человек
2016 2017 2018 2019 2020 20211
Grupa de
vârstă, ani Ambele Mascu- Ambele Mascu- Ambele Mascu- Ambele Mascu- Ambele Mascu- Ambele Mascu-
Возраст, sexe lin sexe lin sexe lin sexe lin sexe lin sexe lin
лет Оба Муж- Оба Муж- Оба Муж- Оба Муж- Оба Муж- Оба Муж-
пола чины пола чины пола чины пола чины пола чины пола чины

Total 6 325 3 376 6 108 3 229 6 333 3 380 6 071 3 129 7 776 4 053 9 152 4 688
Всего
0-4 75 44 64 36 67 41 56 25 42 23 53 24
5-9 10 6 5 1 4 2 4 3 3 2 3 2
10-14 8 4 10 6 9 4 5 3 6 2 9 8
15-19 19 14 5 2 6 4 7 6 10 4 9 9
20-24 20 15 18 18 16 11 14 8 18 11 15 11
25-29 50 44 39 31 49 39 28 22 32 21 30 20
30-34 94 68 88 70 86 75 70 46 82 61 81 55
35-39 121 82 118 89 110 84 116 88 113 82 147 120
40-44 178 125 138 93 160 115 171 122 171 125 171 136
45-49 195 134 204 138 193 142 167 119 232 146 255 179
50-54 315 235 283 200 252 178 258 167 318 200 343 233
55-59 576 373 468 301 522 333 461 319 556 349 577 375
60-64 786 501 688 421 729 488 677 418 907 584 964 561
65-69 841 485 861 563 923 541 905 531 1 140 661 1 353 778
70-74 588 326 552 295 604 332 637 327 1 117 610 1 571 793
75-79 828 378 847 412 825 401 728 322 832 409 988 482
80-84 720 267 751 268 838 322 843 343 1 058 410 1 269 481
85 şi peste 881 257 960 277 924 254 908 247 1 112 338 1 294 404
85 и старше
Nedeclarată 20 18 9 8 16 14 16 13 27 15 20 17
Не указан
1
Date preliminare
Предварительные данные

Chișinău în cifre, ediția 2022 14


Populaţie
Население

2.7. CĂSĂTORII PE GRUPE DE VÂRSTĂ A SOŢILOR, în 2021 (căsătorii încheiate pentru prima dată)
БРАКИ ПО ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ СУПРУГОВ, в 2021 году (состоящие в первом браке)

Grupa de vârstă a soţiei, ani


Grupa de
Возрастная группа жены, лет
vârstă a
Vârsta
soţului, ani Total 70 şi
medie
Возрастная Всего peste
16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 Сред-
группа 70 и
ний
мужа, лет ста-рше
возраст

Total 3 617 155 1 381 1 391 467 145 38 24 11 4 - 1 - 27


Всего

16-19 32 18 12 2 - - - - - - - - - 20
20-24 681 97 474 102 7 1 - - - - - - - 23
25-29 1 582 32 664 764 109 10 2 1 - - - - - 26
30-34 933 8 202 447 238 33 5 - - - - - - 28
35-39 255 - 27 67 92 58 10 1 - - - - - 32
40-44 69 - 2 6 13 30 15 2 1 - - - - 37
45-49 25 - - 1 5 6 3 8 2 - - - - 41
50-54 27 - - 1 3 6 2 10 5 - - - - 43
55-59 8 - - 1 - 1 1 2 1 2 - - 46
60-64 2 - - - - - - - 2 - - - - 53
65-69 1 - - - - - - - - 1 - - - 57
70 şi peste 2 - - - - - - - - 1 - 1 - 64
70 и старше

2.8. CĂSĂTORII CONFORM STĂRII CIVILE ANTERIOARE A SOŢILOR


БРАКИ ПО СЕМЕЙНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ВСТУПАЮЩИХ В БРАК
persoane / человек
Femei Ponderea Bărbaţi Ponderea
Numărul
Женщины celor Мужчины celor
căsătoriilor
necăsăto- necăsătoriţi,
Anii necăsătorit încheiate
divorţate rite, % divorţaţi %
Годы e văduve necăsătoriţi văduvi Число
разве- Доля разве- Доля
неза- вдовые холостые вдовцы заключен-
денные незамуж- денные холостых,
мужние ных браков
них, % %

2013 5 045 65 1 092 81,3 4 847 51 1 304 78,2 6 202


2014 5 168 84 1 205 80,0 5 024 69 1 364 77,8 6 457
2015 5 115 70 1 223 79,8 5 020 49 1 339 78,3 6 408
2016 4 452 72 1 092 79,3 4 364 57 1 195 77,7 5 616
2017 4 338 70 1 061 79,3 4 272 40 1 157 78,1 5 469
2018 4 043 69 1 086 77,8 4 002 43 1 153 77,0 5 198
2019 3 806 72 1189 75,1 3 848 41 1178 75,9 5 067
2020 2 823 71 1 004 72,4 2 840 57 1 001 72,9 3 898
2021 4 181 85 1 301 75,1 4 219 55 1293 75,8 5 567

Chișinău în cifre, ediția 2022 15


Populaţie
Население

2.9. STRUCTURA DIVORŢURILOR CONFORM DURATEI CĂSĂTORIEI


СТРУКТУРА РАЗВОДОВ ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ БРАКА
în procente /в процентах
Divorţuri - din care cu durata căsătoriei, ani:
Anii total в том числе с продолжительностью брака, лет:
Годы Разводы - până la 1 an 20 şi mai mult
1-4 5-9 10-14 15-19
всего до 1 года 20 и более
2012 100,0 3,3 28,3 25,5 12,4 10,7 19,8
2013 100,0 2,9 25,6 26,3 12,3 11,4 21,5
2014 100,0 3,1 24,6 23,9 13,8 10,6 24,0
2015 100,0 3,3 25,4 27,4 14,8 8,9 20,2
2016 100,0 3,2 25,4 28,6 16,1 7,9 18,8
2017 100,0 3,1 24,4 27,1 17,1 9,0 19,3
2018 100,0 2,8 24,0 27,9 18,7 9,3 17,3
2019 100,0 3,1 26,0 25,1 19,1 8,9 17,8
2020 100,0 2,7 23,2 29,2 17,1 10,6 17,2
2021 100,0 2,7 23,8 27,1 17,4 10,8 18,2

2.10. DIVORŢURI DUPĂ GRUPA DE VÂRSTĂ A SOŢILOR, în 2021


РАЗВОДЫ ПО ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ СУПРУГОВ, в 2021 году

Grupa de Grupa de vârstă a soţiei, ani


vârstă Возрастная группа жены, лет
a soţului,
Total 75 şi Vârsta
ani
Всего 16- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70- peste medie
Возрастна
19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 75 и Средний
я группа
старше возраст
мужа, лет
Total 2 460 7 136 370 556 504 330 221 144 102 53 26 11 - 41
Всего
16-19 - - - - - - - - - - - - - -

20-24 45 2 32 9 1 - 1 - - - - - - - 24

25-29 247 4 71 128 35 8 1 - - - - - - - 28


30-34 469 1 25 171 220 47 4 1 - - - - - - 33

35-39 531 - 3 45 210 223 39 6 2 3 - - - - 38


40-44 400 - 3 13 66 154 130 28 4 2 - - - - 42
45-49 280 - - 3 13 54 99 95 14 - 1 - 1 - 47
50-54 223 - - 1 7 12 44 65 76 17 1 - - - 52

55-59 134 - 2 - 2 2 9 18 40 47 11 2 1 - 57
60-64 65 - - - 1 2 1 1 7 22 25 5 1 - 62
65-69 41 - - - - 1 1 5 - 9 13 11 1 - 67
70-74 20 - - - - 1 1 2 1 2 1 7 5 - 72
75 şi peste 4 - - - - - - - - - 1 1 2 - 78
75 и старше
Nedeclarată 1 - - - 1 - - - - - - - - - 79
Не указан

Chișinău în cifre, ediția 2022 16


Forţa de muncă
Рабочая сила

FORŢA DE MUNCĂ
3. РАБОЧАЯ СИЛА

Sursa datelor

Cercetarea prin sondaj asupra gospodăriilor casnice Ancheta forței de muncă (AFM). În 2019, în AFM au fost
implementate noul plan de sondaj și definiția revizuită a ocupării. În tabele, întreruperea în seriile de timp este marcată
cu simbolul (i). Indicatorii pentru toți anii sunt estimați în baza numărului populației cu reședință obișnuită.
Cercetarea statistică “Câștigurile salariale și costul forței de muncă”.

Источник данных

Выборочное обследование домашних хозяйств Обследование рабочей силы (ОРС). В 2019 году в
ОРС внедрены новый план выборки и пересмотренное определение занятости. В таблицах разрыв
временного ряда отмечен символом (i). Показатели за все годы рассчитаны на основе численности
населения с обычным местом жительства.
Статистическое обследование «Оплата и стоимость труда».

Precizări metodologice

Forța de muncă - persoane de 15 ani și peste, care furnizează forța de muncă disponibilă pentru producția de bunuri
și servicii, incluzând populația ocupată și șomerii.
Populație ocupată - persoane de 15 ani și peste, care desfășoară o activitate economică sau socială producătoare
de bunuri sau servicii în scopul obținerii unor venituri în formă de salarii sau alte beneficii.
Șomeri, conform criteriilor Biroului Internațional al Muncii (BIM) – persoane de 15 ani și peste, care în
cursul perioadei de referință îndeplinesc concomitent următoarele condiții:- nu au un loc de muncă și nu
desfășoară o activitate în scopul obținerii unor venituri;- sunt în căutarea unui loc de muncă, utilizând în ultimele
săptămâni diferite metode pentru a-l găsi; - sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele 15 zile, dacă s-ar
găsi un loc de muncă.
Populația în afara forței de muncă include toate persoanele de 15 ani și peste, care nu au lucrat cel puțin o
oră și nu erau șomerii în perioada de referință. Această categorie include elevii, studenții, pensionarii (de toate
categoriile), casnicele (care desfășoară numai activități casnice în gospodărie), persoanele întreținute de alte
persoane ori de stat sau care se întrețin din alte venituri.
Rata de participare la forța de muncă - raportul dintre forța de muncă și populația totală de 15 ani și peste.
Rata de ocupare - raportul dintre populația ocupată și populația totală de 15 ani și peste.
Rata șomajului reprezintă ponderea numărului total de șomeri în forța de muncă.
Ocuparea în sectorul informal include toate persoanele care, indiferent de statutul lor profesional, în timpul perioadei
de referință au fost ocupate în întreprinderi ce aparțin sectorului informal. Întreprinderile sectorului informal sunt definite ca
întreprinderi necorporative (fără statut juridic), care nu sunt înregistrate. Nu sunt parte componentă a sectorului informal
persoanele angajate în gospodăriile particulare ale cetățenilor și persoanele ocupate în producerea de bunuri agricole (în
gospodăriile casnice) în exclusivitate pentru consumul propriu al gospodăriei ( se referă numai la anii 2015 – 2018.
Începând cu 2019, persoanele care produc pentru consumul propriu sunt excluse din definiția ocupării).
Ocuparea informală cuprinde persoanele din următoarele situații (conform statutului profesional):
1. Lucrători pe cont propriu sau patroni care lucrează în întreprinderile sectorului informal;
2. Membri ai cooperativelor informale de producție;
3. Ajutori familiali neremunerați angajați la întreprinderile sectorului formal sau la întreprinderile sectorului informal;
4.Salariaţi angajați la întreprinderile sectorului formal, la întreprinderile sectorului informal sau în gospodăriile particulare
ale cetățenilor, care satisfac cel puțin unul din criteriile de mai jos:
- patronul nu plătește contribuțiile sociale pentru ei;
- nu beneficiază, în caz de concediu anual plătit;
- nu beneficiază, în caz de boală sau traumă, de concediu medical plătit;

Chișinău în cifre, ediția 2022 17


Forţa de muncă
Рабочая сила

5. Persoane ocupate cu producerea de produse agricole în gospodăriile casnice, în exclusivitate pentru consumul propriu, cu
o durată a săptămânii de lucru de 20 de ore și mai mult (se referă numai la anii 2015-2018. Începând cu 2019, persoanele
care produc pentru consumul propriu sunt excluse din definiția ocupării).
Salariați – persoane care-şi exercită activitate în baza unui contract de muncă/raport de serviciu, în
schimbul unei remunerații în formă de salariu, în bani sau natură.
Efectivul salariaților la sfârșitul anului reprezintă numărul de persoane din în ultima zi a anului, angajate
cu contract individual de muncă/raport de serviciu pe durată determinată sau nedeterminată (inclusiv lucrători
sezonieri, managerul/administratorul), care au lucrat sau care nu și-au putut îndeplini obligațiile de muncă
aflându-se în concedii medicale, concedii de maternitate, pentru îngrijirea copilului, concedii de odihna, concedii
fără plată, șomaj tehnic, staționare, grevă etc. Nu se includ în categoria de salariați întreprinzătorii individuali
care prestează servicii unității în baza unor contracte de drept civil.

Методологические пояснения

Рабочая сила – лица в возрасте 15 лет и старше, которые предлагают рабочую силу для
производства товаров и услуг, включая занятое население и безработных.
Занятое население - лица, в возрасте 15 лет и старше, которые осуществляют какую-либо
экономическую или социальную деятельность, производящую товары или услуги в целях получения
дохода в виде заработной платы или других прибылей.
Безработные, согласно определению Международного бюро труда (МБТ) – лица 15-ти лет и
старше, которые в течение отчетного периода одновременно выполняют следующие условия: - не
имеют места работы и не осуществляют какую-либо деятельность в целях получения дохода; -
ищут работу, используя в последние недели разные методы, чтобы найти ее; - готовы приступить
к работе в ближайшие 15 дней, если найдется работа.
В численность населения, не входящего в состав рабочей силы, включаются дети, учащиеся,
студенты, пенсионеры (всех категорий), домохозяйки (которые заняты ведением домашнего
хозяйства), лица, находящиеся на содержании других граждан или государства, или которые
содержатся за счет прочих доходов.
Уровень участия в рабочей силе -отношение рабочей силы к общей численности населения в возрасте 15
лет и старше.
Уровень занятости населения - отношение занятого населения к общей численности
населения в возрасте 15 лет и старше.
Уровень безработицы определяется как удельный вес численности безработных в рабочей
силы.
Занятость в неформальном секторе включает лица, которые, независимо от их статуса в
занятости, в течение отчетного периода были заняты на предприятиях неформального сектора.
Предприятия неформального сектора определены как некорпоративные предприятия (не имеют
правового статуса), которые не зарегистрированы. Не относятся к неформальному сектору лица,
нанятые в домашние хозяйства граждан и лица, занятые производством сельскохозяйственных благ
(в домашних хозяйствах) исключительно для собственного потребления (это относится только к
периоду 2015-2018. Начиная с 2019, лица, производящие продукцию для собственного потребления
исключены из определения занятости).
Неформальная занятость включает занятые лица, которые в отчетном периоде были в одной из
следующих ситуаций (согласно статусу в занятости):
1. Работающие за свой счет или работодатели, которые работают на предприятиях
неформального сектора;
2. Члены неформальных производственных кооперативов;
3. Помогающие члены семьи, работающие на предприятиях формального сектора или на
предприятиях неформального сектора;
4. Наемные работники, занятые на предприятиях формального сектора, на предприятиях
неформального сектора или в частных домашних хозяйствах граждан, которые соответствуют
хотя бы одному нижеперечисленному критерию:
- работодатель не перечисляет взносы на социальное страхование;
- работодатель не предоставляет им ежегодный оплачиваемый отпуск;
- работодатель не предоставляет им медицинский оплачиваемый отпуск в случае болезни или
травмы;
5. Лица, занятые в домашних хозяйствах производством сельскохозяйственной продукции
исключительно для собственного потребления с продолжительностью рабочей недели 20 и более

Chișinău în cifre, ediția 2022 18


Forţa de muncă
Рабочая сила

часов (это относится только к периоду 2015-2018. Начиная с 2019, лица, производящие продукцию для
собственного потребления исключены из определения занятости).
Наемные работники – лица, которые осуществляют свою деятельность на основе трудового
договора/ служебных отношениях и за которую они получают оплату в виде заработной платы в
денежной или натуральной форме.
Списочная численность наемных работников на конец года – включает лица списочного состава
на конец года, с индивидуальным трудовым договором/ служебными отношениями на определенный или
неопределенный срок (включая сезонных работников, менеджера/администратора), которые работали
или у которых был приостановлен трудовой договор/служебные отношения и находились в медицинских
отпусках, отпусках по уходу за ребенком, ежегодных отпусках, неоплачиваемых отпусках, техническом
простое, участвующие в забастовках и т.д. Индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги
предприятию на основании гражданско-правовых договоров, не входят в категорию работников.

Chișinău în cifre, ediția 2022 19


Forţa de muncă
Рабочая сила

3.1. POPULAŢIA DE 15 ANI ȘI PESTE DUPĂ PARTICIPAREA LA FORȚA DE MUNCĂ1


НАСЕЛЕНИЕ В ВОЗРАСТЕ 15 ЛЕТ И СТАРШЕ ПО УРОВНЮ УЧАСТИЯ В РАБОЧЕЙ СИЛЕ 1

2017 2018 2019(i) 2020(i) 2021(i)

Mii persoane
Тысяч человек
Total populație de 15 ani și peste 544,4 522,1 507,3 504,9 485,2
Все население в возрасте 15 лет и старше

din total populație:


из всего населения:

Forța de muncă 267,0 260,0 279,7 258,5 247,0


Рабочая сила

Populație ocupată în economie2 251,5 247,1 266,8 246,6 238,8


Население, занятое в экономике2
Șomeri BIM 15,5 12,9 12,9 11,9 8,2
Безработные МБТ

Populație în afara forței de muncă 277,4 262,1 227,6 246,4 238,2


Население, не входящее в состав рабочей силы

În % față de total
В % к итогу
Total populație de 15 ani și peste 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Все население в возрасте 15 лет и старше
Forța de muncă 49,0 49,8 55,1 51,2 50,9
Рабочая сила

Populaţie ocupată în economie2 46,2 47,3 52,6 48,8 49,2


Население, занятое в экономике2
Șomeri BIM 2,9 2,5 2,5 2,4 1,7
Безработные МБТ
Populație în afara forței de muncă 51,0 50,2 44,9 48,8 49,1
Население не входящее в состав рабочей силы

1
Conform anchetei forței de muncă în gospodării
По данным обследования рабочей силы домашних хозяйств
2
Aici și în tabelele următoare: datele se referă la populația cu reședință obișnuită (locuitorii) m. Chișinău, ocupați în economie. Locul de
muncă al acestora poate fi atât m. Chișinău, cât și o altă localitate din țară.
Здесь и в следующих таблицах: данные относятся к населению с постоянным местом жительства (жителям) м. Кишинэу,
занятых в экономике Их местом работы может быть как м. Кишинэу, так и другой населенный пункт страны

Chișinău în cifre, ediția 2022 20


Forţa de muncă
Рабочая сила

3.2. POPULAŢIA OCUPATĂ PE ACTIVITĂŢI ECONOMICE 1


ЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1

2017 2018 2019 (i) 2020 (i) 2021(i)

Mii persoane
Тысяч человек

Total 251,5 247,1 266,8 246,6 238,8


Всего
din care:
в том числе:
Agricultură, silvicultură și pescuit 1,5 3,8 2,9 2,7 2,7
Сельское , лесное и рыбное хозяйство
Industrie 35,5 36,2 39,3 37,0 37,7
Промышленность
Construcții 14,1 14,6 19,4 16,1 18,6
Строительство
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Activități de cazare și
alimentație publică 75,6 69,3 68,2 62,1 63,6
Оптовая и розничная торговля; Деятельность по
размещению и общественному питанию

Transport și depozitare; Informații și comunicații 30,6 32,1 33,1 35,0 32,3


Транспорт и хранение; Информационные услуги и
связь
Administraţie publică, Învățământ, Sănătate și asistență
socială 48,9 48,7 59,3 52,5 43,6
Государственное управление, Образование,
Здравоохранение и социальные услуги

Alte activități 45,2 42,4 44,5 41,3 40,2


Другие виды деятельности

În % faţă de total
В % к итогу
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Всего

din care:
в том числе:

Agricultură, silvicultură și pescuit 0,6 1,5 1,1 1,1 1,1


Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Industrie 14,1 14,6 14,7 15,0 15,8


Промышленность

Construcții 5,6 5,9 7,3 6,5 7,8


Строительство

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Activități de cazare și


alimentație publică 30,1 28,0 25,6 25,2 26,6
Оптовая и розничная торговля; Деятельность по
размещению и общественному питанию

Transport și depozitare; Informații și comunicații 12,2 13,0 12,4 14,2 13,5


Транспорт и хранение; Информационные услуги и
связь

Administraţie publică, Învățământ, Sănătate și asistență 19,4 19,7 22,2 21,3 18,3
socială
Государственное управление, Образование,
Здравоохранение и социальные услуги
Alte activități 18,0 17,2 16,7 16,8 16,8
Другие виды деятельности
1
Conform datelor anchetei forței de muncă în gospodării
По данным обследования рабочей силы домашних хозяйств

Chișinău în cifre, ediția 2022 21


Forţa de muncă
Рабочая сила

3.3. POPULAŢIA OCUPATĂ PE FORME DE PROPRIETATE


ЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ

2017 2018 2019 (i) 2020(i) 2021(i)


Mii persoane
Тысяч человек
Total 251,5 247,1 266,8 246,6 238,8
Всего
din care:
в том числе:
Publică 70,9 67,2 77,5 72,2 57,8
Публичная
Alte forme 180,6 179,9 189,3 174,4 181,0
Другие формы

În % față de total
В % к итогу
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Всего

din care:
в том числе:
Publică 28,2 27,2 29,0 29,3 24,2
Публичная
Alte forme 71,8 72,8 71,0 70,7 75,8
Другие формы

3.4. POPULAŢIA OCUPATĂ DUPĂ TIPUL UNITĂŢII DE PRODUCŢIE1


ЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПО ТИПУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЕДИНИЦЫ 1

2017 2018 2019 (i) 2020(i) 2021(i)


Mii persoane
Тысяч человек
Total 251,5 247,1 266,8 246,6 238,8
Всего
din care:
в том числе:
Întreprinderile sectorului formal 230,5 223,6 247,3 230,9 220,4
Предприятия формального сектора
Întreprinderile sectorului informal 19,6 20,1 18,4 15,4 18,0
Предприятия неформального сектора
Gospodării casnice 1,4 3,4 1,0 0,3 0,4
Домохозяйства

În % faţă de total
В % к итогу
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Всего

din care:
в том числе:
Întreprinderile sectorului formal 91,7 90,5 92,7 93,6 92,3
Предприятия формального сектора
Întreprinderile sectorului informal 7,8 8,1 6,9 6,2 7,6
Предприятия неформального сектора
Gospodării casnice 0,6 1,4 0,4 0,1 0,2
Домохозяйства

1
Conform datelor anchetei forţei de muncă în gospodării
По данным обследования рабочей силы домашних хозяйств

Chișinău în cifre, ediția 2022 22


Forţa de muncă
Рабочая сила

3.5. POPULAŢIA OCUPATĂ DUPĂ TIPUL LOCULUI DE MUNCĂ1


ЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПО ТИПУ РАБОЧЕГО МЕСТА 1
2017 2018 2019 (i) 2020(i) 2021(i)
Mii persoane
Тысяч человек
Total 251,5 247,1 266,8 246,6 238,8
Всего
din care:
в том числе:
Ocupații formale 221,0 216,2 242,0 227,9 216,2
Формальная занятость

Ocupații informale 30,4 30,9 24,8 18,7 22,6


Неформальная занятость

În % față de total
В % к итогу
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Всего

din care:
в том числе:
Ocupații formale 87,9 87,5 90,7 92,4 90,5
Формальная занятость
Ocupații informale 12,1 12,5 9,3 7,6 9,5
Неформальная занятость

1
Conform datelor anchetei forței de muncă în gospodării
По данным обследования рабочей силы домашних хозяйств

Chișinău în cifre, ediția 2022 23


Forţa de muncă
Рабочая сила

3.6. STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI DUPĂ NIVELUL DE INSTRUIRE, în 20211
СТРУКТУРА ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ И ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ в 2021 году1

Total populație Grupa de vârstă, ani


Nivel de instruire ocupată Возрастная группа, лет
Уровень образования Все занятое
население 15-24 25-34 35-49 50-64 65+

Mii persoane
Тысяч человек
Total 238,8 14,8 77,1 93,2 47,6 6,2
Всего

Superior 117,2 3,1 44,7 47,8 18,8 2,9


Высшее

Mediu de specialitate 32,0 2,9 9,0 10,4 8,2 1,3


Среднее специальное
Secundar profesional 33,0 2,1 7,7 13,4 8,8 0,9
Среднее профессиональное
Liceal, mediu, general 36,2 3,0 9,6 14,3 8,7 0,5
Лицейское, общеобразовательное
Gimnazial 20,3 3,6 6,0 7,0 3,1 0,5
Гимнастическое
Primar sau fără studii 0,0 - - 0,0 - -
Начальное или без образования

În % față de total
В % к итогу
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Всего

Superior 49,1 20,8 57,9 51,3 39,5 47,7


Высшее

Mediu de specialitate 13,4 19,8 11,7 11,2 17,3 21,8


Среднее специальное
Secundar profesional 13,8 14,5 10,0 14,4 18,4 14,6
Среднее профессиональное
Liceal, mediu, general 15,1 20,4 12,5 15,4 18,3 7,9
Лицейское, общеобразовательное
Gimnazial 8,5 24,5 7,8 7,6 6,5 8,1
Гимнастическое
Primar sau fără studii 0,0 - - 0,0 - -
Начальное или без образования

1
Conform datelor anchetei forței de muncă în gospodării
По данным обследования рабочей силы домашних хозяйств

Chișinău în cifre, ediția 2022 24


Forţa de muncă
Рабочая сила

3.7. EFECTIVUL SALARIAŢILOR PE ACTIVITĂŢI ECONOMICE ŞI SEXE LA SFÂRȘITUL ANULUI 20211


СПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПОЛУ НА КОНЕЦ 2021 года1
mii persoane / тысяч человек
Din care: În % faţă de total
Total В том числе: В % к итогу
Всего Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi
Женщины Мужчины Женщины Мужчины

Total 356,2 180,4 175,8 50,6 49,4


Всего

Agricultură, silvicultură şi pescuit 3,3 1,2 2,1 36,4 63,6


Сельское хозяйство, лесоводство и
рыболовство

Industrie şi construcţii 68,1 24,6 43,5 36,1 63,9


Промышленность и строительство

Administraţie publică şi apărare; asigurări


sociale obligatorii 22,0 10,1 11,9 45,9 54,1
Государственное управление и оборона;
обязательное социальное страхование

Învățământ 32,1 24,3 7,8 75,7 24,3


Образование

Alte activităţi 230,7 120,2 110,5 52,1 47,9


Другие виды деятельности

1
Repartizarea salariaților în profil teritorial s-a efectuat în funcție de localitatea în care aceștia își desfășoară activitatea
În afară de salariații unor instituții ale organelor apărării naționale, securității statului și ordinii publice
Распределение работников в территориальном разрезе производилось по местности, в которой они осуществляют свою
деятельность
Кроме работников некоторых учреждений государственной обороны, безопасности и общественного порядка

Chișinău în cifre, ediția 2022 25


Veniturile şi cheltuielile populaţiei
Доходы и расходы населения

VENITURILE ŞI CHELTUIELILE POPULAŢIEI


4. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Sursa datelor

Cercetarea statistică “Câștigurile salariale și costul forței de muncă”.


Cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice (CBGC).

Источник данных

Статистическое обследование «Оплата и стоимость труда».


Обследование бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ).

Precizări metodologice

Câștigul salarial mediu lunar brut al unui salariat reprezintă raportul dintre sumele brute calculate
salariaților în perioada de referință (indiferent pentru ce perioadă se cuvin) către numărul mediu al salariaților și
numărul de luni din perioada de referință. Datele privind câștigul salarial se referă la remunerațiile brute, adică
sume totale calculate până la careva rețineri, efectuate de angajator în numele salariatului.
Sumele brute calculate salariaților (câștigul salarial) includ plăți brute în bani sau în natură, acordate
salariaților, de regulă, peste intervale regulate de timp, pentru timpul lucrat sau lucrul efectuat. În câștigul salarial
se includ de asemenea plățile pentru timpul nelucrat (concedii, zile de sărbătoare, șomaj tehnic, staționare etc.),
primele anuale, sezoniere sau alte prime acordate neregulat.
Numărul mediu al salariaților reprezintă media aritmetică simplă, calculată în baza sumei efectivelor zilnice
ale salariaților din perioada de referință (inclusiv din zilele de repaus săptămânal, sărbătorile legale și alte zile
nelucrătoare), împărțită la numărul total al zilelor calendaristice din perioada de referință.
Nu se includ în numărul mediu salariații: aflați în concedii fără plată, medicale, de maternitate, greve, alte
persoane absente neplătite, detașați la lucru în străinătate. Salariații aflați în șomaj tehnic/staționare, care
beneficiază de o indemnizație din salariul de bază, se includ în numărul mediu proporțional cu timpul de lucru
prevăzut în contractul de muncă. Salariații care nu sunt angajați cu normă întreagă (sau efectiv lucrează mai
puțin de o normă întreagă) se includ în numărul mediu proporțional cu timpul efectiv lucrat sau prevăzut în
contractul individual de muncă.
Datele cu privire la câștigul salarial includ unitățile economice, sociale și instituțiile bugetare cu unu și mai
mulți salariați.
Disparitatea salarială de gen (în formă neajustată) - ponderea diferenței dintre câștigul salarial mediu brut
lunar al bărbaților și cel al femeilor în câștigul salarial mediu brut lunar al bărbaților, exprimată procentual.
Veniturile disponibile ale gospodăriei reprezintă totalitatea veniturilor băneşti şi în natură obţinute din
activitatea salarizată, agricolă, individuală, îndemnizaţii sociale, precum şi alte surse de venit.
Cheltuielile de consum ale gospodăriei – totalitatea cheltuielilor curente pentru produse alimentare,
nealimentare şi servicii.
Consumul alimentar mediu anual pe locuitor în unități naturale reprezintă cantitatea de produse
alimentare destinate efectiv consumului uman, indiferent de forma în care se consumă (brută sau prelucrată) și
sursa de aprovizionare (magazine alimentare, piața, resurse proprii agricole etc.). Datele referitor la consumul
alimentar al populației nu cuprind alimentația în afara gospodăriei (cantină, restaurant etc.).
Notă: Începând cu 2019, Cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice (CBGC) se realizează conform unui
nou plan de sondaj și conform metodologiei revizuite. Totodată, aceste modificări au determinat anumite limite
în comparabilitatea datelor cu anii precedenți. În tabele, întreruperea în seriile de timp este marcată cu simbolul
(i). Rezultatele CBGC sunt extinse la numărul populației cu reședință obișnuită.

Chișinău în cifre, ediția 2022 26


Veniturile şi cheltuielile populaţiei
Доходы и расходы населения

Методологические пояснения

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего определена делением


начисленных работникам сумм за учетный период (независимо за какой период они начислены) на
среднюю численность работников и численность месяц в учетный период. Данные об оплате труда,
относятся к валовым выплатам, то есть начисленные суммы до каких-либо удержаний, производимых
работодателем от имени наемных работников.
Начисленных суммы (оплата труда) включают выплаты наемным работникам деньгами или
натурой, производимые, как правило, через регулярные промежутки времени за отработанное время
или выполненную работу. В оплату труда включаются также выплаты за неотработанное время
(отпуска, праздничные дни, простой, и т.д.) годовые, сезонные и другие премии, выплачиваемые
нерегулярно.
Средняя численность наемных работников является простой арифметической средней,
получаемой путем суммирования списочной численности работников за каждый день учетного
периода (включая еженедельные выходные, праздничные дни и другие нерабочие дни) деленная на
общее число календарных дней в учетном периоде.
Не включаются в среднюю численность работники: находящиеся в неоплачиваемых отпусках, в
медицинских отпусках, в отпусках по уходу за ребенком, участвующие в забастовках,
откомандированные на работу за границу, прочие неоплачиваемые невыходы на работу. Работники,
находящиеся в простое и получающие пособие от основной заработной платы, включаются
пропорционально рабочему времени, предусмотренному в трудовом договоре. Работники, которые
приняты на неполное рабочее время (или фактически работали меньше полного рабочего времени)
включаются в среднюю численность пропорционально фактически отработанному/
предусмотренному в трудовом договоре времени.
Данные о среднемесячной оплате труда охватывают экономические и социальные единицы и
бюджетные учреждения с одним или более работников.
Гендерный разрыв в оплате труда (без корректировок) – доля разницы между начисленной
среднемесячной заработной платой мужчин и женщин в начисленной среднемесячной заработной
плате мужчин, выраженная в процентах.
Располагаемые доходы домашних хозяйств – совокупность денежных и натуральных
поступлений от наемного труда, самостоятельной деятельности, сельхозпроизводства,
социальных выплат, пособий и других источников доходов.
Потребительские расходы домашних хозяйств – все текущие расходы на продовольственные
и непродовольственные товары и услуги.
Среднегодовое потребление пищевых продуктов на человека в натуральных единицах
представляет собой количество продуктов, предназначенных для потребления человеком,
независимо от формы, в которой они потребляются (сырые или обработанные) и источника питания
(продовольственные магазины, рынок, собственные сельскохозяйственные ресурсы и т.д.). Данные о
потреблении продуктов питания населением не включают питание за пределами домашнего
хозяйства (столовая, ресторан и т.д.).
Примечание: Начиная с 2019 года Обследование бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ)
проводится в соответствии с новым планом выборки и в соответствии с пересмотренной
методологией. В то же время эти изменения привели к определённым ограничениям в
сопоставимости данных с предыдущими годами. В таблицах разрыв временного ряда отмечен
символом (i). Результаты ОБДХ распространяются на численность населения с обычным местом
жительства.

Chișinău în cifre, ediția 2022 27


Veniturile şi cheltuielile populaţiei
Доходы и расходы населения

4.1. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU LUNAR BRUT PE ACTIVITĂȚI ECONOMICE ȘI SEXE, în 2021
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ЭКОНОМИКЕ в 2021 году
lei / лей
Disparitatea
Total Femei Bărbaţi salarială de gen, %
Всего Женщины Мужчины Гендерный разрыв
в оплате труда, %

Total 10 965,0 9 898,3 12 026,5 17,7


Всего

Agricultură, silvicultură şi pescuit 6 748,9 6 603,0 6 814,7 3,1


Сельское хозяйство, лесоводство и
рыболовство

Industrie şi construcţii 8 971,7 7 946,2 9 544,4 16,7


Промышленность и строительство

Administraţie publică şi apărare; asigurări


sociale obligatorii 13 551,0 13 040,2 13 953,3 6,5
Государственное управление и оборона;
обязательное социальное страхование

Învăţământ 9 167,5 8 812,5 10 313,5 14,6


Образование

Alte activităţi 11 620,3 10 298,1 12 996,9 20,8


Другие виды деятельности

4.2. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU LUNAR BRUT AL UNUI SALARIAT, PE ACTIVITĂŢI ECONOMICE în 2021
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОДНОГО РАБОТНИКА ПО ВИДАМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2021 году

În % faţă de câştigul salarial


mediu lunar pe total economie
Lei În % faţă de 2020
В % к среднемесячной
Лей В % к 2020
заработной платe в целом по
экономике

Total 10 965,0 114,7 100,0


Всего
Agricultură, silvicultură şi pescuit 6 748,9 115,9 61,5
Сельское хозяйство, лесоводство и
рыболовство

Industrie şi construcţii 8 971,7 108,2 81,8


Промышленность и строительство

Administraţie publică şi apărare; asigurări 13 551,0 107,5 123,6


sociale obligatorii
Государственное управление и
оборона; обязательное социальное
страхование

Învăţământ 9 167,5 105,7 83,6


Образование

Alte activităţi 11 620,3 118,2 106,0


Другие виды деятельности

Chișinău în cifre, ediția 2022 28


Veniturile şi cheltuielile populaţiei
Доходы и расходы населения

4.3. REPARTIZAREA GOSPODĂRIILOR DUPĂ TIPUL GOSPODĂRIEI


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ ПО ТИПУ ДОМОХАЗЯИСТА
în procente / в процентах

2017 2018 2019 (i) 2020 2021

Gospodării - total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


Домохозяйства - всего

din care formate din:


из них состоящих из:

O singură persoană 31,4 33,2 26,7 29,0 28,9


Одинокие лица

Cuplu familial fără copii 21,6 17,7 21,2 21,6 21,1


Супруги без детей

Alte gospodării fără copii 16,3 13,6 14,6 13,3 13,9


Другие домохозяйства без детей

Cuplu familial cu copii 19,5 21,5 25,9 24,4 24,6


Супруги с детьми

Părinte singur cu copii 2,8 4,3 4,0 3,8 3,4


Одинокий родитель с детьми

Alte gospodării cu copii 8,5 9,7 7,6 7,9 8,2


Другие домохозяйства с детьми

4.4. REPARTIZAREA GOSPODĂRIILOR DUPĂ NUMĂRUL DE COPII


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОМОХАЗЯЙСТВ ПО КОЛИЧЕСТВУ ДЕТЕЙ
în procente / в процентах

2017 2018 2019 (i) 2020 2021

Gospodării - total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


Домохозяйства – всего

din care formate din:


из них состоящих из:

Cu un copil 17,9 22,6 18,9 20,0 20,6


С 1 ребенком
Cu 2 copii 11,7 11,3 15,1 13,1 13,3
С 2 детьми
Cu 3 copii şi peste 1,2 1,6 3,5 3,1 2,4
С 3 детьми и более
Fără copii 69,2 64,5 62,5 63,9 63,6
Без детей

Chișinău în cifre, ediția 2022 29


Veniturile şi cheltuielile populaţiei
Доходы и расходы населения

4.5. STRUCTURA VENITURILE DISPONIBILE ALE GOSPODĂRIILOR


СТРУКТУРА РАСПОЛАГАЕМЫХ ДОХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

2017 2018 2019 (i) 2020 2021

Venituri disponibile - total 3 049,4 3 264,2 4 184,5 4 355,0 5 062,3


(medii lunare pe o persoană), lei
Располагаемые доходы – всего
(в среднем на одного человека в месяц), лей
inclusiv în %, pe surse de formare:
в том числе, в % по источникам формирования:

Activitatea salarială 66,7 69,1 68,5 67,4 68,1


Работы по найму

Activitatea individuală agricolă 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2


Индивидуальная сельскохозяйственная
деятельность

Activitatea individuală non-agricolă 5,6 5,3 4,8 5,4 7,4


Индивидуальная несельскохозяйственная
деятельность

Venit din proprietate 0,2 0,1 0,5 0,6 0,7


Доходы от собственности

Prestaţii sociale 15,0 14,3 14,9 14,7 12,5


Социальные выплаты

din care:
из них:

Pensii 12,3 11,9 11,3 11,1 9,4


Пенсии

Alte venituri 12,1 10,9 11,2 11,6 11,0


Другие источники

Chișinău în cifre, ediția 2022 30


Veniturile şi cheltuielile populaţiei
Доходы и расходы населения

4.6. SRUCTURA CHELTUIELILE DE CONSUM ALE GOSPODĂRIILOR


СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

2017 2018 2019 (i) 2020 2021

Cheltuieli de consum - total 3 058,2 3 267,0 4 038,8 3 946,3 4 249,0


(medii lunare pe o persoană), lei
Потребительские расходы - всего
(в среднем на одного человека в месяц),
лей

inclusiv în % pentru:
в том числе в % на:

Produse alimentare și băuturi nealcoolice 38,2 38,6 34,4 37,7 36,6


Продукты питания и безалкогольные
напитки

Băuturi alcoolice și tutun 1,8 1,8 1,6 2,2 2,4


Алкогольные напитки и табак

Îmbrăcăminte și încălţăminte 10,1 10,2 9,5 8,3 8,4


Одежду и обувь

Locuinţă, apă, electricitate și gaze 19,2 17,4 14,4 15,1 13,8


Жилищные услуги, вода, электроэнергия
и газ

Mobilier, dotarea și întreținerea locuinţei 3,6 3,1 4,7 5,3 4,8


Мебель, оснащение и содержание жилья

Sănătate 4,9 4,6 5,7 5,2 6,1


Здравоохранение

Transport 5,3 6,0 8,4 7,1 8,9


Транспорт

Telecomunicații 4,7 4,9 4,2 4,5 4,2


Связь

Recreere și cultură 2,6 3,1 5,1 4,4 3,6


Отдых и культурные мероприятия

Educație 0,8 0,9 2,0 1,2 1,7


Образование

Restaurante și hoteluri 3,9 4,5 5,7 4,5 5,0


Рестораны и гостиницы

Diverse produse și servicii 5,1 5,0 4,4 4,5 4,6


Другие товары и услуги

Chișinău în cifre, ediția 2022 31


Veniturile şi cheltuielile populaţiei
Доходы и расходы населения

4.7. DOTAREA LOCUINŢELOR CU PRINCIPALELE COMODITĂŢI


ОСНАЩЕНИЕ ЖИЛИЩ ОСНОВНЫМИ УДОБСТВАМИ
în procente / в процентах

2017 2018 2019 (i) 2020 2021

Iluminare electrică 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


Электричество

Sursa de apă - rețea publică 96,5 95,8 95,8 98,1 97,9


Источник воды – центральный водопровод

Apă caldă 90,9 90,3 94,2 95,6 95,7


Горячая вода

inclusiv rețea publică 45,5 41,8 31,9 37,0 36,8


в том числе центральное снабжение

Încălzire centrală 68,5 69,8 57,0 56,6 58,8


Центральное отопление

Sistem propriu/autonom de încălzire 20,8 19,3 34,1 34,7 31,5


Автономное отопление

Gaze de rețea 89,9 89,1 86,8 83,4 78,0


Газ сетевой

Grup sanitar în interiorul locuinţei 90,7 90,3 90,8 92,2 93,1


Санитарный узел в жилище, квартире

Sistem de canalizare 96,7 96,0 96,9 97,9 98,5


Канализация

inclusiv rețea publică 91,0 90,7 89,3 90,8 90,6


в том числе центральная система

Baie sau duş 93,6 92,6 92,7 92,1 92,2


Ванна или душ

Telefon 85,2 79,0 69,3 60,9 57,3


Телефон

Chișinău în cifre, ediția 2022 32


Veniturile şi cheltuielile populaţiei
Доходы и расходы населения

4.8. DOTAREA GOSPODĂRIILOR CU BUNURI DE FOLOSINŢĂ ÎNDELUNGATĂ


ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ ТОВАРАМИ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
bucăţi la 100 gospodării / штук на 100 хозяйств

2017 2018 2019 2020 2021

Telefoane mobile 179 179 195 190 199


Мобильные телефоны

Televizoare 113 116 120 117 115


Телевизоры

Computere 85 84 98 101 100


Компьютеры

Frigidere, congelatoare 99 100 101 102 102


Холодильники, морозильники

Cuptoare cu microunde 43 47 61 61 63
Микроволновые печи

Maşini mecanice de spălat rufe 5 5 4 2 2


Стиральные машины механические

Maşini automat de spălat rufe 88 88 93 96 97


Стиральные машины автоматические

Aspiratoare 86 83 93 93 96
Пылесосы

Biciclete (pentru adulți) 5 6 14 14 16


Велосипеды (для взрослых)

Autoturisme 21 22 35 36 38
Легковые автомобили

Chișinău în cifre, ediția 2022 33


Veniturile şi cheltuielile populaţiei
Доходы и расходы населения

4.9. CONSUMUL PRINCIPALELOR PRODUSE ALIMENTARE


ПОТРЕБЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

medii anuale pe o persoană, kg / в среднем в год на человека, кг

2017 2018 2019 (i) 2020 2021

Pâine și produse de panificaţie (în echivalent făină) 102,8 104,7 103,2 101,4 93,9
Хлеб и хлебобулочные изделия (в пересчете на
муку)

Carne și produse din carne (în echivalent carne 59,0 63,5 59,5 60,2 59,7
proaspătă)
Мясо и мясные продукты (в пересчете на свежее
мясо)

Lapte şi produse din lapte (în echivalent lapte), litri 257,5 273,6 270,4 259,2 246,5
Молоко и молочные продукты (в пересчете на
молоко), литры

Ulei vegetal, litri 12,2 11,8 11,2 11,2 10,9


Масло растительное, литры

Ouă, bucăţi 219,3 220,7 232,9 229,9 218,2


Яйца, штуки

Zahăr şi produse de cofetărie (în echivalent zahăr) 17,3 17,4 20,1 20,2 20,6
Сахар и кондитерские изделия (в пересчете на
сахар)

Peşte şi produse din peşte (în echivalent pește proaspăt) 14,1 16,7 17,6 17,7 17,1
Рыба и рыбные продукты (в пересчете на свежую
рыбу)

Сartofi 40,4 40,3 39,9 40,9 42,3


Картофель

Legume, bostănoase şi produse din legume (în 118,6 116,7 119,4 123,3 126,9
echivalent legume proaspete)
Овощи, бахчевые и изделия из овощей (в пересчете
на свежие овощи)

Fructe, pomușoare şi produse din fructe (în echivalent 60,9 64,5 84,9 85,4 83,1
fructe proaspete)
Фрукты, ягоды и изделия из фруктов (в пересчете
на свежие фрукты)

Chișinău în cifre, ediția 2022 34


Învăţământ, cultură, sport
Образование, культура, спорт

ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ, SPORT


5. ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, СПОРТ

Sursa datelor

Rapoartele statistice, prezentate de către instituţiile de învățământ şi de cultură cu diferite forme de


proprietate, inclusiv date statistice din surse administrative.

Источник данных

Статистические отчеты, представляемые учреждениями образования и культуры всех форм


собственности, в том числе статистические данные из административных источников.

Precizări metodologice

În numărul copiilor din instituţiile de educaţie timpurie sunt incluşi copiii care frecventează grădiniţe,
creşe-grădiniţe, complexe educaționale, centre comunitare.
Datele statistice privind învățământul prezintă situaţia existentă la începutul anului de studii (cu excepţia
educației timpurii).
În numărul total de elevi și studenţi nu sunt incluşi cetăţenii altor ţări, care îşi fac studiile în municipiul
Chişinău.
La instituţiile culturale se atribuie casele și căminele de cultură.
În indicatorii privind teatrele sunt incluse datele referitoare la reţeaua şi activitatea colectivelor
profesionale.

Методологические пояснения

Численность детей в учреждениях раннего образования включают детей, посещающих в


детские сады, ясли-сады, образовательные комплексы, коммунитарные центры.
Статистические данные по образованию приведены по состоянию на начало учебного года (за
исключением раннего образования).
В общую численность учащихся и студентов не включены иностранные граждане,
обучающиеся в муниципии Кишинэу.
К числу клубных учреждений отнесены дома культуры.
В показатели по театрам включены данные, относящиеся к сети и работе профессиональных
коллективов.

Chișinău în cifre, ediția 2022 35


Învăţământ, cultură, sport
Образование, культура, спорт

5.1. ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE TOATE NIVELURILE


ОБРАЗОВАНИЕ ВСЕХ УРОВНЕЙ

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Învățământ primar şi secundar general 149 149 152 153 153 153
Начальное общее среднее образование

din care:
в том числе:

Şcoli primare 15 15 16 16 16 16
Начальные школы

Gimnazii 28 28 29 29 29 28
Гимназии

Licee 100 100 101 102 102 103


Лицеи

Şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea


intelectuală sau fizică 6 6 6 6 6 6
Школы для детей с недостатками
умственного или физического развития

Elevi - total 83 197 86 224 88 445 91 092 94 009 97 746


Учащихся - всего

din care :
в том числе:

Şcoli primare 4 747 4 956 4 927 5 005 5 074 5 300


Начальные школы

Gimnazii 5 847 6 132 6 276 6 538 6 814 6 936


Гимназиях

Licee 72 033 74 627 76 724 79 030 81 592 84 971


Лицеях

Şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea


intelectuală sau fizică 444 457 473 455 465 504
Школы для детей с недостатками
умственного или физического развития

În clase pe lângă instituţii învăţământ profesional


tehnic postsecundar 126 52 45 64 64 35
В классах при учебных заведениях после
среднего профессионального- технического
образования

Şcoli serale 2 2 2 2 2 2
Вечерние школы

Elevi în şcoli serale 914 994 879 841 863 889


Учащихся вечерних школ

Personal didactic - total 6 656 6 790 6 742 6 801 6 750 6 760


Педагогический персонал - всего

Rata elevi/personal didactic 12,5 12,7 13,1 13,4 13,9 14,5


Соотношение учащиеся/педагогический
персонал

Chișinău în cifre, ediția 2022 36


Învăţământ, cultură, sport
Образование, культура, спорт

Continuare / Продолжение
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Învățământ profesional tehnic 11 31 32 32 32


Профессиональное-техническое образование

din care:
в том числе

Școli profesionale 10 10 10 10 10
Профессиональные училищи

Colegii 10 11 12 12 12
Колледжи

Centre de excelență 9 10 10 10 10
Образцовые центры

Elevi-total 24 043 23 065 22 602 23 115 24 068


Учащихся-всего

din care:
в том числе

Școli profesionale 5 001 4 733 4 678 4 633 4 798


Профессиональные училищи

Colegii 6 270 6 402 6 560 6 970 7 538


Колледжи

Centre de excelență 12 772 11 930 11 364 11 512 11 732


Образцовые центры

Personal didactic 1 927 1 865 1 804 1 725 1 738


Педагогический персонал

Rata elev/cadru didactic 12,5 12,4 12,5 13,4 13,8


Соотношение учащиеся/педагогический кадр

Învăţământ superior
Высшее образование

Numărul instituţiilor 25 25 23 20 20
Число учебных заведений

Numărul studenţilor 58 244 53 669 50 034 52 269 52 958


Численность студентов
din care învăţămînt:
из них обучение:

de zi 38 688 34 923 32 725 33 512 33 964


дневное

cu frecvenţă redusă 19 556 18 746 17 309 18 757 18 994


заочное

Personal didactic 4 391 4 135 3 900 3 740 3 649


Педагогический персонал

Chișinău în cifre, ediția 2022 37


Învăţământ, cultură, sport
Образование, культура, спорт

5.2. INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÎNT PE FORME DE PROPRIETATE


УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ

Total Publică Privată


Всего Публичная Частная

2021/22

Instituţii de educaţie timpurie 177 162 15


Учреждения раннего образования

Copii 38 801 37 718 1 030


Детей

Instituţii de învățământ primar şi secundar 153 133 20


general
Учреждения начального и общего среднего
образования

Elevi 97 746 90 310 7 436


Учащиеся

Învățământ profesional tehnic 32 26 6


Профессиональное-техническое образование

Elevi 24 068 18 555 5 513


Учащиеся

din care prin contract 12 743 9 669 3 074


из них по контракту

Instituţii de învăţământ superior 20 12 8


Высшие учебные заведения

Studenţi 52 958 43 508 9 450


Студенты

din care prin contract 34 068 24 618 9 450


из них по контракту

5.3. INSTITUŢIILE DE EDUCAŢIE TIMPURIE


УЧРЕЖДЕНИЯ РАННЕГО РАЗВИТИЯ
la sfârşitul anului / на конец года
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Numărul de instituţii 161 160 173 176 179 177


Число учреждений

în acestea copii, mii 38,5 38,1 38,3 39,9 36,2 38,8


в них детей, тыс.

Numărul de locuri, mii 36,3 36,7 37,3 38,2 38,5 38,2


Число мест, тыс.

Copii la 100 de locuri 106,1 103,8 102,7 104,5 94,0 101,7


Детей на 100 мест

Personal didactic 2 887 2 830 2 975 3 031 3117 3 132


Педагогический персонал

Rata copii / personal didactic 13,3 13,5 12,9 13,2 11,6 12,4
Соотношение детей / педагогический персонал

Chișinău în cifre, ediția 2022 38


Învăţământ, cultură, sport
Образование, культура, спорт

5.4. REPARTIZAREA INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI SECUNDAR GENERAL ŞI ELEVILOR DUPĂ


LIMBA DE STUDII
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО И ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, И УЧАЩИХСЯ
ПО ЯЗЫКУ ОБУЧЕНИЯ
la începutul anului de studii / на начало учебного года
2016/ 2017/ 2018/ 2019/ 2020/ 2021/
17 18 19 20 21 22

Română 102 101 105 106 106 107


Румынский
în acestea elevi 61 194 63 518 65 633 67 797 70 008 73 118
в них учащихся
Rusă 34 34 34 33 32 29
Русский
în acestea elevi 17 560 17 969 18 227 18 178 18 418 17 961
в них учащихся
Română şi rusă 12 13 12 13 13 17
Румынский и русский
în acestea elevi 4 117 4 405 4 254 4 772 4 843 6 714
в них учащихся
Bulgară şi rusă 1 1 1 1 1 1
Болгарский и русский
în acestea elevi 326 332 331 345 319 329
в них учащихся

5.5. ORGANIZAREA PROCESULUI DE STUDII PE SCHIMBURI ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂTĂMÂNT PRIMAR ŞI


SECUNDAR GENERAL1
СМЕННОСТЬ ЗАНЯТИЙ В УЧЕРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО И ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 1

2016/ 2017/ 2018/ 2019/ 2020/ 2021


17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1

Şcoli ce activează:
Число школ, ведущих занятия:

într-un schimb 134 133 137 140 135 137


в одну смену

în două schimburi 9 10 9 7 12 10
в две смены

Elevi care învaţă:


Численность учащихся занимающихся:

în schimbul întâi 81 587 84 342 86 949 89 883 92 052 96 262


в первой смене

în schimbul doi 1 040 1 373 978 690 1 428 945


во второй смене

În % faţă de numărul total al elevilor:


В % к общей численности учащихся:

în schimbul întâi 98,7 98,4 98,9 99,2 98,5 99,0


в первой смене

în schimbul doi 1,3 1,6 1,1 0,8 1,5 1,0


во второй смене

1
Fără şcolile pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică
Без школ для детей с недостатками умственного или физического развития

Chișinău în cifre, ediția 2022 39


Învăţământ, cultură, sport
Образование, культура, спорт

5.6. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ A INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI SECUNDAR GENERAL


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА НАЧАЛЬНОГО И ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2016/ 2017/ 2018/ 2019/ 2020/ 2021/


17 18 19 20 21 22

Instituţii 149 149 152 153 153 153


Учреждения

Suprafaţa încăperilor, mii m2 713,2 721,8 738,7 741,8 747,3 756,6


Площадь помещений, тыс. м2

din care, suprafaţa claselor 330,1 331,8 334,1 334,9 335,1 345,7
в том числе, площадь классов

Şcoli ce dispun de săli pentru cultură fizică 139 139 141 142 143 140
Школы имеющие физкультурные залы

Cabinete didactice la:


Учебные кабинеты:
fizică 113 113 114 114 113 112
физики

chimie 117 117 119 119 119 118


химии

biologie 104 104 106 108 105 103


биологии

limbi străine 129 129 132 134 132 130


иностранных языков

bazele informaticii şi tehnicii de calcul 129 132 132 132 131 130
основ информатики и вычислительной
техники

dotarea cu calculatoare, unităţi 4 828 5 322 5 486 5 843 6 787 8 024


наличие компьютеров, штук

Biblioteci 148 148 151 150 149 153


Библиотеки

Cantine (bufete) 144 145 148 148 148 149


Столовые (буфеты)

Chișinău în cifre, ediția 2022 40


Învăţământ, cultură, sport
Образование, культура, спорт

5.7. INSTITUŢIILE DE CULTURALIZARE


КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
la sfârşitul anului / на конец года
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Biblioteci publice 49 49 49 50 50 50
Публичные библиотеки

în acestea cărţi şi reviste, mii exemplare 4 269,0 3 747,6 4 270,8 4 266,9 4 259,9 4 160,3
в них книг и журналов, тыс. экземпляров

Case de cultură 25 25 25 25 23 23
Клубные учреждения

Teatre (profesionale) 12 12 12 12 12 12
Театры (професcиональные)

Muzee (inclusiv filiale) 12 12 12 12 12 12


Музеи (в том числе филиалы)

în acestea vizitatori, mii 380,8 335,4 315,4 325,6 118,9 202,5


в них посетителей, тыс.

5.8. CONSTRUCŢII SPORTIVE


СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
la sfârşitul anului / на конец года
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Construcţii sportive
Спортивные сооружения
din care:
в том числе:

stadioane 5 5 5 5 5 5
стадионы

construcţii sportive de plan (terenuri şi


câmpuri) 305 305 297 259 309 309
пплоскостные спортивные сооружения
(площадки, поля)

săli sportive 190 191 191 190 190 190


спортивные залы

bazine de înot 16 17 17 17 17 17
плавательные бассейны

Chișinău în cifre, ediția 2022 41


Ocrotirea sănătății; protecția socială a populației
Здравоохранение; социальная защита населения

OCROTIREA SĂNĂTĂŢII;
6. PROTECŢIA SOCIALĂ A POPULAŢIEI
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ;
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

Sursa datelor

Datele Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică referitoare la activitatea instituţiilor de ocrotire a sănătăţii,
datele Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova privind numărul pensionarilor.

Источник данных

Данные Национального агентства общественного здоровья, статистическая информация о


деятельности учреждений здравоохранения, данные Национальной Кассы Социального Страхования
Республики Молдовa о количестве пенсионеров.

Precizări metodologice

În numărul medicilor de toate specialităţile sunt incluşi medicii cu studii superioare de profil care lucrează
şi dentiştii cu studii medii medicale.
În numărul pensionarilor sunt incluse persoanele, cărora le-au fost stabilite pensiile conform Legii
Republicii Moldova cu privire la sistemul public de pensii, precum și conform prevederilor altor legi.
Mărimea medie a pensiei s-a calculat prin raportarea sumei pensiilor stabilite pe lună, la numărul existent
al pensionarilor.

Методологические пояснения

В численность врачей всех специальностей включены врачи с высшим специальным


образованием, и зубные врачи со средним медицинским образованием.
В численность пенсионеров включены лица, которым назначена пенсия на условиях,
предусмотренных Законом Республики Молдова о государственной пенсионной системе и в
соответствии с положениями иных законов.
Средний размер пенсии рассчитана как соотношение сумм установленных пенсий за месяц и
компенсационных выплат к фактическому числу пенсионеров на конец года.

Chișinău în cifre, ediția 2022 42


Ocrotirea sănătății; protecția socială a populației
Здравоохранение; социальная защита населения

6.1. REŢEAUA INSTITUŢIILOR MEDICALE ŞI CADRELE MEDICO-SANITARE


СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Spitale 43 45 45 45 45 46
Больничные учреждения

inclusiv republicane pe teritoriul municipiului 13 14 14 15 15 14


в том числе республиканских на территории
муниципия

Instituţii medicale de tip ambulatoriu sau policlinică,


care acordă ajutor medical populaţiei 402 438 431 407 418 419
Врачебные учреждения, оказывающие
амбулаторно-поликлиническую помощь населению

Medici de toate specialităţile1 2 202 2 145 2 080 2 064 2 059 2 050


Численность врачей всех специальностей1

Numărul personalului medical mediu2 3 225 3 164 3 068 3 005 2 931 3 059
Численность среднего медицинского персонала2

1 Numărul total de medici nu include specialiștii cu studii superioare nemedicale care ocupă funcții de medici
В общее количество врачей не входят выпускники немедицинских специальностей, занимающие медицинские должности
2 În numărul total al personalului medical mediu sunt incluși specialiștii fără studii medicale medii, dar care ocupă funcții
В общую численность среднего медицинского персонала входят специалисты без среднего медицинского образования,
но занимающие должности

Chișinău în cifre, ediția 2022 43


Ocrotirea sănătății; protecția socială a populației
Здравоохранение; социальная защита населения

6.2. PENSIONARI PE CATEGORII DE PENSII, LA 1 IANUARIE 20221


ПЕНСИОНЕРЫ ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕНСИЙ НА 1 ЯНВАРЯ 20221

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Pensionari - total 146 091 149 757 158 612 159 016 157 872 157 188
Пенсионеры – всего

din care, primesc pensii:


в том числе получают пенсию:

Pentru limită de vârstă 116 766 119 213 118 970 120 693 121 657 122 584
По возрасту

De dizabilitate 22 055 21 132 20 528 20 341 19 772 18 501


Лица с ограниченными возможностями

din aceştia:
из них:

severă / тяжёлое 2 875 2 825 2 684 2 648 2 585 2 480


accentuată / выраженное 14 757 14 170 13 585 13 297 12 625 11 519
medie / среднее 4 423 4 137 4 259 4 396 4 562 4 502
Din pensionari cu dizabilitate:
Из числа пенсионеров с ограниченными
возможностями:

persoane cu dizabilităţi în urma unui accident 418 401 389 373 362 348
de muncă sau a unei boli profesionale
лица с ограниченными возможностями в
последствие несчастного случая на
производстве или профессионального
заболевания

din acestea:
из них:
severă / тяжёлое 45 43 42 44 41 41
accentuată / выраженное 235 229 221 214 211 201
medie / среднее 138 129 126 115 110 106
în urma unei afecţiuni generale 21 637 20 731 20 139 19 968 19 400 18 153
от общего заболевания

din acestea:
из них:
severă / тяжёлое 2 830 2 782 2 642 2 604 2 543 2 439
accentuată / выраженное 14 522 13 941 13 364 13 083 12 407 11 318
medie / среднее 4 285 4 008 4 133 4 281 4 450 4 396
În urma pierderii întreţinătorului 2 582 2 463 2 449 2 468 2 598 2 956
По случаю потери кормильца

Pentru vechime în muncă 39 38 32 30 25 20


За выслугу лет

Conform legii militarilor 120 133 137 133 129 129


Согласно закону о военнослужащих

Alte categorii de pensionari 4 529 6 778 16 496 15 351 13 691 12 998


Прочие категории пенсионеров

1
Începând 01.01.2019 în numărul total al pensionarilor este inclus şi numărul pensionarilor organelor de forţă
Начиная с 01.01.2019 г., в общее число пенсионеров включены пенсионеры силовых органов

Chișinău în cifre, ediția 2022 44


Ocrotirea sănătății; protecția socială a populației
Здравоохранение; социальная защита населения

6.3. ASIGURAREA CU PENSII, LA 1 IANUARIE 20221


ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА 1 ЯНВАРЯ 20221

Numărul Suma totală a pensiilor


pensionarilor lunare stabilite, mii lei Mărimea medie a pensiei, lei
Anii
Численность Общая сумма назначенных Средний размер пенсии, лей
Годы
пенсионеров месячных пенсий, тыс. лей

2005 103 643 40 646,5 392,2


2006 105 279 49 227,9 467,6
2007 108 153 59 388,2 549,1

2008 110 368 76 172,8 690,2


2009 113 214 93 377,7 824,8

2010 115 501 94 847,6 979,9

2011 118 854 123 521,6 1 039,3


2012 123 098 139 035,8 1 129,2
2013 128 362 159 191,8 1 240,2

2014 133 112 176 334,2 1 324,7


2015 137 137 194 126,3 1 415,6
2016 141 490 215 480,9 1 522,9

2017 146 091 243 400,8 1 666,1


2018 149 757 290 291,6 1 938,4

2019 158 612 386 058,4 2 434,0

2020 159 016 426 198,2 2 680,2


2021 157 872 482 853,6 3 058,5
2022 157 188 572 891,5 3 644,6

1
Începând cu 01.01.2019 în numărul total al pensionarilor este inclus şi numărul pensionarilor organelor de forţă
Начиная с 01.01.2019 г., в общее число пенсионеров включены пенсионеры силовых органов

Chișinău în cifre, ediția 2022 45


Ocrotirea sănătății; protecția socială a populației
Здравоохранение; социальная защита населения

6.4. PENSIONARI ÎNCADRAȚI ÎN CĂMPUL MUNCII, LA 1 IANUARIE 2022


РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ, НА 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

Total din care, în % faţă


pensionari au lucrat de total Structura, %
Всего из них в%к Структура, %
пенсионеров работали общему числу

Pensionari - total 157 188 56 262 35,8 100,0


Пенсионеры – всего
din care:
из них:
pentru limită de vârstă 122 584 43 469 35,5 78,0
по возрасту
de dizabilitate 18 501 6 404 34,6 11,8
ограниченными возможностями
de urmaș 2 956 343 11,6 1,9
в случае потери кормильца
pentru vechime în muncă 20 3 15,0 0,0
за выслугу лет
conform legii militarilor 129 38 29,5 0,1
согласно закону о военнослужащих
alte categorii 12 998 6 005 49,8 8,2
прочие категории

6.5. PENSIONARI PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ ANGAJAŢI ÎN CÂMPUL MUNCII, LA 1 IANUARIE 20221
РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ИЗ ЧИСЛА ПОЛУЧАЮЩИХ ПЕНСИЮ ПО ВОЗРАСТУ, НА 1 ЯНВАРЯ 20221

din care, Din pensionari În % faţă de


În % faţă
pensionari pentru pentru limită de pensionari pentru
Total de total
limită de vârstă vârstă, lucrează limită de vârstă
Anii pensionari pensionari
в том числе Из числа В % к общей
Годы Всего В % к общей
получающие пенсионеров численности
пенсионеров численности
пенсию по по возрасту, пенсионеров
пенсионеров
возрасту работающие по возрасту

2005 103 643 70 775 68,3 15 743 22,2


2006 105 279 72 126 68,5 18 216 25,3
2007 108 153 74 722 69,1 21 047 28,2
2008 110 368 77 103 69,9 23 949 31,1
2009 113 214 80 597 71,2 27 336 33,9
2010 115 501 83 618 72,4 30 233 36,2
2011 118 854 86 789 73,0 33 091 38,1
2012 123 098 91 690 74,5 30 886 33,7
2013 128 362 97 048 75,6 29 054 29,9
2014 133 112 102 275 76,8 37 916 37,1
2015 137 137 106 848 77,9 40 377 37,8
2016 141 490 111 687 78,9 41 877 37,5
2017 146 091 116 766 79,9 43 442 37,2
2018 149 757 119 213 79,6 46 053 36,8
2019 158 6121 118 970 75,0 42 941 36,2
1
2020 159 016 120 693 75,9 43 543 36,1
1
2021 157 872 121 657 77,1 43 339 35,6
2022 157 1881 122 584 78,0 43 469 35,5

1
Începând сu 01.01.2019 în numărul total al pensionarilor este inclus şi numărul pensionarilor organelor de forţă
Начиная с 01.01.2019 г., в общее число пенсионеров включены пенсионеры силовых органов

Chișinău în cifre, ediția 2022 46


Locuinţe şi utilităţi publice
Жильё и коммунальное хозяйство

LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI PUBLICE


7. ЖИЛЬЁ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Sursa datelor
Fondul locativ în baza rapoartelor statistice prezentate de autorităţile administraţiei publice locale; persoanele
juridice, care dispun la bilanţ de fond locativ în localitățile urbane şi rurale; Agenţia Servicii Publice vizând înregistrările
fondului locativ individual în localităţile urbane şi rapoartele statistice prezentate de primăriile şi întreprinderile ce
prestează serviciu public de alimentare cu apă şi canalizare şi care efectuează colectarea şi epurarea apelor uzate.

Источник данных
Статистические отчеты, представленные органами местного публичного управления; юридическими
лицами имеющие на своем балансе жилищный фонд в городских и сельских местностях; Агентством
государственных услуг касательно регистрации индивидуального жилищного фонда в городских
местностях и статистические отчеты, представленные примэриями и специализированными
предприятиями по оказанию публичных услуг водоснабжения, канализации, сбора и обработки сточных вод.

Precizări metodologice
Fondul locativ constituie totalitatea încăperilor locative, indiferent de forma de proprietate, ce includ case
de locuit, case specializate (cămine, case-internat pentru invalizi, veterani, case speciale pentru bătrâni
singuratici şi altele), apartamente, încăperi de serviciu şi alte încăperi locative în construcţii nelocuibile.
Încăpere locativă este o încăpere izolată, care se consideră proprietate imobiliară şi poate fi utilizată pentru
domicilierea permanentă a cetăţenilor (corespunde normelor şi regulilor tehnice şi sanitare în vigoare, precum şi
altor prevederi legale).
Repartizarea încăperilor locative după numărul de camere exclude casele specializate şi încăperile de locuit
în construcţiile nelocuibile.
Suprafaţa totală a încăperilor de locuit se determină ca suma suprafeţelor tuturor părţilor unor astfel de încăperi,
inclusiv suprafaţa încăperilor auxiliare, destinate pentru satisfacerea diverselor necesităţi casnice ale cetăţenilor,
legate de traiul acestora în încăperile de locuit, cu excepţia balcoanelor, logiilor, verandelor şi teraselor.
Sistem public de alimentare cu apă – ansamblu de instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale şi dotări
specifice prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă. Sistemul public de alimentare cu apă
cuprinde următoarele componente: captări, aducţiuni, staţii de tratare, staţii de pompare cu sau fără hidrofor,
rezervoare de înmagazinare, reţele publice de transport al apei, reţele publice de distribuţie a apei.
Sistem public de canalizare – ansamblu de instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale şi dotări specifice,
prin care se realizează serviciul public de canalizare. Sistemul public de canalizare este format din următoarele
componente: reţele publice de canalizare, staţii de pompare, staţii de epurare, colectoare de evacuare spre emisar.
Volumul de apă furnizată consumatorilor – cantitatea de apă livrată populaţiei, instituţiilor bugetare şi
altor consumatori pentru nevoi productive şi neproductive.

Методологические пояснения
Жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений, независимо от форм собственности,
включая жилые дома, специализированные дома (общежития, дома-интернаты для инвалидов,
ветеранов, специальные дома для одиноких престарелых и другие), квартиры, служебные помещения
и иные жилые помещения в нежилых строениях.
Жилое помещение – изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и
пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).
Распределение жилых помещений по количеству комнат исключает специализированные дома и
жилые помещения в нежилых строениях.
Chișinău în cifre, ediția 2022 47
Locuinţe şi utilităţi publice
Жильё и коммунальное хозяйство

Общая площадь жилых помещений определяется как сумма площадей всех частей таких
помещений, включая площадь помещений вспомогательного пользования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении,
за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.
Публичная система водоснабжения – совокупность технологических установок, функционального
оборудования и специфического оснащения, посредством которых предоставляется публичная услуга
водоснабжения. Публичная система водоснабжения включает следующие компоненты: заборы, подводы,
станции по обработке воды, насосные станции с гидрофорами или без них, накопительные резервуары,
публичные водоводные сети, водораспределительные сети.
Публичная система канализации – совокупность технологических строений, функционального
оборудования и специфического оснащения, посредством которых реализуется публичная услуга по
канализации. Публичная система канализации включаeт, как правило, следующие компоненты:
публичные канализационные сети, насосные станции, станции очистки воды (очистные сооружения),
коллекторы для отвода в природный приемник.
Обьем поставленной воды потребителям – количество воды, подаваемой населению,
бюджетным учреждениям и другим потребителям для производственных и непроизводственных нужд.

Chișinău în cifre, ediția 2022 48


Locuinţe şi utilităţi publice
Жильё и коммунальное хозяйство

7.1. FONDUL LOCATIV, LA SFÂRȘITUL ANULUI


ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД, НА КОНЕЦ ГОДА

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fondul locativ – total, mii m2 19 771,5 20 078,8 20 426,0 21 019,3 21 499,3 22 145,5
Жилищный фонд – всего, тысяч м2
Fondul locativ urban – total, mii m2 17 662,5 17 941,4 18 250,1 18 827,4 19 266,9 19 855,8
Городской жилищный фонд – всего, тысяч м2
Fondul locativ rural – total, mii m2 2 109,0 2 137,4 2 175,9 2 191,9 2 232,4 2 289,7
Сельский жилищный фонд – всего, тысяч м2

7.2. FONDUL LOCATIV, PE FORME DE PROPRIETATE, LA SFÂRŞITUL ANULUI


ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ, НА КОНЕЦ ГОДА

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Suprafaţa totală, mii m2 19 771,5 20 078,8 20 426,0 21 019,3 21 499,3 22 145,5


Общая площадь, тысяч м2
din care pe forme de proprietate:
в том числе по формам
собственности:
Publică 984,6 523,7 472,7 440,5 438,4 441,3
Публичная
Privată 18 758,7 19 539,5 19 944,6 20 573,7 21 057,5 21 700,8
Частная
Alte forme 28,2 15,6 8,6 5,1 3,4 3,4
Другие формы

7.3. REPARTIZAREA ÎNCAPERILOR LOCATIVE DUPĂ NUMĂRUL DE CAMERE


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ КОМНАТ

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total, mii unităţi 283,4 292,9 297,6 305,7 311,9 319,9


Всего, тысяч единиц
din care:
в том числе:
cu o cameră 57,9 61,6 63,1 64,9 67,1 69,4
однокомнатные
cu două camere 113,6 117,9 119,9 123,5 126,1 129,5
двухкомнатные
cu trei camere şi mai multe 111,9 113,4 114,6 117,3 118,7 121,0
трехкомнатные и более

7.4. STRUCTURA ÎNCAPERILOR LOCATIVE DUPĂ NUMĂRUL DE CAMERE


СТРУКТУРА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ КОМНАТ

2020 2021

22% 22%
Cu o cameră
Однокомнатные
38% 38%

Cu două camere
Двухкомнатные

Cu trei camere şi mai multe


Трёхкомнатные и более

40% 40%

Chișinău în cifre, ediția 2022 49


Locuinţe şi utilităţi publice
Жильё и коммунальное хозяйство

7.5. DOTAREA FONDULUI LOCATIV CONFORM SUPRAFEŢEI TOTALE


ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ
procente / процентов
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total
Всего
Ponderea suprafeţei totale dotate cu:
Удельный вес общей площади оборудованной:
apeduct 96,9 95,7 95,8 96,0 96,1 96,2
водопроводом
canalizare 96,8 95,6 95,7 95,9 96,0 96,1
канализацией
încălzire centrală 93,0 92,2 92,1 92,3 92,2 92,5
центральным отоплением
baie (duş) 80,6 80,1 80,1 80,0 80,1 80,3
ванной (душем)
gaz 97,7 96,3 96,4 96,6 97,1 97,3
газом
sistem de alimentare cu apă caldă 84,5 84,7 84,7 84,3 82,6 82,8
горячим водоснабжением

Localităţi urbane
Городская местность
Ponderea suprafeţei totale dotate cu:
Удельный вес общей площади оборудованной:
apeduct 98,9 98,3 96,9 96,9 97,2 97,3
водопроводом
canalizare 98,9 98,2 96,8 96,8 97,1 97,2
канализацией
încălzire centrală 96,0 95,7 94,8 94,5 94,5 94,8
центральным отоплением

baie (duş) 95,3 82,3 81,6 81,6 81,7 82,1


ванной (душем)
gaz 97,9 97,7 96,2 96,3 97,2 97,3
газом
sistem de alimentare cu apă caldă 95,9 89,1 88,8 88,6 86,5 86,8
горячим водоснабжением

Localităţi rurale
Сельская местность
Ponderea suprafeţei totale dotate cu:
Удельный вес общей площади оборудованной:
apeduct 81,1 84,8 86,0 86,3 87,3 87,4
водопроводом
canalizare 81,1 84,8 86,0 86,3 86,6 86,6
канализацией
încălzire centrală 65,3 70,3 70,4 71,5 71,6 72,5
центральным отоплением
baie (duş) 57,8 66,7 67,7 68,2 66,1 64,4
ванной (душем)
gaz 97,5 97,7 97,7 97,7 96,5 96,7
газом
sistem de alimentare cu apă caldă 39,8 45,8 50,1 51,2 49,1 48,6
горячим водоснабжением

Chișinău în cifre, ediția 2022 50


Locuinţe şi utilităţi publice
Жильё и коммунальное хозяйство

7.6. SISTEME PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ


ПУБЛИЧНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Lungimea apeductelor şi reţelelor publice


de alimentare cu apă - total, km 1 964,1 1 976,9 1 965,4 1 966,0 1 970,7 1 990,5
Протяженность водоводов и публичных
водопроводных сетей - всего, км

Volumul de apă captat/ primit din toate sursele, mil. m3 76,2 71,8 68,8 68,9 68,4 66,4
Обьем воды забранной/полученной из всех
источников, млн. м3

Volumul de apă furnizată - total, mil. m3 44,5 44,2 44,9 45,1 45,3 45,5
Обьем поставленной воды - всего, млн. м3
inclusiv populaţiei 34,3 33,9 34,6 34,5 35,9 35,7
в том числе населению
în % faţă de total 77,1 76,7 77,1 76,5 79,2 78,5
в % к итогу

7.7. SISTEME PUBLICE DE CANALIZARE


ПУБЛИЧНЫЕ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Lungimea reţelelor publice de canalizare - total, km 1 118,4 1 116,9 1 117,8 1 121,5 1 121,5 1 134,3
Протяженность публичных
канализационных сетей - всего, км
Volumul apelor uzate - total, mil. m3 50,7 52,2 52,1 52,1 48,9 49,8
Обьем сточных вод - всего, млн. м3
Volumul apelor uzate epurate1, mil. m3
Обьем очищенных сточных вод 1, млн. м3 50,5 52,5 52,6 52,5 49,6 50,5

1 Este inclus volumul de apă uzată colectatăde la alte localități la care sistemul de canalizare nu este dotat cu stație de epurare
Включен объем сточных вод, собранных из других населенных пунктов, где канализационная система не оборудована
очистными сооружениями

7.8. AMENAJAREA STRĂZILOR ORĂŞENEŞTI


БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКИХ УЛИЦ

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Lungimea totală a străzilor, km1 1 024,8 1 031,3 1 033,5 1 116,5 1 115,5 1 115,5
Общая протяженность улиц, км1
Lungimea străzilor iluminate, km 879,2 887,1 893,3 950,4 958,9 974,8
Протяжение освещаемых улиц, км
Suprafaţa totală a străzilor orășenești, mii m.p. 24 200,4 24 219,4 24 231,0 24 857,2 24 983,2 25 000,2
Общая площадь городских улиц, тыс.кв.м.

1
În urma inventarierii din cadrul Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică (2019-
2023), Autoritățile Publice Locale de nivelul II au operat modificări.
После проведения инвентаризации в рамках Государственной программы по разграничению недвижимого имущества, в
том числе земель публичной собственности (2019 – 2023 гг.), Органы местного публичного управления второго уровня
внесли изменения.

Chișinău în cifre, ediția 2022 51


Protecţia mediului înconjurător
Охрана окружающей среды

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR


8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Sursa datelor

Rapoartele statistice, prezentate de către agenţii economici din municipiul Chișinău, privind starea şi
protecția mediului.

Источник данных

Статистические отчеты, предоставленные хозяйствующими субъектами муниципия Кишинэу,


о состоянии и охране окружающей среды.

Precizări metodologice

Poluant – orice substanţă în stare solidă, lichidă, gazoasă (de vapori) sau energie (radiantă,
electromagnetică, ionizantă, termică, fonică sau vibrantă), prezentă în mediu, care poate avea o acţiune
negativă asupra sănătăţii oamenilor şi/sau a mediului.
Emisiile de poluanţi în atmosferă – evacuarea în aerul atmosferic a substanţelor poluante de la sursele
de evacuare staţionare ale entităților economice şi mobile. Se iau în evidenţă toţi poluanţii emişi în aerul
atmosferic precum după trecerea lor prin instalaţiile de captare a prafului şi gazelor la sursele de poluare
organizate, aşa şi fără epurare de la sursele de poluare organizate şi neorganizate.
Cheltuieli curente pentru protecția mediului sunt cheltuielile întreprinderii pentru achizițiile de materiale și
servicii, remunerarea muncii colaboratorilor, plățile de chirii, utilizarea energiei și a altor bunuri materiale, scopul
principal al cărora este prevenirea, reducerea, tratarea sau eliminarea poluării sau a orice altă degradare a
componentelor mediului care rezultă din activitatea economică a întreprinderii.
Cheltuielile pentru acţiunile de protecţie ale mediului ambiant sunt prezentate în preţuri curente.

Методологические пояснения
Загрязняющее вещество – любое твердое, жидкое, газообразное (пар) вещество или энергия
(радиационная, электромагнитная, ионизированная, тепловая, фоническая или вибрационная),
присутствующее в окружающей среде, которое может оказывать неблагоприятное воздействие на
здоровье человека и / или окружающую среду.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу – попадание загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от стационарных источников экономических субъектов и мобильных
источников. Учету подлежат все загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферный воздух,
как после прохождения через пыле- и газоулавливающие установки организованных источников
загрязнения, так и без очистки от источников организованного и неорганизованного загрязнения.
Текущие затраты на охрану окружающей среды экономических субъектов являются
затраты предприятия на закупки товаров и услуг, использование энергии и других материальных
благ, арендные выплаты, оплату труда сотрудникам, основной целью которых является
предотвращение, уменьшение, устранение загрязнения или любой другой деградации компонентов
окружающей среды в результате экономической деятельности предприятия.
Затраты на проведение мероприятий по охране окружающей среды приведены в текущих ценах.

Chișinău în cifre, ediția 2022 52


Protecţia mediului înconjurător
Охрана окружающей среды

8.1. ACTIVITATEA DE PROTECŢIE A AERULUI ATMOSFERIC


ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Numărul agenţilor economici cu surse staţionare de evaсuare 628 543 485 523 546 584
a substanţelor poluante, unități
Число хозяйствующих субъектов, имеющих стационарные
источники загрязнения, единиц
din care, cu normative stabilite:
в том числе с установленными нормами:
evacuări în limite admisibile 626 542 485 523 546 584
предельно допустимого выброса
Numărul surselor de emisie a substanţelor
poluante în atmosferă, unități 13 897 11 710 10 997 12 219 13 001 14 010
Количество источников выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу, единиц
din ele organizate 5 620 5 194 4 877 4 781 5 105 5 260
из них организованных
Cantitatea substanţelor poluante la evacuare 15,7 15,6 9,5 6,5 9,1 7,7
de la toate sursele, mii tone
Количество загрязняющих веществ,
отходящих от всех источников, тыс. тонн
Cantitatea substanţelor poluante captate şi neutralizate, mii tone 11,7 11,6 5,6 2,6 4,8 2,3
Количество загрязняющих веществ, уловленных и
обезвреженных, тыс. тонн
În % faţă de volumul substanţelor la evacuare de la toate 74,5 74,4 59,6 40,0 53,3 29,7
sursele
В % к количеству загрязняющих веществ, отходящих от
всех источников
Cantitatea substanţelor poluante evacuate în atmosferă, mii 4,0 4,0 3,9 3,9 4,3 5,4
tone. Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ,
тыс.тонн

8.2. EMISIILE SUBSTANŢELOR POLUANTE ÎN AERUL ATMOSFERIC


ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
tone / тонн
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 3 948 3 894 3 797 3 876 4 236 5 405


Всего
din care:
в том числе:
solide 241 169 157 153 177 206
твердые
lichide şi gazoase 3 707 3 725 3 640 3 723 4 059 5 240
жидкие и газообразные
din ele:
из них:
dioxid de sulf 71 32 37 32 60 617
диоксид серы
oxid de carbon 1 219 1193 1 285 1 296 1 264 1 500
оксид углерода
oxid de azot 796 826 775 614 660 863
оксид азота
hidrocarburi (fără compuşii organici volatili) 250 299 169 264 351 252
углеводороды (без летучих органических соединений)
compuşi organici volatili 954 1 015 1 078 1 219 1 355 1 436
летучие органические соединения
alte substanţe gazoase şi lichide 417 360 296 298 369 572
прочие газообразные и жидкие вещества

Chișinău în cifre, ediția 2022 53


Protecţia mediului înconjurător
Охрана окружающей среды

8.3. PLĂŢILE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI


ПРИРОДООХРАННЫЕ ВЫПЛАТЫ

mii lei / тысяч лей


2019 2020 2021
Calculate Plătite Calculate Plătite Calculate Plătite
Начислено Выплачено Начислено Выплачено Начислено Выплачено

Plata pentru evacuarea în limitele


admisibile a substanţelor poluante 1 621,9 1 607,3 2 666,3 2 545,2 2 890,4 2 852,8
Плата за допустимые выбросы
загрязняющих веществ
inclusiv:
в том числе:
în aerul atmosferic 161,2 157,0 813,8 800,7 984,9 979,9
в атмосферный воздух
în corpurile de apă 1 028,1 1 018,4 1 663,0 1 596,1 1 751,6 1 737,9
в водные объекты
pentru gestionarea deșeurilor 432,6 431,9 189,5 148,4 153,9 135,0
на управление отходами
Plata pentru evacuarea supranormă a
substanţelor poluante 498,5 497,3 1 513,5 1 498,2 3 419,8 3 404,6
Плата за сверхнормативные
выбросы загрязняющих веществ
inclusiv:
в том числе:
în aerul atmosferic 8,4 8,4 25,6 25,6 23,3 23,3
в атмосферный воздух
în corpurile de apă 467,1 465,9 1 365,5 1 331,6 3 293,8 3 290,4
в водные объекты
pentru gestionarea deșeurilor 23,0 23,0 122,4 141,0 102,7 90,8
на управление отходами

Chișinău în cifre, ediția 2022 54


Protecţia mediului înconjurător
Охрана окружающей среды

8.4. CHELTUIELI CURENTE ȘI CHELTUIELI PENTRU REPARAȚIA CAPITALĂ A FONDURILOR FIXE PENTRU
PROTECȚIA MEDIULUI, IN 2021
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ И ЗАТРАТЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ, В 2021 ГОДУ

mii lei / тысяч лей


Cheltuieli pentru reparaţia
capitală a fondurilor fixe
Cheltuieli curente Затраты на
Текущие затраты капитальный ремонт
основных фондов
Total
Всего 244 087,5 1 776,5

din care:
в том числе:
pentru protecţia aerului atmosferic și prevenirea schimbării climei
на охрану атмосферного воздуха и предотвращение 1 611,0 55,5
изменения климата
pentru colectarea și epurarea apelor uzate
на сбор и очистку сточных вод 137 047,0 809,4

pentru gestionarea deşeurilor


на обращение с отходами 104 442,5 883,8

pentru protecția și reabilitarea solului


на защиту и реабилитацию почвы 127,6 ...

pentru protecția și reabilitarea apelor subterane și de suprafață


на защиту и реабилитацию подземных и поверхностных вод 787,9 27,8

pentru conservarea biodiversității și ariilor natural


на сохранение биоразнообразия и природных территорий 48,5 ...

pentru alte domenii


на другие направления 23,1 ...

Chișinău în cifre, ediția 2022 55


Justiţie
Право

JUSTIŢIE
9. ПРАВО

Sursa datelor

Datele Ministerului Afacerilor Interne, privind numărul infracţiunilor înregistrate și ale Inspectoratului pentru
Situații de Urgență privind incendiile.

Источник данных

Данные Министерства внутренних дел о количестве зарегистрированных преступлений и


данные о пожарах от Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям.

Precizări metodologice

Infracţiune înregistrată – faptă (acţiune sau inacţiune) prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, săvârşită
cu vinovăţie şi pasibilă de pedeapsă penală.

Методологические пояснения

Зарегистрированное преступление – наносящее вред деяние (действие или бездействие),


предусмотренное уголовным законом, совершенное виновно и уголовно наказуемое.

Chișinău în cifre, ediția 2022 56


Justiţie
Право

9.1. INFRACŢIUNI ÎNREGISTRATE


ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫE ПРЕСТУПЛЕНИЙЯ

2017 2018 2019 2020 2021

Total 11 190 10 232 10 473 7 348 7 968


Всего
din acestea:
из них:
Infractiuni contra vieții și sănătății persoanei 293 277 248 191 146
Преступления против жизни и здоровья
личности
Vătămare intenţionată gravă 41 40 48 34 30
Тяжкое телесное повреждение
Omor 28 34 37 39 21
Убийство
Infracțiuni privind viața sexuală 84 82 90 58 72
Преступления, относящиеся к половой
сфере
Viol 47 35 54 26 24
Изнасилование
Infracțiuni contra patrimoniului 6 850 6 226 6 255 4 420 4 976
Преступления против собственности
Furturi 3 960 3 596 3 772 2 768 2 950
Кражи
Jafuri și tâlhării 439 353 331 255 252
Грабежи и разбои
Infracțiuni contra familiei și minorilor 114 127 128 97 83
Преступления против семьи
и несовершеннолетних
Infracțiuni contra sănătății publice și conviețuirii
sociale 603 791 525 426 470
Преступления против общес-твенного
здоровья и общежития
Infracţiuni legate de droguri 557 748 493 404 452
Преступления, связанные с наркотиками
Infracțiuni economice 380 320 191 138 59
Экономические преступления
Infracțiuni în domeniul transportului 1 294 1 095 1 320 1 101 1 137
Транспортные преступления
Infracțiuni contra securității publice 572 448 422 241 273
Преступления против общественной
безопасности и общественного порядка
Huliganism 498 383 363 201 233
Хулиганство
Alte categorii de infracțiuni 1 000 866 1 294 676 752
Другие категории преступлений

Chișinău în cifre, ediția 2022 57


Justiţie
Право

9.2. INCENDII ÎNREGISTRATE (fără incendiile de pădure)


ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ПОЖАРЫ (кроме лесных пожаров)

2017 2018 2019 2020 2021

Numărul incendiilor, cazuri 297 225 286 287 310


Количество пожаров, случаев

Pagube, mil. lei (preţuri curente) 29,4 29,9 20,7 18,6 18,3
Ущерб, млн. лей (текущие цены)

Chișinău în cifre, ediția 2022 58


Industrie
Промышленность

INDUSTRIE
10. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Sursa datelor

Rapoartele statistice prezentate de întreprinderile cu activitate industrială din sectoarele public, privat şi mixt.

Источник данных

Статистические отчеты, представляемые предприятиями с промышленной деятельностью в


публичном, частном и смешанном секторах экономики.

Precizări metodologice

Industria în ansamblu cuprinde: secţiunile CAEM-2: B-Industria extractivă, C-Industria prelucrătoare, D-


Producția şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, E-Distribuţia apei:
salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare, dar şi întreprinderi a căror activitate principală este
alta decât industrială dar care deţin unităţi secundare de producţie şi realizează produse industriale.
Producţia industriei (în expresie valorică) în ansamblu şi pe tipuri de activităţi industriale se calculează ca
suma datelor privind volumul producţiei întreprinderilor industriale şi a unităţilor secundare de producţie ale
întreprinderilor din alte ramuri ale economiei.
Producţie a întreprinderii industriale se consideră valoarea tuturor produselor finite fabricate şi a
semifabricatelor comercializate în exterior în perioada de gestiune (atât din materia primă şi materialele proprii,
cât şi din materia primă şi materialele clientului), precum şi valoarea lucrărilor cu caracter industrial, executate la
comandă pentru terţi sau pentru gospodăriile şi sectoarele neindustriale proprii ale întreprinderii. Nu se include în
producţia întreprinderii industriale valoarea producţiei proprii, folosite pentru necesităţile industrial-productive în
cadrul întreprinderii în cauză.
Valoarea producţiei industriale fabricate se prezintă în preţurile curente ale anilor corespunzători.
Fabricarea produselor industriale exprimată în unităţi fizice este indicată, de regulă, după producţia
globală, care include şi producţia folosită pentru necesităţile interne în cadrul întreprinderii date.
Nomenclatorul de produse corespunde structurii clasificării activităţilor economice şi este armonizat la
standardul european PRODCOM.

Методологические пояснения

Промышленность в целом включает: секции согласно КЭДМ-2: В - Добыча полезных


ископаемых, С – Обрабатывающая промышленность, D - Производство и обеспечение электро- и
теплоэнергией, газом, горячей водой; кондиционирование воздуха, Е - Водоснабжение; очистка и
обработка отходов и восстановительные работы, а также предприятия с непромышленным
основным видом деятельности, которые имеют второстепенные промышленные подразделения и
производят промышленную продукцию.
Продукция промышленности (в стоимостном выражении) в целом и по видам промышленной
деятельности определяется как сумма данных объемов продукции промышленных предприятий и
второстепенных производственных единиц предприятий других отраслей экономики
Продукцией промышленного предприятия считается стоимость всех выработанных
предприятием за отчетный период готовых изделий и отпущенных на сторону полуфабрикатов (как
Chișinău în cifre, ediția 2022 59
Industrie
Промышленность

из своего сырья и материалов, так и из сырья и материалов заказчика), а также стоимость


выполненных работ промышленного характера по заказам со стороны или непромышленных хозяйств
и секторов своего предприятия. Не включается в продукцию промышленного предприятия продукция
собственного производства, израсходованная на промышленно-производственные нужды внутри
данного предприятия
Стоимость произведенной продукции приведена в действующих ценах соответствующих лет.
Производство промышленных товаров, выраженное в физических единицах, приводятся, как
правило, по валовому выпуску продукции, который включает продукцию, израсходованную на нужды
внутри данного предприятия
Номенклатура продукции соответствует структуре классификации видов экономической
деятельности и гармонизирован с Европейским стандартом PRODCOM.

Chișinău în cifre, ediția 2022 60


Industrie
Промышленность

10.1. INDICII VOLUMULUI PRODUCŢIEI INDUSTRIALE, PE ACTIVITĂȚI ECOMOMICE


ИНДЕКСЫ ОБЪЕМА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

anul precedent = 100 / предыдущий год = 100


2018 2019 2020 2021
Industrie–total 104,9 97,0 94,9 109,9
Промышленность–всего
Industria extractivă 118,6 110,6 105,4 107,1
Добыча полезных ископаемых
Industria prelucrătoare 104,7 97,8 94,5 110,0
Обрабатывающая промышленность
Industria alimentară 102,5 95,7 97,3 105,1
Производство пищевых продуктов
Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne 107,7 105,1 118,5 119,5
Производство, переработка и консервирование мяса и мясных
продуктов
Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor 100,6 102,7 103,0 125,0
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor 109,0 89,0 77,0 98,5
Переработка и консервирование фруктов и овощей
Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale 124,8 72,5 131,8 74,4
Производство растительных и животных масел и жиров
Fabricarea produselor lactate 84,4 98,3 99,7 103,5
Производство молочных продуктов
Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon 98,0 122,1 89,5 118,0
Производство муки и круп, крахмалов и крахмальных продуктов
Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase 98,0 103,8 92,7 98,0
Производство хлебобулочных и мучных изделий
Fabricarea altor produse alimentare 98,3 96,4 81,7 116,2
Производство прочих продуктов питания
Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor 74,1 60,8 115,8 108,6
Производство готовых кормов для животных
Fabricarea băuturilor 101,0 102,8 105,9 110,2
Производство напитков
Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice 113,6 91,9 98,3 105,2
Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков
Fabricarea vinurilor din struguri 92,5 102,7 117,0 102,0
Производство вина из винограда
Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale
şi alte ape îmbuteliate 131,9 113,6 82,4 274,1
Производство безалкогольных напитков; производство
минеральных вод и других вод в бутылках
Fabricarea produselor textile 123,8 86,7 85,2 128,7
Производство текстильных изделий
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 101,5 92,4 89,9 107,5
Производство одежды
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie,
harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor 102,9 93,8 93,6 132,1
Дубление и отделка кожи; производство чемоданов, сумок, шорно-
седельных изделий; выделка и крашение меха
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia
mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 126,8 96,3 105,9 133,5
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
кроме мебели; производство изделий из соломки и других
растительных материалов для плетения
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 104,7 99,2 103,0 122,6
Производство бумаги и бумажной продукции
Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 90,3 98,1 105,8 86,2
Полиграфическая деятельность и копирование записей на
носителях информации

Chișinău în cifre, ediția 2022 61


Industrie
Промышленность

2018 2019 2020 2021


Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 97,7 108,4 122,4 83,5
Производство химических веществ и химических продуктов
Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice 70,6 133,7 103,5 104,2
Производство основной фармацевтической продукции и
фармацевтических препаратов
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastic 98,4 107,0 93,5 116,3
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 118,9 100,7 115,7 105,7
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Industria metalurgică 100,3 98,0 89,9 134,0
Металлургическая промышленность
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini,
utilaje şi instalaţii 104,9 120,8 100,9 112,7
Производство металлических конструкций и изделий, кроме машин,
оборудования и установок
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 90,9 109,2 80,5 96,4
Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
Fabricarea echipamentelor electrice 119,1 30,3 102,5 123,2
Производство электрического оборудования
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 75,3 102,6 74,1 113,6
Производство машин и оборудования, не включенных в другие
категории
Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor şi semiremorcilor 120,9 96,3 46,8 69,1
Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов
Fabricarea de mobile 109,7 108,5 110,5 126,3
Производство мебели
Alte activităţi industriale n.c.a. 101,5 98,1 100,5 159,3
Прочие производства, не включенные в другие категории
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor 98,6 98,9 82,6 104,9
Ремонт, обслуживание и установка машин и оборудования
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze,
apă caldă şi aer condiţionat 105,5 93,6 102,6 116,3
Производство и обеспечение электро- и теплоэнергией, газом,
горячей водой; кондиционирование воздуха
Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice 104,6 96,7 107,4 116,2
Производство, транспортировка и распределение электроэнергии
Furnizarea de abur şi aer condiţionat 106,9 89,3 98,7 125,6
Обеспечение паром; кондиционирование воздуха

Chișinău în cifre, ediția 2022 62


Industrie
Промышленность

10.2. INDICII VOLUMULUI PRODUCŢIEI INDUSTRIALE, PE ACTIVITĂŢI ECONOMICE


ИНДЕКСЫ ОБЪЕМА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

anul precedent = 100 / предыдущий год = 100


%
130
118,6
120
110,6 116,3
110,0
105,4
110 105,5 109,9
105,4
104,9 104,7 97,8
102,6 107,1
100 103,6
93,6 94,5
94,2 94,9
90 93,7 97,0

80

70
2017 2018 2019 2020 2021

Industrie – total / Промышленность – всего

Industria extractivă / Добыча полезных ископаемых

Industria prelucrătoare / Обрабатывающая промышленность

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat / Производство и обеспечение
электро- и теплоэнергией, газом, горячей водой; кондиционирование воздуха

Chișinău în cifre, ediția 2022 63


Industrie
Промышленность

10.3. VALOAREA PRODUCŢIEI INDUSTRIALE FABRICATE PE ACTIVITĂŢI ECONOMICE


СТОИМОСТЬ ПРОИЗВЕДЁННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
milioane lei; preţuri curente / миллионов лей; действующие цены
2018 2019 2020 2021
Industrie – total 30 400,5 30 095,6 30 831,0 36 345,8
Промышленность – всего
Industria extractivă 212,9 267,1 275,6 300,9
Добыча полезных ископаемых
Industria prelucrătoare 23 781,4 23 833,0 24 502,6 28 619,3
Обрабатывающая промышленность
Industria alimentară 7 208,4 7 132,7 7 185,8 8 526,4
Производство пищевых продуктов
Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne 1 605,8 1 598,7 1 912,0 2 389,6
Производство, переработка и консервирование мяса и
мясных продуктов
Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor 301,8 311,7 331,0 430,6
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и
моллюсков
Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor 1 493,5 1 483,8 1 144,7 1 389,9
Переработка и консервирование фруктов и овощей
Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale 733,2 539,3 774,5 909,4
Производство растительных и животных масел и жиров
Fabricarea produselor lactate 694,3 655,7 735,0 797,3
Производство молочных продуктов
Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din
amidon 85,2 114,8 108,1 153,1
Производство муки и круп, крахмалов и крахмальных
продуктов
Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase 1 390,1 1 456,5 1 320,7 1 433,7
Производство хлебобулочных и мучных изделий
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete
de patiserie 943,3 965,1 874,4 930,1
Производство хлеба; производство свежих мучных
кондитерских изделий
Fabricarea altor produse alimentare 898,4 885,6 797,2 957,5
Производство прочих продуктов питания
Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor
zaharoase 788,0 775,7 687,5 830,1
Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских
изделий
Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor 6,2 48,1 62,6 65,3
Производство готовых кормов для животных
Fabricarea băuturilor 1 877,9 1 943,3 2 088,5 2 385,1
Производство напитков
Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice 281,1 238,2 219,2 253,9
Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков
Fabricarea vinurilor din struguri 871,6 932,6 1 107,1 1 265,8
Производство вина из винограда
Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape
minerale şi alte ape îmbuteliate 54,3 59,3 43,9 33,8
Производство безалкогольных напитков; производство
минеральных вод и других вод в бутылках
Fabricarea produselor textile 447,7 384,9 407,6 438,1
Производство текстильных изделий
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 1 320,9 1 260,8 1 202,2 1 469,9
Производство одежды
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi
marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi
vopsirea blănurilor 332,2 300,1 253,2 297,3
Дубление и отделка кожи; производство чемоданов, сумок,
шорно-седельных изделий; выделка и крашение меха
Fabricarea încălţămintei 211,8 189,9 159,7 174,7
Производство обуви
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu
excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale
vegetale împletite 222,2 212,1 209,0 332,2
Обработка древесины и производство изделий из дерева и
пробки, кроме мебели; производство изделий из соломки и
других растительных материалов для плетения
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 590,9 596,5 608,0 767,9
Производство бумаги и бумажной продукции

Chișinău în cifre, ediția 2022 64


Industrie
Промышленность

2018 2019 2020 2021


Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 304,4 319,0 307,5 335,6
Полиграфическая деятельность и копирование записей на
носителях информации
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 1 419,3 1 511,5 1 876,9 1 779,2
Производство химических веществ и химических продуктов
Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere,
cosmetice şi de parfumerie 88,9 104,5 171,3 141,1
Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих
средств, парфюмерных и косметических средств
Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor
farmaceutice 193,5 260,9 285,3 290,9
Производство основной фармацевтической продукции и
фармацевтических препаратов
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastic 1 773,4 1 934,1 1 947,3 2 246,1
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 2 710,6 2 788,5 3 333,1 3 718,0
Производство прочих неметаллических минеральных
продуктов
Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă 1 126,1 1 078,7 1 342,6 1 524,4
Производство стекла и изделий из стекла
Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos 1 002,7 1 139,5 1 107,8 1 322,5
Производство изделий из бетона, цемента и гипса
Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei 49,6 59,5 68,6 94,5
Резка, обработка и отделка камня
Industria metalurgică 92,6 101,2 93,3 167,6
Металлургическая промышленность
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv
maşini, utilaje şi instalaţii 1 120,6 1 374,4 1 314,4 1 657,8
Производство металлических конструкций и изделий, кроме
машин, оборудования и установок
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 389,8 403,5 334,9 354,0
Производство компьютеров, электронной и оптической
продукции
Fabricarea echipamentelor electrice 861,8 217,3 217,1 232,8
Производство электрического оборудования
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 430,5 431,0 382,1 413,7
Производство машин и оборудования, не включенных в другие
категории
Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor 450,3 491,9 251,7 267,8
Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов
Fabricarea de mobile 1 359,4 1 489,7 1 633,5 2 113,8
Производство мебели
Alte activităţi industriale n.c.a. 159,8 154,2 156,4 257,1
Прочие производства, не включенные в другие категории
Fabricarea bijuteriilor, imitaţiilor de bijuterii şi articolelor similare 21,3 18,3 14,6 22,5
Производство ювелирных изделий, бижутерии и аналогичных
изделий
Repararea, întreținerea si instalarea mașinilor si echipamentelor 421,8 420,3 360,0 387,5
Ремонт, обслуживание и установка машин и оборудования
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă
caldă şi aer condiţionat 4 258,4 3 990,0 3 927,2 4 676,2
Производство и обеспечение электро- и теплоэнергией, газом,
горячей водой; кондиционирование воздуха
Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice 1 362,6 1 352,6 1 431,3 1 466,0
Производство, транспортировка и распределение
электроэнергии
Furnizarea de abur şi aer condiţionat 2 585,0 2 340,8 2 183,6 2 872,4
Обеспечение паром; кондиционирование воздуха
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor,
activităţi de decontaminare 2 147,8 2 005,5 2 125,6 2 749,4
Водоснабжение; очистка и обработка отходов и
восстановительные работы

Chișinău în cifre, ediția 2022 65


Industrie
Промышленность

10.4. STRUCTURA PRODUCŢIEI INDUSTRIALE, PE ACTIVITĂŢI ECONOMICE


СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

%
100,0 0,7 0,9 0,9 0,8

80,0

60,0 78,2 79,2 79,5 78,7

40,0

20,0
14,0 13,3 12,7 12,9
7,1 6,6 6,9 7,6
0,0
2018 2019 2020 2021

Industria extractivă
Добыча полезных ископаемых
Industria prelucrătoare
Обрабатывающая промышленность
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat
Производство и обеспечение электро- и теплоэнергией, газом, горячей водой; кондиционирование воздуха
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare
Водоснабжение; очистка и обработка отходов и восстановительные работы

Chișinău în cifre, ediția 2022 66


Industrie
Промышленность

10.5. PRINCIPALII INDICATORI AI ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIALE, PE FORME DE PROPRIETATE


ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ФОРМАМ
СОБСТВЕННОСТИ

Valoarea producţiei fabricate,


Numărul de întreprinderi
mil. lei; preţuri curente
şi unităţi de producţie
Стоимость
Число предприятий
произведенной продукции,
и производственных единиц
млн. лей; действующие цены
2019 2020 2021 2019 2020 2021
Industrie – total 2 056 2 235 2 237 30 095,6 30 831,0 36 345,8
Промышленность – всего

Publică 28 25 23 4 583,8 4 207,4 5 098,2


Публичная
Privată 1 844 2 013 2 035 15 273,6 16 028,5 19 474,9
Частная
Mixtă (publică şi privată), fără participare străină 9 4 3 1 922,0 1 801,7 2 442,7
Смешанная (публичная и частная), без
иностранного участия
Străină 76 90 82 3 535,4 3 452,5 3 552,9
Иностранная
A întreprinderilor mixte 99 103 94 4 780,8 5 340,9 5 777,1
Совместных предприятий

10.6. PRODUCŢIA PRINCIPALELOR PRODUSE INDUSTRIALE


ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

2018 2019 2020 2021


Industria extractivă
Добыча полезных ископаемых
Ecausin şi alte pietre calcaroase pentru cioplit sau pentru
construcţii cu greutatea specifică ≥2,5, mii tone 80,2 70,1 64,3 59,9
Экаусин и другие известняки предназначенный для
дальнейшей обработки или для строительства с удельным
весом ≥2,5, тыс. тонн
Alte pietre pentru cioplit sau pentru construcţie, exclusiv granit sau 35,0 45,4 50,6 53,1
gresie, mii tone
Прочие камни, предназначенные для дальнейшей обработки
или для строительства, кроме гранита и песчаника, тыс.
тонн
Nisip, mii tone 709,9 823,8 728,3 620,8
Песок, тыс. тонн
Pietriş, prundiş, bolovani şi silex, mii tone 373,1 566,6 897,2 743,7
Щебень, гpавий, галька и кремень, тыс. тонн
Amestecuri de zgură şi deşeuri industriale similare, cu prundiş
încorporat sau nu, pietriş, galeţi şi cremene pentru utilizare în
construcţie (amestecuri de nisip şi prundiş), mii tone 248,5 369,9 347,0 234,3
Макадам из шлака, дросса или аналогичных промышленных
отходов (песчано-гравийная смесь), тыс. тонн
Industria prelucrătoare
Обрабатывающая промышленность
Carne, mii tone 11,8 9,4 21,9 20,8
Мясо, тыс. тонн
Carne de pasăre, mii tone 7,2 4,5 7,5 7,7
Мясо птицы, тыс. тонн
Mezeluri, mii tone 11,2 12,5 13,3 15,2
Колбасные изделия, тыс. тонн
Sucuri de fructe şi legume, mii litri 26 969,0 29 170,1 19 480,1 16 799,7
Соки овощные и фруктовые, тыс. литров
Conserve de legume şi fructe, mii tone 3,7 4,0 3,5 4,6
Овощи и фрукты консервированные, тыс. тонн
Fructe prelucrate şi conservate, mii tone 10,2 8,2 3,4 10,6
Фрукты переработанные и консервированные, тыс. тонн
Uleiuri brute nemodificate chimic, mii tone 46,4 34,6 44,5 29,1
Масла и жиры нерафинированные не модифицированные
химически, тыс. тонн

Chișinău în cifre, ediția 2022 67


Industrie
Промышленность

2018 2019 2020 2021


Lapte şi frişcă cu conţinut de grăsimi <6%, mii tone 18,9 19,4 19,5 20,2
Молоко и сливки <6% жирности, тыс. тонн
Caşcaval şi brânză grase, tone 89,1 96,4 93,0 38,6
Сыр и брынза жирные, тонн
Lapte prins, cremă de lapte prins, iaurt, chefir, smântână şi alte produse
fermentate, tone 8 663,9 8 421,0 8 253,0 8 447,2
Молоко и сливки свернувшиеся, йогурт, кефир, сметана и прочие
продукты ферментированные, тонн
Îngheţată și alte forme de gheață cu sau fără cacao, mii litri 1 973,7 1 657,3 1 612,9 1 936,5
Мороженое и прочие виды пищевого льда содержащие какао, тыс.
литров
Făină, mii tone 8,1 8,6 6,2 4,9
Мука, тыс. tонн
Crupe, grişuri şi aglomerate, mii tone 2,1 2,5 2,4 3,1
Крупа, мука грубого помола и гранулы, тыс. tонн
Pâine şi produse de panificaţie, mii tone 43,8 42,8 36,9 35,5
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн
Pâine proaspătă , mii tone 37,4 35,9 30,4 28,6
Хлеб свежий, тыс. tонн
Alte produse de panificaţie, mii tone 6,4 6,9 6,6 6,9
Прочие хлебобулочные изделия, тыс. tонн
Produse făinoase de cofetărie, mii tone 28,3 29,2 29,1 27,3
Кондитерские изделия мучные, тыс. тонн
Produse zaharoase de cofetărie, mii tone 12,8 12,4 11,0 12,2
Кондитерские изделия сахаристые, тыс. тонн
Paste făinoase, mii tone 2,9 2,8 2,5 2,2
Макаpонные изделия, тыс. тонн
Maioneze şi alte sosuri emulsificate, tone 86,4 138,2 91,6 76,9
Майонезы и прочие эмульсированные соусы, тонн
Divin, mii litri 100% alcool 995,0 754,7 899,4 1 224,9
Дивины, тыс. литров 100% алкоголя
Rachiuri şi lichioruri, mii litri 100% alcool 2 652,8 2 553,6 2 501,2 2 280,2
Спиртные напитки и ликеры, тыс. литров 100% алкоголя
Vodca, mii litri 100% alcool 2 371,1 2 295,0 2 233,8 2 023,9
Водка, тыс. литров 100% алкоголя
Vinuri spumante, mii dal 454,3 450,9 363,9 574,1
Игристые вина, тыс. дал
Vinuri naturale din struguri, mil. dal 3,6 3,2 3,9 4,9
Вино виноградное, млн. дал
Vinuri de Porto, Madeira, Sheary, Tokay şi altele, mii dal 25,5 21,4 23,1 88,1
Портвейн, Мадера, Шерри, Токайское и вина прочие, тыс. дал
Ape minerale şi gazoase, mil. dal 3,1 3,7 3,4 3,6
Минеральные и газированные воды, млн. дал
Băuturi nealcoolice, mil. dal 0,8 0,8 0,8 2,0
Безалкогольные напитки, млн. дал
Articole de ciorăpărie, mii perechi 1 266,0 1 286,1 954,6 1 107,6
Чулочно-носочные изделия, тыс. пар
Articole tricotate, mil. buc. 5,5 5,1 3,7 3,8
Трикотажные изделия, млн. шт.
Articole de îmbrăcăminte pentru lucru, mii buc. 1 044,5 949,5 928,8 1 439,4
Одежда рабочая, тыс. шт.
Paltoane, impermeabile, canadiene, pelerine, hanorace, bluzoane şi
articole similare (exclusiv tricotate sau croşetate), mii buc. 47,7 28,1 17,4 25,8
Пальто, плащи, плащи с капюшоном, куртки теплые, ветровки и
изделия аналогичные (кроме трикотажного или ручного
вязания), тыс. шт.
Costume şi completuri (exclusiv tricotate sau croşetate), mii buc. 101,8 26,3 18,9 11,4
Костюмы и комплекты (кроме трикотажного или ручного
вязания), тыс. шт.
Sacouri, jachete şi blazere (exclusiv tricotate sau croşetate), mii buc. 160,5 118,2 63,0 28,2
Пиджаки и блейзеры (кроме трикотажного или ручного вязания),
тыс. шт.
Pantaloni lungi şi scurţi, salopete şi şorturi (exclusiv tricotate sau
croşetate), mii buc. 1 076,1 593,4 685,5 767,6
Брюки и бриджи, комбинезоны и шорты (кроме трикотажного или
ручного вязания), тыс. шт.
Rochii şi sarafane (exclusiv tricotate sau croşetate), mii buc. 256,7 173,1 143,5 119,9
Платья и сарафаны (кроме трикотажного или ручного вязания),
тыс. шт.
222,6 56,0 27,6 23,4
Fuste şi fuste-pantalon (exclusiv tricotate sau croşetate), mii buc.

Chișinău în cifre, ediția 2022 68


Industrie
Промышленность

2018 2019 2020 2021


Юбки и юбки-брюки (кроме трикотажного или ручного вязания),
тыс. шт.
Bluze şi cămăşi (exclusiv tricotate sau croşetate) pentru femei şi fete, 760,3 580,8 305,0 300,2
mii buc.
Блузки и рубашки (кроме трикотажного или ручного вязания),
женские или для девочек, тыс. шт.
Cufere, valize, geamantane şi articole similare din orice material, mii 54,5 37,7 36,5 20,1
buc.
Чемоданы, саквояжи и изделия аналогичные, из материалов
различных, тыс. шт.
Genţi pentru dame, din orice material, mii buc. 123,2 82,6 50,8 75,3
Сумки дамские, из материалов различных, тыс. шт.
Încălţăminte, mii perechi 1 341,7 1 196,9 1 024,1 1 065,2
Обувь, тыс. паp
Cherestea, mii m3 3,1 0,8 0,3 0,4
Пиломатериалы, тыс. м3
Blocuri de ferestre şi uşi din lemn, mii buc 6,9 11,1 5,2 5,1
Оконные и дверные блоки деревянные, тыс. шт.
Panouri pentru parchete, mii m2 5,4 27,1 19,1 21,1
Паркет деревянный щитовой, тыс. м2
Cutii şi lăzi din hârtie sau cartoane ondulate, mii tone 11,1 11,3 11,5 14,0
Коробки и ящики из бумаги или картона гофрированных, тыс.
тонн
Lacuri şi vopsele, tone 26 821,4 28 853,4 30 426,8 29 031,3
Лаки и краски, тонн
Săpunuri, tone 842,5 1 063,5 1 282,9 979,6
Мыло, тонн
Preparate pentru spălat şi curăţat, tone 2 033,1 2 979,5 2 781,0 3 037,4
Моющие и чистящие средства, тонн
Uleiuri eterice, tone 26,9 43,9 41,8 36,2
Эфирные масла, тонн
Tuburi şi ţevi din material plastic, tone 1 926,7 1 904,5 1 993,7 1 558,9
Трубы и трубки из пластмасс, тонн
Cutii, lăzi, stelaje şi articole similare din materiale plastice, tone 146,1 128,6 123,6 174,4
Коробки, ящики, решетчатая тара и аналогичные изделия из
пластмасс, тонн
Sticlă izolantă cu straturi multiple, mii m2 452,8 498,0 506,9 489,6
Стекло изолирующее многослойное, тыс. м2
Oglinzi din sticlă, mii buc. 33,4 26,2 34,1 8,5
Зеркала стеклянные, тыс. шт.
Sticle şi flacoane din sticlă, mil. buc. 235,1 215,0 306,8 298,2
Бутылки и флаконы из стекла, млн. шт.
Amestecuri uscate de ghips, mii tone 74,1 78,4 83,5 83,0
Сухие гипсовые смеси, тыс. тонн
Elemente prefabricate pentru construcţii din ciment, beton sau piatră
artificială, mii tone 439,7 495,9 569,3 504,8
Элементы конструкций сборные для строительства из
цемента, бетона или камня искусственного, тыс. тонн
Uşi, ferestre şi cadrele lor, praguri, pervazuri, din metale feroase, buc. 2 966,0 3 352,0 2 808,0 2 894,0
Двери, окна, коробки и пороги для дверей, коробки оконные, из
черных металлов, шт.
Uşi, ferestre şi cadrele lor, praguri, pervazuri, din aluminiu, buc. 21 218,0 22 555,0 23 075,0 22 653,0
Двери, окна, коробки и пороги для дверей, коробки оконные, из
алюминия, шт.
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă
caldă şi aer condiţionat
Производство и обеспечение электро- и тепло энергией, газом,
горячей водой; кондиционирование воздуха
Energie electrică, produsă pentru a fi livrata, mil. kWh 767,1 716,2 733,9 822,2
Электроэнергия, произведенная для поставки, млн. кВт·ч
Energie termică, produsă pentru a fi livrata,mii Gcal 1 408,0 1 258,8 1 241,5 1 425,0
Тепло энергия, произведенная для поставки, тыс. Гкал

Chișinău în cifre, ediția 2022 69


Agricultură
Сельское хозяйство

AGRICULTURĂ
11. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Sursa datelor

Rapoartele statistice prezentate de întreprinderile producătoare de produse agricole, indiferent de


forma de proprietate; de gospodăriile ţărăneşti (de fermier) mari (cu suprafaţa terenurilor agricole de 10 ha
şi peste); de organele administraţiei publice locale.
Cadastrul Funciar al Republicii Moldova, elaborat de către Agenția Relații Funciare și Cadastru..

Источник данных

Статистические отчеты, представленные сельскохозяйственными производителями,


независимо от формы собственности; сельскохозяйственными предприятиями и крупных
крестьянских (фермерских) хозяйств (с площадью сельхозугодий более 10 га); органами местного
публичного управления.
Земельный Кадастр Республики Молдова, разработанный Агенством земельных отношений
и кадастра.

Precizări metodologice

Suprafeţele însămânțate, recolta globală şi producţia medie la 1 hectar sunt stabilite în întreprinderile
agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) mari (cu suprafaţa terenurilor agricole de 10 şi peste) –conform
rapoartelor statistice privind producţia recoltată în aceste gospodării atât de pe semănăturile de bază, cât şi de
pe cele repetate şi intercalate.
Recolta globală şi producţia medie la 1 hectar a culturilor cerealiere şi florii-soarelui se indică în
greutate după finisare (curăţare, uscare).
Producţia medie la 1 hectar a culturilor agricole este calculată, luând ca bază recolta de pe semănăturile
principale, de pe 1 hectar de suprafaţă recoltată a culturii în cauză.
Producţia cărnii include carnea de animale şi păsări de toate tipurile, grăsimea semifabricat, subprodusele
alimentare.
Datele prezentate vizează atât sacrificarea industrială, cât şi cea din cadrul gospodăriei.
Producţia laptelui se caracterizează prin cantitatea mulsă de lapte de vacă, indiferent de faptul, dacă
acesta a fost realizat sau o parte din el a fost folosit în gospodăriile pentru alăptarea viţeilor şi purceilor. Laptele
care a fost supt de viţeii alăptaţi nu se include în producţie şi nu se calculează la determinarea cantităţii medii de
lapte muls de la o vacă.
Producţia ouălor – toată cantitatea de ouă strânse într-un an de la toate tipurile de păsări de casă, inclusiv
ouăle care au fost folosite prin reproducerea păsărilor (incubarea).

Методологические пояснения
Посевные площади, валовой сбор и средняя урожайность на 1 га определены в
сельскохозяйственных предприятиях крупных крестьянских (фермерских) хозяйств (с площадью
сельхозугодий более 10 га) – по данным статистических отчетов о собранной в этих хозяйствах
продукции как с основных, так и с повторных и междурядных посевов.
Валовой сбор и средняя урожайность зерновых культур и подсолнечника приведены в весе
после доработки (очистки, сушки).

Chișinău în cifre, ediția 2022 70


Agricultură
Сельское хозяйство

Средняя урожайность сельскохозяйственных культур исчислена исходя из валового сбора с


1 га основных посевов убранной площади данной культуры.
Производство мяса включает мясо всех видов скота и птицы, жир-сырец, пищевые
субпродукты.
Производство молокa характеризуется фактически надоенным коровьим, овечьим, козьим
молоком, независимо от того, было ли оно реализовано или часть его потреблена в хозяйстве на
выпойку телят и поросят. Молоко, высосанное телятами при подсосном их содержании, в продукцию
не включается и не учитывается при определении средних удоев на одну корову.
Производство яиц – сбор их за год от всех видов домашней птицы, включая яйца, использованные
на воспроизводство птицы (инкубация и др.).

Chișinău în cifre, ediția 2022 71


Agricultură
Сельское хозяйство

11.1. SUPRAFAŢA AGRICOLĂ DUPĂ MODUL DE FOLOSINŢĂ, LA ÎNCEPUTUL ANULUI


СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НА НАЧАЛО ГОДА

hectare / гектаров
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Suprafaţa agricolă - total 30 143 30 141 30 141 30 141 30 141 30 141


Сельскохозяйственные угодья -
всего
din care:
в том числе:
teren arabil 20 930 20 930 20 930 20 930 20 930 20 930
пашня
plantaţii multianuale 6 350 6 347 6 347 6 347 6 347 6 347
многолетние насаждения
din acestea:
из них:
livezi 2 575 2 755 2 755 2 755 2 755 2 755
сады
vii 3 417 3 417 3 417 3 417 3 417 3 417
виноградники
alte plantaţii multianuale 176 175 175 175 175 175
другие многолетние насаждения
alte terenuri agricole 2 863 2 864 2 864 2 864 2 864 2 864
другие сельхозугодия

11.2. STRUCTURA TERENURILOR AGRICOLE, LA ÎNCEPUTUL ANULUI


СТРУКТУРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ, НА НАЧАЛО ГОДА

%
100

80

69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5


60

40

9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1


20
11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1


0
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Alte terenuri agricole / Другие сельхозугодья Vii / Виноградники Livezi / Сады Teren arabil / Пашня

Chișinău în cifre, ediția 2022 72


Agricultură
Сельское хозяйство

11.3. RECOLTA GLOBALĂ A CULTURILOR AGRICOLE, în 20211


ВАЛОВЫЙ СБОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНЫХ КУЛЬТУР в 2021 году1
tone / тонн
din care în:
в том числе в:
Total gospodăriile
Всего întreprinderile agricole ţărăneşti
сельхозпредприятиях крестьянских
хозяйствах

Cereale şi leguminoase - boabe 9 689 9 263 426


Зерновые и зернобобовые культуры
din care:
в том числе:
grâu de toamnă 4 023 3 934 89
пшеница озимая
secară de toamnă 125 125
рожь озимая
orz de toamnă 1 995 1 995 -
ячмень озимый
orz de primăvară 464 464 -
ячмень яровой
ovăs 4 4 -
овёс
porumb pentru boabe 2 690 2 353 337
кукуруза на зерно
mazăre 50 50 -
горох
fasole 15 15 -
фасоль
mazariche și borceag de măzărice pentru boabe 23 23 -
вика и виковые смеси на зерно
alte culturi cerealiere şi leguminoase pentru 300 300 -
boabe
прочие зерновые и зернобобовые культуры
Floarea-soarelui 1 814 1 716 98
Подсолнечник
Cartofi 42 42 -
Картофель
Legume de câmp 113 113 -
Овощи (открытого грунта)
Struguri 2 000 1 982 18
Виноград

1
Сu excepţia gospodăriilor auxiliare ale populaţiei şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) cu terenuri agricole până la 10 hectare
Без данных по личным подсобным хозяйствам и крестьянским (фермерских) хозяйствам с площадью до 10 гектаров

Chișinău în cifre, ediția 2022 73


Agricultură
Сельское хозяйство

11.4. ROADA MEDIE LA HECTAR PE PRINCIPALELE CULTURI AGRICOLE, în 20211


УРОЖАЙНОСТЬ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР в 2021 году1

сhintale / центнеров
din care:
в том числе:
Total în întreprinderile în gospodăriile
Всего agricole ţărăneşti
в сельхозпред- в крестьянских
приятиях хозяйствах

Cereale şi leguminoase - boabe 48,4 47,6 77,4


Зерновые и зернобобовые культуры
Floarea-soarelui 21,4 21,3 24,4
Подсолнечник
Cartofi 126,4 126,4 -
Картофель
Legume (de câmp) 75,3 75,3 -
Овощи (открытого грунта)
Struguri 26,0 25,9 30,0
Виноград

1
Сu excepţia gospodăriilor auxiliare ale populaţiei şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) cu terenuri agricole până la 10 hectare
Без данных по личным подсобным хозяйствам и крестьянским (фермерских) хозяйствам с площадью до 10 гектаров

11.5. VÂNZAREA PRINCIPALELOR PRODUSE AGRICOLE DE CĂTRE ÎNTREPRINDERILE AGRICOLE


РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

în procente / в процентах
din care:
в том числе:
organizaţiilor de colectări pe alte căi (pieţe, magazine,
Vândut - total şi asociaţiilor de consum alimentaţie publică, barter)
Реализовано - заготовительным по другим каналам (рынки,
всего организациям и магазины, общепит, бартер)
потребкооперации
2019 2020 2021 2019 2020 2021

Cereale şi leguminoase - boabe 100,0 15,7 14,6 43,8 84,3 85,4 56,2
Зерновые и зернобобовые культуры
Seminţe de floarea-soarelui 100,0 34,1 31,3 43,5 65,9 68,7 56,5
(exclusiv seminţe de soi)
Семена подсолнeчника
(без сортовых семян)
Legume - total 100,0 18,3 26,5 12,1 81,7 73,5 87,9
Овощи - всего
Fructe şi pomuşoare 100,0 12,3 11,2 24,0 87,7 88,8 76,0
Фрукты и ягоды
Struguri 100,0 11,9 1,5 15,4 88,1 98,5 84,6
Виноград
Vite şi păsări 100,0 56,5 78,2 73,8 43,5 21,8 26,2
Скот и птица
Lapte 100,0 77,2 63,6 96,7 22,8 36,4 3,3
Молоко

Chișinău în cifre, ediția 2022 74


Agricultură
Сельское хозяйство

11.6. PRODUCŢIA PRINCIPALELOR PRODUSE ANIMALIERE, în 2021


ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА в 2021 году

tone / тонн
În întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) 1
Сельхозпредприятия и крестьянские (фермерские) хозяйствами 1
din care:
в том числе:
în gospodăriile ţărăneşti
Total în întreprinderile
(de fermier)
Всего agricole
в крестьянских
в
(фермерских)
сельхозпредприятиях
хозяйствах

Creşterea vitelor şi păsărilor (în masă vie) 2 336 2 336 -


Выращивание (в живой массе)

Vânzarea vitelor şi păsărilor pentru sacrificare 219 219 -


(în masă vie)
Реализация на убой (в живой массе)

Producţia laptelui de vacă, chintale 721 721 -


Производство коровьего молока, центнеров

Producţia medie de lapte pe o vacă, kg. 1 243 1 243 -


Средний надой молока на одну корову, кг.

Ouă de găini, mii bucăţi 18 539 18 539 -


Яйца куриные, тысяч штук

Producţia medie anuală pe o găină ouătoare, bucăţi 171 171 -


Среднегодовая яйценосность курицы-несушки,
штук

1
Сare au la balanță animale
Имеющие на балансе скот

11.7. EFECTIVUL DE ANIMALE, la 1 ianuarie 2022


ПОГОЛОВЬЕ СКОТА, на 1 января 2022 года

capete / голов
din care:
в том числе:
în întreprinderile agricole
Total şi în gospodăriile ţărăneşti
Всего (de fermier)1 în gospodăriile populaţiei
в сельхозпредприятиях в хозяйствах населения
и в крестьянских
(фермерских) хозяйствах1

Bovine 886 80 806


Крупный рогатый скот

din care vaci 589 54 535


в том числе коровы

Porcine 1 017 18 999


Свиньи

Ovine şi caprine 4 192 51 4 141


Овцы и козы

1
Саre au la balanță animale
Имеющие на балансе скот

Chișinău în cifre, ediția 2022 75


Investiții în active imobilizate şi construcții
Инвестиции в долгосрочные активы и строительство

INVESTIŢII ÎN ACTIVE IMOBILIZATE ŞI


12. CONSTRUCŢII
ИНВЕСТИЦИИ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ И
СТРОИТЕЛЬСТВО

Sursa datelor
Rapoartele statistice „Cu privire la investiții” prezentate de entitățile, indiferent de genul de activitate, care
realizează investiţii în active imobilizate.
Rapoartele statistice „Activitatea de construcţii”, prezentate de întreprinderile cu genul principal de activitate
„Construcţii”.
Источник данных
Статистические отчеты «Сведения об инвестициях», представленные субъектами независимо
от вида их деятельности, осуществляющие инвестиции в долгосрочные активы.
Статистические отчеты «О выполнении строительных работ», представленные
предприятиями с основным видом деятельности «Строительство».

Precizări metodologice
Până în anul 2017 datele sunt prezentate după indicatorul „Investiţii în active materiale pe termen lung”.
Investiţiile în active materiale pe termen lung reprezintă totalitatea cheltuielilor îndreptate la crearea şi
reproducerea mijloacelor fixe (construcţia, lărgirea, precum şi reconstrucţia şi modernizarea obiectelor, care duc
la creșterea costului inițial al lor, procurarea maşinilor, utilajelor, mijloacelor de transport, formarea cirezii de
bază, plantaţii multianuale etc.).
Începând cu anul 2017 datele sunt prezentate după indicatorul „Investiţii în active imobilizate” (imobilizări
necorporale şi imobilizări corporale).
Active imobilizate – active deţinute pentru a fi utilizate pe o perioadă mai mare de un an în activitatea
entităţii sau pentru a fi transmise în folosinţă terţilor.
Imobilizările necorporale includ invenţii, mărci, licenţe, know-how-uri, francize, programe informatice,
desene și modele industriale, website-uri, drepturi de utilizare a imobilizărilor corporale primite sub formă de aport
la capitalul social, alte imobilizări necorporale.
Imobilizările corporale includ mijloace fixe: clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, construcţii inginereşti,
instalaţii de transmisie, maşini, utilaje, mijloace de transport şi alte mijloace fixe; terenuri; resurse minerale; active
biologice imobilizate.
Mijloacele fixe puse în funcţiune includ valoarea obiectelor construcţiei terminate şi date în exploatare în
ordinea stabilită: a clădirilor, construcţiilor, întreprinderilor, complexelor care urmează să fie puse în funcţiune,
precum şi a utilajului, uneltelor, inventarului, plantaţiilor multianuale, animalelor de producţie şi reproducţie.
Activitatea de construcţii reprezintă sectorul economiei naţionale, în care se desfăşoară procesul de
execuţie a lucrărilor de construcţii, destinate creării de mijloace fixe, precum şi menţinerii construcţiilor existente
la un nivel tehnic constructiv cât mai apropiat de cel iniţial.
Valoarea lucrărilor de construcţii cuprinde lucrări de construcţii noi, reparaţii capitale şi lucrări de
întreţinere şi reparaţii curente executate la clădiri şi construcţii existente.

Методологические пояснения

До 2017 года, данные представлены по показателю «Инвестиции в долгосрочные материальные


активы».
Инвестиции в долгосрочные материальные активы представляют совокупность затрат,
направленных на создание и воспроизводство основных средств (строительство, расширение, а
также реконструкция и модернизация объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной
стоимости, приобретение машин, оборудования транспортных средств, формирование основного
стада, многолетние насаждения и т. д.).

Chișinău în cifre, ediția 2022 76


Investiții în active imobilizate şi construcții
Инвестиции в долгосрочные активы и строительство

Начиная с 2017 года, данные представлены по показателю «Инвестиции в долгосрочные активы»


(нематериальные активы и материальные активы).
Долгосрочные активы – активы, находящиеся во владении для использования на период,
превышающий один год в деятельности субъекта или для передачи в использование третьим лицам.
Нематериальные активы включают изобретения, товарные знаки, лицензии, ноу-хау,
франшизы, программное обеспечение, промышленные рисунки и модели, веб-сайты, права
пользования долгосрочными материальными активами, полученные в виде вклада в уставный
капитал, другие нематериальные активы.
Материальные активы включают основные средства: здания, включая жилые, инженерные
сооружения, передаточные устройства, машины, оборудование, транспортные средства и другие
основные средства; земельные участки; минеральные ресурсы; долгосрочные биологические активы.
Ввод в действие основных средств – стоимость законченного строительства и принятых в
эксплуатацию в установленном порядке объектов строительства: зданий, сооружений, предприятий,
пусковых комплексов, их очередей, а также оборудования, инструмента, инвентаря, многолетних
насаждений, рабочего и продуктивного скота.
Строительная деятельность это сектор национальной экономики в которой осуществляются
строительные работы, предназначенные для создания основных фондов, а также для поддержания
существующих конструкций на техническом уровне как можно ближе к первоначальному.
Объем строительных работ включает работы по строительству новых объектов, по
капитальному ремонту и работы по поддержанию и текущему ремонту существующих зданий и
сооружений.

Chișinău în cifre, ediția 2022 77


Investiții în active imobilizate şi construcții
Инвестиции в долгосрочные активы и строительство

12.1. PRINCIPALII INDICATORI AI ACTIVITĂŢII INVESTIŢIONALE


ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Milioane lei
Миллионов лей

Investiţii în active imobilizate 12 707,1 14 559,3 17 263,4 20 962,1 20 519,9 23 445,0


Инвестиции в долгосрочные активы
Mijloace fixe puse în funcţiune 12 650,3 14 611,2 13 925,5 18 147,0 15 959,3 19 697,4
Ввод в действие основных средств
Valoarea lucrărilor de construcţii 6 261,0 6 452,7 8 016,0 9 579,8 10 396,0 11 824,4
Обьeм строительных работ

În procente faţă de anul precedent


В процентах к предыдущему году

Investiţii în active imobilizate 81,5 95,7 114,6 117,6 98,5 106,6


Инвестиции в долгосрочные активы
Valoarea lucrărilor de construcţii 93,6 95,8 116,1 114,1 108,1 106,2
Обьeм строительных работ

12.2. INVESTIŢII ÎN ACTIVE IMOBILIZATE


ИНВЕСТИЦИИ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Milioane lei Structura, %


Миллионов лей Структура, %

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Investiţii în active imobilizate - total 20 962,1 20 519,9 23 445,0 100,0 100,0 100,0
Инвестиции в долгосрочные активы - всего
Imobilizări necorporale 889,4 489,8 631,6 4,2 2,4 2,7
Нематериальные активы
Imobilizări corporale 20 072,7 20 030,1 22 813,4 95,8 97,6 97,3
Материальные активы
din care:
в том числе:
Clădiri rezidenţiale (de locuit) 3 620,6 3 269,8 3 873,1 17,3 15,9 16,5
Жилые здания
Clădiri nerezidenţiale 3 871,4 3 224,3 3 313,2 18,5 15,7 14,1
Здания (кроме жилых)
Construcții inginerești 3 930,1 4 903,1 5 107,9 18,7 23,9 21,8
Инженерные сооружения
Maşini şi utilaje 5 310,9 4 895,3 6 384,4 25,3 23,9 27,2
Машины и оборудование
Mijloace de transport 2 119,3 2 451,4 2 667,0 10,1 11,9 11,4
Транспортные средства
Altele 1 220,4 1 286,2 1 467,8 5,9 6,3 6,3
Прочие

Chișinău în cifre, ediția 2022 78


Investiții în active imobilizate şi construcții
Инвестиции в долгосрочные активы и строительство

12.3. INVESTIŢII ÎN ACTIVE IMOBILIZATE, PE FORME DE PROPRIETATE


ИНВЕСТИЦИИ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Milioane lei
Миллионов лей

Investiţii în active imobilizate – total 12 707,1 14 559,3 17 263,4 20 962,1 20 519,9 23 445,0
Инвестиции в долгосрочные активы – всего

din care:
в том числе:

Publică 3 796,5 4 261,6 5 777,1 5 831,2 7 044,3 6 530,5


Публичная

Privată 5 806,2 6 933,3 7 124,7 9 408,7 9 659,2 12 528,9


Частная

Mixtă (publică şi privată), fără participare străină 53,6 66,7 49,5 56,6 40,6 10,7
Смешанная (публичная и частная),
без иностранного участия

Străină 1 441,8 1 499,9 1 902,8 2 164,3 1 876,6 2 014,1


Иностранная

A întreprinderilor mixte 1 609,0 1 797,8 2 409,3 3 501,3 1 899,2 2 360,8


Совместных предприятий

Structura, în procente
Структура, в процентах

Investiţii în active imobilizate – total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Инвестиции в долгосрочные активы – всего

din care:
в том числе:

Publică 29,9 29,3 33,5 27,8 34,3 27,9


Публичная

Privată 45,7 47,6 41,3 44,9 47,1 53,4


Частная

Mixtă (publică şi privată), fără participare străină 0,4 0,5 0,3 0,3 0,2 0,0
Смешанная (публичная и частная),
без иностранного участия

Străină 11,3 10,3 11,0 10,3 9,1 8,6


Иностранная

A întreprinderilor mixte 12,7 12,3 13,9 16,7 9,3 10,1


Совместных предприятий

Chișinău în cifre, ediția 2022 79


Investiții în active imobilizate şi construcții
Инвестиции в долгосрочные активы и строительство

12.4. INVESTIŢII ÎN ACTIVE IMOBILIZATE, PE SURSE DE FINANŢARE


ИНВЕСТИЦИИ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Milioane lei
Миллионов лей

Investiţii în active imobilizate – total 12 707,1 14 559,3 17 263,4 20 962,1 20 519,9 23 445,0
Инвестиции в долгосрочные активы – всего

din care, finanţate din contul:


из них, финансируемые за счет:

bugetului de stat 639,0 977,7 2 294,1 2 235,7 2 202,8 1 132,2


государственного бюджета

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale 312,8 324,9 413,5 410,5 370,2 964,0


бюджетов административно-
территориальных единиц

mijloacelor proprii 9 022,4 10 339,2 11 171,9 13 506,3 12 365,4 14 722,4


собственных средств

surselor din străinătate 725,5 619,9 718,6 1 281,9 916,5 891,0


иностранных средств

altor surse 2 007,4 2 297,6 2 665,3 3 527,7 4 665,0 5 735,4


прочих средств

Structura, în procente
Структура, в процентах

Investiţii în active imobilizate – total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Инвестиции в долгосрочные активы – всего

din care, finanţate din contul:


из них, финансируемые за счет:

bugetului de stat 5,0 6,7 13,3 10,7 10,7 4,8


государственного бюджета

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale 2,5 2,2 2,4 2,0 1,8 4,1


бюджетов административно-
территориальных единиц

mijloacelor proprii 71,0 71,0 64,7 64,4 60,3 62,8


собственных средств

surselor din străinătate 5,7 4,3 4,2 6,1 4,5 3,8


иностранных средств

altor surse 15,8 15,8 15,4 16,8 22,7 24,5


прочих средств

Chișinău în cifre, ediția 2022 80


Investiții în active imobilizate şi construcții
Инвестиции в долгосрочные активы и строительство

12.5. STRUCTURA INVESTIŢIILOR ÎN ACTIVE IMOBILIZATE, PE SURSE DE FINANŢARE


СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

%
100
6,7 4,8
13,3 10,7 10,7 4,1
2,2
2,0 1,8
2,4
80

60 62,8
71,0 64,4 60,3
64,7

40

4,5 3,8
20 6,1
4,3 4,2
22,7 24,5
15,8 15,4 16,8
0
2017 2018 2019 2020 2021

Bugetelor de stat / Государственного буджета


Bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale / Бюджетов административно-территориальных единиц
Mijloace proprii / Собственных средств
Surselor din străinătate / Иностранных средств
Alte surse / Прочих средств

Chișinău în cifre, ediția 2022 81


Investiții în active imobilizate şi construcții
Инвестиции в долгосрочные активы и строительство

12.6. MIJLOACE FIXE PUSE ÎN FUNCŢIUNE, PE FORME DE PROPRIETATE


ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Milioane lei
Миллионов лей

Total 12 650,3 14 611,2 13 925,5 18 147,0 15 959,3 19 697,4


Всего

din care:
в том числе:

Publică 4 413,8 3 538,5 3 984,8 4 863,6 4 841,7 6 256,8


Публичная

Privată 5 207,8 7 576,4 6 315,6 8 099,4 8 532,5 9 531,1


Частная

Mixtă (publică şi privată), fără participare străină 57,2 83,7 44,3 45,2 20,0 17,9
Cмешанная (публичная и частная),
без иностранного участия

Străină 1 398,1 1 854,8 1 576,2 2 253,4 1 571,1 2 031,9


Иностранная

A întreprinderilor mixte 1 573,4 1 557,8 2 004,6 2 885,4 994,0 1 859,7


Cовместных предприятий

Structura, în procente
Структура, в процентах

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


Всего

din care:
в том числе:

Publică 34,9 24,2 28,6 26,8 30,3 31,8


Публичная

Privată 41,2 51,8 45,4 44,6 53,5 48,4


Частная

Mixtă (publică şi privată), fără participare străină 0,4 0,6 0,3 0,3 0,1 0,1
Cмешанная (публичная и частная),
без иностранного участия

Străină 11,1 12,7 11,3 12,4 9,9 10,3


Иностранная

A întreprinderilor mixte 12,4 10,7 14,4 15,9 6,2 9,4


Cовместных предприятий

Chișinău în cifre, ediția 2022 82


Investiții în active imobilizate şi construcții
Инвестиции в долгосрочные активы и строительство

12.7. INVESTIŢII ÎN ACTIVE IMOBILIZATE, PE TIPURI DE ACTIVITĂŢI ECONOMICE


ИНВЕСТИЦИИ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Milioane lei Structura, în %


Миллионов лей Структура, в %
2019 2020 2021 2019 2020 2021

Total 20 962,1 20 519,9 23 445,0 100,0 100,0 100,0


Всего
din care:
в том числе:
Agricultură, silvicultură şi pescuit 221,5 188,5 246,6 1,1 0,9 1,1
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Industria extractivă 57,6 36,9 34,1 0,3 0,2 0,2
Добыча полезных ископаемых
Industria prelucrătoare 1 913,5 1 451,3 2 327,9 9,1 7,1 9,9
Обрабатывающая промышленность
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică,
gaze, apă caldă şi aer condiţionat 904,0 930,0 817,8 4,3 4,5 3,5
Производство и обеспечение электро- и
теплоэнергией, газом и горячей водой;
кондиционирование воздуха
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor,
activităţi de decontaminare 134,3 75,8 103,5 0,6 0,4 0,5
Водоснабжение; очистка и обработка отходов и
восстановительные работы
Construcţii 3 976,9 4 087,2 4 811,7 19,0 19,9 20,5
Строительство
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi
repararea autovehiculelor şi a motocicletelor 3 088,0 2 809,9 3 821,1 14,7 13,7 16,3
Оптовая и розничная торговля; техническое
обслуживание и ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
Transport şi depozitare 1 334,2 2 141,4 1 522,4 6,4 10,4 6,5
Транспорт и хранение
Activităţi de cazare şi alimentaţie publică 889,4 139,8 194,0 4,3 0,7 0,8
Деятельность по размещению и общественному
питанию
Informaţii şi comunicaţii 1 464,6 1 091,9 1 293,2 7,0 5,3 5,5
Информационные услуги и связь
Activităţi financiare şi de asigurări 883,8 702,6 748,1 4,2 3,4 3,2
Финансовая и страховая деятельность
Tranzacţii imobiliare 1 199,4 1 181,9 2 037,7 5,7 5,8 8,7
Операции с недвижимым имуществом
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
Профессиональная, научная и техническая 262,7 262,4 288,4 1,3 1,3 1,2
деятельность
Activităţi de servicii administrative şi
activităţi de servicii suport 191,7 68,4 119,8 0,9 0,3 0,5
Административная деятельность и
дополнительные услуги в данной области
Administraţie publică şi apărare;
asigurări sociale obligatorii 3 458,3 4 198,5 3 663,0 16,5 20,5 15,6
Государственное управление и оборона;
обязательное социальное страхование
Învăţământ 257,9 286,9 287,5 1,2 1,4 1,2
Образование
Sănătate şi asistenţă socială 487,6 678,6 979,2 2,3 3,3 4,2
Здравоохранение и социальные услуги
Artă, activităţi de recreere şi de agrement 152,5 138,8 79,1 0,7 0,7 0,3
Искусство, развлечения и отдых
Alte activităţi de servicii 84,2 49,1 69,9 0,4 0,2 0,3
Предоставление прочих видов услуг

Chișinău în cifre, ediția 2022 83


Investiții în active imobilizate şi construcții
Инвестиции в долгосрочные активы и строительство

12.8. DAREA ÎN EXPLOATARE A CLĂDIRILOR


ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЗДАНИЙ

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Numărul clădirilor - total 712 520 791 967 947 1 081


Число зданий - всего
din care:
в том числе:
сu destinaţie rezidenţială 550 269 574 729 755 903
жилого назначения
сu destinaţie nerezidenţială 162 251 217 238 192 178
нежилого назначения
Suprafaţa totală a clădirilor, mii m2 594,9 797,0 581,7 827,2 648,8 893,8
Общий объем зданий, тыс. м2
din care:
в том числе:
сu destinaţie rezidenţială 441,3 593,7 411,8 591,5 481,0 718,7
жилого назначения
сu destinaţie nerezidenţială 153,6 203,3 169,9 235,7 167,8 175,1
нежилого назначения

12.9. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A CAPACITĂŢILOR DE PRODUCŢIE


ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Apeduct, km/mii m3 în 24 de ore 11,6/- 14,3/4,6 9,6/1,0 3,6/- 12,3/- 70,8/0,4


Водопровод, км/тыс. м3 в сутки

Instalaţii de canalizare, km/mii m3 în 24 de ore 6,8/- 12,9/5,5 5,3/0,8 46,8/0,5 3,9/0,3 29,2/-
Канализация, км/ тыс. м3 в сутки

Reţele de gaz, km 8,7 8,1 32,6 56,7 141,3 39,0


Газовые сети, км

Drumuri auto noi cu îmbrăcăminte rigidă, km 38,1 5,0 5,4 2,7 26,1 26,4
Новые автомобильные дороги с твердым
покрытием, км

Reţele electrice cu tensiunea de 0,4-20 kV şi mai mult,


km 40,3 66,5 58,4 24,7 403 394,7
Линии электропередачи напряжением 0,4-20 кВ и
выше, км

Chișinău în cifre, ediția 2022 84


Investiții în active imobilizate şi construcții
Инвестиции в долгосрочные активы и строительство

12.10. DAREA ÎN EXPLOATARE A LOCUINŢELOR


ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЬЯ

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Numărul locuințelor construite, unități 5 008 7 776 5 660 8 021 6 001 8 753
Число построенного жилья, единиц

din care:
в том числе:

apartamente în clădiri de locuit 4 508 7 585 5 163 7 427 5 329 7 985


квартиры в жилых зданиях

case de locuit individuale 500 191 497 594 672 768


индивидуальные жилые дома

Suprafața totală a locuințelor construite, mii m2 400,9 556,3 383,6 569,6 430,3 680,3
Общая площадь построенного жилья, тысяч м2

din care:
в том числе:

apartamente în clădiri de locuit 315,9 514,4 324,7 498,1 349,4 589,0


квартиры в жилых зданиях

case de locuit individuale 85,0 41,9 58,9 71,5 80,9 91,3


индивидуальные жилые дома

Suprafaţa medie a locuinţelor construite, m2 80,1 71,5 67,8 71,0 71,7 77,7
Средний размер построенного жилья, м2

din care:
в том числе:

apartamente în clădiri de locuit 70,1 67,8 62,9 67,1 65,6 73,8


квартиры в жилых зданиях

case de locuit individuale 170,1 219,4 118,5 120,4 120,4 118,9


индивидуальные жилые дома

12.11 DAREA ÎN EXPLOATARE A LOCUINŢELOR, PE FORME DE PROPRIETATE


ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЬЯ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Unități
Единиц
Total 5 008 7 776 5 660 8 021 6 001 8 753
Всего

din care:
в том числе:

Publică 54 - 54 - - -
Публичная

Privată 4 661 6 776 4 697 6 464 5 573 7 511


Частная

Mixtă (publică şi privată), fără participare străină - - - - - -


Смешанная (публичная и частная),
без иностранного участия

Străină 76 296 325 - 285 503


Иностранная

A întreprinderilor mixte 217 704 584 1 557 143 739


Совместных предприятий

Chișinău în cifre, ediția 2022 85


Investiții în active imobilizate şi construcții
Инвестиции в долгосрочные активы и строительство

Continuare/Продолжение
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mii m2
Тысяч м2
Total 400,9 556,3 383,6 569,6 430,3 680,3
Всего

din care:
в том числе:

Publică 6,2 - 3,6 - - -


Публичная

Privată 378,3 497,4 329,8 464,0 405,9 562,8


Частная

Mixtă (publică şi privată), fără participare străină - - - - - -


Смешанная (публичная и частная),
без иностранного участия

Străină 4,6 16,8 24,1 - 16,3 25,8


Иностранная

A întreprinderilor mixte 11,8 42,1 26,1 105,6 8,1 91,7


Совместных предприятий

12.12. REPARTIZAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT DUPĂ NUMĂRUL DE ETAJE1


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПО ЭТАЖНОСТИ1
procente / проценты
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


Всего

inclusiv:
в том числе:

сu 1-2 etaje 15,2 4,2 13,5 0,4 - 0,7


1-2 этажные

сu 3-4 etaje 4,1 4,6 4,1 2,0 1,8 0,7


3-4 этажные

сu 5 etaje 0,9 3,4 0,9 3,1 0,9 1,4


5 этажные

сu 9 etaje 12,7 18,0 22,9 18,5 16,5 6,9


9 этажные

сu 6-8, 10-15 etaje 63,1 54,5 54,4 63,2 65,9 65,2


6-8, 10-15 этажные

сu 16 etaje şi mai multe 4,0 15,3 4,2 12,8 14,9 25,1


16 этажные и выше

1
Din anul 2019 fără casele de locuit individuale; conform suprafeţei totale a clădirilor de locuit date în exploatare
С 2019 года – без индивидуальных жилых домов; по введенной в действие общей площади жилых зданий

Chișinău în cifre, ediția 2022 86


Investiții în active imobilizate şi construcții
Инвестиции в долгосрочные активы и строительство

12.13. REPARTIZAREA LOCUINŢELOR DUPĂ NUMĂRUL DE CAMERE1


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ КОМНАТ1
procente / проценты
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


Всего

inclusiv:
в том числе:

cu o cameră 35,0 36,9 37,3 38,8 37,7 35,0


однокомнатные

cu două camere 45,5 47,1 49,7 43,8 47,4 42,2


2-х комнатные

cu trei camere 16,4 15,1 10,7 16,2 13,5 19,6


3-х комнатные

cu patru şi mai multe 3,1 0,9 2,3 1,2 1,4 3,2


4-х комнатные и более

1
Din anul 2019 fără repartizarea caselor de locuit individuale după numărul de camere
С 2019 года – без распределения индивидуальных жилых домов по количеству комнат

13.14. DAREA ÎN EXPLOATARE A OBIECTELOR CU DESTINAŢIE SOCIAL-CULTURALĂ, UNITĂŢILOR DE COMERŢ


ŞI DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Şcoli, gimnazii şi licee, locuri pentru elevi 225 - - 55 - -


Школы, гимназии и лицеи, ученических мест

Policlinici, vizite pe schimb 16 111 - - 200 54


Поликлиники, посещений в смену

Unităţi comerciale, suprafaţa comercială, m2 26 092,9 49 996,6 55 717,0 40 349,1 35 991,8 58 965,1
Торговые предприятия, торговая площадь, м2

Unităţi de alimentaţie publică, locuri - 150 95 130 150 765


Предприятия общественного питания, мест

12.15. CLĂDIRI DE LOCUIT NEFINISATE DE CONSTRUCȚIE (la sfârșitul anului)


НЕЗАВЕРШЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ (на конец года)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Numărul clădirilor de locuit (fără casele individuale) 248 242 311 191 62 70
Число жилых зданий (без индивидуальных домов)

În % faţă de anul precedent 98,0 97,6 128,5 61,4 32,5 112,9


В % к предыдущему году

Chișinău în cifre, ediția 2022 87


Investiții în active imobilizate şi construcții
Инвестиции в долгосрочные активы и строительство

12.16. VALOAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII, PE FORME DE PROPRIETATE


ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ PAБОТ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Milioane lei
Миллионов лей

Total 6 261,0 6 452,7 8 016,0 9 579,8 10 396,0 11 824,4


Всего

din care:
в том числе:

Publică 104,6 125,0 90,7 116,9 101,8 130,5


Публичная

Privată 5596,0 5710,3 7 228,5 8 078,2 9 212,4 10 820,9


Частная

Mixtă (publică şi privată), fără participare străină 29,5 34,8 - - - -


Смешанная (публичная и частная),
без иностранного участия

Străină 444,1 437,3 312,9 918,3 939,6 804,3


Иностранная

A întreprinderilor mixte 86,8 145,3 383,9 466,4 142,2 68,8


Совместных предприятий

Structura, în procente
Структура, в процентах

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


Всего

din care:
в том числе:

Publică 1,7 1,9 1,1 1,2 1,0 1,1


Публичная

Privată 89,3 88,5 90,2 84,3 88,6 91,5


Частная

Mixtă (publică şi privată), fără participare străină 0,5 0,5 - - - -


Смешанная (публичная и частная),
без иностранного участия

Străină 7,1 6,8 3,9 9,6 9,0 6,8


Иностранная

A întreprinderilor mixte 1,4 2,3 4,8 4,9 1,4 0,6


Совместных предприятий

Chișinău în cifre, ediția 2022 88


Investiții în active imobilizate şi construcții
Инвестиции в долгосрочные активы и строительство

12.17. VALOAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII, PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ A LUCRĂRILOR


ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ЭЛЕМЕНТАМ СТРУКТУРЫ

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Milioane lei
Миллионов лей

Total 6 261,0 6 452,7 8 016,0 9 579,8 10 396,0 11 824,4


Всего

din care:
в том числе:

construcţii noi 4 128,0 3 763,9 4 091,3 5 390,9 5 714,3 7 347,2


новое строительство

reparaţii capitale 1 222,0 1 681,9 2 464,2 2 724,2 3 080,1 2 746,0


капитальный ремонт

lucrări de întreţinere şi reparaţii curente 698,8 897,0 1 321,4 1 299,7 1 397,1 1 453,9
работы по поддержанию и текущий ремонт

alte lucrări 212,2 109,9 139,1 165,0 204,5 277,3


другие работы

În procente faţă de anul precedent


В процентах к предыдущему году

Total 93,6 95,8 116,1 114,1 108,1 106,2


Всего

din care:
в том числе:

construcţii noi 97,4 84,9 102,0 125,8 105,1 120,1


новое строительство

reparaţii capitale 86,7 126,5 137,7 105,6 112,9 83,2


капитальный ремонт

lucrări de întreţinere şi reparaţii curente 88,9 120,5 135,1 93,9 108,4 97,1
работы по поддержанию и текущий ремонт

alte lucrări 82,2 48,4 111,3 113,4 123,1 126,6


другие работы

Chișinău în cifre, ediția 2022 89


Transporturi
Транспорт

TRANSPORTURI
13. ТРАНСПОРТ

Sursa datelor

Rapoartele statistice prezentate de unităţile de transport şi de unităţile cu alt tip de activitate de bază decât
transportul de mărfuri (pasageri), dar care au mijloace de transport înscrise în inventar sau închiriate.

Источник данных

Статистические отчёты транспортных предприятий и предприятий, для которых перевозка


грузов (пассажиров) не является основным видом деятельности, но имеющих на своём балансе или
арендующих транспортные средства.

Precizări metodologice

Mărfurile transportate reprezintă cantitatea de mărfuri transportate, în tone.


Mărfurile transportate cu transportul rutier cuprinde mărfurile transportate cu mijloacele de transport
proprii sau închiriate de către întreprinderi şi organizaţii, oricare ar fi locul de expediţie sau destinaţie.
La stabilirea greutăţii mărfurilor se ia în calcul şi greutatea ambalajelor, pachetelor sau containerelor folosite
pentru transport.
Parcursul mărfurilor se exprimă în tone-km şi se determină în funcţie de greutatea mărfurilor transportate
şi de distanţele parcurse de vehiculele care efectuează transporturile de la locul de expediţie pînă la locul de
destinaţie.
Pasagerii transportaţi exprimă numărul persoanelor care au constituit obiectul transportului în decursul
anului, inclusiv pasagerii beneficiari de gratuităţi de transport.
Parcursul pasagerilor se exprimă prin pasageri-km şi se determină în funcţie de numărul pasagerilor
transportaţi şi de distanţa la care s-a efectuat transportul.

Методологические пояснения

Перевозка грузов характеризует количество перевезенных грузов, в тоннах.


Перевозки грузов автомобильным транспортом включают грузы, перевезенные
собственными или арендованными транспортными средствами предприятий и организаций,
независимо от места отправления или назначения.
При определении веса перевозимого груза учитывается вес упаковки, пакетов или контейнеров,
используемых для перевозки.
Грузооборот измеряется в тонна-км и определяется в зависимости от веса перевезенных
грузов и расстояния передвижения транспортных средств, осуществляющих перевозки от места
отправления до места назначения.
Перевозки пассажиров характеризуются численностью людей, перевезенных в течении года,
включая пассажиров, пользующихся правом бесплатного проезда.
Пассажирооборот измеряется в пассажиров-км и определяется в зависимости от числа
пассажиров и расстояния их перевозки.

Chișinău în cifre, ediția 2022 90


Transporturi
Транспорт

13.1. TRANSPORTUL DE PASAGERI, PE MODURI DE TRANSPORT PUBLIC


ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ, ПО ВИДАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pasageri transportaţi, milioane pasageri


Перевезено пассажиров, миллионов пассажиров

Transporturi - total 181,8 182,6 188,3 202,3 132,4 151,3


Транспорт – всего

din care:
в том числе:

autobuze şi microbuze 62,1 59,3 56,8 56,7 29,1 30,2


автобусный и
микроавтобусы

troleibuze 119,7 123,3 131,5 145,6 103,3 121,1


троллейбусный

Indicii pasagerilor transportaţi (în procente faţă de anul precedent)


Индексы перевезенных пассажиров (в процентах к предыдущему году)

Transporturi - total 100,6 100,4 103,1 107,5 65,4 114,3


Транспорт – всего

din care:
в том числе:

autobuze şi microbuze 102,1 95,4 95,8 99,9 51,3 103,9


автобусный и
микроавтобусы

troleibuze 99,9 103,0 106,6 110,7 70,9 117,3


троллейбусный

Parcursul pasagerilor, milioane pasageri-km


Пассажирооборот, миллионов пассажиро-км

Transporturi - total 2 189,5 2 250,1 2 314,6 2 340,7 1 145,6 1 307,3


Транспорт – всего

din care:
в том числе:

autobuze şi microbuze 1 813,7 1 862,9 1 889,5 1 883,6 821,4 927,1


автобусный и
микроавтобусы

troleibuze 375,8 387,2 412,8 457,1 324,2 380,2


троллейбусный

Indicii parcursului pasagerilor (în procente faţă de anul precedent)


Индексы пассажирооборота (в процентах к предыдущему году)

Transporturi - total 107,6 102,8 102,9 101,1 48,9 114,1


Транспорт – всего

din care:
в том числе:

autobuze şi microbuze 109,4 102,7 101,4 99,7 43,6 112,9


автобусный и
микроавтобусы

troleibuze 99,9 103,0 106,6 110,7 70,9 117,3


троллейбусный

Chișinău în cifre, ediția 2022 91


Transporturi
Транспорт

13.2. TRANSPORTUL RUTIER DE MĂRFURI


ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРОМ

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mărfuri transportate, mii tone 11 099,5 11 586,1 12 562,3 14 793,8 14 459,5 15 195,9
Перевезено грузов, тысяч тонн

Indicii mărfurilor transportate


(în procente faţă de anul precedent) 99,4 104,4 108,4 117,8 97,7 105,1
Индексы перевезенных грузов
(в процентах к предыдущему году)

Parcursul mărfurilor, mii tone-km


Грузооборот, тысяч тоннo-км 2 423 746,8 2 541 673,2 2 644 844,4 2 705 470,6 2 776 099,8 3 206 279,8

Indicii parcursului mărfurilor


(în procente faţă de anul precedent) 111,6 104,9 104,1 102,3 102,6 115,5
Индексы грузооборота
(в процентах к предыдущему году)

13.3. INDICII PASAGERILOR TRANSPORTAŢI CU TRANSPORTUL PUBLIC


ИНДЕКСЫ ПЕРЕВЕЗЕННЫХ ПАССАЖИРОВ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ

2005 = 100
%
100
86
82,4 82,3
78,4
80
70,8
66,4 65,2

60 55,6

42,2 43,9
40

20

0
2017 2018 2019 2020 2021

Autobuze /Автобусный Troleibuze /Троллейбусный

Chișinău în cifre, ediția 2022 92


Transporturi
Транспорт

13.4. INDICII MĂRFURILOR TRANSPORTATE


ИНДЕКСЫ ПЕРЕВЕЗЕНЫХ ГРУЗОВ

2005 = 100

2021 235,1

2020 223,7

2019 228,9

2018 194,4

2017 179,3
%
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

Rutier / Автомобильный

13.5. MIJLOACE DE TRANSPORT RUTIER ALE PERSOANELOR JURIDICE 1


НАЛИЧИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 1

la sfârşitul anului, unităţi / на конец года, единиц


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Autovehicule - total 27 023 29 841 30 770 31 572 32 359 33 454


Автомобили - всего
din care:
в том числе:
Autovehicule pentru transportul mărfurilor,
inclusiv camionete şi autoturisme tip furgon 10 974 11 915 12 433 12 900 13 748 14 347
Грузовые автомобили, включая пикапы и
легковые фургоны
din ele autotractoare rutiere 2 350 2 609 2 694 2 802 3 023 3 193
из них седельные тягачи
Autobuze, inclusiv microbuze - total 1 760 1 841 1 933 1 877 1 672 1 769
Автобусы, включая маршрутные таксомоторы -
всего

din acestea microbuze 996 1 106 1 149 1 123 937 892


из них маршрутные таксомоторы
Autoturisme - total 11 556 13 051 13 373 13 901 14 065 14 270
Легковые автомобили - всего
din acestea taximetre 587 720 934 666 1 172 1 302
из них таксомоторы
Autovehicule cu destinaţie specială 2 733 3 034 3 031 2 894 2 874 3 068
Специальные автомобили
Remorci şi semiremorci 3 494 3 714 4 020 4 133 4 539 4 807
Прицепы и полуприцепы

Chișinău în cifre, ediția 2022 93


Transporturi
Транспорт

13.6. MIJLOACE DE TRANSPORT RUTIER (în proprietatea persoanelor juridice), mii unităţi
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА (в собственности юридических лиц), тысяч единиц

%
15 14,1 14,3 14,3
13,9 13,7
13,1 13,4
12,9
12,4
11,9

10

1,8 1,9 1,9 1,7 1,8

0
2017 2018 2019 2020 2021

Autoturisme / Легковые автомобили Autovehicule / Грузовые автомобили Autobuze / Автобусы

Chișinău în cifre, ediția 2022 94


Transporturi
Транспорт

13.7. PRESTAŢII CU TROLEIBUZE


УСЛУГИ ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ТРАНСПОРТА

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Numărul traseelor de troleibuze, la sfîrşitul anului 22 23 28 30 30 32


Число троллейбусных маршрутов, на конец года

Pasageri transportaţi - total, mil. pasageri 119,7 123,3 131,4 145,6 103,3 121,1
Перевезено пассажиров - всего, млн. пассажиров

din care pasageri transportaţi cu plată 109,5 113,1 120,3 129,7 88,3 111,0
в том числе пассажиры с платным проездом

Cota parte a pasagerilor transportaţi cu plată, % 91,5 91,8 91,5 89,1 85,5 91,7
Доля перевезенных пассажиров с платным проездом,
%

Parcursul pasagerilor, mil. pasageri-km 375,8 387,2 412,8 457,1 324,2 380,2
Пассажирооборот, млн. пассажиро-км

Încasări din transportările de pasageri 2, mil. lei 190,3 198,8 212,4 229,1 156,7 202,6
Выручка от перевозок пассажиров 2, млн. лей

1
Proprii şi închiriate
Собственные и арендованные
2
Exceptând finanţarea de la buget
Без поступлений из бюджета и других источников

Chișinău în cifre, ediția 2022 95


Turism
Туризм

TURISM
14. ТУРИЗМ

Sursa datelor

Datele privind capacitatea şi frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare
provin din rapoartele statistice prezentate de agenţii economici care administrează structurile de primire turistică
colective cu funcţiuni de cazare.
Datele privind activitatea turistică (sosirile şi plecările vizitatorilor) provin din rapoartele statistice prezentate
de agenţiile de turism şi turoperatori.

Источник данных

Данные о вместимости и посещении коллективных структур по приему туристов с функциями


размещения получены из статистических отчетов, представляемых хозяйствующими субъектами,
которые осуществляют управление коллективными структурами по приему туристов с функциями
размещения.
Данные о туристической деятельности (о прибывших и выехавших посетителях) получены из
статистических отчетов, представляемых туристическими агентствами и туроператорам.

Precizări metodologice

Prin structură de primire turistică colectivă cu funcţiuni de cazare se înţelege orice construcţie sau loc
amenajat, destinat conform proiectării şi executării, pentru cazarea turiştilor.
Capacitatea de cazare turistică existentă reprezintă numărul de locuri de cazare turistică înscrise în
ultimul act de recepţie sau clasificare a structurii de primire turistică colectivă cu funcţiuni de cazare, exclusiv
paturile suplimentare care se pot instala în caz de necesitate.
Capacitatea de cazare turistică în funcţiune (exprimată în locuri-zile) reprezintă numărul de locuri de
cazare puse la dispoziţia turiştilor de către structurile de primire turistică colectivă cu funcţiuni de cazare, ținând
cont de numărul de zile în care acestea sunt deschise în perioada de raport, adică zilele în care a fost posibilă
cazarea turiştilor.
Numărul de turişti cazaţi în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare cuprinde
toate persoanele (cetăţeni moldoveni şi străini), care se deplasează într-un loc, altul decât acela în care îşi au
reşedinţa, pentru o perioadă mai mică de 12 luni şi petrec cel puţin o noapte într-o structură de primire turistică
colectivă cu funcţiuni de cazare în locul vizitat, scopul principal al vizitei fiind altul decât acela de a desfăşura o
activitate remunerată în locul vizitat.
Înnoptarea reprezintă fiecare noapte pentru care o persoană este înregistrată într-o structură de primire
turistică colectivă cu funcţiuni de cazare, indiferent dacă fizic este prezentă sau nu în cameră.
Indicii de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune se calculează prin raportarea
numărului de înnoptări realizate, la capacitatea de cazare turistică în funcţiune, din perioada respectivă.
Sosirile vizitatorilor cuprind numărul cetăţenilor străini sosiţi în ţară, în scop turistic, care au beneficiat de
serviciile agenţiilor de turism şi turoperatori.
Plecările vizitatorilor cuprind numărul cetăţenilor moldoveni care călătoresc în străinătate şi beneficiază
de serviciile agenţiilor de turism şi turoperatori.

Chișinău în cifre, ediția 2022 96


Turism
Туризм

Методологические пояснения

Под коллективной структурой по приему туристов с функциями размещения


подразумевается любое строение или оборудованное место, предназначенное, в соответствии с
проектом и исполнением, для размещения туристов.
Вместимость по размещению туристов соответствует количеству койко-мест по
размещению туристов, которые зарегистрированы в последнем акте приемки или классификации
коллективной структуры по приему туристов с функциями размещения, исключая дополнительные
койки, которые могут быть установлены в случае необходимости.
Действующая вместимость по размещению туристов (в койко-днях) – это число коек
(мест), предоставленных к размещению коллективными структурами по приему туристов с
функциями размещения, с учетом количества дней работы структуры в отчетном периоде, то есть
дней, когда было возможно размещение туристов.
Численность размещенных туристов в коллективных структурах по приему туристов с
функциями размещения охватывает все лица (молдавские и иностранные граждане), которые
путешествуют в какое-либо место, находящееся за пределами их обычной среды проживания, на срок,
не превышающий 12 месяцев и осуществляют по меньшей мере одну ночевку в коллективном
структуре по приему туристов с функциями размещения в посещаемом месте, главной целью поездки
которых не является занятие деятельностью, оплачиваемой в посещаемом месте.
Ночевкой считается каждая ночь, по каждому человеку, зарегистрированному в коллективной
структуре по приему туристов с функциями размещения, независимо от того, присутствует или
нет физически лицо в номере.
Индексы использования действующей вместимости структур по размещению туристов
(нетто) определяются делением количества всех ночевок на действующую вместимость структур
по размещению туристов в соответствующем периоде.
Численность прибывших в страну посетителей включает число иностранных граждан,
воспользовавшихся услугами туристических агентств и туроператоров.
Численность выехавших посетителей включает число молдавских граждан, путешествующих
за границу и воспользовавшихся услугами, оказанными туристическими агентствами и
туроператорами.

Chișinău în cifre, ediția 2022 97


Turism
Туризм

14.1. NUMĂRUL ŞI CAPACITATEA EXISTENTĂ A STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICĂ COLECTIVE


CU FUNCŢIUNI DE CAZARE, la sfârșitul anului
КОЛИЧЕСТВО И НАЛИЧИЕ ВМЕСТИМОСТИ КОЛЛЕКТИВНЫХ СТРУКТУР ПО ПРИЕМУ ТУРИСТОВ
С ФУНКЦИЯМИ РАЗМЕЩЕНИЯ, на конец года

Capacitatea de cazare turistică existentă


Numărul structurilor
Наличие вместимости размещения
de cazare
туристов
Количество
структур Numărul camerelor Numărul de locuri
размещения Количество комнат Количество мест

2020 2021 2020 2021 2019 2021

Total 120 123 4 200 4 228 9 573 9 646


Всего

Hoteluri şi moteluri 55 57 2 046 2 067 3 816 3 855


Гостиницы и мотели

din care:
из них:

hoteluri 51 53 1 971 1 993 3 675 3 717


гостиницы

Pensiuni turistice şi agroturistice 12 12 215 217 441 445


Туристические и aгротуристические пансионы

Cămine pentru vizitatori c 4 170 175 545 573


Общежития для приезжих

Structuri de întremare c c 311 311 590 590


Оздоровительные структуры

Structuri de odihnă 41 41 1 018 1 018 2 542 2 544


Структуры отдыха

Tabere de vacanţă pentru copii 6 6 440 440 1 639 1 639


Детские лагеря

Chișinău în cifre, ediția 2022 98


Turism
Туризм

14.2. NUMĂRUL TURIŞTILOR CAZAŢI ŞI ÎNNOPTĂRILE ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ COLECTIVE


CU FUNCŢIUNI DE CAZARE IN 2021
ЧИСЛЕННОСТЬ РАЗМЕЩЕННЫХ ТУРИСТОВ И КОЛИЧЕСТВО НОЧЁВОК В КОЛЛЕКТИВНЫХ СТРУКТУРАХ
ПО ПРИЕМУ ТУРИСТОВ С ФУНКЦИЯМИ РАЗМЕЩЕНИЯ В 2021 ГОДУ

Numărul turiştilor cazaţi Indicii de


Numărul înnoptărilor
Количество размещенных utilizare netă
Количество ночёвок
туристов a capacităţii
de cazare, %
din care din care, ale
Индексы
Total nerezidenţi Total nerezidenţilor
использовании
Всего из них Всего из них
вместимости,
нерезиденты нерезидентов
%

Total 105 342 61 394 386 217 139 821 17,9


Всего

Hoteluri şi moteluri 75 073 54 383 187 622 125 376 14,9


Гостиницы и мотели

din care:
из них:

hoteluri 71 905 52 666 175 978 119 382 14,3


гостиницы

Pensiuni turistice şi agroturistice 5 205 2 345 9 136 5 093 6,2


Туристические и aгротуристические
пансионы

Cămine pentru vizitatori 2 573 - 68 548 - 51,3


Общежития для приезжих

Structuri de întremare 5 060 61 85 195 836 46,9


Оздоровительные структуры

Structuri de odihnă 17 431 4 605 35 716 8 516 8,3


Структуры отдыха

14.3. ACTIVITATE TURISTICĂ


ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
persoane / человек
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Numărul de sosiri ale vizitatorilor străini


(turism receptor) - total 14 670 16 404 17 661 19 078 6 802 23 869
Численность прибывших иностранных
посетителей - всего

din care, din ţările CSI 3 321 2 727 3 204 2 740 1 230 6 437
в том числе из стран СНГ

Numărul de plecări ale vizitatorilor


(turism emiţător) - total 160 311 208 784 232 348 253 543 59 391 171 611
Численность выехавших посетителей - всего

din care, în ţările CSI 5 235 7 699 10 467 13 778 2 829 4 113
в том числе в страны СНГ

Numărul turiştilor şi excursioniştilor (turism 20 101 17 470 18 159 25 060 26 098 42 355
intern)
Численность туристов и экскурсантов
(внутренний туризм)

Chișinău în cifre, ediția 2022 99


Turism
Туризм

14.4. NUMĂRUL VIZITATORILOR STRĂINI SOSIŢI, DUPĂ SCOPUL VIZITELOR


ЧИСЛЕННОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРИБЫВШИХ, ПО ЦЕЛЯМ ВИЗИТА
persoane / человек
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Numărul de sosiri ale vizitatorilor străini - total 14 670 16 404 17 661 19 078 6 802 23 869
Численность прибывших иностранных посетителей -
всего
din care, după scopul vizitei:
в том числе по целям визита:
de agrement, recreere şi odihnă 11 047 13 329 14 805 16 715 6 593 22 435
досуг, рекреация и отдых
afaceri şi motive profesionale 3 041 2 986 2 854 2 327 197 1 432
деловая и профессиональная поездка
de tratament 36 89 с 36 12 c
лечение

14.5. NUMĂRUL VIZITATORILOR PLECAŢI ÎN STRĂINĂTATE, DUPĂ SCOPUL VIZITELOR


ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫЕХАВШИХ ЗА ГРАНИЦУ, ПО ЦЕЛЯМ ВИЗИТА
persoane / человек
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Numărul de plecări ale vizitatorilor - total 160 311 208 784 232 348 253 543 59 391 171 611
Число выехавших посетителей – всего
din care, după scopul vizitei:
из них по целям визита:
de agrement, recreere şi odihnă 158 574 206 433 229 684 248 234 58 505 170 627
досуг, рекреация и отдых
afaceri şi motive profesionale 780 1 324 1 355 1 905 448 540
деловая и профессиональная поездка
de tratament 957 1 027 1 309 3 404 438 444
лечение

14.6. NUMĂRUL DE SOSIRI ALE VIZITATORILOR STRĂINI, PE ŢĂRI DE ORIGINE


ЧИСЛЕННОСТЬ ПРИБЫВШИХ ИНОСТРАННЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, ПО СТРАНАМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

persoane / человек
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 14 670 16 404 17 661 19 078 6 802 23 869


Всего
din care, din:
в том числе из:
Belarus / Беларуси 114 153 220 173 24 16
Bulgaria / Болгарии 212 257 269 175 9 23
Federaţia Rusă / Российской 1 600 1 354 1 467 1 200 184 3 689
Федерации
Franţa / Франции 283 347 214 228 10 52
Germania / Германии 1 339 1 159 1 407 1 569 14 247
Grecia / Греции 62 338 81 82 7 -
Israel / Израил 532 195 182 199 10 24
Italia / Италии 393 378 517 528 23 2 409

Chișinău în cifre, ediția 2022 100


Turism
Туризм

Continuare / Продолжение
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Polonia / Польши 571 1 100 1 090 986 31 4 147

Regatul Unit al Marii Britanii


şi Irlandei de Nord / 379 820 442 957 77 775
Соединенного Королевства
Великобритании и Северной
Ирландии

România / Румынии 3 171 2 601 3 513 3 317 5 086 8 399

SUA / США 753 574 384 480 17 56

Turcia / Турции 455 345 388 330 57 89

Ucraina / Украины 1 447 1 060 1 319 1 069 1 017 2 721

Alte ţări / Других стран 3 359 5 723 6 168 7 785 236 1 222

14.7. NUMĂRUL DE PLECĂRI ALE VIZITATORILOR, PE ŢĂRI DE DESTINAŢIE


ЧИСЛЕННОСТЬ ВЫЕХАВШИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, ПО СТРАНАМ НАЗНАЧЕНИЯ

persoane / человек
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 160 311 208 784 232 348 253 543 59 391 171 611
Всего

din care, în:


в том числе в:

Austria / Австрию 1 100 873 995 1 207 319 437

Belarus / Беларусь 15 32 55 31 20 29

Bulgaria / Болгарию 41 983 46 487 50 645 68 152 3 462 28 321

Federaţia Rusă / Российскую Федерацию 523 599 783 1 013 210 531

Franţa / Францию 525 796 905 882 183 299

Germania / Германию 455 519 773 888 127 150

Grecia / Грецию 21 885 21 842 18 325 17 916 567 6 017

Israel / Израиль 591 723 633 740 459 321

Italia / Италию 1 928 2 335 2229 2 830 389 447

Polonia / Польшу 115 233 233 334 25 7

Republica Cehă / Чешскую Республику 1 346 2 156 1 950 1 483 484 191

România / Румынию 21 998 29 351 28 743 39 231 5 101 4 459

Turcia / Турцию 50 671 74 983 83 294 72 630 32 425 78 785

Ucraina / Украину 4 672 7 033 9 580 12 652 2 588 3 545

Ungaria / Венгрию 989 1 339 1 983 3 095 357 279

Alte ţări / Другие страны 11 515 19 483 31 222 30 459 12 675 47 793

Chișinău în cifre, ediția 2022 101


Activitatea financiară a agenților economici
Финансовая деятельность хозяйствующих субъектов

ACTIVITATEA FINANCIARĂ
15. A AGENŢILOR ECONOMICI
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Sursa datelor

Situaţiile financiare ale entităţilor economice (indiferent de forma de proprietate) pe toate tipurile de activităţi,
conform CAEM-2, pus în aplicare prin ordinul Biroului Naţional de Statistică Nr.28 din 07 mai 2019
Источники данных

Финансовая отчетность хозяйствующих субъектов всех видов деятельности и форм


собственности, согласно КЭДМ-2, введен в действие приказом Национального бюро
статистики №28 от 07 мая 2019 года.

Precizări metodologice

Venituri din vânzări reprezintă valori încasate din vânzarea produselor și mărfurilor, lucrărilor executate şi
serviciilor prestate fără TVA şi accize, în preţuri curente.
Profitul (pierderile) până la impozitare reflectă rezultatul financiar al entității pînă la impozitare.
Creanţele constituie drepturi ale entităţii ce decurg din tranzacţii sau evenimente trecute şi din stingerea
cărora se aşteaptă intrări (majorări) de resurse care încorporează beneficii economice.
Datoriile reprezintă obligaţii actuale ale entităţii ce decurg din fapte economice anterioare şi prin stingerea
(decontarea) cărora se aşteaptă să rezulte o ieşire (diminuare) de resurse care încorporează beneficii
economice.

Методологические пояснения

Доходы от продаж – представляют собой величину выручки от продажи продукции, товаров,


выполненных работ и оказанных услуг, без НДС и акцизов, в текущих ценах.
Прибыль (убыток) до налогообложения отражает финансовый результат предприятия,
полученный по итогам всех видов деятельности.
Дебиторская задолженность это часть активов предприятия, подлежащие возврату другими
юридическими или физическими лицами в сроки определенные договорами или нормативными актами.
Обязательства это внешние источники финансирования, предоставленные предприятию от
поставщиков и др., которые должны быть погашены в определенные сроки.

Chișinău în cifre, ediția 2022 102


Activitatea financiară a agenților economici
Финансовая деятельность хозяйствующих субъектов

15.1. AGENŢII ECONOMICI PE ACTIVITĂŢI


ХОЗЯЙСТВУЮЩИE СУБЪЕКТЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2021 7,3 6,5 34,8 0,5 5,1 1,8 44,0

0 20 40 60 80 100

Industrie / Промышленность Construcţii / Строительство

Comerţ / Торговля Energia electrică și termică / Электро и теплоэнергия

Transport / Транспорт Agricultură / Сельское хозяйство

Alte activităţi / Другие виды деятельности

15.2. POPULAŢIA OCUPATĂ PE ACTIVITĂŢI


ЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2021 14,4 6,1 26,7 2,4 9,4 1,1 39,9

0 20 40 60 80 100

Industrie / Промышленность Construcţii / Строительство

Comerţ / Торговля Energia electrică și termică / Электро и теплоэнергия

Transport / Транспорт Agricultură / Сельское хозяйство

Alte activităţi / Другие виды деятельности

Chișinău în cifre, ediția 2022 103


Activitatea financiară a agenților economici
Финансовая деятельность хозяйствующих субъектов

15.3. ACTIVITATEA AGENŢILOR ECONOMICI, PE PRINCIPALELE TIPURI DE ACTIVITĂŢI ŞI FORME DE


PROPRIETATE, în 2021
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМАМ
CОБСТВЕННОСТИ, в 2021 году

Numărul mediu
Numărul
al salariaților, persoane
întreprinderilor, unităţi
Средняя численность
Число предприятий,
работников,
единиц
человек
inclusiv inclusiv
întreprinderile întreprinderile
Total 1 mici şi mijlocii Total 1 mici şi mijlocii
Всего 1 в том числе Всего 1 в том числе
малые и средние малые и средние
предприятия предприятия

Total 36 915 36 281 320 778 171 675


Всего
din care pe tipuri de activităţi:
в том числе по видам деятельности:
Agricultura, silvicultura şi pescuit 668 664 3 441 3 014
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Industria prelucrătoare 2 705 2 598 46 120 22 353
Обрабатывающая промышленность
Producția și furnizarea de energie electrică şi
termică, gaze, apă caldă şi aer condiționat,
Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor,
activități de decontaminare 186 174 7 888 626
Производство и обеспечение электро- и
теплоэнергией, газом, горячей водой;
кондиционирование воздуха, Водоснабжение;
очистка и обработка отходов и
восстановительные работы
Construcţii 2 414 2 354 19 655 13 741
Строительство
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; intreținerea și
repararea autovehiculelor și a motocicletelor 12 828 12 525 85 652 44 932
Оптовая и розничная торговля; техническое
обслуживание и ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
Transport și depozitare, Informații și comunicare 4 318 4 272 57 228 27 473
Транспорт и хранение, Информационные
услуги и связь
Alte tipuri de activităţi 13 796 13 694 100 794 59 536
Другие виды деятельности
Din total pe forme de proprietate:
Из общего итога по формам cобственности:
Publică 308 244 71 885 12 334
Публичная
Privată 33 345 32 926 198 395 137 673
Частная
Mixtă (publică şi privată), fără participare străină 8 5 1 820 103
Смешанная (публичная и частная),
без иностранного участия
Străină 2 125 2 022 32 794 14 035
Иностранная
A întreprinderilor mixte 1 129 1 084 15 884 7 530
Совместных предприятий

1
Fără instituţiile bancare şi companiile de asigurare
Без банковских учреждений и страховых компаний

Chișinău în cifre, ediția 2022 104


Activitatea financiară a agenților economici
Финансовая деятельность хозяйствующих субъектов

15.4. VENITUL DIN VÂNZĂRI ALE AGENŢILOR ECONOMICI, PE PRINCIPALELE TIPURI DE ACTIVITĂŢI ŞI FORME
DE PROPRIETATE
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ФОРМАМ CОБСТВЕННОСТИ
milioane lei / миллионов лей
2021
inclusiv
întreprinderile
mici şi mijlocii
2016 2017 2018 2019 2020 Total в том числе
Всего малые и
средние
предприятия

Total 213 966,0 236 596,4 255 383,0 286 546,1 272 002,7 347 201,7 113 221,3
Всего
din care pe tipuri de activităţi:
в том числе по видам деятельности
Agricultura, silvicultura şi pescuit 1 526,1 1 509,5 1 618,1 1 938,9 1 859,3 2 268,9 1 683,9
Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
Industria prelucrătoare 23 878,6 27 104,7 28 015,3 28 839,0 28 380,9 33 856,3 10 265,5
Обрабатывающая промышленность
Producția și furnizarea de energie
electrică şi termică, gaze, apă caldă şi
aer condiționat, Distribuția apei,
salubritate, gestionarea deșeurilor,
activități de decontaminare 20 515,2 19 975,2 20 920,9 21 009,6 19 939,3 21 916,7 615,5
Производство и обеспечение
электро- и теплоэнергией, газом,
горячей водой; кондиционирование
воздуха, Водоснабжение; очистка и
обработка отходов и
восстановительные работы
Construcţii 12 116,1 13 585,2 13 805,6 17 011,2 16 889,9 18 369,9 8 617,4
Строительство
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;
intreținerea și repararea autovehiculelor
și a motocicletelor 103 946,4 115 970,0 127 833,2 147 543,0 141 391,9 182 107,5 55 006,3
Оптовая и розничная торговля;
техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств и
мотоциклов
Transport și depozitare, Informații și
comunicare 23 667,3 26 852,0 28 282,6 30 446,3 25 251,0 32 611,4 14 686,0
Транспорт и хранение,
Информационные услуги и связь
Alte tipuri de activităţi 28 316,3 31 599,8 34 907,3 39 758,1 38 290,4 56 071,0 22 346,7
Другие виды деятельности
Din total pe forme de proprietate:
Из общего итога по формам
собственности:
Publică 27 210,9 27 822,5 30 020,3 30 289,4 30 307,6 39 182,8 2 177,6
Публичная
Privată 117 614,7 129 469,7 143 611,5 161 925,3 158 128,0 204 025,8 94 497,2
Частная
Mixtă (publică şi privată),
fără participare străină 1 840,7 2 362,2 2 259,4 1 989,2 1 944,2 2 581,8 90,8
Смешанная (публичная и частная),
без иностранного участия
Străină 37 699,4 43 926,9 47 089,5 60 948,3 53 176,3 68 357,3 10 742,1
Иностранная
A întreprinderilor mixte 29 600,3 33 015,1 32 402,3 31 393,9 28 446,6 33 054,0 5 713,6
Совместных предприятий

Chișinău în cifre, ediția 2022 105


Activitatea financiară a agenților economici
Финансовая деятельность хозяйствующих субъектов

15.5. REZULTATELE FINANCIARE ALE AGENŢILOR ECONOMICI, PE TIPURI DE ACTIVITĂŢI ŞI FORME DE


PROPRIETATE, în 2021
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМАМ
СОБСТВЕННОСТИ, в 2021 году

Profit (+), pierderi (-),


pînă la impozitare, Întreprinderi care Întreprinderi care
mil. lei au obţinut profit au admis pierderi
Прибыль (+), убытки (-), Предприятия Убыточные
до налогообложения, получившие прибыль предприятия
млн. лей
inclusiv inclusiv inclusiv
întreprin- întreprin- întreprin-
derile mici derile mici derile mici
şi mijlocii şi mijlocii şi mijlocii
Total в том Total в том Total в том
Всего числе Всего числе Всего числе
малые и малые и малые и
средние средние средние
предприя- предприя- предприя-
тия тия тия

Total 27 101,8 12 144,7 18 344 17 787 13 393 13 318


Всего
din care pe tipuri de activităţi:
в том числе по видам деятельности:
Agricultura, silvicultura şi pescuit 251,0 192,9 277 274 297 296
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Industria prelucrătoare 2 774,3 881,8 1 373 1 275 1 014 1 005
Обрабатывающая промышленность
Producția și furnizarea de energie electrică şi
termică, gaze, apă caldă şi aer condiționat,
Distribuția apei, salubritate, gestionarea
deșeurilor, activități de decontaminare
Производство и обеспечение электро- и
теплоэнергией, газом, горячей водой;
кондиционирование воздуха,
Водоснабжение; очистка и обработка
отходов и восстановительные работы 478,0 15,5 60 52 87 83
Construcţii 2 321,3 873,2 1 199 1 146 916 909
Строительство
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; intreținerea 11 389,2 3 982,5 5 778 5 495 5 033 5 013
și repararea autovehiculelor și a motocicletelor
Оптовая и розничная торговля; техническое
обслуживание и ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
Transport și depozitare, Informații și comunicare 2 824,1 1 508,7 2 487 2 449 1 335 1 327
Транспорт и хранение, Информационные
услуги и связь
Alte tipuri de activităţi 7 063,9 4 690,1 7 170 7 096 4 711 4 685
Другие виды деятельности
Din total pe forme de proprietate:
Из общего итога по формам
собственности:
Publică 668,1 -69,0 139 107 149 119
Публичная
Privată 19 561,0 10 565,9 16 747 16 354 12 014 11 988
Частная
Mixtă (publică şi privată), fără participare străină 77,3 4,3 5 c c -
Смешанная (публичная и частная),
без иностранного участия
Străină 4 448,6 1 101,4 967 879 821 806
Иностранная
A întreprinderilor mixte 2 346,8 542,1 486 444 408 405
Совместных предприятий

Chișinău în cifre, ediția 2022 106


Activitatea financiară a agenților economici
Финансовая деятельность хозяйствующих субъектов

15.6. CREANŢE CURENTE ȘI ALTE ACTIVE CIRCULANTE ALE AGENŢILOR ECONOMICI, PE PRINCIPALELE
TIPURI DE ACTIVITĂŢI ŞI FORME DE PROPRIETATE
ТЕКУЩАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ, ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ

milioane lei / миллионов лей


2019 2020 2021
Total creanţe curente şi
alte active circulante 1
Total creanţe curente Total creanţe curente
Всего текущая
Всего текущая Всего текущая
дебиторская
дебиторская дебиторская
задолженность и
задолженность задолженность
прочие оборотные
активы 1

Total 84 411,1 69 131,3 80 025,3


Всего
din care pe tipuri de activităţi:
в том числе по видам деятельности:
Agricultura, silvicultura şi pescuit 1 194,3 1 194,9 1 451,6
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Industria prelucrătoare 8 188,1 6 682,7 7 488,7
Обрабатывающая промышленность
Producția și furnizarea de energie electrică şi
termică, gaze, apă caldă şi aer condiționat,
Distribuția apei, salubritate, gestionarea
deșeurilor, activități de decontaminare
Производство и обеспечение электро- и
теплоэнергией, газом, горячей водой;
кондиционирование воздуха,
Водоснабжение; очистка и обработка 8 760,4 7 300,3 8 568,8
отходов и восстановительные работы
Construcţii 7 626,4 7 786,0 7 700,8
Строительство
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; intreținerea și
repararea autovehiculelor și a motocicletelor
Оптовая и розничная торговля; техническое
обслуживание и ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов 39 435,0 28 447,8 35 313,2
Transport și depozitare, Informații și comunicare 7 644,5 7 032,8 8 172,3
Транспорт и хранение, Информационные
услуги и связь
Alte tipuri de activităţi 11 562,4 10 686,8 11 329,9
Другие виды деятельности
Din total pe forme de proprietate:
Из общего итога по формам
собственности:
Publică 5 047,8 4 587,8 6 499,9
Публичная
Privată 44 880,2 39 592,3 44 917,8
Частная
Mixtă (publică şi privată), fără participare străină 375,0 349,4 462,3
Смешанная (публичная и частная),
без иностранного участия
Străină 12 418,3 14 539,9 18 170,3
Иностранная
A întreprinderilor mixte 21 689,8 10 061,9 9 975,0
Совместных предприятий
1
Pentru anul 2020 nu sunt toți indicatorii, întru cât conținutul situațiilor finanțiare pentru perioada respectivă a fost modificată pri ordinul
Ministerului Finanțelor Nr. 48/2019
За 2020 год доступны не все показателиб так как состав бухалтерской отчетности за этот период внесены изменения
приказом Министерства Финансов № 48/2019

Chișinău în cifre, ediția 2022 107


Activitatea financiară a agenților economici
Финансовая деятельность хозяйствующих субъектов

15.7. DATORII CURENTE ALE AGENŢILOR ECONOMICI, PE PRINCIPALELE TIPURI DE ACTIVITĂŢI


ŞI FORME DE PROPRIETATE
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ
milioane lei / миллионов лей
2019 2020 2021
Total datorii curente Total datorii curente Total datorii curente
Всего текущие Всего текущие Всего текущие
обязательства обязательства обязательства

Total 124 183,9 121 919,2 143 689,8


Всего
din care pe tipuri de activităţi:
в том числе по видам деятельности:
Agricultura, silvicultura şi pescuit 1 944,7 1 891,8 2 588,7
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Industria prelucrătoare 10 486,9 9 796,6 10 872,9
Обрабатывающая промышленность
Producția și furnizarea de energie electrică şi
termică, gaze, apă caldă şi aer condiționat,
Distribuția apei, salubritate, gestionarea
deșeurilor, activități de decontaminare 15 133,6 14 907,5 18 093,3
Производство и обеспечение электро- и
теплоэнергией, газом, горячей водой;
кондиционирование воздуха,
Водоснабжение; очистка и обработка
отходов и восстановительные работы

Construcţii 12 526,2 10 960,7 13 360,6


Строительство
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; intreținerea 62 018,6
și repararea autovehiculelor și a motocicletelor 51 891,9 50 880,7
Оптовая и розничная торговля; техническое
обслуживание и ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов

Transport și depozitare, Informații și comunicare 10 525,8 10 527,0 13 123,7


Транспорт и хранение, Информационные
услуги и связь

Alte tipuri de activităţi 21 674,8 22 954,9 23 632,0


Другие виды деятельности
Din total pe forme de proprietate:
Из общего итога по формам
собственности:
Publică 7 658,4 8 349,8 10 192,5
Публичная
Privată 65 909,7 65 968,3 74 772,5
Частная
Mixtă (publică şi privată),
fără participare străină 160,5 206,7 221,8
Смешанная (публичная и частная),
без иностранного участия
Străină 27 531,6 26 011,1 35 087,6
Иностранная
A întreprinderilor mixte 22 923,7 21 383,3 23 415,4
Совместных предприятий

Chișinău în cifre, ediția 2022 108


BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
AL REPUBLICII MOLDOVA
str. Grenoble, 106, Chişinău
MD-2019, Republica Moldova
Tel.: (373 22) 40 30 00
e-mail: moldstat@statistica.gov.md
http://www.statistica.gov.md

S-ar putea să vă placă și