Sunteți pe pagina 1din 10

1. Analiza preliminar a jobului: skills, competen e ........................................... 2 2. Analiza joburilor .............................................................................................. 3 3. Alegerea tipului de job Asistent manager ......................................................

. 4 4. Fi a postului.................................................................................................... 4 5. Analiza concuren ei ....................................................................................... 8 6. Lista firmelor angajatoare ............................................................................... 9 7. R spunsul angaj rii pe mail ............................................................................10

Angajeaz -te pe mail


Analiza preliminar a jobului: skills, competen e
Se spune c atunci cnd faci ceva cu pasiune, totul devine mult mai u or ascendent . Pentru mine important din via a mea. Sunt o persoan dedicat abilit abilit i de rezolvare a problemelor Fiind o persoan solicit ri, lucrez eficient ambi ioas i bine chiar i foarte muncitoare, c reia i plac provoc rile. Pe lng i de lucru sub presiune. i dedicat muncii mele, activitatea mea n cadrul zilnic cu succes multiplelor ile foarte bune de comunicare, lucrez foarte bine n echip . Dau, de asemenea, dovad de i pentru cei afla i la nceput de drum, alegerea unui job i mai pl cut. i implicit a Iar cnd reuse ti s transformi un hobby n carier , lucrurile nu pot merge dect ntr-o direc ie unei cariere de urmat, este o problem destul de complicat . Reprezint un aspect foarte

Organiza iei Nonprofit Bethany fac dovada acestui lucru. Fac fa i n condi ii de stres.

Activnd ca voluntar n cadrul acestei organiza ii, am reu it s acumulez experien n a lucra cu oamenii, n a comunica proiectelor i activit umanitare, organizarea de spectacole Utilizarea cu u urin internetului contituie o alt management. Limbile str ine i literature reprezint pasiunile mele. Faptul c st pnesc limbile str ine i oral, limba englez - bine i limba spaniol -bine) (limba francez - foarte bine, att scris ct i a rela iona eficient, fapt dovedit de succesele i i ilor ntreprinse(campania 2%, strngerea de fonduri pentru activit i evenimente) . mi place s interac ionez cu oamenii ile de comunicare prin activit foarte necesar i practice. i a ilor de

s ngheg noi leg turi, s mi dezvolt abilit

a calculatorului, a instrumentelor Microsoft Office abilitate tehnic ntreprinderii activit

reprezint un punct forte ce mi l rge te orizonturile spre cariera profesional . Sunt o persoan meticuloas cnd vine vorba de verificarea sau ntocmirea de documente i rapoarte, dar asta nu m mpiedic s fiu comunicativ . indiferent de persoana c reia m adresez valorific timpul, organizndu-mi activit examinarea tiu cum s abordez o discu ie i i s mi i pentru c sunt o fire ndr znea a, cu bun sim

activ reu esc s rezolv problemele ntr-un mod eficient. mi place s mi planific

ile astfel nct atingerea obiectivelor s fie posibil n

timp optim. Am o gndire extrem de analitic , cu un talent demonstrat pentru identificarea, i ra ionalizarea sarcinilor de executat. i cu posibilii clien i. mi focusez aten ia pe i stimulat de dorin a de a finaliza pozitiv sarcinile i ascult cu aten ie n momentul n care activez ntr-o echip , mi orientez aten ia spre construirea unei rela ii de ncredere att cu colegii ct solu ionarea task-urilor, fiind motivat p rerile membrilor echipei. Consider c de in abilitatea multitasking Mizez pe propria mea ambi ie i dorin i reu esc s respect deadline-urile stabilite. , de a face n fiecare zi cte un de a avansa n via

de ndeplinit. Fiind o adept a lucrului n echip , sunt o fire deschis

pas mic, dar sigur c tre construirea unei solide form ri profesionale.

Analiza joburilor
Pentru fiecare dintre op iunile de job pe care le-am luat n considerare, mi-am evaluat ansele de a primi un r spuns favorabil. Mi-am propus s realizez o coresponden ntre abilit ile

mele

i cerin ele posibilului job, motiv pentru care am avut n lista mea de c ut ri joburi, precum: i asistent manager. fi putut ocupa cu success acest job. M simt familiar cu i task-urile unui astfel de job. Motivul

asistent marketing, agent vnz ri, operator call center Asistent marketing consider c a sarcinile studiez am fost format part-time.

i atribui iile postului de asistent marketing, deoarece n cadrul specializ rii pe care o i instruit privind cerin ele

pentru care am renun at la acest job a fost indisponibilitatea angajatorilor de a oferi un program Agent vnz ri sunt de p rere c acest job m-ar fi ajutat s mi exersez abilit i persuasiune, ns abandonez c utarile. inexisten a unei oportunit ile de convingere

i privind angajarea m-a determinat s

Operator call center n ceea ce prive te acest job, ansele de a fi un bun operator call center
sunt de partea mea. Promovarea serviciilor de telefonie fix , mobil ar fi fost o ocazie favorabil de a interac iona ntr-un mediu dimanic afara orelor de curs i seminar. i activ. Obstacolul ivit n cale angaj rii pe un asemenea post a fost programul de lucru al postului incompatibil timpului meu disponibil n

Alegerea tipului de job Asistent manager


Am optat pentru acest job deoarece consider c se pliaz profilului meu personal, dar totodat i datorit faptului c mi place s lucrez n echip , m va ajuta s mi mbog i s interac ionez cu oamenii. ile i competen ele dobandite esc portofoliul de cunostin e Sunt de p rere c acest job m va ajuta s mi fructific abilit pn n prezent, dar, cu siguran

prin acumularea experien ei practice n cadrul acestui job de asistent manager. n plus, munca de birou e ceea ce mi doresc s fac pe viitor. Am avut ocazia s exersez acest lucru n cadrul stagiului de practic de specialitate al turi de American Experience Ia i. A fost o experien benefic care mi-a trasat o traiectorie spre viitoarea carier profesional

Fi a postului
Denumirea postului: Asistent Manager Rela ii ierarhice: se subordoneaz Directorului General (Administrator)

A. Rela ii de colaborare: cu ceilal i angaja i ai firmei B. Rela ii de reprezentare: reprezint firma n fa a persoanelor cu care intr n contact n interes de serviciu. Func ia postului de Asistent Manager presupune omniprezen a ei la diferite activit organizate de conducere, consemnarea lucr rilor respective, preluarea, plasarea documentelor rezultate. ACTIVIT 1. Preia 2. Desf 3. Desf 4. Desf I PRINCIPALE: contractele de afaceri i corespnden a cu partenerii de afaceri ai i

i arhivarea

i coordoneaz oar activit oar activit oara activit

organiza iei; i de contabilitate primar ; i de planificare i de recep ie i organizare; i protocol.

ATRIBU II PRINCIPALE ( i sarcini aferente): 1. Preia i coordoneaz contactele de afaceri i coresponden a Prime te coresponden a (trimis prin po t , electronic sau fax), o prezint directorului general (sau economic), o nregistreaz dup caz; Redacteaz scrisori sau r spunsuri la scrisori, la indica ia directorului general; Preia i direc ioneaz apelurile telefonice; Asigur fluxul coresponden ei interdepartamentale; preia i transmite: deconturi, cereri, referate, facturi, adeverin e, contracte etc; preia i transmite faxuri; i o distribuie personalului c ruia i-a fost repartizat ; ii, prin po t , electronic sau fax,

Expediaz coresponden a produs de personalul societ

1. Desf oar activit i de contabilitate pentru managementul firmei

ine contabilitatea primar (registru de cas , facturi, chitan e, internet banking) Oferteaz Elaboreaz i urm re te contractele (bugete, termene, rezultate); i redacteaz documentele i situa iile cerute de manager;

Asigur suportul administrativ pentru toate departamentele firmei; Efectueaz deplas ri cu ma ina la banca, firme colaboratoare, vam , institu ii de stat; ntocme te copii ale documentelor firmei; Completeaz , ine eviden a i distribuie documente-tip specifice departamentului Administrativ; Urm re te buna func ionare a copiatorului, faxului, asigur consumabilele necesare acestora; ine eviden a materialelor de protocol, a rechizitelor, particip rechizite a departamentului; la stabilirea necesarului de

1. Desf oar activit i de planificare Planific activit iile proprii

i organizare i coordonare intern ;

Asist directorul general n probleme de comunicare, documentare i a personalului din subordine; Adopt decizii privind activitatea din subordine; Actualizeaz baza de parteneri din programul de gestiune; ndosariaz confirm ri de comand ;

1. Desf oar activit i de recep ie i protocol Realizeaz servicii de protocol pentru oaspe ii firmei; Efectueaz primirea vizitatorilor i anuntarea persoanelor de contact din societate; Se ocup de asigurarea protocolului n cadrul ntlnirilor, n conformitate cu cerin ele zilnice. RESPONSABILIT ILE POSTULUI:

Legat de activit ile specifice, r spunde de: Transmiterea integral i n timp util a informa iilor c tre destinatarul corespunz tor; sau transmite, acurate ea datelor pe care le P strarea n ordine a documentelor; Calitatea documentelor pe care le redacteaz transmite; P strarea corespunz toare i corectitudinea distribuirii materialelor i a rechizitelor;

Calitatea copiilor pe care le ntocme te pentru managementul firmei; Respectarea confiden ialit ii datelor de Resurse Umane la care are acces n lipsa DRU; Verificarea modului n care sunt completate formularele-tip specifice departamentului Resurse Umane care i parvin, ofer asisten n vederea remedierilor, unde e cazul; Legat de disciplina muncii, r spunde de:

mbun t irea calit ii preg tirii sale profesionale i de specialitate prin mijloace proprii i/sau prin participarea la formele de preg tire i perfec ionare mijlocite de firm ; P strarea confiden ialit ii informa iilor legate de firm , utilizarea i p strarea n bune condi ii a documentelor cu regim special, modul de utilizare a echipamentelor, consumabilelor, altor materiale i mijloace fixe puse la dispozi ie de firm ;

Respect prevederile normativelor interne i procedurile de lucru privitoare la postul s u; Adopt un comportament n m sur s promoveze imaginea firmei; Se implic n vederea solu ion rii situa iilor de criz care afecteaz firma;

AUTORITATEA POSTULUI: Utilizeaz echipamentele puse la dispozi ie de firm ; Distribuie conform normativelor interne; Informeaz managerul firmei n leg tur cu apari ia unor situa ii neprev zute specifice postului; SPECIFICA IILE POSTULUI Nivel de studii: studii medii; Cursuri de preg tire: birotic , secretariat (constituie un avantaj); CUNO TIN E NECESARE: Limba francez , englez ; Operare PC (MS Office); Gestionare/arhivare documente; Utilizare echipamente de birou;

APTITUDINI

I DEPRINDERI NECESARE: i scris ;

Aptitudine general de nv are; Aptitudini de comunicare oral Aptitudinea de a lucra cu documente; Planificarea i organizarea opera iilor i activit ilor; Respectarea instruc iunilor orale i scrise; Acordare i transmitere de informa ii; Culegere, clasificare i interpretare a informa iilor;

5 Analiza concuren ei
Ca i criteriu de selec ie al concuren ilor, am ales mediile colegilor mei din semestrul 4 de i a abilit Opera re PC i intern et F. bine F. bine F. bine F. ilor illustrate n tabelul 1. s analizez Abilit i Multitaski de ng comunica re i negociere Bine dezvoltat e F. bine dezvoltat e F. bine dezvoltat e Bine 9 Perm is auto

studiu, urmnd ca pe baza acestor medii profilul fiec rui membru. Nr Nume Limba . prenume englez /franc concure ez nt 1. Perc Anca Elena Prajic Neagu Alexand ru Ioana Irina Buburuz Avansat/ Mediu Avansat / Mediu Avansat / Mediu Avansat / Activit i de organiza re i planifica re 8

Experien n cmpul muncii Nu

Nu

2.

10

Da

10

Da

3.

10

Da

10

Da

4.

Nu

Nu

5.

6.

Carmen Mihaela Dimofte Andreea Iulinana tefan M d lin a Florescu Anca Cristian ClaudiaVali

Mediu Avansat / Mediu Mediu / Avansat Mediu / Mediu Avansat / Mediu 9

bine F. bine F. bine F. bine F. bine F.bine Da

dezvoltat e F. bine dezvoltat e 10 Nu

Da

Dezvoltat 7 e Dezvoltat 7 e Bine dezvoltat e F. bne dezvoltat e 9

Nu

7.

Nu

Nu

8.

Da

Nu

9.

Muntean Avansat / u Ionela Mediu Azoi ei OanaMariana Avansat / Mediu

Nu

Nu

10 .

F. bine dezvoltat e Tabel nr.1. Analiza concuren ei

F.bine

Da

Nu

Lista firmelor angajatoare

Nr. crt. 1 2 3

Firma angajatoare The Red Point Ia i Toyota Ia i Motexco Ia i

Persoan de contact Andrei Rusu Elena Manolache Petronela Minu

Adresa de e-mail andrei.rusu@trp.ro elena.manolache@toyotaiasi.ro minut_petronela@gmail.com

4 5 6 7 8 9 10

Munipal Locato Roman ENA Instal Roman Sedcom Plasament Roman Palia Ia i Germanos Ia i Kin Ia i Bellaria Ia i

Lupu Eusebiu En oaie tefan

eusebiu.lupu@yahoo.com enasoaie.stefan@yahoo.com mihaela_michu@yahoo.com ionut.budescu@gmail.com hr@germanos.ro mihaelagheban@gmail.com marketing@bellaria.ro

Pal Mihaela Budescu Ionu Lucian Balint Mihaela Gheban Mioara Ivascu

Tabel nr .2. Persoane de contact

Stimate domnule Andrei Rusu, Anun ul dumneavoastr publicat pe site-ul Bestjobs pentru postul de Asistent Manager n cadrul companiei The Red Point nseamn pentru mine att un prilej de bucurie ct pozi ie care consider c valorific mele. mbinarea armonioas experien a dintre cerin ele dumneavoastr i ceea de pot eu s ofer companiei m face s cred c aceasta este o pozi ie pentru care merit s lupt. A a cum i rezultatele prezentate n CV o arat , am activat timp de 2 ani n Organiza ia i activitatea unui colectiv de 18 oameni, trecnd cu a activit ii i reu ind s men in o direc ie ascendent Nonguvermanental Bethany, eforturile bine prin momente de criz organiza ionale. Abilit ile mele de comunicare i negociere, studiile de specialitate la Universitatea i echipei cu care am lucrat, s realiz m proiectele i departamentul de Alexandru Ioan Cuza, Ia i, mi-au servit, mie i nuan eaz abilit ile, educa ia, principiile i oportunitatea de a face urm torul pas n cariera mea. Pozi ia de Asistent Manager este o i pasiunile

n care ne-am implicat: Campania 2%, Strngerea de fonduri. Cred cu t rie c succesul unei afaceri depinde n mare m sur de o comunicare bilateral ntre angaja i

management

i de o evaluare obiectiv efectuat periodic. i bagajului bogat de cuno tin e n domeniu i i capacitatea mea de a lua decizii rapide n condi ii de

Celor trei limbi str ine pe care le cunosc se adaug spontaneitatea, ambi ia presiune.

n urma acestor date, sunt sigur c ve i avea curiozitatea de a ne ntlni n cadrul unui interviu. A tept r spunsul dumneavoastr la num rul de contact. V mul umesc pentru aten ia acordat . Cu respect, X