Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IASI
1.2. FACULTATEA MEDICINA DENTARĂ/ DEPARTAMENTUL 2
1.3. DISCIPLINA: PARODONTOLOGIE ȘI SISTEME DE IMOBILIZARE
1.4. DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: TEHNICĂ DENTARĂ

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei: PARODONTOLOGIE ȘI SISTEME DE IMOBILIZARE
2.2. Titularul activităților de curs: Șef Lucr. Dr. LUCHIAN IONUȚ
2.3. Titularul activităților de seminar: Asist. univ. dr. Rudnic Ioana, Asist. univ. dr. Kappenberg-Nițescu
Diana, Asist.Univ.Dr. Teodorescu Cornelia, Asist.Univ.dr. Sioustis Ioana
2.4. Anul de III 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de E1 2.7. Regimul Obligatoriu
studiu evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică) – informaţiile se vor


completa din planurile de învăţământ
3.1. Nr ore pe 6 din care : 3.2. curs 2 3.3. seminar/ 4
săptămână laborator
3.4. Total ore din 70 Din care : 3.5. curs 28 3.6. seminar/ 42
planul de laborator
învățământ
Distributia fondului ore
de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 21
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe 14
teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 7
Tutoriat -
Examinări 3
Alte activități -

SECRETARIAT FACULTATE
+40 232 301 618 tel / +40 232 211 820 fax
medden_decanat@umfiasi.ro

pagina 1 din 4
3.7. Total ore de studiu individual 42
3.8. Total ore pe semestru 42
3.9. Numărul de credite 3

4. Precondiții (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum Nu e cazul
4.2. de competențe Nu e cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)


5.1. de desfășurare a cursului Cursurile se vor desfăşura într-un amfiteatru dotat
cu computer şi videoproiector
5.2. de desfășurare a seminarului / laboratorului Seminariile se vor desfasura in laboratorul de
simulare

6. Competențe specifice acumulate


Competențe profesionale • Cunoasterea anatomiei parodontiului si a etiopatogeniei bolilor
(exprimate prin cunoștințe și parodontale
abilități) • Cunoasterea semnelor de imbolnavire parodontala și a formelor
de boala parodontala
• Cunoasterea mijloacelor de realizare a aparatelor protetice pe
teren parodontopat
• Cunoasterea tehnicilor de realizare a sistemelor de imobilizare
pe dinti parodontotici
Competențe transversale (de • Să demonstreze preocupare pentru perfecționarea profesională
rol, de dezvoltare profesională, • Să demonstreze implicarea în activități științifice, cum ar fi
personale) elaborarea de articole și studii de specialitate
• Să participe la proiecte științifice, compatibile cu cerințele
integrării în învățământul european

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general Deprinderea notiunilor de parodontologie si sisteme de imobilizare
7.2. Obiective specifice Recunoasterea si evaluarea gradului de afectare parodontala
Capacitatea de a individualiza masurile de profilaxie parodontala prin
sisteme de laborator
Cunoasterea indicatiilor si tehnicilor de realizare a sistemelor de
imobilizare

8. Conținuturi
8.1. Curs Metode de predare Observații
Introducere in parodontologie: definitie, terminologia in
parodontologie. Stadiul actual de dezvoltare si Prezentare electronică
2 ore
perspectivele parodontologiei din prisma tratamentului (MS PowerPoint)
protetic .Prevalenta bolilor parodontale
Structura parodontiului: parodontiul de invelis, parodontiul
Prezentare electronică
de sustinere. Structura clinica normala a parodontiului. 2 ore
(MS PowerPoint)
Fiziologia parodontiului
Variatii fiziologice ale parodontiului sanatos si variatii
Prezentare electronică
patologice ale parodontiului cu implicatii in decizia de 2 ore
(MS PowerPoint)
terapie protetica
Rolul placii bacteriene in etiologia bolilor parodontale. Prezentare electronică 2 ore
Influenta factorilor favorizanti ai bolii parodontale. (MS PowerPoint)

pagina 2 din 4
Evaluarea epidemiologica a bolii parodontale
Manifestari clinice a diferitelor forme de parodontopatii. Prezentare electronică
4 ore
Gingivitele. Parodontitele (MS PowerPoint)
Principii si criterii clinico-mecano- biologice de concepere Prezentare electronică
4 ore
si realizare a aparatelor protetice pe teren parodontopat (MS PowerPoint)
Metode specifice laboratorului de tehnica dentara de
Prezentare electronică
rezolvare a iatrogeniilor cu efect asupra tesuturilor 4 ore
(MS PowerPoint)
parodontale
Realizarea unor machete de punţi şi atele adezive în Prezentare electronică
imobilizari (MS PowerPoint)
Realizarea unor machete de aparate gnato-protetice pe Prezentare electronică
4 ore
dinţi cu suport parodontal redus (MS PowerPoint)
Bibliografie
SILVIA MARTU, Ghid Practic de Propedeutica Parodontala. Editura PIM 2010, [ISBN 978-606-13-0153-9]
8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observații
Structura clinica normala a parodontiului. Fiziologia Prezentare electronica (MS
parodontiului. Variatii fiziologice si variatii PowerPoint)
4 ore
patologice ale parodontiului cu implicatii in decizia Simulator
de terapie protetica
Metode de educatie sanitara pentru profilaxia bolii Prezentare electronica (MS
parodontale. Realizarea aparatelor protetice cu PowerPoint) 4 ore
caracter profilactic asupra parodontiului Simulator
Cunoasterea principalelor forme clinice de gingivite si Prezentare electronica (MS
parodontite care modifica campul protetic PowerPoint) 4 ore
Simulator
Evaluarea materialelor de amprenta indicate pe Prezentare electronica (MS
campul protetivc parodontopat. Criterii de evaluare â PowerPoint) 4 ore
amprentei campului protetic parodontopat Simulator
Studiu de model. Recunoasterea parametrilor BIMS
parodonţiului sănãtos şi afectat de diferite forme de 4 ore
boala parodontala
Recunoasterea diferitelor aspecte ale iatrogeniilor în Prezentare electronica (MS
parodontologie. Metode specifice laboratorului de PowerPoint)
4 ore
tehnica dentara de rezolvare a iatrogeniilor cu efect Simulator
asupra tesuturilor parodontale
Tehnica realizarii modelului cu falsa gingie si bont
4 ore
mobilizabil
Realizarea unor machete de punţi şi atele adezive în 8 ore
imobilizari
Realizarea unor machete de aparate gnato-protetice 8 ore
pe dinţi cu suport parodontal redus
Bibliografie
S.Mârțu, C.Mocanu – Parodontologie clinică, Colecția Chiron, Ed.Apollonia, Iași, 2000, ISBN: 973-9333-56-7

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
Cunoştinţele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe analitice
revizuite anual. După analiza în cadrul disciplinei, acestea sunt discutate şi aprobate în cadrul Biroului

pagina 3 din 4
Curricular, în sensul armonizării cu alte discipline. Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic, pe cât
posibil direct, corespondenţa dintre conţinut şi aşteptările comunităţii academice, a reprezentanilor
comunitatii, a asociatiilor profesionale si angajatorilor. Ca scop primar, disciplina urmăreşte să ofere
studenţilor premise optime pentru următorii ani de studiu din cadrul programului de Licenţă în Tehnică
Dentară, în perspectiva angajării cu succes, imediat după absolvire.

10. Evaluarea
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 10.3. Pondere
evaluare din nota finală
10.4. Curs Examen (Sem I) Examen scris – test 50%
grilă
10.5. Seminar /
laborator Evaluare pe parcurs test+prezentare 50%
proiect
Standard minim de performanță: Promovare cu nota minima 5

Data: Semnătura coordonatorului de activitate didactica


8.10.2018 Prof.Univ. dr. Mârțu Silvia

Semnătura directorului de departament


Prof.Univ. dr. Mârțu Silvia

pagina 4 din 4

S-ar putea să vă placă și