Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC NR.

1 BALȘ Avizat,

Disciplina: Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor DirectorLUTIC CLAUDIA

Nr. ore /săptămână: 1 _________________________________


Clasa: a V-a A,B Avizat,
Profesor: GHERGHINA ILEANA CRISTINA Responsabil comisie metodică
__________________________________

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
An școlar: 2022–2023

Unitatea de Competențe specifice Conținuturi Nr. Săptămân Observații


învățare ore a
1. Structura unui 1.1 Utilizarea eficientă și în condiții Normele de securitate și protecție a muncii în laboratorul de
sistem de calcul de siguranță adispozitivelor de informatică. Elemente de ergonomie.
calcul; Structura generală a unui sistem de calcul. Istoric. 9 S1 – S9
1.2 Utilizarea eficientă a unor Hardware, software.
Placa bază, CPU, RAM, ROM.
componente software.
Memorie externă: HDD, SSD, DVD, BR, stick, capacitate, viteză
Dispozitive de intrare: exemple, rol, utilizare
Dispozitive de ieșire: exemple, rol, utilizare
Dispozitive de intrare-ieșire: exemple, rol, utilizare
Software: aplicații de bază
Sistem de operare: rol, exemple
Elemente de interfață
Organizarea informației, noțiunea de folder, fișier, operații cu
fișiere și directoare
Oră la dispoziția profesorului S10

1
2. Internet 1.2 Utilizarea eficientă a unor
Ce este Internetul - structură
Unitatea de Competențe specifice Conținuturi Nr. Săptămân Observații
învățare ore a
componente software; 2 S11
Ce este Internetul - servicii
1.3 Utilizarea eficientă și în S12
Elemente de securitate pe internet, drepturi de autor 1
siguranță a Internetului ca sursă de 1 S13
Navigarea pe internet, Căutare de informații, salvarea acestora
documentare. 1 S14
Oră la dispoziția profesorului 1 S15
3. Editoare 1.2 Utilizarea eficientă a unor Rolul unui editor, exemple de editoare, elemente de interfață 5 S16 – S20
grafice componente software; Creare, deschidere, salvare fișiere
1.3 Utilizarea eficientă și în Comenzi pentru selectare, copiere, ștergere, mutare
siguranță a Internetului ca sursă de Redimensionare imagini, trunchiere, rotație, panoramare
documentare; Instrumente de desenare, culori, hașuri
Inserare și formatare text
3.1 Aplicarea operațiilor specifice
Recapitulare/ Evaluare sumativă
editoarelor grafice în vederea S21
Oră la dispoziția profesorului
realizăriiunor produse informatice.
1
4. Algoritmi 1.3 Utilizarea eficientă și în Noțiunea de algoritm. Proprietăți. 5 S22 – S26
siguranță a Internetului ca sursă de Clasificarea datelor cu care lucrează algoritmii. Constante.
documentare; Variabile.
2.1 Descrierea în limbaj natural a Descompunerea unui algoritm in pași. Expresii.
unor algoritmi pentru rezolvarea Recapitulare/Evaluare
unorsituații din viața cotidiană;
2.2 Identificarea datelor cu care
lucrează algoritmii în scopul
utilizăriiacestora în prelucrări;
2.3 Construirea algoritmilor cu
ajutorul structurii secvențiale
pentrurezolvarea unor probleme
simple.
5. Structura 1.3 Utilizarea eficientă și în Prezentarea mediului grafic interactiv. 7 S27 – S33
secvențială și siguranță a Internetului ca sursă de Structura liniară. Reprezentarea structurii liniare într-un mediu
alternativă documentare; grafic interactiv.
2.1 Descrierea în limbaj natural a Noțiunea de structură alternativă.
unor algoritmi pentru rezolvarea Reprezentarea structurii alternative într-un mediu grafic.
Recapitulare.
unor situații din viața cotidiană;
Evaluare. Realizarea unor aplicații în mediul grafic interactiv.
2.2 Identificarea datelor cu care
Unitatea de Competențe specifice Conținuturi Nr. Săptămân Observații
învățare ore a
lucrează algoritmii în scopul
utilizării acestora în prelucrări;
2.3 Construirea algoritmilor cu
ajutorul structurii secvențiale
pentru rezolvarea unor probleme
simple;
3.2 Implementarea unui algoritm
care conține structura secvențială
şi/sau alternativă într-un mediu
grafic interactiv;
3.3 Manifestarea creativă prin Oră la dispoziția profesorului
utilizarea unor aplicații simple de S34
construire a unor jocuri digitale.

1
6. Recapitulare 1.3 Utilizarea eficientă și în Recapitulare. Evaluare. 2 S35 – S36
finală și evaluare siguranță a Internetului ca sursă de
finală documentare;
2.1 Descrierea în limbaj natural a
unor algoritmi pentru rezolvarea
unorsituații din viața cotidiană;
2.2 Organizarea informațiilor
științifice după un plan dat;
2.3 Construirea algoritmilor cu
ajutorul structurii secvențiale
pentrurezolvarea unor probleme
simple;
3.2 Implementarea unui algoritm
care conține structura secvențială
şi/sau alternativă într-un mediu
grafic interactiv;
3.3 Manifestarea creativă prin
utilizarea unor aplicații simple de
construire a unor jocuri digitale.
***În ----------------------------------------------------) se vor desfășura activitățile specifice programate în săptămâna ”Să știi mai multe, să fii mai
bun!”
Întocmit, prof. GHERGHINA ILEANA
___________________________________

S-ar putea să vă placă și