Sunteți pe pagina 1din 4

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2023
Chișinău

Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului


(modificarea denumirii Instituției Publice Muzeul
Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”)
------------------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. La pozițiile 242-2514 din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului


nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică
a statului și la transmiterea unor bunuri imobile (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2005, nr. 129-131, art. 1072), cu modificările ulterioare, coloana a 5-a
va avea următorul cuprins:
„Instituția Publică Muzeul Național al Literaturii Române”.

2. În denumirea și în punctul 11 din Hotărârea Guvernului nr. 981/2012 cu


privire la Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu” (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 270-272, art. 1055), cu modificările
ulterioare, textul „Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu” se
substituie cu textul „Muzeul Național al Literaturii Române”.

3. La compartimentul „Muzee” din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului


nr. 147/2021 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Culturii
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 206-208, art. 345), cu
modificările ulterioare, poziția 4 va avea următorul cuprins:
„4. Muzeul Național al Literaturii Române”.

Y:\300\2023\HOTĂRÂRI\31156\31156-redactat-ro.docx
2

4. În punctele 3, 4 și 5 din Hotărârea Guvernului nr. 7/2023 cu privire la


modificarea efectivului-limită al unor instituții publice (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2023, nr. 5-8, art. 12), textul „Muzeul Național de
Literatură „Mihail Kogălniceanu” se substituie cu textul „Muzeul Național al
Literaturii Române”.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul culturii Sergiu Prodan

Y:\300\2023\HOTĂRÂRI\31156\31156-redactat-ro.docx
Noti informativi la proiectul hotirArii de Guvern cu privire la
modificarea unor
hotirari ale Guvernurui (modificarea denumirii tnstituliei pubrice
Muzeur
Na(ional de Literaturi,,Mihail Kogilniceanu,,)

l. Denumirea autorului gi, dupi caz, a participanfilor la elaborarea


roiectului
Proiectul h otdr6ri I de Gu m cu p n re modificarea unor ho tdrAri al e
Gu em ul ul ( m od fi area d en u m n I Insti tu tl e I Pub c e M
u z e u N a t onal d e L t era tura
,,Mihail K o c 6lni ean u ) a fost e I abo rat d cdtre Mini Sterul C u turi I, urTnar
a
soI tdril or d n p artea M uze ul u Na Ii ona d e L I te ratu fa
,,Mihail K o cel nl an u nr 40
d ln J 0.08.2022 nr. 5 I din 22 0 9 20 2 2
2. Condi(iile ce au impus elab orarea proi ectului de act normativ
gi finalitifile
u rmi rite
Insti tu ti a Pub I c a M u ZE u Nat onal d L I t r aturd M h al I K o il'ln
b c eanu a fo S t
creatFt d n lnl 1i at a Un un S c n I t o n I o r d n R S S M p II n
h o tdr are a Consi I u u d
M n s tr I al R S S M d 1n 1 0 fe b ruar I e I 9 6 5 Muzeul s a n cep u t ac ri tat a a 1 p
a rl ie al
ace u a s I an s u b e gr d a s n S e d u Uniunii S n to n o r c u ti tu
atura ,,Muzeul Republ c an
d Literaturd d 1n R S S M' In anu 1 99 I n S t tut a a fo s t r o rgan
za ta pn n tran S fo rTn are
n C e ntru N a1i o nal de S tu d t L te rare s M uzeo gra fi Mih Kogdlniceanu" In anul
I 99 7 n s tl tu 1i a s I a sch m b at d n nou den um rea n M uz e u L tera
turi I Ro m an e ,Mi h al
Ko 8a lni ce anu Prin Hotdr6rea d Gu e m nr 9 8 1 /2 0 1 2 (Monitorul o fi al al R pu b c I
M o I do a, nr 20 1 2 m. 2 70 2 l 2 art 1 0 5 5 ) lns t tut a a trec u t din ad m n strarea Uni un
I
S c n I to n I o r d n Repu b ca M o I do ln s ubo rdin ea M n St ru u Cul tu r al Rep u b c I I
M o d o a, atr bu lnd u se d en um re a ,M u u N a t1 on a d L t e ra turl
,M h a I
Ko dln I eanu
Necesitatea modificdrii denumirii institutiei rezidd din faptul c6 titulatura
actuald
nu reflecti in totalitate domeniul de activitate al Muzeului. Lamoment, Muzeul
are in
patrimoniu 157251 piese organizate in l7 coleclii, iar obiectivul d.e bazit
este pastrarea,
conservarea qi promovarea literaturii romane. Din numdrul total de piese,
doar 244 sunl
in strdns6 legiturd cu viala gi activitatea scriitorului Mihail Koialniceanu,,. Astfel,
atribuirea numelui unui scriitor denumirii instituliei are un efect lm-pticit de ingustare
a
sferei de activitate al Muzeului.
3 D es c r e re a o r a d u u I d e c o m p a t b I ta t e p e n tru p r o I ec t e I e care
a u ca s cop
a rmontzarea e s l a e n a o n a e c u I e la a U n I u n I l E u ro e n e
Proiectul nu conline norme de armoni zare a legislaliei nalionale cu legislalia
Uniunii Europene.
4. P rt n c p a l e e p rev e d e rl ale p ro e c t u u
Ei ev d e n fi e rea e e m e n t e o r n o
P ro e tu p re e d e m odi fi care unor H o te rarI al e Guvemului care c o n t n
re gl em en t an fe n t o are I a Muzeul N a 1i o na d L t ta turd ,M hai K o 6lni ce an u SI
b
b un ur acestuia ( 1 an exa nr. 1 0 a H o tdrA re Guvemului nr. J 5 I 20 0 5 c u p n re la
p ro b area ste o r bun url I o r m o b I p ropn etate p u b c a S tatul u SI
a trans m t erea un o r
b un un lm o b I e 2 Hotdrdri I G u rn u u nr. 9 8 I 2 0 I 2 c u p n re a M
uze u Nalional d
L teraturd ,Mih Ko (, i! ln cean u 3 an x a nr. 5 a H otdrAre a G u m u u nr. I 4 7 2 0 2 1
c u p n vlre o rgan Z are a SI fun c I o nare a Mi n s t e rul u C u tu n 4 Hotdrdrea G u e rn u
u
nr 7l2 023 c u r1 re la m odi fi car a efecti vu u m t a al unor rnstl tu ub I c

CrpaH rqa 1 r.ra 2


5 F u n d a m e n ta r ea ec o n o m I co fi na n c I a ra
Im p e m e n t are a p ro ec tul u n u n ec e sl te a oc a re a de s urse
fi n an c tare sup m en tare
di n bu e tul d S tat
6. Modul de inco o ra re a a c t u u n ca d r u I n o rm a t v n v o a re
Proiectul se incorporeazd in si stemul actel or normative qi nu necesiti
amendarea
cadrului normativ.
7 . Avizarea i consultarea ublicl a roiectului
n scopul respectirii prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenla in
procesul decizional, proiectul a fost plasat pentru consultare publicd
pe portalul
www.particip. qov.md, precum ql pe pa glna web oficiald a Ministerului
Culturii
www.mc.gov .md.
Pro ec tul a fo s t vl za t p o zl ti d e a tre C an e an a d S ta t ( a Z nr.
29-69-9900 din
I 2 I 0 .2022 S a z nr 29 -6 9 1 0 8 J J di n 0 8 I I 2 0 2 2
) s Mi n s t e ru F inanlelor (nr.07ll-
0 J 1 4 5 I 4 4 8 d ln 0 7 I I 2 0 22 nr. 0 7 I 0 J 1 5 3 I 5 J 0 d n 0 7 I I 2 0 2 2
8. Constatirile ex ertizei anticoru e
Centrul Nalional Anticorup[i e a experti zat proiectul gi a inaintat raportul nr.0612-
72ll din 05.12.2022.
9. Constatlrile ex ertizei uridice
Ministerul Justigiei a avi zat proiectul pri n avizul nr. 0419117 din 24.10.2022
si
0419803 din 14.11.2022

Secretar general de stat Ana VARZARI

Ex.: Mariana Mischcvca


Tel.: 069683459, E-mail: mariana.mischevca@mc.gov.md
Ex. Vasile Secrieru
Tel.:068269785

Pagina 2 din 2

S-ar putea să vă placă și