Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea Agora

Dreptul Uniunii
Europe
Comisia Europeană

Realizat de:Lupșa Sergiu-Bogdan

Prof.coordonator:Alina Manolescu
Specializare:Drept

Cuprins
1
Scurt istoric.........................................................................3
Componeță.........................................................................4
Funcționarea Comisiei Europene.......................................5
Atribuțiile Comisiei Europene..........................................6
Inițiativa Cetățenească Europeană....................................7
Ce face comisia?.................................................................8
Gestionează politicile UE și alocă fonduri europene.......8
Garantează respectarea legislației UE.............................8
Reprezintă UE pe scena internațională...........................8
Concluzii.............................................................................9
Bibliografie.......................................................................10

Scurt istoric

Comisia Europeana a fost la origine Înalta Autoritate, inființată prin Tratatul de la Paris
privînd constituirea Comunității Europene a Carbunelui si Oțelului (CECO). În calitate
2
de organ executiv al Comunității, cu sediul la Luxemburg, aceasta autoritate raspundea
de punerea in aplicare a hotărîrilor luate de CECO. La 10 august 1952, Înalta Autoritate,
prezidată de Jean Monnet, și-a inceput prima ședinta la Luxemburg. Înalta Autoritate
era independentă de guverne si însărcinată cu administrarea producției carbunelui si
oțelului, de altfel și principală acțiune a noii inființate comunitați. Ea deținea puterea
executivă. Printre principalele sale atribuții se mai numărau: definirea obiectivelor
comune, acordarea de imprumuturi, intervenție asupra prețurilor si cotelor de producție.
Instituția era formată din nouă membri, numiți prin comun acord de guvernele statelor
membre CECO. Cele șase state semnătare numeau direct un număr de opt membri, al
nouălea fiind ales de Înalta Autoritate. Hotărările membrilor Înaltei Autoritati se luau cu
majoritate simpla de voturi. În 1967 Înalta Autoritate a CECO fuzionează cu organul
executiv al celorlalte Comunități Europene CEE (Comunitatea Economică Europeana)
și CEA (Comunitatea Europeana a Atomului), luănd astfel naștere Comisia Comunitatii
Europene. Comisia europeana este cea de-a doua instituție comunitară ,ce a purtat
numele in sistemul Tratatului C.E.C.A. “Înalta Autoritate”.
Scopul: de a asigura identitatea proprie fiecarei țari membre in Uniunea Europeana,
punănd mai mult accent pe interesele comunitare fața de interesele statelor member.
Acesta reprezinta elementul executiv al Comunitaților.

Componeță

Conform unei legi nescrise, fiecare țară membră a Uniunii Europene își va desemna
cîte un reprezentant care va face parte din Comisia Europeana, iar statele Franța,
Germania, Spania, Marea Britanie si Italia vor desemna cîte doi membrii. Astfel, in
prezent, Comisia are în competență sa 20 de membrii.

3
Membrii Comisiei nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni din partea nici unui guvern
sau alt organism comunitar ori extracomunitar. Ei se abțin de la orice document care nu
intra in atribuțiiler lor, iar fiecare stat membru se angajează să respecte această regulă
pentru a nu influența in vreun fel exercitatea competențelor membrilor.
Durata mandatului este de 5 ani, iar acesta poate înceta doar in cazul urmatoarelor
situații:
- implinirea termenului - demisia voluntară - demisia din oficiu - moțiunea de cenzură a
Parlamentului - deces.
În cazul în care un membru va deceda sau îsi va da demisia in mod voluntar sau
demisia din oficiu, statul respectiv îsi va putea desemna un alt reprezentant care sa ii ia
locul.
Demisia din oficiu nu poate fi propusă de statele membre, poate fi propusă doar de
membrii Comisiei sau de catre Consiliu.
Inițial durata mandatului membrilor a fost de 4 ani, dar de la 23 ianuarie 1995 acesta s-a
prelungit la 5 ani pentru ca activitatea Comisiei să coincidă cu cea a Parlamentului.
Numirea presedintelui Candidatul este nominalizat de liderii naționali in cadrul
Consiliului European, pe baza rezultatelor obținute la alegerile pentru Parlamentul
European. Pentru a fi ales, candidatul propus are nevoie de sprijinul majorității
membrilor Parlamentului.

Funcționarea Comisiei Europene

Principiul de funcționare al Comisiei Europene este colegialitatea ceea ce inseamnă că


hotărarile sunt luate printr-o decizie colectivă, membrii Comisiei fiind responsabili în
comun de măsurile adoptate.
Principiul colegialității în adoptarea deciziilor Comisiei a fost considerat ca o garanție a
eficacității activității Comisiei cu ocazia conferinței interguvernamentale ce a condus la
adoptarea Tratatului asupra Uniunii Europene.
Comisia are sediul la Bruxelles și se întrunește săptămănal (de regulă miercurea),
prezența comisarilor la ședință fiind obligatorie. Hotărarile se iau în prezența majorității

4
membrilor, cu majoritate simplă și implică răspunderea colectivă a comisarilor
europeni.
În procesul de adoptare a unei decizii de către Comisie sunt implicate mai multe niveluri
ale structurii administrative ale acesteia. Mai intai proiectul actului normativ este avizat
de Serviciul Juridic, ce asigură conformitatea textului cu ordinea juridica comunitară. În
cazul în care o propunere necesită avizul mai multor direcții generale pentru a putea fi
înscris pe ordinea de zi, proiectul se distribuie in prealabil și celorlalte servicii
interesate, precum si cabinetelor comisarilor corespondenți.
Pe langă procedura orală în sedința plenară au mai fost stabilite alte două modalități de
luare a deciziei: procedura de abilitare si procedura scrisă.
Procedura de abilitare are rolul de a scuti colegiul Comisiei să ia decizii în materii care
nu prezintă dificultăți politice. Comisia poate abilita pe membrii săi să ia, în numele și
sub controlul său, măsuri de gestiune sau de administrare clar diferite, cu condiția ca
principiul responsabilității colegiale să fie respectate.
Procedura scrisă este un mecanism ce permite Comisiei să ia decizii în probleme ce nu
necesită discutarea în cadrul reuniunii sale săptămănale și care nu sunt rezolvate nici
prin procedura de delegare. Procedura scrisă se folosește în cazul în care Serviciul
Juridic și-a dat avizul favorabil cu privire la proiectul de text, iar direcțiile generale și
celelalte servicii implicate au ajuns în prealabil la un acord asupra problemei in cauză.
Reuniunile Comisiei nu sunt publice, dezbaterile fiind confidențiale, la ședințe putănd
participa persoanele stabilite în regulament.
Activitățile Comisiei se desfașoară pe baza unui prorgam anual de lucru adoptat de
aceasta, defalcat pe programe trimestriale.
Secretariatul general este prezent la toate nivelurile de funcționare ale Comisiei, avand
rolul de coordonator, de supraveghetor administrativ și de mediator. După adoptarea
deciziilor de către Comisie, secretarul general are obligația de a asigura punerea în
aplicare a procedurilor decizionale și de a veghea la executarea deciziilor.
Comisia răspunde pentru activitatea sa în fața Parlamentului European care o poate
demite în bloc prin moțiune de cenzură. Desi cenzurată, Comisia își va exercita
prerogativele pană la numirea unei noi Comisii.
Comisarii pot fi revocați de Curtea de Justitie, la cererea Comisiei în ansamblu sau la
cererea Consiliului.

Atribuțiile Comisiei Europene

5
Ca organ executiv al Uniunii Europene puterile Comisiei se referă la urmatoarele
categorii de probleme:
1. Funcția de supraveghere legislativă: veghează la respectarea, interpretarea și aplicarea
corectă a Tratatelor (legislației comunitare), impreună cu, Curtea de Justiție a
Comunitatilor Europene.
2. Funcția de inițiativă legislativă: formulează propuneri, recomandări și avize pe linie
legislativă, inițiază dezvoltarea legislației comunitare; facand propuneri legislative
Parlamentului și Consiliului Uniunii Europene, Comisia trebuie să țină seama de
principiul subsidiarității – daca problema respectivă nu se poate rezolva mai bine la
nivel local, regional sau național.
3. Funcția de execuție: Comisia exercită competențele de execuție conferite de Consiliul
Uniunii Europene – execuția bugetului Uniunii Europene, aplicarea legislației, a
programelor și a politicilor comunitare.
4. Funcția de decizie: Comisia are putere de decizie proprie și ia parte la adoptarea
actelor de către Consiliul European și Parlamentul European.
5. Funcția de reprezentare: Comisia este abilitată în domeniul reprezentării interne si
internaționale a Uniunii Europene, negociind acordurile internaționale între Uniunea
Europeana și alte țari, permițand Uniunii Europene să vorbească „cu o singură voce”.

Inițiativa Cetățenească Europeanăi

Inițiativa cetățenească europeană (ICE) este un instrument important al democrației


participative în Uniunea Europeană, prin intermediul căruia un milion de cetățeni ai UE,
6
cu reședința în cel puțin un sfert dintre statele membre, are posibilitatea să invite
Comisia să înainteze o propunere de act juridic pentru aplicarea Tratatelor UE. De la
aplicarea Regulamentului (UE) nr. 211/2011, care stabilește proceduri și condiții
detaliate pentru inițiativa cetățenească europeană, Comisiei i-au fost înaintate cu succes
patru asemenea inițiative.1
Inițiativa Cetățenească Europeană (ICE) este una din inovațiile majore introduse de
Tratatul de la Lisabonaii, ce are ca obiectiv îmbunătățirea participării cetățenilor din
Uniunea Europeană (UE) la procesul de elaborare a legislației europene, așa numita
democrație directă. O inițiativă cetățenească europeană este o invitație adresată
Comisiei Europene de a propune legislație pe domenii în care UE are competența de a
legifera. O inițiativă cetățenească trebuie să fie susținută de cel puțin un milion de
cetățeni ai UE, provenind din cel puțin 7 state membre. În fiecare din aceste 7 state
membre este nevoie de un număr minim de semnatari.2
Inițiativa cetățenească europeană este o modalitate unică de a vă implica în procesul de
elaborare a politicilor UE, solicitându-i Comisiei Europene să propună noi acte
legislative. Dacă o inițiativă obține 1 milion de semnături, Comisia decide ce măsuri să
adopte.

Ce face comisia?

Propune noi acte legislative Comisia este singura instituție a UE abilitată să propună
acte legislative, pe care le înainteaza spre adoptare Parlamentului și Consiliului, avand
ca scop:
1. protejarea întereselor UE și ale cetățenilor săi cu privire la chestiuni care nu pot fi
abordate în mod eficient la nivel național.
2.soluționarea unor chestiuni tehnice prin consultarea experților și a cetățenilor.

Gestionează politicile UE și alocă fonduri europene

Stabilește prioritățile de cheltuieli ale UE, împreună cu Consiliul și Parlamentul.


a) Elaborează bugetele anuale în vederea aprobării de către Parlament și Consiliu.
b) Controlează cheltuielile, care sunt verificate de Curtea de Conturi.

1 Acest articol a fost publicat pe site-ul:


http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/149/initiativa-cetateneasca-europeana
2 Acest articol a fost publicat pe site-ul: https://ro.wikipedia.org/wiki/Ini%C8%9Biativa_Cet
%C4%83%C8%9Beneasc%C4%83_European%C4%83
7
Garantează respectarea legislației UE

a) Alături de Curtea de Justiție, Comisia are responsabilitatea de a se asigura că


legislația UE se aplică în mod adecvat în toate statele membre.

Reprezintă UE pe scena internațională

a) Se exprimă în numele tuturor țarilor din UE în cadrul instanțelor internaționale, în


special în domeniul politicii comerciale și al ajutorului umanitar.
b) Negociază acorduri internaționale în numele UE.

Concluzii

Comisia Europeana se numară printre organismele comunitare cele mai importante,


reprezentand organul executiv al Uniunii Europene. Comisia Europeană are ca rol
principal, într-o formulare foarte generală exprimarea interesului comunitar și
asigurarea realizării acestuia. Ea întruchipează „ideea europeană”, intrucat membrii săi,
deși numiți de guvernele naționale, nu au nici o obligație față de acestea, fiind loiali
doar intereselor Uniunii Europene.
Printre alte atribuții ale Comisiei Europene amintim faptul că:
a)veghează la dezvoltarea și buna funcționare a pieței comune; b) emite recomandări și
avize chiar și în lipsa unei imputerniciri exprese; c) administrează diferite fonduri; d)
are atribuții în domeniul concurenței.
Spre deosebire de situația existentă într-un stat național, unde dreptul de inițiativă
legislativă este exercitat de Guvern și Parlament, la nivel comunitar respectivul drept
revine în principal Comisiei Europene, în unele cazuri, cu titlu de excepție, revenind și
Consiliului Miniștrilor Uniunii Europene sau Parlamentului. Comisia răspunde politic în
fața Parlamentului European, care are posibilitatea să o demită, prin adoptarea unei
moțiuni de cenzură. În ceea ce privește membrii Comisiei, aceștia își exercită funcțiile
în deplină independență, în interesul general al Comunității, în realizarea îndatoririlor
lor, ei nesolicitand și neacceptand instrucțiuni de la vreun guvern și nici de la un alt
organism.

8
Bibliografie

1. Militaru, I., N, “Dreptul Uniunii Europene : Cronologie. Izvoare. Principii. Instituții”


(2011),București: Ed. Universul Juridic. 2. http://europa.eu/about-eu/institutions-
bodies/european-commission/index_ro.htm 3.
https://serviciijuridicefirme.wordpress.com/2013/03/08/comisia-europeana-organizare-
si -atributii-referat/

9
10
11
i Inițiativa Cetățeneasca Europeană trebuie susținuta de ce puțin 1 milion de cetațeni.
ii Tratatul de la Lisabona a fost semnat de statele UE in 13 decembrie 2007.

S-ar putea să vă placă și