Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC


Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia
didactică, nivelul II

DISCIPLINA METODOLOGIA CERCETĂRII EDUCAȚIONALE (MCE)

CONȚINUTURI CURRICULARE PENTRU ACTIVITĂȚILE DE CURS ȘI SEMINAR

1. Esenţa cercetării
Necesitatea cercetării educaționale
Statutul şi rolul cercetării educaţionale
Tipuri de cercetări

2. Etape şi acţiuni întreprinse în cercetările pedagogice


Delimitarea problemei de cercetat.
Motivarea alegerii temei
Documentarea si utilizarea referinţelor bibliografice.
Elaborarea obiectivelor şi ipotezelor cercetării
Eșantionarea în cercetările din domeniul educațional
Stabilirea metodologiei cercetării: metode transversale, metode longitudinale; metode
cantitative, metode calitative, metode de culegere a datelor, metode de prelucrare a datelor,
metode de interpretare a datelor

3. Principalele metode de colectare și prelucrare a rezultatelor


Metoda (auto)observaţiei
Metoda anchetei pe bază de chestionar
Convorbirea/interviul
Experimentul; cvasi-experimentul
Testul și alte probe de evaluare scrisă
Studiul de caz
Metoda cercetării documentelor curriculare şi şcolare
Metoda analizei produselor activităţii
Metode sociometrice.

4. Proiectul de cercetare
Structura și specificul proiectelor de cercetare educațională (exemplificări)

5. Profilul de competenţă al profesorului cercetător


Roluri și responsabilități
Competențe

1
BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ

 Babbie, E. (2010). Practica cercetarii sociale.Iași: Polirom.


 Bednarz, N. (coord.). (2013). Recherche collaborative et pratique enseignante: Regarder ensemble
autrement. Paris: L'Harmattan.
 Bocoș, M. (2003). Teoria şi practica cercetării pedagogice. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă.
 Brătianu, C. (2007). Managementul cercetării ştiinţifice universitare. Bucureşti: Editura Economică.
 Butaru, L.T. (2015). Introducere în metodologia cercetării calitative. Cluj-Napoca: Presa
Universitară Clujeană. E-book integral. Disponibil:
http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/1844.pdf
 Culic, I (2004). Metode avansate în cercetarea socială, Iasi: Polirom.
 Frăsineanu, E. S. (2013).Cercetarea pedagogică. În Pedagogie şi psihologie pentru pregătirea
examenelor de definitivat şi grad didactic II. Maciuc, I. et al. Craiova: Editura Universitaria. pp.
451-464.
 Hatos, A., Buhaș, R. (2018). Caiet suport pentru cursul și seminarul de metodologia cercetării în
științele sociale. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană. E-book integral. Disponibil:
http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/2312.pdf
 Joița, E. (2010). Metodologia educaţiei: Schimbări de paradigme. Iaşi: Institutul European.
 Labăr, A.V. (2008).SPSS pentru stiintele educatiei. Metodologia analizei datelor în cercetarea
pedagogică, Iași: Polirom.
 Magdaș, I. (2018). Prezentarea și prelucrarea datelor cercetării în științele educației. Ghid pentru
studenți. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană. E-book integral. Disponibil:
http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/2276.pdf
 Manolescu, M. (2020). Practica cercetării în stiințele educației, București: Universitară.
 Mogonea, F.R., Mogonea, F., Popescu, A.M., Ştefan, M.A. (2012). Ghid teoretic şi aplicativ pentru
realizarea lucrării de licenţă/disertaţie. Craiova: Editura Universitaria.
 Neacșu, I., Manasia, L., Chicioreanu, T. (2016). Elaborarea lucrărilor de licență, disertație și gradul
didactic I. Ghid științific și metodologic. Pitești: Editura Paralela 45.
 Perrenoud, P. (2006). Développer la pratique réflexive dans le métier d'enseignant:
Professionnalisation et raison pédagogique. Issy-les-Moulineaux: ESF.
 Rădulescu, M. Șt. (2011). Metodologia cercetării ştiinţifice: Elaborarea lucrărilor de licenţă,
masterat, doctorat.Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.
 Sava, F. A. (2013).bPsihologia validată ştiinţific: Ghid practic de cercetare în psihologie. Iași:
Polirom.
 Sîntion, F., Călin, F. M. (2014). Metodologia cercetării în ştiinţele socio-umane. Constanța: Ovidius
University Press.
 Ştefan, M. A. (2013). Metodologia cercetării educaţionale în Popescu, A.M. (coord.), Frăsineanu,
E.S., Mogonea, F., Ştefan, M. A., Mogonea, F.R. Formarea psihopedagogică a profesorului –
ipoteze şi soluţii aplicative, sarcini, modele şi instrumente. Craiova: Editura Sitech.

BIBLIOTECI VIRTUALE
 UBB-Presa Universitară Clujeană – E-books -
http://www.editura.ubbcluj.ro/www/ro/ebooks/domains.php?id=19
 Biblioteca Central Universitară din București -
http://www.bcub.ro/home/resurse-web/ebooks-1/ebooks1
 Biblioteca virtuală a Institutului de Științe ale Educației - https://ise.md/biblioteca-virtuala/
 Biblioteca virtuală - http://info.tm.edu.ro/biblioteca/afisare-carti/P/13/
 Biblioteca digitală Central Universitară Cluj-Napoca - http://dspace.bcucluj.ro/
 Biblioteca virtuală de Sociologie - https://bibliotecadesociologie.ro/tag/educatie/
 Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman, E-book – biblioteca virtuală -
http://aman.ro/ebook-biblioteca-virtuala/

S-ar putea să vă placă și