Sunteți pe pagina 1din 2

antet

[denumira ofertantului] ………………………..………………………………………........................................................

În vederea achiziţiei de produse / lucrări / servicii .........................................................................................................


[se va completa denumirea completă a obiectului achizitiei, codul CPV]
.......................................................................................................................................................................................

Procedura de achizitie selectata: Achizitie directa conform dispozitiilor art.7, alin 5 din Legea nr. 98/2016 /
sau art.12 alin 4 din Legea nr. 99/2016 dupa caz

__________________________, în calitate de autoritate contractantă vă transmite prezenta solicitare de ofertă cu


rugămintea de a o completa şi transmite prin următoarele modalităţi de comunicare:
- Depunere la Registratura autorităţii contractante;
- Transmitere prin: Fax :_______________; E-mail [structura care iniţiază
procedura]: ...........................................;
poşta: _____________, cod poştal ____________, -------------------
- Orice combinaţie a acestor modalităţi.

Secţiunea A – Calificarea operatorului economic

A1. Informaţii generale 


Date de identificare :
- Denumire : …………………………………………………………................................................................................
- Adresă : ……………………………………………………………………………..........................................................
- Registrul Comerţului : J………………................…….............…CUI ………………………........................................
- Nr. telefon ……………......................…fax : ……............……………. e-mail……………………………....................
- Numele persoanei de contact : …………………….............……Funcţia : …………..............................…………......

A2. Eligibilitate
Motive de excludere a candidatului/ofertantului
Operatorul economic declară, pe propria răspundere, dacă : se incadreaza in una din dispozitiile prevazute la art.
166 din Legea nr. 98/2016/ art. 177, din Legea nr. 99/2016
A fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infractiunile:
„constituirea unui grup infractional organizat; infractiuni de coruptie; impotriva intereselor financiare ale Uniunii
Europene; acte de terorism, pentru fraudă şi / sau pentru spălare de bani; traficul si exploatarea persoanelor
vulnerabile.
DA  NU 

Operatorul economic declara daca se incadreaza in una din dispozitiile prevazute la art.180 din Legea nr. 99/2016
Se afla in urmatoarele situatii: in procedura de insolventa/lichidaree-(excepţie operatorii economici care se află fie
în faza de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil); a comis o
abatere profesionala grava; vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau/in legatura cu achizitia in cauza; nu a
respectat prevederile contractuale anterioare; operatorul economic s-a facut vinovat de declaratii false; operatorul
economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante si cele
nementionate si prevazute la articolul mai sus mentionat..
DA  NU 

Dacă codul CPV al achiziţiei are corespondent în codul CAEN al ofertantului. DA  NU 


Subsemnatul(a)………………………….................reprezentat imputernicit al (denumirea operatorului
economic)...................................................................................................... în calitate de candidat/ofertant
declar pe propria răspundere: “Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea
sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.”
A3. Capacitatea tehnică a ofertantului
Cerinţa 1 - operatorul economic are experienţă în ultimii 3 ani (furnizare si servicii) / 5 ani (lucrări) în furnizarea /
prestarea / execuţia unor produse / servicii / lucrări similare obiectului achizitiei : DA  NU 
In situaţia declarării ofertei câştigătoare, ofertantul este obligat sa prezinte autorităţii contractante, inainte de
semnarea contractului / comenzii, un document / proces verbal de recepţie prin care să se confirme livrarea /
prestarea / execuţia de produse / servicii / lucrări, similare obiectului solicitarii de ofertă.
Pagina 1 din 2
antet
[se va completa numai pentru achizitii a caror valoare depaseste suma de 5000 lei / comanda / contract]

Cerinţe opţionale (se vor stabili funcţie de obiectul şi complexitatea achizitiei) :


Cerinţa 2 - ofertantul va prezenta: esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a
caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea entitatii contractante;
[dacă este cazul]
Cerinţa 3 - ofertantul va prezenta lista cuprinzând personalul de specialitate responsabil pentru indeplinirea
contractului; [dacă este cazul]
Cerinţa 4 - ofertantul va prezenta lista dotărilor pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului [dacă este cazul]
Cerinţa 5 - informatii privind atestate, certificari, autorizaţii relevante pentru scopul achizitiei; [dacă este cazul] 
Cerinţa 6 - prezentare documente care să facă dovada asigurării unui nivel calitativ corespunzător prin
implementarea unui sistem de management al calităţii (ISO 9001 sau echivalent) şi/sau de mediu
(ISO14001 sau echivalent), pentru domeniul contractului de achiziţii. [dacă este cazul] 

Sectiunea B – Oferta
B1. Propunerea tehnica
- Se va întocmi astfel încât să se demonstreze punctual, îndeplinirea cerinţelor solicitate în caietul de sarcini;
- Caracteristicile si specificaţiile tehnice din caietul de sarcini sunt obligatoriu de respectat;
- Ofertantul va prezenta şi graficul de îndeplinire a contractului de achiziţii [dacă este cazul];
- Nu se acceptă înlocuirea specificaţiilor din propunerea tehnică cu sintagme de genul “conform caiet de sarcini”.
In cazul achizitiilor de produse incadrate a fi ,,periculoase’’ se va specifica faptul ca Propunerea tehnica va
contine si Fisa cu Date de Securitate a produsului conform Regulamentului nr.453/2010, Regulamentului (CE)
nr.1907/2006 si (CE) nr. 1272/2008.

B2. Propunerea financiară


- Va fi elaborată astfel încât, să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ, precum şi, la alte condiţii
financiare şi comerciale legate de obiectul contractului;
- Preţul care va sta la baza criteriului de atribuire este, dupa caz: “Preţul total cel mai scazut/costul cel mai
scazut/cel mai bun raport calitate-pret/cel mai bun raport calitate-cost, al produselor / serviciilor / lucrărilor” ce
fac obiectul achiziţiei respective. Acesta va include şi elementele de tipul : costuri de transport, reduceri
comerciale (rabaturi, discount-uri, altele), costuri aferente instruirii, service în perioada de garanţie, formalităţi
vamale, licenţe, etc.
[Mentiune: detaliile prezentate la pct. B1 si B2 se vor adapta in functie de complexitatea si specificul achizitiei

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări : …………………….............

Vă rugăm să ne transmiteţi oferta dvs. pe format de hârtie sau electronic, până la data de : ............................

Vă rugăm să menţionaţi perioada de valabilitate a ofertei : ....................................................................................

Certific corectitudinea datelor.


AVIZAT COMPLETAT
[reprezentant legal al ofertantului] [responsabil activitate ofertant]

Nume / prenume Nume / prenume

Data Data

Semnătura Semnătura

Vă mulţumim pentru bunăvoinţa dvs. şi pentru timpul acordat !

Forma de
Funcţia Data Semnătura
control intern

Elaborat

Verificat

Vizat

Aprobat
Nota: Acest formular se va adapta in functie de specificul achizitiei respective.

Pagina 2 din 2

S-ar putea să vă placă și