Sunteți pe pagina 1din 4

Dezbatut si avizat 'in C P din 0 1.09 .

2022
Aprobat in CA din 01 .09.2022

a
~coala Gimnaziala MINISTERUL EDUCATIEI
~coala Gimnaziala N r.3 BUFTEA
Str. lndependen\ei Nr.52, Buftea, Jude\ llfov
Tel./Fax .35 15065
e-mail : Sc_3_buftea@.lyahoo.com
www.scoala3buftea .ro

Nr. 1628/ 02.09. 2022


GRAFICUL ~I TEMATICA SEDINTELOR
CONSILIULUI PROFESORAL
AN ~COLAR 2022-2023
Nr. UNIT ATI DE CONTINUT RESURSE TERMEN RESPONSABlL
crt.
► Validarea situatiei la invatatura dupa examenele de corigenta;
► Informarea privind pregatirea unitatii !?Colare in vederea desfa!?urarii in bune conditii a
activitatilor instructiv-educative in anul !?Colar 2022-2023; Raportul comisiei
de examene
► Organizarea festivitatii de deschidere a anului !?Colar 2022-2023; Directorul,
► Desemnarea purtatorului de cuvant al unitatii !?Colare !?i a secretarului Consiliului Resurse umane
I
Profesoral/ administrativ pentru anul !?Colar 2022-2023; septembrie
ROFUIP
1. ► Aprobarea programului de functionare al unitatii !?Colare; 2022 Sefii comisiilor
► Aprobarea schemelor orare pentru anul !?Colar 2022-2023. Preluarea de catre diriginti a metodice
Scheme orare
salilor de clasa !?i a manualelor ;
► Prezentarea incadrarii, stabilirea !?i aprobarea Curriculumului la Decizia Scolii;
► Discutarea !?i aprobarea comisiilor metodice pentru anul !?Colar 2022-2023 ;
► Alegerea cadrelor didactice care vor face parte din Consiliul de Administratie, in anul
~colar 2022-2023;
► Validarea fi~ei de autoevaluare a cadrelor didactice;
► Desemnarea Coordonatorului pentru proiecte !?i programe educative !?Colare !?i extra!?colare;
► Discutarea punctajelor fi!?elor de evaluare anuala pentru anul ~colar 2022-2023;
► Instructaj SSM si PSI;
► Prezentarea/ semnarea fi~ei postului
► Probleme curente/ noutati legislative
► Diverse
Dezbatut ~i avizat in CP din 0 1.09 .2022
Aprobat in CA din 01.09.2022

. ► Dezbaterea ~i avizarea actualizarii Proiectului de Dezvoltare lnstitutionala. Director,


► Dezbaterea ~i avizarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru anul ~colar 2022- Resurse umane Director adjunct,
2023; ROFUIP septembrie
► Prezentarea ~i avizarea graficului ~i a tematicii ~edintelor Consiliilor de Administratie ~i ale 2022 Consilier educativ,
2. Consiliilor Profesorale, in anul ~colar 2022-2023 ;
► Organizarea programului de pregatire suplimentara a elevilor in vederea Evaluarii elevilor Responsabilii
claselor a II-a, a IV-a, a VI-a, Evaluarii Nationale, Olimpiadelor ~colare ~i a elevilor cu comisiilor
rezultate slabe la invatatura; metodice
► Probleme curente/ noutati legislative;
► A vizare organigrama an ~colar 2022/2023 ;

► Raportul privind starea ~i calitatea invatamantului in anul ~colar 2021-2022 ; Rapoarte


responsabi Ii
► Prezentarea spre analiza a raportului de activitate al Comisiei pentru Evaluarea ~i Asigurarea Director,
Calitatii pentru anul ~colar 2021-2022; comisii metodice Director adjunct,
3.
► Planul managerial pentru anul scalar 2022-2023 ; POI octombrie Consilier educativ
► Proiectul curricular (oferta manageriala) a consiliului pentru curriculum pentru anul ~colar
2023-2024; 2022
Regulamentul Responsabi Iii
► Dezbaterea ~i avizarea Planului managerial pentru anul ~colar 2022-2023; Intern comisiilor
► Validarea programului de activitati educative ~colare ~i extra~colare; Programul
metodice
► Adoptarea ROF ~i RI; activitatilor
► Adoptarea Parteneriatului cu parintii; educative ~colare
► Planul de miisuri privind securitatea elevilor; ~i
► Aprobarea grafic concediu de odihna; extra~colare
► Verificarea comisiilor;
► Probleme curente/ noutati legislative.
Programul de Director,
interventie
► Analiza parcurgerii materiei ~i evaluarii ritmice a elevilor; privind Director adjunct,
4. noiembrie
► Sprijinirea elevilor cu dificultati de invatare / rise de abandon ~colar, prin programe speciale imbunatatirea 2022
de recuperare - prezentarea situatiei de catre diriginti
situatiei Comisie CEAC
► Diverse disciplinare ~i ta
situatiei la Diriginti si
invatatura invatatori

2
Dezbatut ~i avizat in CP din 01 .09.2022
Aprobat in CA din 01.09.2022

► Prezentarea activitatii Comisiei de combatere a violentei 'in mediul ~colar; Metodologia


► Prezentarea activitatii departamentului Contabilitate; privind Directo r,
► Prezentarea activitatii departamentului Administratie; aprobarea ci frei decembrie
5. ► Probleme curente/ noutati legislative; de 2022 Director adjunct
► Discutarea ~i avizarea Proiectului planului de ~colarizare pentru anul ~colar 2023-2024; ~colarizare
► Prezentarea Metodologiei de organizare ~i desfa~urare a examenelui de Evaluare Nationala 2022- Consiliul profesoral
2023 ; Dinu Constantina
► " Aplicarea metodelor si tehnicilor de grup in cultivarea limbajului la varsta pre~colara" . Carmen ~i Rauta
► Diverse Larisa Nicoleta
Metodologia Director,
► Discutarea ~i avizarea Proiectului de incadrare pentru anul ~colar 2023 - 2024 ; privind Director adjunct
► Dezbaterea ~i aprobarea ofertei curriculare pentru anul ~colar 2023-2024; Mi~carea ianuarie Consiliul
6.
► Probleme curente/ noutati legislative; personalului 2023 pentru curriculum
► Diverse; didactic Coordonator proiecte
si programe
Comisia de
proiecte si programe
► Masuri organizatorice privind Simularea Examenului de Evaluare Nationala Metodologia de februarie Director,
► Probleme curente/ noutati legislative; organizare si 2023 Director adjunct
7.
► Diverse desfa~urare a diigintii claselor a
examenelor; VIiia
► Avizarea programului ,,Saptamana verde"! Programul martie Director,
► Probleme curente/ noutati legislative; Scoala altfel 2023
Director adjunct
► Diverse
8. Coordonator
proiecte si
programe Cornisia
de proiecte si
programe
► P rezentarea raportulu i privind program ul ,,Saptamana verde" ! Programul pentru aprilie Coordonator
► Avizarea programului din sa ptamana ,,~coala altfel" ! reducerea 2023 proiecte si
► Probleme curente/ noutati legislative; absenteismului ~i programe Comisia
9. a abandonului
► Analiza starii disciplinare pentru curriculum
~colar Programul
► Aprecieri sintetice asupra activitatii candidatilor care solicita acordarea gradatiei de merit, pe baza Comisia pt.
rapo1tului de autoevaluare a activitatii desfii~urate Scoala altfel combaterea violentei
► Diverse

3 I
Dezbatut ~i avizat in CP din 0 1.09.2022
Aprobat in CA din 01.09.2022

privind programul ,,~coala altfel" ! mai 2023 Director,


I ► Prezentarea raportului Programul Scoala
Probleme curente/ noutati legislative;
I ► altfel Director adjunct
► Diverse Coordonator
10. proiecte si
programe Comisia
de proiecte si
programe

anului ~colar prezentata de fiecare Director,


► Aprobarea raportului privind situatia ~colara la sfar~itul
invatator ~i diriginte ;
Situatiile Director adjunct
► Validarea notelor la purtare mai mici de 7 ; prezentate de lunie 2023
► Probleme organizatorice examen Evaluare Nationala, corigente; diriginti la
Stabilirea programului de incheiere festiva a anului ~colar 2022 - 2023 Consiliul Clasei
11.
► sfar~itul anului
invatatori ~i
► Probleme curente/ noutati legislative; ~colar
diriginti
► Diverse

~ Graficul poate suferi modificari ulterioare.

S-ar putea să vă placă și