Sunteți pe pagina 1din 4
MINISTERUL DE INTERNE g64 DOSAR Nr. | nerenon QRU/ME RIGINALE ALE —tUMISTRULUI DE INTERME —__. 2611 - 2656 para incerern 2446.4988 para incuerern 29,12. /988 FILE vo, MW INVENTARIAT SUB Nr. TERMEN DE PASTRARE PERUNENT x4 fi Nb QROIN DE zi AL WINISTRULUL DE WTERNE Nr. 2627 din 08.09.1988 a 13 Septenbrie aniversin "ZIUA POMPIERILOR" din Ree Publica Soctalisti Rondnia, far fn acest an se Teplineso 140 de ani de cind popierti rosdnt au dat dovadi de curaj,, spirit de sacrificiu gi eroisn fn Juptele duse impotriva ogtirii oto nane, Aniversém "ZIUA POMPIERILOR", Yn clinatul de putemicd efervescent’ creatcare, de profundi vibratie patriotic’, th care fntregul nostru popor, strins unit in jurul partiduius , al Secretarului siu General, tovardgul NIGOLAE CEAUSESOU, a sirbitorit cu renarcabile Tnpiinint cea dea 44-a aniversare a revolutiei de eliberare social’ si national’, antifascist’ gi antiimperialista gi este angajat plenar tn infaptuirea nea- bitut’ a hotarfritor Congresului al KIN I-Lea gi Conferinget Nationale ale partidulus, a orientarior $i indicatiitor date parwanent de ault iubitul nostru conducitor, asigurind astfel ridicarea patrie{ noastre pe culmi tot mai Tnalte de progres $f civilizatie, Aseenea tuturor canenilor muncii, pogpierii patriel dau © nalta apractere gi gi manifest deplina adeziune fati de politica profund stiinfifica a erotoului nostru partid comnist, in frunte cu cel mai iubit gf stisat fiu al natiunii, tovandgul NIGOLAE CEAUSESCU, conductitor fnfelept 31 cutezétor, patriot ae Ee fnflacirat si revolutionar tncercat, asinent strateg si ctitor al Rondiniei socialiste moderne, ilustr’ personalitate 2 lumii sontenporane, de nunele ciruia se 1eagi pericada inaugurata de Congresu! al (N-1ea al Fartidului Coaunist Ronin, cea nai fer {li in upliniri din muitinilenara existent a patriei, pe tare cu indreptititi aindrie Intregui nostru popor o nuneste EPOCA NIGOLAE CEAUSESCU". i Actionind sub permanenta conducere gi inérusare a par tidului, pompierii militari gi civili se prezinta de ziua lor cu rezuttate deosebite in aplicarea cu fernitate a hotininitor de partid gi a Legilor tirii, a prevaderiior Directive! Conandantu- Jui Supren, in Indeplinirea cu devotanant gi responsabititate co ‘wnista a nobilei wisiuni de a aptira Impotriva incendiilor viata vameniior gi avutia nationali. Futernic insufletiti de orientanile gi Tndesnune wo- bilizatoare date de Secretarui General al partidului, tovardgul NIGOLAE CEAUSESCU, de nesbosita gi prodigicasa sa activitate,con- sacrat inflorinii patriei, pompierii militari gi civili, adin - tind si diversificind contucrarea cu toate uniti{ile Hinisteruiut de interne, cu sprijinui larg al organisuelor desocratiei muncite- -resti revolutionare, a! colectivelor de caneni ai muncii, igi in- - tensifici eforturile pentru reduceraa continua a nunirului de in- cendii $1 a pagubelor ateriale provocate de acestea, cregterca ‘gradului de securitate la incendii al odiectivelor econonice si “ Jocalitetilor, perfectionarea continui a pregitirii politico-ide-T " logice, de specialitate si militare, intirirea ordinit gi disci- "plinel, fiind gata tn orice clip’, chiar ou pre{ul vietii, si fr- “ Ceplineases exenplar sarcinile gi misiunile ce le revin gi tnpre- " ou celelalte forte ale sistenuiui national, si apere cu hotdrirt Bape ee bo nestrinutati independenta, suveranitatea oi integritatea scum pei noastre patrii - Republica Socialist Rondnia, Gu pridejut "ZILEI POUPIERILOR", pentru abnegatia, iruirea gi devotanentul cu care wiliteazi pentru aplicarea Hotaririlor de partid gi sarcinilor ce 1e revin din legile {zrii, a ordinelor Cosandantuiui nostru Supren, adresez cilduroase fe licitari pompierilor Ronfiniei socialiste gi 1e urez noi gi ie portante succese in realizarea sarcinilor ce le revin din ho- taririle celui de al XII\-Lea Congres si Conferintei Nationale ale Partidului, pentru indeplinirea ireprogabité a wisiunilor ce 1e sint inoredinjate de patric, partid gi popor, de Cocandan- ful nostru Supren, tovardgul NICOLAE CEAUSESCU. TRAIASCA PARTIOUL GOMUNIST ROMAN, IN FRUNTE CU SECRETARUL SAU GENERAL TOVARASUL NICOLAE CEAUSESCU ! TRAIASCA SI INFLOREASCA SCUMPA NOASTRA PATRIE - REPUBLICA SOGIALISTA ROUANIA ! MUINLSTRU DE INTERNE telnicu

S-ar putea să vă placă și