Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Propunător: Pulhac Bogdan - Ionuţ


Data : 24. IX. 2015
Unitatea de învăţământ: Liceul ,,Miron Cristea” Subcetate
Clasa : a II-a
Disciplina : Religie Ortodoxă
Subiectul lecţiei : „Rugăciunea micului creştin”
Tipul lecţiei : comunicare / însuşire de noi cunoştinţe

Scopul lecţiei : dobândirea unor cunoştinţe despre rugăciune şi formarea deprinderii de a se ruga

Obiective operaţionale
La sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili:
01 - să definească rugăciunea;
02 - să identifice tipuri de rugăciuni;
03 - să identifice împrejurările în care se roagă un bun creştin;
04 - să descrie comportamentul ce trebuie adoptat de credincioşi când se roagă;
05 - să explice importanţa rugăciunii în viaţa de zi cu zi.

Obiective formativ – educative:


La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:
01 – să-şi formeze deprinderea de a se ruga;
02- să dobândească un comportament adecvat în timpul rugăciunii;

1
Strategia didactică

1. Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, exerciţiul, expunerea, demonstraţia cu substitute, povestirea.


2. Mijloace de învăţământ: imagini care sugerează împrejurările în care se roagă un creştin, imagini care ilustrează comportamentul bunului
creştin la rugăciune
3. Forme de organizare a activităţii elevilor : activitate frontală şi activitate individuală.

Resurse
1. Oficiale
2. Temporale:
3. Bibliografice
• Programa şcolară pentru disciplina religie, c
• Planificarea calendaristică orientativă;
• Proiectarea unităţii de învăţare.
• număr de lecţii: 1
• durata : 50'
1. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom", laşi, 1999.
2. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom", laşi, 1998.
3. *** Istorioare morale pentru copii, Editura Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, Suceava, 1998
4. Muha, Camelia, Caiet de religie creştin - ortodoxă, clasa I, Editura „Sf. Mina", laşi, 2001.
5. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba lulia, 2000.
6. Slevoacă, Ştefan, Din Tezaurul ortodoxiei. Editura Episcopiei Buzăului, 1990.

2
Scenariul didactic

Metode Mijloace Forme de


Nr. Etapele Ob.
Timp Activitatea profesorului/ Activitatea elevului şi de învăţă- organi- Evaluare
crt. lecţiei op.
procedee mânt zare

- prof. salută elevii, rosteşte rugăciunea cu ei;


- notează absenţele şi realizează managementul clasei pentru începerea
Momentul
activităţii didactice care urmează să se desfăşoare;
1. organiza- 1' exerciţiul
toric
- elevii răspund la salut, spun rugăciunea şi se pregătesc pentru începerea
activităţii didactice;

Profesorul imparte elevilor fise cu Sfanta Cruce şi îi lasă 5 minute pentru a


rezolva fişa!
Se adreasează întrebări legate de Sfanta Cruce!
Conver- Activitate
Profesorul antrenează elevii într-o conversaţie, pornind de la cunoştinţe saţia frontală Aprecieri
Pregătirea însuşite deja: verbale
elevilor „ - De ce L-am numit Tată ceresc pe Dumnezeu, în rugăciunea pe care am
pentru spus-o mai înainte?" Activitate
2. 3'
receptarea - „ ... pentru că El îngrijeşte întotdeauna de toţi oamenii”; frontală
noilor Precizare: Explica-
cunoştinţe El ne-a dat viaţă tuturor şi ne poartă de grijă. El face să răsară soarele şi peste ţia
cei buni şi peste cei răi, trimite ploaia, face câmpul să rodească, hrăneşte pe
toţi oamenii. Conver- Activitate Aprecieri
saţia frontală verbale
„ - Ce trebuie să facem pentru ca Dumnezeu să îngrijească şi de noi ?"
- „...să ne rugăm."

3
Profesorul anunţă titlul şi obiectivele lecţiei:
Dragi copii, astăzi vom vorbi despre : Rugăciunea micului creştin şi vom
Precizarea
încerca să vedem ce este rugăciunea, când ne rugăm, cum ne rugăm, de ce ne
3. titlului si a 2' Explica- Activitate
rugăm, de ce este importantă rugăciunea pentru viaţa noastră."
obiectivelor ţia frontală
- elevii ascultă cu atenţie

4. Comunicare
a 0l - se adresează elevilor următoarele întrebări: Conver- Activitate Aprecieri
noilor „ - Am văzut că unii dintre voi ştiu mai multe rugăciuni. Ce rugăciuni saţia frontală verbale
cunoştinţe cunoaşteţi ?"
- „- ... îngeraşul; Doamne, Doamne ceresc Tată."
„ - Cine vrea să vină în faţa clasei să spună o rugăciune?
20' - copii se oferă să spună rugăciuni cunoscute şi învăţate acasă;
„ - Cu cine vorbim când spunem o rugăciune ?"
- „ ...cu Dumnezeu, cu îngeraşul păzitor, cu Maica Domnului."
Conversa
Concluzie: Rugăciunea este convorbirea omului cu Dumnezeu. -ţia

- Dar ce spunem noi lui Dumnezeu când ne rugăm ?


- „ ...să ne ajute, să fim sănătoşi."

Precizare:
Rugăciunea prin care cerem ceva lui Dumnezeu se numeşte rugăciune de Explica- Activitate Aprecieri
cerere. ţia frontală verbale

-„ Dar noi trebuie doar să-i cerem ceva lui Dumnezeu ?”


- „... să-i mulţumim lui Dumnezeu.";
- „Ce trebuie să facem atunci când primim ceea ce am cerut de la
Dumnezeu ?"
- „rugăciune de mulţumire;

4
„ - Cum credeţi că se numeşte rugăciunea prin care-l mulţumim lui
Dumnezeu pentru toate ?" Conversa
- „... rugăciune de mulţumire” -ţia Activitate Aprecieri
„ - Ce cuvinte rostim după o rugăciune ?" frontală verbale
- „ ... Slavă Tatălui si Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin.”
- „ Dar ce înseamnă cuvântul slavă ?"
- „... laudă, mărire."
- „ Ce facem noi când rostim aceste cuvinte?”
- „ ...îl lăudăm pe Dumnezeu."
02 - „ Câte feluri de rugăciuni am descoperit până acum ?"
- „ ...trei : de cerere, de mulţumire şi de laudă." Imagini ce
Demon- sugerează Activitate Aprecieri
03 Profesorul împarte elevilor o fişă de lucru cu imagini reprezentative, pentru straţia cu împrejură- individu- verbale
precizarea împrejurărilor în care trebuie să se roage un bun creştin. substitute rile în ală
care se
- „ Când trebuie să se roage un bun creştin?” roagă un
- „ -...dimineaţa, seara, înainte de a începe un lucru (lecţiile), după bun creştin
terminarea unui lucru (lecţiilor).înainte şi după masă.”
„ - Unde ne rugăm ?"
- „ ...la biserică, în faţa icoanelor, participând la sfintele slujbe, acasă,
în colţul special pregătit cu icoane şi candela, în sala de clasă."

Observaţie:
În funcţie de răspunsurile elevilor, profesorul intervine pentru a face unele Imagini
completări. care
ilustrează
04 Profesorul prezintă elevilor imagini care ilustrează poziţia credinciosului Demon- comporta-
creştin la rugăciune ( un copil care se roagă ţinând mâinile împreunate) şi li straţia cu mentul
se cere să descrie comportamentul ce trebuie adoptat de credincioşi când se substitute omului
roagă. creştin la
rugăciune

5
Când ne rugăm la biserică şi acasă, în faţa icoanelor, stăm în genunchi, cu
capul plecat şi cu mâinile împreunate, gândindu-ne doar la Dumnezeu. Explica- Activitate Aprecieri
La şcoală putem să ne rugăm în picioare, cu capul plecat, şi cu mâinile ţia frontală verbale
împreunate.
- elevii ascultă cu atenţie;

Profesorul adresează elevilor următoarele întrebări:


„ - Ce este rugăciunea ?"
- „ ... convorbirea omului cu Dumnezeu."
„ - Câte feluri de rugăciuni cunoaşteţi ?"
- „ ...de laudă, de mulţumire şi de cerere."
„ - Unde ne rugăm ?" Conver- Activitate Aprecieri
- „ ...la biserică, acasă, la şcoală." saţia frontală verbale
„ - Când ne rugăm ?"
- „....dimineaţa, la prânz, seara, înainte de începerea unui lucru, ori
de câte ori avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu"
„ - Cum trebuie să stăm când ne rugăm ?"
- „ ...cu capul plecat, cu mâinile împreunate, cu gândul la
Dumnezeu”;
Fixarea şi
sistemat- Profesorul cere elevilor să asculte cu atenţie următoarea povestire pentru a
5. izarea 20' vedea importanta rugăciunii în viaţa de zi cu zi:
cunoştin-
ţelor „O văduvă săracă zise într-o dimineaţă micilor săi copii: Dragii mei
copilaşi, astăzi n-avem ce mânca; toate rezervele s-au terminat şi n-avem
bani să cumpărăm altele. Rugaţi pe Dumnezeu să ne ajute în lipsă, căci El Povesti-
este mare şi bun. În cartea Lui Sfântă stă scris : «Chemaţi-Mă în necazurile rea
voastre şi vă voi ajuta.» Micul Ionel, numai de şapte ani, plecă la şcoală.
Era flămând şi cu inima îndurerată. Trecând prin faţa Bisericii, văzu uşa
deschisă şi intră înăuntru. Nu zări pe nimeni aici. Se aşeză în genunchi în
faţa icoanei Domnului Iisus Hristos şi începu să se roage cu glas tare :
„Tatăl nostru, Care eşti în Ceruri, suntem cinci copii acasă şi nu avem ce

6
mânca. Ajută-ne Doamne, ca să nu murim de foame noi şi mama noastră,
căci Tu eşti mare şi bun". Apoi se ridică, se închină, sărută cu lacrimi
icoana şi îşi continuă drumul spre şcoală.
După terminarea lecţiilor, Ionel veni acasă şi nu mică i-a fost mirarea când Activitate
văzu masa plină de bucate. frontală
- Doamne, cât iţi mulţumesc, zise copilul înduioşat, că m-ai ascultat. Mamă,
te rog spune-mi un înger al Domnului a adus acestea ?
- Nu, răspunse mama; dar tot Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Când te rugai
tu in Biserică, dimineaţă, soţia unui om bogat te-a văzut şi te-a auzit.
Mişcată de rugăciunea ta, ne-a trimis ceea ce vezi. Ea a fost trimisă de
Dumnezeu, ca să ne ajute în lipsă".

Copiii sunt antrenaţi într-o conversaţie :


„ - Voi cunoaşteţi persoane care au primit ajutor de la Dumnezeu, dacă s-au
rugat ?"
- elevii dau răspunsuri diferite;
„ - Dar voi aţi simţit vreodată ajutorul lui Dumnezeu ? Povestiţi!"
- elevii dau răspunsuri diferite;

05 Profesorul va interveni cu întrebări suplimentare pentru descoperirea


importanţei rugăciunii în viaţa de zi cu zi:
„ - Ce învăţătură folositoare sufletului nostru, desprindem din aceasta Conver- Activitate Aprecieri
povestire ?" saţia frontală verbale
- elevii formulează învăţătura: „ Să ne rugăm totdeauna lui Dumnezeu,
pentru că El ne ajută !"

Profesorul împarte elevilor fişe de luru în care să completeze spaţiile


punctate descoperind rostul rugăciunii!

Aprecierea Profesorul face aprecieri generale şi individuale, privind atât pregătirea


6. activităţii 2' elevilor pentru lecţie, cât şi implicarea lor în predarea noilor cunoştinţe. Se Expune- Activitate Aprecieri
elevilor notează elevii care au participat la lecţie. rea frontală verbale

7
- elevii ascultă aprecierile făcute de profesor.

Precizarea şi Profesorul va anunţă tema :


7. explicarea 1' „ Cereţi ajutorul lui Dumnezeu ori de câte ori aveţi nevoie şi mulţumiţi Explica- Activitate
temei pentru toate câte v-a dat vouă." ţia frontală
-elevii ascultă cu atenţie;

- Exerciţiu: Completaţi spaţiile libere de mai jos cu câte o rugăciune, fie


dintr-o carte de rugăciuni, fie alcătuită de voi:

Rugăciune de cerere Rugăciune de mulţumire lui Rugăciune de laudă a


către Dumnezeu Dumnezeu lui Dumnezeu
___________________ ___________________ ___________________

___________________ ___________________ ___________________

___________________ ___________________ ___________________

___________________ ___________________ ___________________

___________________ ___________________ ___________________

___________________ ___________________ ___________________

___________________ ___________________ ___________________

___________________ ___________________ ___________________

___________________ ___________________ ___________________

8
8. Încheierea 1' - profesorul rosteşte rugăciunea împreună cu elevii, salută şi iese din sală; exerciţiul Activitate
activităţii - elevii rostesc rugăciunea şi răspund la salut; frontală

S-ar putea să vă placă și