Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Data: 19.01.2023
Clasa: a VI-a B
Profesor: Neagoe Ștefania
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială ”Andrei Șaguna” Barcani
Disciplina: Matematică
Titlul lecției: Rapoarte. Procente, probleme în care intervin procente
Unitatea de învățare: Rapoarte și proporții
Tipul lecției: Lecție de dobândire de noi cunoștințe
Durata: 50 minute

Competențe generale și specifice:


CG1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în contextul în care acestea apar.
CS1.2. Identificarea rapoartelor, proporțiilor și a mărimilor direct sau invers proporționale.
CG2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse informaționale
CS2.2. Prelucrarea cantitativă a unor date utilizând rapoarte și proporții pentru organizarea de date
CG3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice.
CS3.2. Aplicarea unor metode specifice de rezolvare a problemelor în care intervin rapoarte, proporții și mărimi direct/invers proporționale.
Obiective operaționale:
1. Cognitive
OC1. Să recunoască un raport;
OC2. Să definească noțiunea de raport;
OC3. Să determine valoarea unui raport;
OC4. Să utilizeze corect procentele în rezolvarea de probleme.
2. Afective
OA1. Să dovedească interes pentru informațiile prezentate, prin participarea activă la oră;
OA2. Să reacționeze pozitiv, prin dorința de a lucra și de a fi apreciați;
OA3. Să manifeste spirit de competiție;
OA4. Să fie încrezători în capacitatea de a rezolva diverse probleme.
3. Psiho-motorii
OP1. Să scrie corect și lizibil problemele propuse, în caiet;
OP2. Să păstreze ordinea și disciplina pentru buna desfășurare a lecției.

Resurse materiale: tablă, laptop, videoproiector, fișe de lucru, caietele elevilor, instrumente de scris, manual, culegeri.
Metode și procedee: conversația, observația sistematică, explicația, expunerea, exercițiul.
Forme de organizare: frontală, pe grupe.
Evenimentele Desfășurarea lecției Resurse Resurse Resurse Forma de Evaluare
lecției procedurale materiale temporale organizare

Activitatea profesorului Activitatea elevului

1.Moment -pregătește materialele -se pregătesc pentru oră; -conversația -catalogul 3 minute -frontală
organizatoric didactice necesare; -semnalează problemele
-asigură un climat de organizare, dacă este
favorabil desfășurării cazul.
lecției.
2.Captarea Elevii vor primi o fișă Elevii sunt atenți la ceea -conversația -tabla 9 minute -frontală -aprecieri
atenției (Fișa A) ce conține ce profesorul le explică, -exercițiul -fișa de lucru verbale
exerciții despre cerc. rezolvă exercițiile de pe -instrumente de
Fiecărui exercițiu îi este fișă și descoperă tema scris
asociată o literă. lecției.
Rezolvând exercițiile și
ordonând rezultatele în
ordine descrescătoare,
elevii vor obține tema
lecției. Profesorul va
scrie rezultatele și la
tablă.
3.Anunțarea Anunță titlul lecției: Scriu titlul lecției în caiet -expunerea -tabla; 2 minute -frontală
temei și a ”Rapoarte. Procente” și și ascultă explicațiile -caietul elevului;
obiectivelor prezintă pe scurt profesorului. -instrumente de
obiectivele lecției. scris;
4.Dirijarea Profesorul scrie pe tablă Elevii sunt atenți la ceea -explicația -caietele elevilor; 20 minute -frontală -observarea
învățării 3 2 40 ce profesorul scrie pe -conversația -tablă; sistematică
fracțiile: 5 , 10 , 200 și îi
tablă și răspund la -exercițiul -instrumente de -aprecieri
solicită pe elevi să spună
întrebările acestuia. Își -expunerea scris; verbale
care sunt numitorii și
notează noțiunile
numărătorii fracției și să
teoretice în caiete.
aducă cele trei fracții la
un numitor comun (100).
Profesorul adresează
întrebarea: ”Ce reprezintă
noile fracții obținute?”.
Se prezintă apoi noile
conținuturi teoretice
(Schița lecției).
5.Intensificarea Se oferă elevilor împărțiți Scriu rezolvările în caiet, -exercițiul -caietele elevilor; 15 minute -pe grupe -observarea
transferului și în 3 grupe o fișă de lucru iar un reprezentant al -explicația -instrumente de sistematică
a retenției care conține exerciții grupei scrie rezolvările -conversația scris; -aprecieri
despre rapoarte și pe fișa de lucru. -tablă; verbale
procente pentru -fișa de lucru;
înțelegerea noțiunilor
învățate, iar după
expirarea timpului elevii
își vor spune răspunsurile
prin sondaj.
6.Încheierea Apreciează activitatea Oferă profesorului un -conversația -caietele elevilor; 1 minut -frontală -aprecieri
activității elevilor pe parcursul feedback despre lecție și verbale
lecției și se explică tema notează exercițiile
pentru acasă. În cazul în rămase ca temă în caiet.
care rămân exerciții
nerezolvate pe fișă,
acestea vor rămâne ca
temă pentru acasă.
Fișa de lucru A

Fiecărei cerință îi este asociată o literă. Rezolvă cerințele și ordonează descrescător rezultatele
obținute pentru a a afla tema lecției de astăzi.

T) Un cerc are raza egală cu 5,2 cm. Lungimea diametrului cercului este egală
cu...........................
P) Măsura unui semicerc este egală cu:........................................
O) Pe cercul 𝒞(O,r) se consideră punctele A și B astfel încât AB = 45°. Măsura unghiului la
centru ∡𝐴𝑂𝐵 este egală cu:..........................................
R) Un cerc are diametrul egal cu 40 cm. Raza cercului este egală cu:.......................................
A) Dacă punctele A și B se află pe cercul 𝒞(O,r) și măsura unghiului la centru ∡ 𝐴𝑂𝐵 este
egală cu 80°, atunci măsura arcului mare 𝐴𝐵 este egală cu:..................................
R) Măsura unui cerc este egală cu...................................

Cuvântul obținut este:


Schița lecției
Numărul rațional a:b, unde a și b sunt numere raționale pozitive, b nenul, se numește raportul
𝑎
numerelor a și b și se notează 𝑏 ; a și b se numesc termenii raportului. Numărul rațional pozitiv c =
𝑎 𝑎
a:b, adică = 𝑐, cu a,b ∈ ℚ+ , se numește valoarea raportului .
𝑏 𝑏
36
Exemplu: Raportul dintre 36 și 15 este 15, termenii sunt 36 și 15, iar valoarea este 36:15 = 2,4.
𝑎 𝑏
! Rapoartele și sunt diferite, oricare ar fi a și b, numere raționale pozitive, nenule și diferite.
𝑏 𝑎
2 3
Exemplu: Rapoartele ș𝑖 sunt diferite deoarece 2:3 = 0,(6), iar 3:2 = 1,5.
3 2

Exemple de rapoarte utilizate:


𝑝
1. Raportul 100 = p% - raport procentual;
2. Raportul dintre distanța pe o hartă și distanța din teren = scara hărții;
3. Raportul dintre masa substanței care se dizolvă și masa substanței = concentrația soluției;
4. Raportul dintre masa metalului prețios și masa aliajului = titlul aliajului.
Fișa de lucru B
1) Scrieți raportul numerelor naturale:
a) 5 și 7; b) 35 și 16; c) 24 și 42; d) 16 și 12.
2) Aflați valorile următoarelor rapoarte:
9 4 7 6
a) 2; b) 5; c) 2 ; d) 5.
3) Scrieți următoarele rapoarte sub formă procentuală:
13 16 27 3 1 6
a) 10 ; b) 25; c) 20 ; d) 2; e) 4 ; f) 5.
4) Distanța dintre Brașov și Barcani este de 50 de kilometri. Dacă pe hartă distanța dintre
cele două localități este de 10 cm, determinați scara hărții.

5) Într-un vas se află o soluție de sare cu apă. Dacă masa soluției este de 300 g, iar cea a
sării este de 6 g, aflați concentrația soluției.
6) Un aliaj de argint și aluminiu conține 16 g argint și 184 g aluminiu. Aflați titlul
aliajului.
7) Distanța dintre orașele Cluj și Arad este de 270 km, iar pe hartă, distanța dintre cele
două orașe este egală cu 27 cm. Aflați scara hărții la care este realizată harta
respectivă.
8) Un aliaj de argint și aluminiu conține 65 g argint și 435 g aluminiu. Calculați titlul
aliajului.
9) Într-un vas se află o soluție de sare cu apă. Știind că masa soluției este egală cu 240 g
și conține 60 g de sare, calculați concentrația soluției.
10) Determinați fracțiile ireductibile reprezentate de procentele:
a) 75%; b) 15%; c) 28%; d) 120%; e) 36%; f) 125%.

S-ar putea să vă placă și