Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECȚIE -EDUCAȚIE SOCIALĂ

“Protecția mediului, condiție a vieții”

Autor: prof. …………………..

Școala Gimnazială ……………………..București

ARIA CURRICULARĂ: Om și societate

DISCIPLINA: Educație Socială– Gândire critică și drepturile copilului

CLASA : a V-a

TIPUL LECȚIEI: Mixtă

DURATA: 40 minute (online)

COMPETENȚE GENERALE:

1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală şi a diferitelor grupuri şi comunități, prin utilizarea unor
achiziții specifice domeniului social;

2. Cooperarea pentru realizarea unor activități şi pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri şi comunități, prin
asumarea unor valori şi norme sociale şi civice;

3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de inițiativă şi întreprinzător, respectiv prin manifestarea
unui comportament social, civic şi economic active.

COMPETENȚE SPECIFICE:

1.2. Formularea unor opinii, explicații, argumente simple pentru promovarea propriilor drepturi și responsabilități;
1.3. Raportarea critică la opiniile, explicațiile și argumentele formulate de alte persoane în contextul unor dezbateri privind asigurarea
și promovarea drepturilor copilului.
2.2. Identificarea, prin lucru în echipă, a unor măsuri de intervenție posibile pentru cazuri semnalate de încălcare a drepturilor
copilului sau de promovare a acestora.
3.1. Exercitarea drepturilor și a responsabilităților în luarea unor decizii personale și de grup, în condițiile respectării drepturilor
celuilalt.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
– să definească noțiunile următoare: mediu,dreptul copiilor la un mediu sănătos, în urma discuțiilor avute, pe baza
materialului prezentat;
– să identifice surse de poluare, având la bază experiența proprie de viață;
– să înțeleagă importanța dreptului copiilor la un mediu sănătos, pentru fiecare.
RESURSE:

1. BIBLIOGAFICE:
a) oficiale:
- Ministerul Educatiei Nationale, Programa școlară pentru disciplina Educație Socială, Clasele a V-a – a VI-a, aprobată prin
OMEN nr. 3393/28.02.2017.
- Documente naționale: HG nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor
copilului pentru perioada 2014-2020;
- Documente europene și internaționale : Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului (1989);
- Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor, cu modificările și completările ulterioare.
b) metodico-didactice:
- Daniela Barbu, Cristiana Boca, Educație Socială,manual clasa a V-a, Editura CD PRESS, 2017;
- Andreea Ciocalteu, Robert Florea, Cristina Gunea, Madalina Radu, Aurelia Stanculescu, Educatie Sociala, manual clasa a
V-a, Editura Sigma 2017;
- Liliana Zarcheievici, Nicoleta-Laura Crețu, Tamara Mănatu, Elena Nedelcu, Maria-Dorina Stoica,.Educație Socială –
manual clasa a V-a, editura Litera,2017
2. METODOLOGICE:
- metode și procedee didactice: conversația, conversația euristica, explicația, metoda exploziei stelarei;
- mijloace de învățământ: Google zoom, Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, manual;
- forme de organizare: frontală, individuală și pe grupe;
- forme și tehnici de evaluare: evaluare orală, observare sistematică.
3. TEMPORALE : 40 minute, online;
4. UMANE : profesor, elevii clasei a V-a.

SCENARIU DIDACTIC
PROTECȚIA MEDIULUI, CONDIȚIE A VIEȚII

Etapele C.S. Conținut Strategia didactică


lecției Metode și Mijloace Forme de Evaluare
procedee didactice organizare

1. Pregătirea elevilor -Introducerea în atmosfera orei. Google- Activitate Observare


pentru activitate -Crearea climatului psihologic și a atmosferei Conversația zoom frontală sistemica a
comportamentului
necesare derulări actiunii educaționale; Activitate
Caiete elevilor
- Pregatirea materialului didactic; individuală
Google- Activitate Observare
2.Reactualizarea 1.1 Conversația
cunoștințelor Se verifică prin chestionare orală cunoştinţele zoom frontală sistemica a
elevilor despre noţiunile din lecția anterioară. Activitate comportamentului
individuală elevilor

Activitate
1.1, a)Propun elevilor să urmărească secvențe dintr-un Conversația Google- frontală Observare
3.Captarea atenției 1.3 film-desen animat -google youtube euristică zoom sistemica a
Activitate
(motivarea specifică Imagini comportamentului
pentru activitate) Explicația individuală
video elevilor
b) Elevii trebuie să:
1.1, -răspundă la întrebări, pe baza imaginilor Google-
1.3 Conversația zoom Activitate Observare
prezentate:
frontală sistemica a
“ -Ce ați înțeles din povestea prezentată? Exercițiul comportamentului
-Ce probleme legate de poluarea mediul Activitate
elevilor
înconjurator, ați identificat? individuală
-Ce măsuri trebuie să adopte statul, pentru
apărarea dreptului la viață, pentru fiecare copil?

- Profesorul prezinta documentului în care sunt
consemnate drepturile copilului – “Constituția
României, articolul 35 și se va citi articolul, care
prevede dreptul la mediu sănătos.

Google-
4. Anunțarea temei 1.2 Se anunță titlul lecției: Conversația zoom Activitate Observare
și a obiectivelor ” PROTECȚIA MEDIULUI, CONDIȚIE A euristică Caiete frontală sistemica a
lecției comportamentului
VIEȚII” elevilor

Se notează titlul lecției într-un document word de


prezentare, iar elevii o vor face în caiete.
Se anunță obiectivele operaționale:
-să definească termenii: mediu,dreptul copiilor la
un mediu sănătos
-să identifice formele de poluare, cum ar fi :
poluarea fonică, chimică, prin noxe.
- să înțeleagă importanța dreptului copiilor la un
mediu sănătos
– să aplice cunoștințele dobândite.

Pe baza noțiunilor prezentate, se va trece la:


Exercițiul Aplicație Activitate Observare
5.Dirijarea învățării -Este formulată problema pusă în discuție, care se pe grupe word sistemica a
1.2, frontală
trece în mijlocul desenului (stea). Aplicația comportamentului
1.3 Metoda zoom elevilor
2.2 -Se împarte clasa în 5 grupe (breakout rooms), iar Activitate
exploziei extensie
stelare breakout de grup
fiecare grupă trebuie să formuleze întrebări scrisă
rooms
concise și corecte referitoare la aspectele legate Explicația
de dreptul copiilor la un mediu sănătos (pornind
de la întrebările- Cine? Ce? Unde? Când? De
ce?”).
-Se organizează discuții pe baza întrebărilor
formulate de elevi.
Exercițiu Metoda explozie stelare – în
aplicația .ZOOM-breakout rooms -

Google-
Se va utiliza un joc didactic: Conversația zoom Activitate Observare
6.Obținerea 1.3, frontală sistemica a
performanței și a 2.2, - Fiecare elev, se va loga, cu ajutorul unui cod, în Google comportamentului
feed-back-ului 3.1 cadrul aplicației google-mentimeter, iar aici vor Exercițiul Mentimeter elevilor
Activitate
scrie mesaje, sfaturi, cu privire la protecția pe grupe
mediului- condiție a vieții.

Observație Google- Activitate Observare


Temă pentru acasă – Realizarea unui referat
7. Evaluarea 1.2, și aprecierea zoom frontală sistemica a
performanțelor 1.3 (max.2 pagini), în care să se prezinte o castrofă verbală comportamentului
elevilor
naturală, umană, care a dus la poluare mediului.
Conversația
Se anunță încheierea lecției.

S-ar putea să vă placă și