Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”

din PITEŞTI

Reguli și recomandări privind întocmirea lucrării de licență/disertație

1. Se recomandă ca lucrarea să cuprindă 2 - 4 capitole, de preferat ar fi 3 capitole, relativ


echilibrate ca mărime.
2. Numărul de pagini este între:
a) 50-60 pagini la licenţă (fără anexe, doar conţinutul propriu-zis);
b) 40-50 pagini la disertaţie
3. Fontul utilizat este Times New Roman, mărime 13 sau 14, Justify, spaţiat normal, la 1
rând şi jumătate (Fără spații între paragrafe !). Fontul de la notele de subsol şi surse se
recomandă să fie mai mic cu minim 2 puncte decât textul, de ex., dacă utilizaţi 14 pentru
lucrare, atunci veţi folosi 12 pentru subsol.
4. Formatul paginii este A4, iar marginea va fi de 3 cm stânga şi 2 cm sus, jos şi dreapta.
5. Lucrarea va fi scrisă obligatoriu cu diacritice.
6. Cuprinsul lucrării trebuie să fie paginat pentru facilitarea accesului la
capitolul/subcapitolul dorit.
7. Lucrare va debuta cu o introducere privind problematica abordată şi importanţa teoretică
şi practică a lucrării, actualitatea sa pentru mediul economic naţional sau internaţional) pe
maximum 3 pagini. Puteţi realiza, în lipsă de inspiraţie, prezentarea structurii lucrării, adică
trecerea în revistă a capitolelor acesteia. Prezenţa introducerii este importantă şi obligatorie!
Introducerea se întocmește după finalizarea capitolelor lucrării.
8. Primul capitol este unul teoretic care abordează stadiul cunoaşterii atins în domeniul pe
care îl abordaţi în cadrul lucrării. Este de dorit să aveţi un punct de vedere personal care să
reiasă din parcurgerea literaturii ştiinţifice consultate, pe care să îl argumentaţi cu propria
cunoaştere. Nu va depăşi 20 pagini!
9. Al doilea capitol ar trebui să fie dedicat prezentării contextului în care vă plasaţi cu tema
aleasă pentru lucrarea de licenţă. Acest capitol cuprinde partea de scurt istoric, domeniu de
activitate, misiune, viziune, valori şi obiective ale organizaţiei din perspectiva căreia scrieţi
lucrarea, cât şi partea referitoare la piaţa acesteia, mediul de marketing şi domeniul specific
din interiorul marketingului pe care îl abordaţi în lucrarea de licenţă.
10. Al treilea capitol ar trebui să reflecte două aspecte: în primul rând, ilustrarea aplicării
elementelor teoretice prezentate în primul capitol la nivelul organizaţiei/firmei sau pieţei
prezentate în capitolul al doilea şi, în al doile rând, dovedirea că folosind concepte,
instrumente, metode ştiinţifice sunteţi capabili să propuneţi şi să argumentaţi o soluţie de
marketing la nivelul unei organizaţii sau al unei pieţe.
11. Concluzii şi propuneri (acestea din urmă vor exista doar în situaţia în care se fac
recomandări sau se indică soluţii de rezolvare a unor probleme tratate în lucrare) vor fi
prezentate pe 4-5 pagini şi vor încerca evaluarea efectelor sau rezultatelor pe care propunerea
voastră (din capitolul al treilea) le-ar putea genera. De asemenea, concluziile vor prezenta
viitoarele direcţii de acţiune în plan operaţional sau teoretic, aşa cum le anticipaţi
dumneavoastră.
11. Bibliografia se ordonează şi se numerotează după primul autor de pe carte, în mod
alfabetic. Va conţine circa 25-20 lucrări de referinţă din literatura română şi internaţională,
obligatoriu titluri din Editura Independenţa Economică Piteşti (editura UCB). Se menţionează
numele, prenumele sau iniţiala prenumelui, titlul cărţii, editura, localitatea şi anul apariţiei. Se
pot menţiona şi documente interne sau materiale de prezentare ale organizaţiei pentru care v-
aţi scris lucrarea de licenţă, materiale ale diferitelor organizaţii sau asociaţii profesionale
prezente pe piaţa pe care vă interesează în contextul lucrării de licenţă, legi, acte normative,
articole din ziare, reviste de specialitate şi adrese electronice consultate în vederea elaborării
acestei lucrări. În total, la bibliografie ar trenui să aveți 20-25 de referințe bibliografice.
12. Anexele nu sunt obligatorii, se includ în situaţia în care informaţiile pe care doriţi să le
prezentaţi nu încap în conţinutul lucrării. Se aşează după toate capitolele şi după bibliografie.
13. Notele de subsol se folosesc atunci când există citate preluate din diverse lucrări,
trecându-se în plus şi pagina de unde este preluat citatul. La notele de subsol se vor trece toate
datele de identificare ale sursei bibliografice folosite. De exemplu:
 Balaure V., Marketing, Editura Uranus, București, 2002, pp. 12-14.
 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29971/LPI2018.pdf,
Accesat 23 octombrie 2021
14. Tabelele şi figurile se numerotează (cele din anexe nu se numerotează) şi au denumiri (în
anexă denumirea lor poate fi şi denumirea anexei) şi sursa indicată, dacă nu sunt creaţii
proprii. Numerotarea se va realiza de la 1 la n (distinct pe figuri și tabele) pentru toată
lucrarea. De asemenea, figurile și tabelele au surse, care se trec sub figură/tabel, unde veți
indica de unde ați luat figura sau tabelul respectiv, precizând toate datele, ca la notele de
subsol. Dacă figura/tabelul sunt creație proprie pe baza datelor dintr-o carte/articlo, vei trece:
“Realizat de autor pe baza datelor preluate din….”. Dacă figura/tabelul sunt creație proprie în
totalitate, la sursă veți trece: “Realizat de autor”.
15. Lucrarea poate fi îndosariată cu inele de plastic (cu condiţia ca prima şi ultima pagină să
fie plastifiate) sau în mod clasic, cu copertă de carton.
16. Prezentarea lucrării în faţa comisiei se recomandă a fi realizată în 7-10 minute, în
Power Point pe 10-15 slide-uri cu aspectele esenţiale ale lucrării, în mod special să fie
evidenţiată contribuţia personală a autorului lucrării. Primul slide cuprinde pagina de gardă a
lucrării, al doilea slide va avea cuprinsul lucrării, apoi urmează 2-3 slide-uri cu aspecte
teoretice din lucrare, următoarele slide-uri vor fi prezentarea organizaţiei, a contextului
general (mediul de marketing sau piaţa) şi a contextului specific pe care îl dezvoltaţi în
lucrare. Ultimele slide-uri vor prezenta metodologia folosită în studiul realizat, rezultatele
obţinute, impactul propunerilor dumneavoastră sau al rezultatelor obţinute. Ultimul slide este
cel în care veţi mulţumi comisiei pentru atenţia acordată în timpul susţinerii. Pentru modul de
prezentare şi conţinutul lucrării veţi primi o notă care va fi media notelor acordate de fiecare
membru al comisiei de susţinere.
17. Examenul de licenţă se încheie cu un examen oral la care vi se vor adresa întrebări de
către fiecare membru al comisiei din conţinutul lucrării prezentate. Veţi încerca să răspundeţi
cât mai precis demonstrându-vă nivelul de cunoştinţe la care aţi ajuns şi veţi primi şi o altă
notă de la fiecare membru al comisiei pentru aceste răspunsuri.

Lect. Univ. Dr. Gangone Andreea-Daniela

S-ar putea să vă placă și