Sunteți pe pagina 1din 4

PREDAREA ȘI ÎNVĂȚAREA INTERDISCIPLINARĂ

DOI: 10.5281/zenodo.3567641 Profesor de matematică,


CZU:37.016 grad didactic superior, Constantin CHICIUC
Liceul Teoretic ,,Ioan Vodă” din Cahul

INTERDISCIPLINARY TEACHING AND LEARNING

Summary:This article emphasizes a current issue of modern education, the one of interdisciplinary tea-
ching and learning. There are speci$ied the most important positive effects of applying interdisciplinarity
in educational practice, and also the main obstacles which impede applying this principle on a large scale.
This article provides examples of content level connections between mathematics discipline, chemistry,
physics and biology.
Keywords: interdisciplinary competence, creative competence, quality of education, the principle of
interdisciplinarity, hyper-specialization, $lexibility and originality of thought.

Rezumat: În acest articol este abordată o problemă actuală a învățământului modern, cea a predării-în-
vățării interdisciplinare. Sunt speci$icate principalele efecte pozitive ale aplicării interdisciplinarității în
practica educațională, dar și principalele obstacole ce sunt în aplicarea acestui principiu la scară largă. Sunt
aduse exemple de conexiuni la nivel de conținuturi între disciplinele matematică, chimie, $izică și biologie.
Cuvinte-cheie: competențe interdisciplinare, competențe creative, calitatea educației, principiul inter-
disciplinarității, hiperspecializare, $lexibilitatea și originalitatea gândirii.

În cadrul Ariei curriculare Matematică și Ști- să coreleze interdisciplinar atât informațiile obți-
ințe, aplicarea principiului interdisciplinarității nute în școală, cât și competențele interdiscipli-
este obligatorie. Aceasta rezidă în faptul că disci- nare. Complexitatea vieții de zi cu zi, nu impune
plinele acestei arii (chimia, biologia, "izica, mate- o aplicare a cunoștințelor acumulate la diferite
matica) au o mare aplicabilitate în practică. discipline separat sau dispersat, ci în conexiuni
Învățământul modern presupune introduce- și corelări. Nu se vor valori"ica capacități speci"ice
rea predării–învățării interdisciplinare ca o con- doar unei materii de studiu, deoarece fenomenele
diție obligatorie a derulării cu succes a procesului sunt intercorelate.
educațional. Este o exigență impusă școlii de către Interdisciplinaritatea este o abordare inte-
societate, de schimbările ce survin, de acumulă- grată a noțiunilor, conceptelor, fenomenelor, de-
rile cognitive din diverse domenii ale cunoaște- oarece explicarea lor solicită metode, informații
rii. Competențele inter- și transdisciplinare sunt studiate la diferite discipline școlare. E necesar să
acel suport ce caracterizează calitatea pregătirii menționăm că interdisciplinaritatea nu exclude,
absolventului. Aceste competențe determină nu nu vine în contradicție cu organizarea curricula
numai ce știe elevul, dar și ce poate să facă după pe discipline – este doar un demers complemen-
încheierea studiilor preuniversitare, adică, sunt o tar. În opinia cercetătorului român G. Văideanu,
testare a capacităților intelectuale ale lui. interdisciplinaritatea ,,implică un anumit grad de
În viața socială, în activitatea profesională, integrare între diferite domenii ale cunoașterii și
absolvenții de liceu vor avea succes dacă vor ști diferite abordări, ca și utilizarea unui limbaj co-

46 UNIVERS PEDAGOGIC NR. 4 (64) 2019


Constantin Chiciuc. Predarea și învățarea interdisciplinară

mun, permițând schimbări de ordin conceptual și lul lor simpli#icator și le închide în impasul hiper-
metodologic” [1]. specializării.
Cercetătorul român Cucoș C. percepe inter- „Inconveniențele tot mai evidente ale com-
disciplinaritatea ca pe ,,o formă de cooperare partimentării disciplinelor școlare, necesitatea
între discipline diferite cu privire la o proble- din ce în ce tot mai manifestă a unor perspective
matică“. În același timp, el explică scopul acestei globale și contestarea unui devotament față de o-
cooperări și anume că ,,printr-o convergență și o biect care face ca omul să #ie uitat, au dus treptat
combinare prudentă a mai multor puncte de ve- la conceperea și la promovarea a ceia ce s-a numit
dere se surprinde complexitatea acestor proble- interdisciplinaritate”[4].
me” [2, p.221]. Centrul pentru Inovație și Cerceta- Este evident că nu poți realiza o conexiune în-
re în educație a OECD (Organisation for Economic tre discipline la #iecare lecție, dar nu e corect nici
Cooperation and Development’s) menționează că să se realizeze interconexiuni spontane. În cadrul
interdisciplinaritatea poate #i ,,nu numai o simplă Ariei curriculare Matematică și Științe sunt mari
comunicare de idei, o cooperare, ci poate merge posibilități de aplicare a acestui principiu, de-
până la integrarea conceptelor fundamentale pri- oarece disciplinele de învățământ chimia, #izica,
vind epistemologia, terminologia, metodologia, matematica au o mare aplicabilitate practică. E
procedeele, datele și orientarea cercetării” [3]. bine ca, sistematic, în cadrul orelor, de proiectat
În mod tradițional, conținutul disciplinelor anumite ,,extinderi’’, anumite situații educative,
școlare a fost conceput cu o accentuată indepen- ce vor #i cu atât mai e#iciente cu cât vor #i de natu-
dență a unui obiect față de altul. Cognitiv se ur- ră interdisciplinară.
mărește formarea competențelor la elevi într-un E posibil de realizat interdisciplinaritatea în
anumit domeniu, independent de realizările obți- cadrul acestei arii la nivel de conținuturi, având
nute în alte sfere ale cunoașterii. Se urmărește,
matematica, ca instrument de lucru, or chimia,
de cele mai dese ori, asimilarea de către școlari
#izica, biologia au devenit mari consumatori de
a unui volum mare de informații. Ca rezultat, cu-
instrumente matematice. Ca exemplu, profesorii
noștințele acumulate reprezintă, deseori, un an-
de chimie, de #izică, știu că variabila ,,x” din ma-
samblu de elemente izolate, ce induc o cunoaștere
tematică poate să #ie o concentrație de substan-
statică a lumii.
Această independență a unei discipline față ță, o masă, un coe#icient, un indice etc. Noțiunile
de alta reduce considerabil gradul de aplicare a matematice ca procentul, proporția, puterea unui
celor învățate în practică. Elevul nu reușește în- număr, volumul, aria, media aritmetică etc. sunt
totdeauna să stabilească anumite conexiuni între utilizate în majoritatea disciplinelor.
achizițiile teoretice din domenii diferite. Desigur, Abordarea integrată a conținuturilor de stu-
astfel nu se pot forma competențe integrate, capa- dii creează un mediu favorabil și necesar pentru
cități și competențe creative. Situația aceasta nu formarea competenței de cunoaștere științi#ică în
este bene#ică pentru o inserție socială și profesio- context inter/transdisciplinar. Aplicând în practi-
nală a absolventului, or, în activitatea de după ca educațională interdisciplinaritatea, stimulăm
terminarea școlii un tânăr se va lovi de probleme și dezvoltăm factorii creativității: #lexibilitatea
ce impun judecăți și decizii ce nu sunt, de regulă, gândirii, #luiditatea, originalitatea, elaborarea, și
închise, limitate de jaloanele disciplinare. ce este foarte important – motivația, interesul.
În învățământ, interdisciplinaritatea urmea- În opinia psihologului Torrance E., interesul este
ză să #ie realizată la diferite nivele: de curriculum, un predictor, un indice al potențialului creativ[5].
de arie curriculară, de manual școlar, de lecție și Aderăm la opinia cercetătorului Achiri I., con-
de curs opțional. Realizând o conexiune între dis- form căreia, ,,învățământul devine formativ doar
ciplinele școlare, se va îmbunătăți astfel și calita- dacă este animat de sentimente și emoții poziti-
tea educației. În această ordine de idei, cercetăto- ve” [6, p.25].
rul D’Hainaut L. recomandă consecvent aplicarea Doar formând competențe inter/transdisci-
principiului interdisciplinarității și aduce ca argu- plinare, vom avea performanțe de nivel creativ,
ment faptul că, astăzi, disciplinele sunt invadate căci, în caz contrar, nu vom obține o aprofundare
de un gigantism care le înăbușă, le abate de la ro- a cunoștințelor, o trăinicie a lor.

UNIVERS PEDAGOGIC NR. 4 (64) 2019 47


DIDACTICA DISCIPLINELOR ȘCOLARE

Vom menționa, în continuare, principale- În această situație, interdisciplinaritatea este


le bene!icii ale aplicării interdisciplinarității în doar o inițiativă a profesorului, nu o responsabili-
practica educațională: tate. Aducem, în această privință, modelul Finlan-
– aplicarea cunoștințelor teoretice în diver- dei. În curriculumul național pentru clasele pri-
se domenii; mare și gimnaziale al acestei țări, interdisciplina-
– axarea procesului educațional pe cel care ritatea este un principiu obligatoriu. Acest fapt se
învață, pentru că se ia în considerare și ne- re!lectă clar în modul de organizare a domeniilor
voile de învățare ale elevilor; de studiu și aplicarea criteriilor de evaluare. Până
– o apropiere a predării și învățării de reali- în clasa a IV-a, elevii învăță noțiuni din biologie,
tate, de viața reală, or, după cum mențio- geogra!ie, chimie, !izică și educație despre sănă-
na cercetătorul I. Mofet, „cel mai puternic tate la o singură materie (subiect integrat), numit
argument pentru interdisciplinaritate este ,,Enviromenal and Natural Studies’’. În clasele a
chiar faptul că viața nu este împărțită în V-a și a VI-a se studiază biologia și geogra!ia ca
discipline”; discipline comasate, ca abia în ultimii doi ani de
– formarea unor competențe, atitudini, va- studii gimnaziale aceste două discipline sunt se-
lori transversale și transferabile, utile pen- parate în planul de învățământ. Studiul limbii ma-
tru dezvoltarea personală a elevilor; terne nu se reduce doar la însușirea cunoștințe-
– o trăinicie a achizițiilor dobândite, un acti- lor speci!ice disciplinei, ci și la dobândirea unor
vism al elevilor la lecție, o stimulare a cre- aptitudini culturale (Cultural Skils).
ativității, o consolidare a bazei unei culturi Profesorii nu au pregătirea necesară pentru
vaste. predarea interdisciplinară. De asemenea, e mini-
Abordările didactice inter/transdisciplinare malizat și factorul motivațional pentru derularea
apropie conținuturile de realitate și contribuie la unor asemenea activități. Menționăm, în acest
dezvoltarea unei gândiri !lexibile și creatoare, în context, că pentru profesor este important să !ie
măsură să ofere soluții și să-i îndrume astfel spre realizate obiectivele stabilite în curriculum. Mai
o carieră școlară și profesională la standarde eu- există pentru cei cu o vechime în domeniu și o
ropene. hiperancorare într-o rutină pe care o repetă, an
Considerată a !i o metodă modernă de învăța- de an, de la o clasă la alta. Desigur, sunt și cadre
re și predare, interdisciplinaritatea este o prac- didactice pentru care manualul este doar un in-
tică populară în multe țări ale lumii. În Republica strument auxiliar ce lasă loc pentru discursuri și
Moldova aceasta rămâne încă un fenomen izolat discuții libere, pentru experimente sau cercetări
în școlile publice, chiar dacă inițiativele, proiecte- și care !iecare lecție o transformă în prilej de a
le și discuțiile la acest capitol nu lipsesc. forma personalități.
Aplicarea principiului interdisciplinarității Mediul școlar nu promovează interdiscipli-
presupune și depășirea unor obstacole, printre naritatea, cauza !iind numărul mare de elevi din
care menționăm: clasă, necesitatea alocării timpului suplimentar
– Curriculumul nu oferă posibilități reale de pentru integrarea de conținuturi, accesul limitat
aplicare a interdisciplinarității. Structura planu- la calculatoare sau dispozitive inteligente. Mai
lui-cadru a rămas similară celeia din anii când luăm în calcul și presiunea părinților asupra pro-
predominau conținuturile și când învățarea se re- fesorilor, în sensul obținerii de performanță, pe
ducea la acumularea informației. Numărul mare care ei o consideră sinonimă cu nota maximă la
de materii reduce posibilitatea studiului integrat, concursuri, olimpiade sau testări naționale. În
deci în esență planul-cadru favorizează aborda- consecință, profesorii utilizează frecvent meto-
rea monodisciplinară a instruirii și privează în- dele clasice de predare.
vățarea de legăturile interdisciplinare [7, p.18]. Problemele cu caracter interdisciplinar sunt
Conform Curriculumului, !iecare disciplină este incluse în manualele de matematică, de !izică atât
studiată separat de elevi, iar evaluările naționa- pentru gimnaziu, cât și pentru liceu, însă ar !i bine,
le măsoară în mare parte volumul de cunoștințe ca ponderea lor să !ie mai mare. Spre exemplu, în
speci!ice obiectului școlar. manualul de matematică de clasa a șaptea, dintre

48 UNIVERS PEDAGOGIC NR. 4 (64) 2019


Constantin Chiciuc. Predarea și învățarea interdisciplinară

960 de probleme și exerciții, doar 14 au caracter Metoda II.


interdisciplinar, ceea ce constituie aproximativ Notăm prin x - volumul soluției de 10%. Re-
1,5%. În opinia noastră, ar trebui să existe circa zultă proporția 736:x=10:16 , de aici avem urmă-
10 %- 15% la acest capitol. toarele:
Indubitabil că obstacolele enumerate sunt in- x=1177,6 ml.
compatibile cu promovarea interdisciplinarității 1177,6ml – 736ml=441,6 ml
la scară largă. În consecință, profesorii utilizează Răspuns : 441,6 ml.
frecvent metodele clasice de predare. Pentru a Metoda III.
schimba situația, este necesară reforma curricu- Vom utiliza următoarea formulă din chimie:
lumului, sprijinul metodic pentru profesori prin 10%=[(masa sol. de iod):( x+736)]100%.
cursuri, materiale, informații ajutătoare, moder- De aici obținem că x=1177,6-736=441,6 ml.
Răspuns : 441,6 ml.
nizarea și dotarea corespunzătoare a sălilor de
clasă. În concluzie, atragem atenția asupra ur-
Pentru exempli#icarea celor expuse, vom ana- mătoarelor chestiuni de importanță majoră în
liza o problemă la matematică din ciclul gimna- educație:
zial, ce se rezolvă și prin aplicarea cunoștințelor Interdisciplinaritatea oferă o imagine unita-
din chimie. ră asupra fenomenelor și proceselor studiate în
cadrul diferitelor discipline de învățământ și care
Problemă:
permite contextualizarea și aplicarea cunoștințe-
736 de ml de soluție de iod are concentrația de
lor dobândite.
16%. Câți ml de alcool e necesar de adăugat pentru
Corelarea cunoștințelor de la diferite discipli-
a obține o soluție de iod cu o concentrație de 10%? ne contribuie substanțial la instruirea excelentă a
Rezolvare : elevilor, la formarea și #lexibilizarea gândirii. Pen-
Metoda I. tru copiii dotați este necesară introducerea unui
A#lăm cât iod se conține în 736 ml de soluție. curs opțional, la care ei ar putea opera cu unele
736 x 0,16=117,76 ml conținuturi complexe vizând acest aspect. Conți-
Notăm prin x - volumul de alcool necesar pen- nuturile cu caracter interdisciplinar vor forma
tru a obține soluția de 10%. Rezultă că obținem competențe de transfer, dar și oportunități pentru
ecuația: formarea de aptitudini creative. În acest context,
(736+x)0,1=117,76. Rezolvând această menționăm rolul esențial al profesorilor în facili-
ecuație obținem că x=441,6ml. tarea creativității, pregătirea psihopedagogică și
Răspuns: 441,6 ml. profesională a copiilor și tinerilor.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE
1. Văideanu G., Educația la frontiera dintre milenii, Editura Didactică
și Pedagogică, București, 1988.
2. Cucoș C., Pedagogie, Iași, Editura Polirom, 2002.
3. OECD, 1972, în Manolescu M., 2005.
4. D’Hainaut, L. Programe de învățământ și educație permanentă,
București, Editura Didactică și Pedagogică, 1981.
5. Torrance E., Guiding Creativ Talent, Prentice Hall, Engiewood Clif-
fs, New Jersey, 1962.
6. Achiri, I., Corelația interes-creativitate în învățământ, în materia-
lele Conferinței Științi#ice: Modelarea personalității integre, Chiși-
nău, 1997.
7. Orehovschi S., Planul-cadru și nevoia de cunoaștere a elevului, Di-
dactica Pro nr.1, 2019.

UNIVERS PEDAGOGIC NR. 4 (64) 2019 49

S-ar putea să vă placă și