Sunteți pe pagina 1din 12

„METODE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII LA

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACĂU”

0
CUPRINS:

Prezentare generală ………………………………………………………… 2

Atribuțiile și misiunea spitalului …………………………………………… 3

Metode de îmbunătățire a calității ………………………………………….. 6

Bibliografie …………………………………………………………………. 11

1
Prezentare generală

Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău este o unitate spitalicească de


specialitate, situată pe strada Oituz nr. 72 din municipiul Bacău. Acesta este o
unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, aflată în subordinea Consiliului Local
al Municipiului Bacău, are personalitate juridică și furnizează servicii medicale.
Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău asigură asistența medicală
completă de specialitate, preventive, curative și de recuperare a bonavilor internați
și ambulatori de pe teritoriul arondat. Acesta asigură condiții de investigații
medicale, tratament, cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor
nozocominale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății.
Primele clădiri ale spitalului au fost construite în anul 1900. Clădirea
actualului Ambulatoriu de specialitate a fost construită în anul 1958. Primul
pavilion modern al spitalului a fost construit în anul 1972 cu un număr de 80 de
paturi. Al doilea pavilion modern a fost construit în anul 1979 tot cu un număr de
80 de paturi.
În prezent, spitalul are 170 de paturi și deserveşte o populaţie de aproximativ 616
168 de locuitori.
Deşi la înfiinţarea sa, spitalul a fost gândit ca o unitate medicală
pacienţilor cu tuberculoză, practica demonstrează că, la ora actuală, adresabilitatea
pentru patologia pulmonară netuberculoasă reprezintă 2/3 din activitatea spitalului.
Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău are în structura sa:
- 2 secții de pneumologie,
- 1 compartiment de îngrijiri paliative,
- 1 compartiment de recuperare respiratorie,
- 3 laboratoare (laborator radiologie și imagistică medicală, laborator
de analize medicale și laborator de explorări funcționale),
- 1 farmacie cu circuit închis,
- 1 dispensar TBC,
- 1 cabinet de specialitate și
- 1 birou de management al calității serviciilor medicale.
Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău este condus de un manager numit
prin dispoziția Primarului Municipiului Bacău, urmare a promovării concursului
organizat de către Consiliul de Administrație al spitalului.
Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău este prevăzut cu un număr de 149
de posture în statul de funcții, din care 135 efectiv ocupate. Numărul personalului

2
existent se încadrează în normativul de personal stabilit prin ordinul misitrului
sănătății nr. 1224/2010.

Atribuțiile și misiunea spitalului

Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău este spital de specialitate cu 170 de


paturi de spitalizare continuă și 6 paturi de spitalizare de zi, având misiunea
asumată de a furniza servicii medicale în specialitățile pneumologie adulți,
pneumoftiziologie adulți, recuperare medicală respiratorie pentru populația din
municipiul Bacău, județul Bacău și județele limitrofe. Spitalul are o tradiție de
peste 50 de ani în furnizarea de servicii medicale pentru aparatul respirator în mod
integrat.
O prioritate este reprezentată de lupta împotriva tuberculozei pulmonare,
prin programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei.
Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău deservește ca și arie geografică
populația întregului județ, o populaţie de aproximativ 616 168 de locuitori,
caracterizatăă prin venituri relative mici, pe fondul unei slabe dezvoltări economice
a zonei, influențată de factorii de stres legați de condiții economice și dezvoltare
sub media națională. De asemenea, spitalul se mai confruntă cu problematica
tabagismului și alcoolismului cronic, lipsa de complianță1 a pacienților proveniți
din medii sociale precare, uneori lipsa asigurărilor de sănătate.
Misiunea Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău este de a presta un act
medical de calitate, într-un mediu sigur și confortabil, astfel încât pacienții să
beneficieze de cele mai bune îngrijiri.
Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău își propune să își consolideze
poziția de principal furnizor de servicii medicale de specialitățile
penumoftiziologie, pneumologie, recuperare medical respiratorie din județul Bacău
și din județele limitrofe, în acest sens urmărind realizarea următoarelor obiective:
- îmbunătățirea permanentă a calității actului medical prestat, înacord
cu standardele internaționale cele mai ridicate și în contextul specific
național și zonal;
1
Sub înțelesul de adeziune a bolnavului la mijloacele terapeutice necesare ameliorării stării sale de sănătate,
https://dexonline.ro/definitie/complianta

3
- implementarea de soluții corecte pentru asigurarea educației medicale
continue a personalului medical;
- asigurarea de condiții optime pentru desfășurarea unui act medical de
calitate, atât preventiv, cât și de diagnostic și tratament;
- profilaxia bolilor transmisibile (TBC) și netransmisibile prin
campanii de informare a populației cu privire la factorii de risc;
- diversificarea serviciilor medicale acordate populației deservite;
- menținerea certificării SMC ISO 9001:2008, SR EN ISO15189:2013
și a acreditării de către ANMCS.
Pentru atingerea obiectivelor propuse, Spitalul de Pneumoftiziologie
Bacău pornește de la următorul set de valori:
- orientarea către pacient prin identificarea nevoilor și așteptărilor
acestuia;
- legalitatea tuturor acțiunilor întreprinse;
- respectarea dreptului populației de a beneficia de servicii medicale;
- garantarea calității și a siguranței actului medical;
- accesul facil la serviciile medicale oferite;
- competența profesională a personalului și încurajarea dezvoltării
acesteia;
- trasparență decizională;
- accesul populației la informația cu caracter medical.
În vederea asigurării și îmbunătățirii calității serviciilor oferite și a
siguranței pacientului, în politica sa referitoare la calitate Spitalul de
Pneumoftiziologie Bacău a stabilit trei categorii de obiective. Acestea se referă pe
de o parte la pacienți și la nevoile acestora de servicii medicale, pe de altă parte la
angajați iar o ultimă categorie este cea privind îmbunătățirea continua a sistemului
de management.
1. Obiective cu privire la pacienți și la nevoile de servicii medicale:
- plasarea permanentă a pacientului în centrul atenției;
- obținerea satisfacției pacienților prin calitatea serviciilor oferite.
2. Obiective cu privire la angajați:
- creșterea calității actului medical prin pregătire profesională continua
a întregului personal;
- instruirea permanentă a personalului pentru asigurarea flexibilității și
mobilității acestuia;
- obținerea satisfacției angajaților prin calitatea serviciilor oferite;

4
- colaborare profesională între persoane și echipe medicale din
instituție și din alte unități sanitare cu care se pot încheia protocoale
de colaborare, colaborarea pentru asigurarea unei asistențe medicale
integrate inter și multi disciplinară;
- organizarea și îmbunătățirea comunicării între personalul medical și
pacient și aparținători;
- implicarea fiecărui angajat în scopul aplicării politicii în domeniul
calității prin initiative, performanțe, responsabilitate și colaborare
permanentă.
3. Obiective cu privire la îmbunătățirea continuă a activității de
management:
- dezvoltarea managementului instituției pe baze clinice;
- implementarea managementului riscurilor;
- asigurarea eficacității și eficienței actului medical prin autoevaluarea
și îmbunătățirea continua a protocoalelor de diagnostic și tratament și
a procedurilor privind organiarea acordării serviciilor de sănătate;
- creșterea gradului de utilizare a resurselor prin o mai bună planificare
a activității;
- obținerea satisfacției părților interesate prin calitatea serviciilor
oferite;
- conformarea cu cerințele legale în domeniul calității aplicabile
activității desfășurate.

5
Metode de îmbunătățire a calității

Sistemul de management al calității, reprezentând ansamblul de structuri


organizatorice, responsabilități, proceduri, procese și resurse, având ca scop ținerea
sub control a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău în domeniul calității,
reprezintă principala preocupare din punct de vedere managerial, în vederea
menținerii certificărilor SMC ISO 9001:2008, SR EN ISO15189:2013 și a
acreditării de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
(ANMCS).
Potrivit lui Joseph M. Juran managementul calității constă din trei
procese manageriale principale orientate pe calitate: planificarea calității, controlul
calității și îmbunătățirea calității.
Prin tehnica SWOT (Strengths / Weaknesses, Opportunities / Threats),
pentru o analiză a situaţiei generale actuale a Spitalului de Pneumoftiziologie
Bacău, se pot prezenta punctele forte şi oportunităţile pe care le poate exploata
spitalul, punctele slabe, dar şi eventualele ameninţări cu care s-ar putea confrunta.
Conducerea spitalului apreciază că managementul unui spital public ocupă un loc
aparte, întrucât presupune gestionarea unor activităţi complexe, cu un consum
mare de resurse, în aşa fel încât să conducă la servicii de sănătate de o calitate
înaltă. Aceste activităţi încep cu îngrijirile medicale acordate pacienţilor
(activitatea clinică), şi continuă cu servicii hoteliere (cazare şi hrană), gestionarea
eficientă a stocurilor (medicamente, materiale sanitare, reactivi de laborator, etc.)
şi a resurselor financiare extrem de limitate, dar şi strategii de îmbunătăţire a
calităţii actului medical (pregătire profesională, investiţii în aparatură medicală
performantă, standarde de management a calităţii). De aceea, managementul unui
spital se bazează în actul de conducere pe decizii luate pornind de la o bună
cunoaştere a factorilor interni şi externi, care ar putea influenţa activitatea
desfăşurată şi obiectivele strategice.
Puncte tari (Strenghts): Puncte slabe (Weaknesses):
- Sistemul de management al calității - Clădirea spitatului în special și
ISO 9001:2008 și SR EN ISO anexele acestuia necesită reabilitări
15189:2013; importante și imediate;
- Existența specialiștilor de - Insuficiența aparaturii medicale
pneumologie care abordează înreaga performante;
patologie respiratorie în mod integrat; - Logistica și aparatura medicală
- Tradiție de peste 50 de ani în învechită unele circuite funcționale

6
specialitățile peumologie și precare, clădire veche cu grad mare de
pneumoftiziologie; uzură;
- Pagină web si site modern, cee ace - Flux de lucru incorrect definit în
ajută la o bună percepție a cetățenilor sistemul informatic, care nu asigură
cu privire la serviciile prestate; trasabilitatea pacienților și resurselor
- Încrederea din partea autorității alocate;
publice locale; - Transparența/ deschiderea
- Personal de specialitate medici și cătrecetățeni trebuie îmbunătățite. Este
mediu sanitar foarte bine pregătiți necesară o comunicare mai bună prin
profesional; communicate de presă sau interviuri.
- Sistem informatic integrat de Acestea aduc un plus de imagine
transmitere și procesare a datelor spitalului;
medicale ; - Lipsa continuității activității în
- Spital de specialitate unic în județ; laboratorul de radiologie și imagistică
- Laborator de analize medicale cu medicală;
compartiment BK unic în județ și - Condiții hoteliere precare;
laborator de radiologie și tehnică - Lipsa unui sistem informatic integrat
imagistică medical dotat cu aparatură cu contabilitatea, RUNOS2-ul, magazia
acreditată ISO 9001; de materiale sanitare, investiții.
- Compartiment cameră de gardă de
primire a urgențelor cu linie
permanentă de gardă;
- Serviciu de bronhologie cu
experiență;
- Situație financiară bună, lipsa
datoriilor;
- Accesibilitate ridicată.
Oportunități: Amenințări:
- Spitalul se află în subordinea Necesitatea alinierii la standarde
Consiliului Local al municipiului europene în condițiile unor resurse
reședință de județ; insuficiente;
- Aderarea la UE impune adoptarea - Creșterea numărului de bolnavi fără
unor suport social și neintegrați
standarde si recomandări care au ca socioprofesional (fără casă,
finalitate creșterea eficienței și calității; aparținători, fără venit, fără acte de
- Statutul de membru UE deschide noi identitate, fără educație, fără profesie,
posibilități de finanțare pe proiecte din fără loc de muncă, fără dovadă de
fonduri europene; asigurați) și care vin pentru internare;

2
Compartimentul de resurse umane, normare, organizare, salarizare

7
- Proiectarea unui sistem de Scăderea gradului de pregătire
management performant axat pe profesională al candidaților care se
managementul prin obiective, bugete, prezintă la concursurile pe posturile
centre de cost; pentru ocupare cu personal sanitar
- Atragerea unor surse externe de mediu și auxiliar;
finanțare (firme private, oameni de - Libera circulație a persoanelor si
afaceri). facilitățile create după aderarea
României la Uniunea Europeană pentru
ocuparea de locuri de muncă induc
riscul migrării personalului de
specialitate, mai ales a celui înalt
calificat și performant;
- Îmbătrânirea populației și migrarea
forței de muncă tinere.

Problemele critice identificate pe baza analizei de mai sus pot fi


ierarhizate astfel:
- Insuficiența aparaturii medicale performante;
- Infrastructura veche, uzată fizic și moral;
- Costuri mari cu investigațiile clinic și paraclinice effectuate
pacienților internați în alte unități sanitare;
- Număr limitat de consultații la cerere în ambulator, generat de
veniturile proprii mici;
- Procent mare de chetuieli de personal în totalul cheltuielilor;
- Clasificarea spitalului pe grade de competență în categoria „V”;
- Condiții hoteliere precare în unele secții;
- Lipsa unui tablou de bord managerial.
Problemele enumerate mai sus au fost introduse într-o diagramă de
prioritizare. Notarea s-a făcut în funcție de timpul estimat pentru activitățile
necesare diminuării sau eliminării problemei precum și costurile implicite. S-au
stabilit astfel, trei probleme prioritare:
1. Insuficiența aparaturii medicale performante. Această problem critică
are ca efect limitarea gradului de adresabilitate a serviciilor medicale către
diversele categorii de pacienți (din punct de vedere al patologiilor manifeste).
Astfel, în anumite cazuri, pacienții se orientează în vederea achiziționării de
servicii medicale spre alte spitale care dețin mijloace de investigare mai rapide,
mai performante și cu costuri mai mici. Totodată, deținerea unor categorii de

8
aparate aflate aproape la limita amortizării, provoacă, în aceste cazuri punctuale,
creșterea costurilor de întreținere și reparații.
2. Infrastructura veche, uzată fizic și moral. Această problemă critică
generează pierderi de întreținere și cu plata disproporționată a utilităților față de
necesarul de consum real. De asemenea, condițiile hoteliere precare duc la
scăderea gradului de adresabilitate către pacienți, fapt care generează în mod
curent un nivel mai scăzut al veniturilor decât potențialul real.
3. Procentul mare de cheltuieli de personal în totaul cheltuielilor.
Datorită specificului spitalului, respective de pneumoftiziologie, personalului
angajat i se acordă un spor de periculozitate cuprins între 50-85%, fapt care face ca
procentul cheltuielilor de personal din sumele contractate cu casa de asigurări de
sănătate să fie de peste 80% în detrimental altor categorii de cheltuieli necesare
funcționării spitalului.
La nivel de societate a secolului 21 europeană și intenațională, si în
special în urma adoptării tot mai frecvente si în tot mai multe domenii a metodelor
si conceptelor centrate pe beneficiar/pacient (dupa caz), se manifestă preponderent
tendința de a implica societatea, de a delega, de a aduce totul mai aproape de cei în
cauză, de a servi /forma/implica/trata/remedia într-un mod cât mai natural si
familiar.
Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău nu are cum să evite, aceste
provocari ale mediului socio-uman și economic, mai ales în contextual pandemiei
de COVID-19, care dus la o creștere a numărului de nevoi ale persoanelor cu
probleme de sănătate pulmonară și implicit a avut un impact major asupra
activității spitalului.

Metode de soluționare a principalelor probleme identificate.


Din punctul de vedere al îmbunătățirii calității , implementarea
obiectivelor are rolul de a asigura spitalului notorietate, iar din punct de vedere al
problemelor prioritare, adecvarea serviciilor, ridicarea standardelor serviciilor și
îmbunătățirea performanței spitalului prin acordarea de servicii medicale de
calitate, cu promptitudine, în climat de siguranță, încredere și flexibilitate.
În realizarea dezideratului de îmbunătățire a calității la Spitatul de
Pneumoftiziologie Bacău, se pot trasa o serie de obiective:
- creșterea calității serviciilor medicale;
- diversificarea gamei de servicii medicale printr-o modernizare
permanentă a aparaturii medicale;
- creșterea gradului de satisfacție a pacienților;

9
- creșterea gradului de confort hotelier;
- plasarea permanentă a pacientului în centrul atenției;
- dezvoltarea managementului spitalului pe baze clinic;
- implementarea managementului riscurilor;
- creșterea calității actului medical prin pregătire profesională continuă;
- organizarea și îmbunătățirea comunicării între personalul medical și
pacient și aparținători;
- colaborare profesională între persoane și echipe medicale din instituție și
din alte unități sanitare cu care există încheiate protocoale de colaborare,
continuarea acestei colaborări pentru asigurarea unei aistențe medicale
integrate inter și multi disciplinară;
- asigurarea eficacității și eficienței actului medical prin autoevaluarea și
îmbunătățirea continua a protocoalelor de diagnostic și tratament și a
procedurilor privind organiarea acordării serviciilor de sănătate;
- creșterea gradului de utilizare a resurselor prin o mai bună planificare a
activității;
- instruirea permanentă a personalului pentru asigurarea flexibilității și
mobilității acestuia;
- obținerea satisfacției din partea pacienților, a angajaților și a tuturor
părților interesate prin calitatea serviciilor oferite;
- conformarea cu cerințele legale în domeniul calității aplicabile activității
desfășurate;
- implicarea permanentă din partea fiecărui angajat în scopul aplicării
politicii în domeniul calității prin inițiative, performanțe, responsabilitate
și colaborare.

Calitatea serviciilor medicale este un principiu din ce în ce mai important


în domeniul sănătății, deoarece concomitant cu progresele tehnoșogice și
terapeutice, crește gradul de informare a pacienților. Calitatea serviciilor medicale
are numeroase dimensiuni, dintre care cele mai importante sunt reprezentate de
eficacitate, eficiență, contionuitatea îngrijirilor, siguranța pacientului, competența
echipei medicale, satisfacția pacientului, dar și a personalului medical.

10
Bibliografie:

https://www.pneumobacau.ro/
https://anmcs.gov.ro/
https://ro.wikipedia.org/
https://standardizare.wordpress.com/2008/12/04/a-aparut-sr-en-iso-90012008-
sisteme-de-management-al-calitatii-cerinte/

11

S-ar putea să vă placă și