Sunteți pe pagina 1din 2

I. II. III.

MINISTERUL JUSTIŢIEI Formular nr. 1


OFICIUL NAȚIONAL AL CERERE
REGISTRULUI
COMERȚULUI ......................................
de verificare disponibilitate și (Număr intrare)
OFICIUL REGISTRULUI
COMERŢULUI DE PE rezervare denumire firmă ......................................
LÂNGĂ TRIBUNALUL (Dată intrare)

.....................
Rezervarea firmei are caracter administrativ și prealabil, asupra legalității firmei urmând a se pronunța
registratorul de registrul comerțului, cu ocazia soluționării cererii de înregistrare în registrul comerțului.
Denumirea rezervată nu este constitutivă de drepturi în sensul Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile
geografice, republicată.

IV. Subsemnatul(a)(1)
Nume............................................................. Prenume ......................................................................................................,
CNP/NIF ..............................................., domiciliat(ă) în localitatea ..................................................................................,
str............................................................................................, nr..................., bloc ......................., scara ........, etaj ..........,
ap. ............, județ/sector .............................................................................., țara .........................................................…..,
cetățenia ..............................................., născut(ă) în localitatea .........................................................................................,
sector/județ .........................................................., țara ……............................................, la data de ..........................., act
identitate ................................, seria ............, nr. ...................., emis(ă) de ..................................................... ......, la data
.........................................., valabil până la data .............................., în calitate de ..........................................................,
prin…….........…………………….…………..., conform ....................................…....………………....………, după caz,
reprezentant al firmei(2):......................................................................................................................................., număr de
înregistrare ........................................................., CUI ..............................................., EUID.................................................

V.
Nr. Denumiri propuse în ordinea preferințelor solicitantului
Validare ORCT
crt.

1.

2.

3.

(nume, prenume, semnătură)

VI. Persoana pentru comunicare:


Nume................................................................ Prenume........................................................................................................
adresa: localitatea..............................................................., str..............................................................................................,
nr...................., bloc..........., scara................., etaj......., ap....................., județ/sector................................................, cod
poștal.........................., telefon......................................, e-mail ..........................................................................................

Solicit:  comunicarea(3) documentelor care atestă efectuarea înregistrării în registrul comerțului într-o singură
modalitate: poștă curier mijloace electronice sediul O.R.C.T……………...........

VII. OPIS DE DOCUMENTE DEPUSE


Nr. Nr.
Denumirea actului Nr. și data actului / Emitent
crt. file
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Total file:

Pag. 1 / 2
VIII. Prelucrarea(4) datelor cu caracter personal
Am fost informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în scopul soluționării prezentei cereri.

……………..……. …………………………..
(Data) (Semnătura)

IX. Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declarațiile inexacte, precum şi săvârșirea de
acte de concurență neloială sunt pedepsite conform legii.

............................................ .....................................
(Data) (Semnătura)

Datele cu caracter personal cuprinse în prezenta cerere și în actele doveditoare sunt supuse prelucrării, în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016
și de Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul
comerțului.

Notă:
(1) Reprezentantul legal al persoanei juridice sau împuternicitul acestuia cu procură specială sau generală autentică sau avocatul, în
baza unei împuterniciri avocațiale, ori oricare asociat, acționar sau membru.
(2) Se completează când în cadrul noului profesionist, fondator este un alt profesionist, iar cererea de rezervare denumire se depune
prin reprezentantul/împuternicitul acesteia
(3) Se va bifa o singură opțiune.
(4) Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), publicat în Jurnalul Oficial
nr. 119L/04.05.2016, prin "prelucrare" se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter
personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea,
înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin
transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau
distrugerea. Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal se consultă pe pagina de internet www.onrc.ro la
Secțiunea „Date cu caracter personal”.

Pag. 2 / 2

S-ar putea să vă placă și