Sunteți pe pagina 1din 11

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ LIMBA ȘI LITERATUR

AN ȘCOLAR: 2022-2023
Clasa: a IX-a
Curriculum aplicat: 3 ore trunchi comun + o oră curriculum diferențiat
Resursă: auxiliarul „Cititul ne face mai buni: Clasa a IX-a: Limba și literatura română: Noțiuni, aplicații, repere tematice” de Ion Bogdan Lefter (coord.), Dumitrița Stoica, Dan Gulea și Dr

Unitatea de învățământ: Profesor:

MODULUL 1 5 SEPTEMBRIE – 21 OCTOMBRIE (7 SĂPTĂMÂNI)


UNITATEA DE COMPETENȚE CONȚI NR. SĂPTĂ OBSERVAȚ
ÎNVĂȚARE SPECIFICE NUTURI DE MÂNA II
ORE
Introducere 1.1 utilizarea adecvată a 1. Prezentarea programei, a metodelor de lucru, recomandări de 1 I
lectură
achizițiilor lingvistice în 2. Recapitularea cunoștințelor de teorie literară dobândite în 1
receptar- clasele V-VIII
ea diverselor texte 3. Recapitularea cunoștințelor de vocabular dobândite în clasele 1
V-VIII
4. Test predictiv 1
Adolescența 1.2 identificarea elementelor LITERATURĂ II
specifice din structura unor Mircea Eliade, Romanul adolescentului miop
tipuri textuale studiate 5.Familiarizare cu lumea textului 1
(exerciții de la rubrica „Înainte de text”, lectură,
probleme de vocabular și de înțelegere primară a textului)
6. Teme și motive literare 1
7.Personajul principal 1
8. Ficțiune și realitate 1
Adolescența 2.2 identificarea temei 9.Dezbatere – Adolescența realitate și literatură (ex. 11, p. 18) 1 III Pentru dezbatere
textelor propuse pentru 10. Prezentare de carte 1 e utilă lectura
studiu (ex. 9, p. 21) LITERATURĂ prealabilă a sintezei
Traian T. Coșovei, Sunt și eu un june „Adolescența în
11. Familiarizare cu lumea textului 1 literatură”.
(exerciții de la rubrica „Înainte de text”, lectură,
probleme de vocabular și de înțelegere primară a textului)
12. Textul liric 1
MODULUL 1 5 SEPTEMBRIE – 21 OCTOMBRIE(7 SĂPTĂMÂNI)
UNITATEA DE COMPETENȚE CONȚINU NR. DE SĂPTĂM OBSERVAȚII
ÎNVĂȚARE SPECIFICE TURI ORE ÂNA
Adolescența 1.1 utilizarea adecvată a 13. Tema adolescenței 1 IV
achizițiilor lingvistice în 14. Elemente lexico-gramaticale ale expresivității lirice 1
receptarea diverselor texte (câmp lexico-semantic, forme pronominale, forme verbale)
15. Jurnalul de lectură – informații, sugestii (temă p. 26) 1
16. Test (teme și motive literare, ficțiune și realitate, epic și 1
liric)
Adolescența 1.3 exprimarea orală sau în LITERATURĂ V
scris a propriilor reacții și Mihail Sebastian, Jocul de-a vacanța
opinii privind textele 17. Familiarizare cu lumea textului (exerciții de la rubrica 1
receptate „Înainte de text”, lectură, probleme de vocabular și de
2.4 analizarea componentelor înțelegere primară a textului) 1
struc- turale şi expresive ale 1
18. Aspecte ale textului dramatic
textelor literare studiate şi
discutarea rolului acestora 19. Personajul textului dramatic 1
în tratarea temelor 20.Tema adolescenței
2.6 aplicarea conceptelor de
specialitate în analiza și
discutarea textelor literare
studiate

Adolescența 1.2 identificarea 21. Texte auxiliare (Marin Preda, Turgheniev) 1 VI Ora destinată textelor
elementelor speci- fice din Ari Folman, David Polonski, Jurnalul Annei Frank auxiliare ar putea fi
structura unor tipuri 22.Familiarizare cu lumea textului 1 orientată către
textuale studiate plăcerea cititului și a
1.3 exprimarea orală sau (exerciții de la rubrica „Înainte de text”, lectură, probleme discuțiilor libere
în scris a propriilor reacții de vocabular și de înțelegere primară a textului și a (neorganizate, fără
imaginii) 1
și opinii privind textele un scop anume).
receptate 23.Textul multimodal. Romanul grafic 1
2.5 compararea trăsăturilor 24.Jurnalul ca mărturie a unei experiențe dramatice
definitorii ale comunicării
în
texte ficționale şi
nonficţionale
Adolescența 1.4 redactarea unor texte LIMBĂ ȘI COMUNICARE VII Analiza evaluării
diverse 25.Dialogul 1 finale se poate face în
1.5 utilizarea corectă şi 1 prima oră a celui de-
26.Monologul
adecvată a formelor 1 al doilea modul, după
27. Comunicare verbală, paraverbală, nonverbală vacanță.
exprimării orale 28.Evaluare finală (unitatea1/modulul 1) 1
şi scrise în diverse situaţii de
comunicare
MODULUL 2 31 OCTOMBRIE – 22 DECEMBRIE (8 SĂPTĂMÂNI)
UNITATEA DE COMPETENȚE CONȚINU NR. DE SĂPTĂM OBSERVAȚII
ÎNVĂȚARE SPECIFICE TURI ORE ÂNA
Școala 2.2identificarea temei LITERATURĂ I
textelor propuse Ion Creangă, Amintiri din copilărie
pentru studiu 1. Familiarizare cu lumea textului (exerciții de la 1
2.3compararea ideilor şi rubrica „Înainte de text”, lectură, probleme de vocabular și
atitudinilor diferite în de înțelegere primară a textului) 1
dezvoltarea aceleiaşi teme 2.Aspecte ale textului epic 1
literare
2.4analizarea 3.Personajul textului epic 1
componentelor 4. Personajele din textul lui Creangă
structurale şi expresive
ale textelor literare
studiate şi discutarea
rolului acestora în
tratarea temelor
Școala 1.4 redactarea unor texte 5.Umor și ironie 1 II
diverse 6. Tema școlii 1
2.6 aplicarea conceptelor de Natsume Sōseki, În recreație
specialitate în analiza şi 7.Familiarizare cu lumea textului (exerciții de la rubrica 1
discutarea textelor literare „Înainte de text”, lectură, probleme de vocabular și de
studiate înțelegere primară a textului) 1
8. Rezumatul unui fragment
Școala 1.3 exprimarea orală sau în 9. Subiectul operei ficționale 1 III
scris a propriilor reacţii şi 10. Personajul principal 1
opinii privind textele 11. Tema școlii 1
receptate
12. Dezbatere: rolul școlii în formarea morală a elevilor 1
Școala 2.4 analizarea componentelor 13. Texte auxiliare (Stefan Zweig, Marin Ioniță) 1 IV
structurale şi expresive ale 14. Dezbatere: școala ideală 1
textelor literare studiate şi 15. Test (caracteristici ale textului epic, tema școlii) 1
discutarea rolului acestora LITERATURA ȘI ALTE ARTE – LITERATURĂ ȘI
în tratarea temelor CINEMATOGRAFIE
2.6 aplicarea conceptelor de Robert Wise, Sunetul muzicii
specialitate în analiza şi
discutarea textelor literare 16. Vizionarea filmului (I) 1
studiate

Școala 2.7 compararea limbajului 17. Vizionarea filmului (II) 1 V


cinematografic cu acela al 18. Limbajul cinematografic 1
textului scris 19. Mesajul filmului 1
Radu Jude, Lampa cu căciulă
20. Literatură și cinematografie 1
MODULUL 2 31 OCTOMBRIE – 22 DECEMBRIE (8 SĂPTĂMÂNI)
UNITATEA DE COMPETENȚE CONȚINU NR. DE SĂPTĂM OBSERVAȚII
ÎNVĂȚARE SPECIFICE TURI ORE ÂNA
Școala 3.1 identificarea LIMBĂ ȘI COMUNICARE VI
structurilor Andrei Cornea, Școala
argumentative într-un 21. Familiarizare cu lumea textului (exerciții de la rubrica 1
text dat „Înainte de text”, lectură, probleme de vocabular și de
3.2identificarea elementelor înțelegere primară a textului) 1
dintr-un text care 22.Școala antică și școala modernă 1
confirmă sau infirmă o 23.Textul argumentativ
opinie privitoare la textul 1
respectiv 24.Redactarea unui text argumentativ
3.3argumentarea unui
punct de vedere privind
textele studiate
Școala 1.5 utilizarea corectă şi 25.Analiza redactării 1 VII
adecvată a formelor Aspecte de fonetică, ortografie și punctuație
exprimării orale 26.Norma literară 1
şi scrise în diverse situaţii de 1
comunicare 27. Aspecte de fonetică
28.Aspecte de ortografie (I) 1
Școala 1.4 redactarea unor texte 29.Aspecte de ortografie (II) 1 VIII
diverse 30.Aspecte de punctuație 1
1.5 utilizarea corectă şi 31. Evaluare finală (unitatea 2/modulul 2) 1
adecvată a formelor 32.Analiza rezultatelor la evaluare 1
exprimării orale
şi scrise în diverse situaţii de
comunicare
MODULUL 3 9 IANUARIE – 17 FEBRUARIE (6 SĂPTĂMÂNI)
UNITATEA DE COMPETENȚE CONȚINU NR. DE SĂPTĂM OBSERVAȚII
ÎNVĂȚARE SPECIFICE TURI ORE ÂNA
Iubirea 2.3 compararea ideilor şi LITERATURĂ I Cum noua structură
atitudinilor diferite în Mihai Eminescu, Atât de fragedă... a anului școlar e
dezvoltarea aceleiaşi teme 1. Familiarizare cu lumea textului (exerciții de la 1 flexibilă, am ales
literare rubrica „Înainte de text”, lectură, probleme de vocabular varianta cea mai
2.4 analizarea componentelor și de înțelegere primară a textului) 1 echilibrată în ceea
structurale şi expresive ale ce privește numărul
2.Figuri de stil 1
textelor literare studiate şi de ore alocat unui
discutarea rolului acestora 3.Simbol și alegorie 1 modul. În situația în
în tratarea temelor 4. Tema iubirii care modulele
2.6 aplicarea conceptelor de se organizează altfel,
specialitate în analiza şi pla- nificarea se poate
discutarea textelor literare restruc- tura mai ușor
studiate prin situarea diferită a
problemelor de limbă
și comunicare sau care
vizează literatura
nonficțională.
MODULUL 3 9 IANUARIE – 17 FEBRUARIE (6 SĂPTĂMÂNI)
UNITATEA DE COMPETENȚE CONȚINU NR. DE SĂPTĂM OBSERVAȚII
ÎNVĂȚARE SPECIFICE TURI ORE ÂNA
Iubirea 2.4 analizarea componentelor G. Călinescu, Enigma Otiliei II
structurale şi expresive ale 5.Familiarizare cu lumea textului (exerciții de la rubrica 1
textelor literare studiate şi „Înainte de text”, lectură, probleme de vocabular și de
discutarea rolului acestora înțelegere primară a textului) 1
în tratarea temelor 6.Spațiul și timpului narațiunii 1
2.6 aplicarea conceptelor de 7.Text argumentativ pe tema kitsch-
specialitate în analiza şi ului (lectura unor texte realizate de
discutarea textelor literare 1
elevi, discuții)
studiate
8. Textul epic. Construcția personajului

Iubirea 2.5 compararea trăsăturilor 9.Personajul feminin 1 III


definitorii ale comunicării 10. Tema iubirii 1
în texte ficţionale şi 11. Text auxiliar (William Shakespeare) 1
nonficţionale
2.6 aplicarea conceptelor de Dulcea mea Doamnă / Eminul meu iubit.
specialitate în analiza şi Corespondență inedită Mihai Eminescu –
discutarea textelor literare Veronica Micle 1
studiate 12. Familiarizare cu lumea textului (exerciții de la rubrica
„Înainte de text”, lectură, probleme de vocabular și de
înțelegere primară a textului)
Iubirea 1.2 identificarea elementelor 13. Textul epistolar 1 IV
specifice din structura José Ortega y Gasset, Iubirea curtenească
unor tipuri textuale 14. Familiarizare cu lumea textului (exerciții de la rubrica 1
studiate „Înainte de text”, lectură, probleme de vocabular și de
3.1 identificarea structurilor înțelegere primară a textului) 1
argumentative într-un text
15. Eseul 1
dat
16. Tema iubirii
Iubirea 1.1 utilizarea adecvată a LIMBĂ ȘI COMUNICARE V
achiziţiilor lingvistice în 17. Situația de comunicare 1
receptarea diverselor texte 1
18. Dezbatere: comunicarea pe rețelele sociale
1.3 exprimarea orală sau în 1
scris a propriilor reacţii şi 19. Funcțiile limbajului – modelul Roman Jakobson
opinii privind textele 20.Funcțiile limbajului – exerciții 1
receptate
Iubirea 1.3 exprimarea orală sau în ASPECTE MORFOSINTACTICE VI
scris a propriilor reacţii şi 21. Norma literară 1
opinii privind textele 22.Aspecte morfosintactice – exerciții 1
receptate 1
1.5 utilizarea corectă şi 23.Evaluare finală (unitatea 3/modulul 3)
adecvată a formelor 24.Analiza rezultatelor la evaluare 1
exprimării orale
şi scrise în diverse situaţii de
comunicare
MODULUL 4 27 FEBRUARIE – 6 APRILIE (6 SĂPTĂMÂNI)
UNITATEA DE COMPETENȚE CONȚINU NR. DE SĂPTĂM OBSERVAȚII
ÎNVĂȚARE SPECIFICE TURI ORE ÂNA
Lumi fantastice 1.4 redactarea unor texte LITERATURĂ I
diverse I. L. Caragiale, La hanul lui Mânjoală
2.4 analizarea componentelor 1. Familiarizare cu lumea textului (exerciții de la 1
structurale şi expresive ale rubrica „Înainte de text”, lectură, probleme de vocabular
textelor literare studiate şi și de înțelegere primară a textului) 1
discutarea rolului acestora 2. Acțiunea-rezumat 1
în tratarea temelor 3. Fantasticul 1
2.6 aplicarea conceptelor de 4. Semnificația întâmplării
specialitate în analiza şi
discutarea textelor literare
studiate

Lumi fantastice 2.4 analizarea componentelor 5.Perspectiva narativă 1 II


structurale şi expresive ale Mircea Nedelciu, Primul exil la cronoscop
textelor literare studiate şi 6.Familiarizare cu lumea textului (exerciții de la rubrica 1
discutarea rolului acestora „Înainte de text”, lectură, probleme de vocabular și de
în tratarea temelor înțelegere primară a textului) 1
2.6 aplicarea conceptelor de 7.Literatura S.F.
specialitate în analiza şi 1
discutarea textelor literare 8. Metaliteratură, intertextualitate
studiate

Lumi fantastice 2.4 analizarea componentelor 9.Mesajul povestirii 1 III


structurale şi expresive ale Leonid Dimov, Într-un orășel de munte
textelor literare studiate şi 10. Familiarizare cu lumea textului (exerciții de la rubrica 1
discutarea rolului acestora „Înainte de text”, lectură, probleme de vocabular și de
în tratarea temelor înțelegere primară a textului) 1
2.6 aplicarea conceptelor de 11. Poezie și vis
specialitate în analiza şi 1
discutarea textelor literare 12. Viziunea despre lume în literatură
studiate

Lumi fantastice 2.3 compararea ideilor şi 13. Lumi fantastice – motive comune/motive diferite în 1 IV
atitudinilor diferite în textele studiate 1
dezvoltarea aceleiaşi teme
literare 14. Text auxiliar (Mircea Cărtărescu) 1
15. Test (fantasticul în literatură,
perspectiva narativă, viziunea despre 1
lume)
16. Analiza rezultatelor
MODULUL 4 27 FEBRUARIE – 6 APRILIE (6 SĂPTĂMÂNI)
UNITATEA DE COMPETENȚE CONȚINU NR. DE SĂPTĂM OBSERVAȚII
ÎNVĂȚARE SPECIFICE TURI ORE ÂNA
Lumi fantastice 1.3 exprimarea orală sau în LIMBĂ ȘI COMUNICARE V
scris a propriilor reacţii şi Mircea Opriță, Enciclopedia anticipației românești
opinii privind textele 17. Familiarizare cu lumea textului (exerciții de la rubrica 1
receptate „Înainte de text”, lectură, probleme de vocabular și de
1.5 utilizarea corectă şi înțelegere primară a textului) 1
adecvată a formelor
18. Literatura de consum 1
exprimării orale
şi scrise în diverse situaţii de 19. Textul științific
comunicare Vechi și nou (arhaisme, regionalisme, neologisme, cyberlimbaj) 1
20.Arhaisme și regionalisme

Lumi fantastice 1.3 exprimarea orală sau în 21. Neologisme 1 VI


scris a propriilor reacţii şi 22.Cyberlimbaj 1
opinii privind textele 23.Evaluare finală (unitatea 4/modulul 4) 1
receptate
1.5 utilizarea corectă şi 24.Analiza rezultatelor la evaluare 1
adecvată a formelor
exprimării orale
şi scrise în diverse situaţii de
comunicare
MODULUL 5 19 APRILIE – 16 IUNIE (8 SĂPTĂMÂNI ȘI TREI ZILE)
UNITATEA DE COMPETENȚE CONȚINU NR. DE SĂPTĂM OBSERVAȚII
ÎNVĂȚARE SPECIFICE TURI ORE ÂNA
Confruntări 2.4 analizarea componentelor LITERATURĂ I Sunt efectiv șase
etice și civice structurale şi expresive ale Ioan Slavici, Mara săptămâni de studiu,
textelor literare studiate şi 1. Familiarizare cu lumea textului (exerciții de la 1 deoarece în două
discutarea rolului acestora rubrica „Înainte de text”, lectură, probleme de vocabular dintre cele opt se
în tratarea temelor și de înțelegere primară a textului) 1 desfășoară
2.6 aplicarea conceptelor de 2.Autor, narator „Școala altfel” și
specialitate în analiza şi 1
3.Ficțiune și realitate „Săptămâna verde”.
discutarea textelor literare 1 În plus, sunt trei zile
studiate 4. Conflicte de sărbători legale.

Confruntări 2.3 compararea ideilor şi 5. Personaje 1 II


etice și civice atitudinilor diferite în 6.Lumea romanului – viziunea 1
dezvoltarea aceleiaşi teme asupra temei Ana Blandiana, Totul
literare 7.Familiarizare cu lumea textului (exerciții de la rubrica 1
„Înainte de text”, lectură, probleme de vocabular și de
înțelegere primară a textului)
8. Ficțiune și realitate (experiența dictaturii) 1
MODULUL 5 19 APRILIE – 16 IUNIE (8 SĂPTĂMÂNI ȘI TREI ZILE)
UNITATEA DE COMPETENȚE CONȚINU NR. DE SĂPTĂM OBSERVAȚII
ÎNVĂȚARE SPECIFICE TURI ORE ÂNA
Confruntări 2.4 analizarea componentelor 9. Textul descriptiv 1 III
etice și civice structurale şi expresive ale 10. Dezbatere: patriotism și spirit critic 1
textelor literare studiate şi 11. Text auxiliar (Dan Sociu) 1
discutarea rolului acestora
în tratarea temelor 12. Text auxiliar (Elena Vlădăreanu) 1
2.6 aplicarea conceptelor de
specialitate în analiza şi
discutarea textelor literare
studiate

Confruntări 2.2 identificarea temei textelor 13. Test (instanțele comunicării narative, 1 IV
etice și civice propuse pentru studiu tema confruntărilor etice și civice, tipare textuale)
2.3 compararea ideilor şi 14. Analiza rezultatelor 1
atitudinilor diferite în
dezvoltarea aceleiaşi teme Anița Nandriș-Cudla, 20 de ani în Siberia. Amintiri din viață
15. Familiarizare cu lumea textului (exerciții de la rubrica 1
literare
„Înainte de text”, lectură, probleme de vocabular și de
înțelegere primară a textului) 1
16. Textul memorialistic
Confruntări 1.2 identificarea elementelor LIMBĂ ȘI COMUNICARE V
etice și civice specifice din structura 17. Textul jurnalistic 1
unor tipuri textuale 1
18. Fenomenul știrilor false
studiate 1
1.5 utilizarea corectă şi 19. Categorii semantice
adecvată a formelor 20.Pleonasmul 1
exprimării orale
şi scrise în diverse situaţii de
comunicare
3.1 identificarea structurilor
argumentative într-un text
dat
Confruntări 1.3 exprimarea orală sau în 21. Texte auxiliare, comentate din perspectiva unor 1 VI
etice și civice scris a propriilor reacţii şi noțiuni studiate (motiv, viziune) – Cristian Popescu
opinii privind textele (unitatea 2) 1
receptate 22.Texte auxiliare, comentate din perspectiva unor
2.6 aplicarea conceptelor de noțiuni studiate (perspectiva narativă) – Daniel 1
specialitate în analiza şi Defoe (unitatea 4)
discutarea textelor literare 23.Evaluare finală (unitatea 5/modulul 5) 1
studiate 24.Analiza rezultatelor la evaluare

S-ar putea să vă placă și