Sunteți pe pagina 1din 10

Unitatea: Liceul ”Timotei Cipariu” Dumbrăveni

Structura: Grădinița cu P.P. Nr.2 Dumbrăveni


An Școlar 2022 - 2023

AVIZAT, AVIZAT ÎN C.A. ……….

INSPECTOR ŞCOLAR

PROF. DR. TUREAN MARIA

OPȚIONAL
(EDUCAȚIE SANITARĂ)

“SĂNĂTATEA – BUNUL
CEL MAI DE PREȚ”
NOTĂ DE PREZENTARE

Menţinerea şi întărirea sănătăţii, în condiţiile prezente de poluare şi stres ale


lumii întregi, constituie factorul de bază pentru ca omul să poată participa
eficient şi activ la viaţa socială.

Cuvântul ,,sănătate”, care evocă o stare atât de preţioasă fiecăruia, apare frecvent
în vorbirea curentă, nelipsind aproape niciodată cu ocazia urărilor de bine.

Dictonul „mens sana in corpore sano” sintetizează o adevărată filozofie a


educaţiei pentru sănătatea fizică, morală şi spirituală. Cu această educaţie au fost
şi rămân deopotrivă datoare familia şi grădiniţa.

Deprinderile igienico-sanitare ale celor mici poartă amprenta tipului de educaţie


primit în familie. Copiii reprezintă continuitatea unei culturi, a unui sistem de
valori morale.

A învăţa copilul, de la cea mai fragedă vârstă să fie îngrijit, să respecte regulile
de igienă personală, să se obişnuiască cu un regim raţional de alimentaţie,
înseamnă a pune bazele trainice formării comportamentului igienic. Lipsa
deprinderilor igienice creează dificultăţi în respectarea regimului din grădiniţă,
îngreunează activitatea educatoarei, diminuează calitatea procesului de
învăţământ.

Am considerat utilă conceperea acestui opţional, prin care am urmărit ca


noţiunile teoretice să se transpună în reguli şi norme comportamentale pentru
copii.

Prin alegerea acestui opțional ne-am propus să ajutăm copiii să înțeleagă


factorii care le afectează starea de sănătate, să le formăm copiilor și să le
dezvoltăm priceperile de a utiliza cunoștințele despre sănătate.

În atingerea scopului educației pentru sănătate am utilizat pe langă multe alte


mijloace de realizare și jocul de mișcare. Prin natura lui, acest gen de joc
constituie un puternic factor favorizant al dezvoltării fizice și neuropsihice a
copilului și este un bun prilej pentru transmiterea unor mesaje educative pe teme
de igienă, de sănătate.
Competențe generale:

1. Cunoașterea unor noțiuni elementare de anatomie și fiziologie.


2. Cunoașterea noțiunilor de igiena personală.
3. Formarea și dezvoltarea unor comportamente de dezvoltare a sănătății
personale și a mediului.

Competențe specifice:

 Formarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de sănătatea sa şi a


celor din jur;
 Formarea capacităţii de a utiliza cunoştinţele însuşite în situaţii reale;
 Punerea în evidență nu atât a comportamentelor greșite ale copilului,
pentru a nu-i crea complexe, cât mai ales a regulilor de igienă necesare
înlăturării comportamentelor greșite;
 Dezvoltarea spiritului de echipă, prin întrecerile organizate, mărindu-se
atractivitatea și implicit eficiența transmiterii mesajului educativ-sanitar;
 Consolidarea cunoștințelor copiilor cu privire la comportamentul igienic
necesar în profilaxia bolilor transmisibile;
 Dezvoltarea armonioasă a preşcolarului sub aspect psiho-fizic.

Exemple de comportament:

 Să denumească elementele care favorizează creşterea şi dezvoltarea


armonioasă a preşcolarului;
 Să aplice reguli de igienă personală şi colectivă;
 Să rezolve anumite situaţii utilizând cunoştinţele însuşite;
 Să redea în limbaj propriu cunoştinţele însuşite pe parcursul participării la
activităţile opţionalului;
 Să propună alte jocuri pentru realizarea educaţiei sanitare;
 Să manifeste interes pentru menţinerea sănătăţii proprii şi a celor din jurul
său;
 Să recunoască alimentele de bază, să le diferențieze, consumând toată
gama de alimente;
 Să persevereze şi să dorească să aplice reguli de igienă;
 Să-și formeze deprineri igienico-sanitare corecte.
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
ASOCIATE

1. NOŢIUNI ELEMENTARE DE ANATOMIE ȘI FIZIOLOGIE

NR. COMPETENŢE SPECIFICE EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE


CRT. ÎNVĂŢARE ASOCIATE

1. Enumerarea principalelor părți ale corpului Descrierea verbală, empirică,a


uman, utilizând termeni simpli de anatomie. principalelor părți ale organismului
uman.

2. Identificarea organelor de simț și rolul lor în Descrierea verbală a rolului organelor


activitatea umană. de simț – Jocuri senzoriale

2. IGIENA PERSONALA

NR. COMPETENŢE SPECIFICE EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE


CRT. ÎNVĂŢARE ASOCIATE

1. Cunoașterea noțiunilor de igienă personală: Descrierea verbală, empirică a stării de


igiena cavității bucale, a mâinilor/a sănătate și boală;
unghiilor, corpului, încălțămintei și
îmbrăcămintei, precum și bolile ce au drept Exerciții de identificare a persoanelor
cauză lipsa igienei - aceasta stând la baza sănătoase și persoanelor bolnave.
dezvoltării armonioase a corpului.

2. Dovedirea de interes pentru problematica Exerciții de exprimare a propriei păreri


sănătății. cu privire la importanța sănătății;

Joc de rol: ”De-a doctorul” –


identificarea și tratarea unei boli
cunoscute.
3. FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA UNOR COMPORTAMENTE DE
DEZVOLTARE A SĂNĂTĂȚII PERSONALE ȘI A MEDIULUI

NR. COMPETENŢE SPECIFICE EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE


CRT. ÎNVĂŢARE ASOCIATE

1. Ilustrarea verbală a unor reguli de: igiena Exercitii de dialog pe tema: Cum sa fiu
personală, igienă a muncii, de odihnă și sanatos !
recreere;

2. Cunoașterea și utilizarea alimentației Exerciții de folosire a alimentelor


sănătoase ; sanatoase;

Joc de rol – ”De-a medicul nutriționist”


( exerciții de îndrumare spre consumul
alimentelor sănătoase).

3. Perceperea conexiunii cauză- efect vizând Exerciții de exprimare a propriei păreri


factorii naturali ( apă, aer, soare) și asupra factorilor ce influentează starea
ambientali asupra individului și grupului. de sănătate;

Exerciții de completare a unor


propoziții lacunare despre sănătate.

Conținuturi:

- jocuri de mișcare
- convorbiri
- jocuri didactice
- lecturi după imagini
- activități practice
- memorizări
- desene
- vizite
Valori și atitudini:

 recunoașterea comportamentelor sănătoase și a comportamentelor de risc;


 cunoașterea simptomele unor stări de boală;
 aplicarea corectă a normelor igienico-sanitare;
 călirea organismul la factorii de mediu (apă, aer, soare);
 cunoașterea alimentelor de bază care ajută la menţinerea sănătăţii
corporale;
 identificarea rolului activităţii şi a odihnei în menţinerea sănătăţii;
 deosebirea prin comportament a atitudini favorabile ocrotirii mediului și
sănătăţii propriului organism;

Sugestii metodologice:

Metodele didactice folosite: conversaţia, explicaţia, demonstraţia,


problematizarea, exerciţiul, observaţia, brainstorming-ul, diagrama wenn.

Finalități și standarde de performanță:

Activitățile de învățare vor fi orientate spre a dezvolta copiilor următoarele


comportamente:

 Să aibă formate deprinderile de securitate personală;


 Să poată formula regulile igienice în legătură cu propriul corp, hrana,
hainele, etc.;
 Să păstreze curățenia și să respecte igiena personală şi a mediului;
 Să poată aduce argumente pentru necesitatea păstrării curăţeniei şi
respectării igienei;
 Să pună în practică cunoștințele și regulile însușite referitoare la sănătatea
și securitatea personală;
Competențe:

- alimentaţia sănătoasă;
- efectuarea zilnică a exerciţiilor fizice şi în aer liber;
- păstrarea igienei personale;
- păstrarea igienei mediului ambiant;
- deprinderi de hidratare corectă.

Resurse umane :

- educatoare;
- preșcolari;
- părinți;
- medicul pediatru;
- medicul stomatolog;

Resurse materiale :

- seturi de planşe;
- ilustraţii;
- fotografii;
- cărţi;
- halate albe, bonete;
- obiecte de igienă personală;
- obiecte de toaletă;
- fructe, plante medicinale;
- reclame publicitare a produselor de igienă pentru copii: pasta de dinţi,
săpunul, şamponul, detergentul.

Beneficiari :

- preșcolari ;
- părinți ;
- comunitatea.
Modalități de evaluare :

- observarea sistematica a comportamentului copiilor;


- probe orale;
- probe practice;
- probe scrise;
- portofoliul;
- autoevaluare.

Bibliografie :

 Indrumător privind educația sanitară în instituțiile pentru preșcolari,


Editura Medicală, București, 1970
 Vladu Victoria, Ţăpurin Adriana, Pârcălabu Rodica, Bican Marinela:
Sănătatea, un drept pentru care se luptă, îndrumător metodic pentru
cadrele didactice, carte de colorat pentru copii, ghid pentru părinţi,
Editura Comenius, 2003;
 Şova, Siminica, Activităţi opţionale în grădiniţă, Editura ASS, Iaşi, 2000
 Marcela, Peneş ,,Igiena personală”, ed. Ana, Bucureşti, 2004
 Codul bunelor maniere ,,Cei şapte ani de acasă”, ed. Coresi, Bucureşti
 Revista ,,Învăţământul preşcolar” nr.1-2, 2006
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR

Nr. Data Obiective prioritare Tema propusă/


crt. Mijloc de realizare
- să identifice părţile componente ale Copilul
1. corpului propriu şi rolul fiecăruia; -observare
- să denumească fiecare deget cu ajutorul Jocul degetelor
2. jocului muzical; -jocul muzical
-să asculte cu atenţie povestea, înţelegând „Şorţuleţul” de Luiza Vlădescu
3. mesajul transmis de aceasta; -povestire
-să spele legumele înainte de a le consuma; Salata de legume
4. -activitate practică
- să identifice propria stare de sănătate Ce ne spune oglinda?
5. privindu-se în oglindă; -joc-exerciţiu
-să cunoască principalele activităţi ale Cu păpuşa la doctorul de familie
6. medicului şi ustensilele acestuia; -joc de rol
- să cunoască efectele benefice ale unor „ceaiul”- un medicament natural
7. plante medicinale asupra organismului; -activitate practică

-să decoreze după imaginaţie o batistă; Batista


8. -desen decorativ
-să reţină textul poeziei, înţelegând mesajul „Apa rece” de Mihai Negulescu
9. acesteia; memorizare
-să se spele corect, economisind apa şi ,,La spălător”
10. săpunul (fără a se juca cu apa); -lectură după imagini
-să asculte cu atenţie povestea reţinând “Fetiţa cu fundiţe roşii”
mesajul acesteia; de Cella Aldea
-să precizeze câteva reguli de igienă; -lectura educatoarei
11.
- să precizeze principalele obiecte de „Cum ne ferim de frigul iernii”
12. îmbrăcăminte specifice anotimpului rece; -discuţii libere
- să identifice principalele obiecte ce ajută „Săculeţul fermecat”
13. la menţinerea curăţeniei corporale; -joc didactic
- să precizeze utilitatea acestora;
-să reţină textul poeziei, înţelegând mesajul „Prietenii curăţeniei”
14. acesteia; -memorizare
-să dovedească deprinderea de a utiliza ,,Arată-mi ce şi cum pot folosi”
15. corect obiectele de uz personal; -joc didactic
-să identifice obiectele sanitare la care se “Ghici, ghicitoarea mea!”
16. referă ghicitorile -joc-exerciţiu

- să analizeze cu atenţie planşele prezentată „Mişcare şi sănătate”


17. sesizînd amănuntele acestora; -lectură după imagini
-jocuri de mișcare în aer liber
18. - să depisteze, enumerând în acelaşi timp, „Cum ne ferim de boli?”
acţiuni concrete de prevenire a -discuţii libere
îmbolnăvirilor;
- să cunoască principalele reguli de igienă „Cinci minute despre igienă”
personală; -convorbire
19.
- să cunoască funcţia unor organe de simţ ; ” Cu ce văd? Cu ce aud?”
20. -joc senzorial
-să reţină, din textul poeziei, rolul fiecărui „Simţurile” de Nicolae Nasta
21. organ de simţ; -memorizare
-să răspundă corect la câteva întrebări pe „Adevărat sau fals”
22. tematică sanitară, folosind cuvintele: -joc didactic
adevărat sau fals;
-să asculte cu atenţie povestea reţinând „Nu uitaţi” de S. Mihnea
mesajul acesteia; -lectura educatoarei
23. -să precizeze câteva reguli de igienă şi
sanitare ce reies din text;
-să reţină versurile poeziei şi mesajul „Forfecuţa” de M. Filip
24. transmis prin intermediul acesteia; -memorizare
- să înveţe să-şi cureţe singuri hainele şi să ”Periem hăinuţe de praf”
25. le aranjeze ordonat în cuier sau în dulap; -activitate practic - gospodărească
-să participe cu interes la concursul „Ghici, ghicitoarea mea”
desfăşurat; -concurs/dezlegare de ghicitori
26.
-să ştie că alcoolul şi fumatul sunt ,,Duşmanii sănătăţii”
27. dăunătoare sănătăţii; -lectura educatoarei
,,Vizită, de I.L.Caragiale
- să cunoască consecinţele nerespectării ,,Microbii – duşmanii noştri”
28. unor reguli de igienă personală; -povestire creată după desene
- să cunoască efectele benefice ale ”Plantele medicinale și sănătatea”
plantelor medicinale; Activitate practic – gospodărească
29. strângem păpădie
-să coloreze după plac imagini cu tematică ”Ce face fetița, ce face băiețelul?”
30. sanitară; -fișă sanitară/colorare în contur

-să cunoască efectele pozitive ale ”Ce dulce si buna e mierea de albine!”
31. consumului de miere de albine pentru -joc senzorial
organismul uman;

-să poată răspunde la întrebări şi să execute ,,Sunt curat şi sănătos, viaţa ştiu să o
32. practic acţiunile învăţate. păstrez!”
convorbire – evaluare

S-ar putea să vă placă și