Sunteți pe pagina 1din 55

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.

net/publication/347574966

PRACTICĂ PEDAGOGICĂ. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ȘI PRIMAR


1

Book · December 2018

CITATIONS READS

0 127

1 author:

Eliza Mihaela Spătărelu


Adventus University of Cernica
38 PUBLICATIONS   22 CITATIONS   

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Social responsability View project

Primary education View project

All content following this page was uploaded by Eliza Mihaela Spătărelu on 22 December 2020.

The user has requested enhancement of the downloaded file.


Eliza Mihaela Spătărelu

Editura Universității Adventus


Cernica 2018

1
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
SPĂTĂRELU, ELIZA MIHAELA
Practica pedagogică : învăţământ preşcolar şi primar / Eliza Mihaela
Spătărelu. - Cernica : Editura Universităţii Adventus, 2018-
2 vol.
ISBN 978-606-94745-0-1
Vol. 1. - 2018. - ISBN 978-606-92269-6-4

37

2
CUPRINS

1. Importanța Disciplinei Practică pedagogică .......................................................4


2. Cerințele disciplinei ..............................................................................................5
3. Modalitatea de organizare a activităților................................................................6
4. Modalitatea de evaluare ........................................................................................7
5. Exemple de adeverințe necesare pentru Disciplina Practică pedagogică ............9
6. Centralizatoare asistențe ......................................................................................11
7. Fișe de asistență – învățământ preșcolar – Întâlnirea de dimineață 1 .................13
8. Fișe de asistență – învățământ preșcolar – Întâlnirea de dimineață 2 .................14
9. Fișe de asistență – învățământ preșcolar – ALA I – 1 .........................................16
10. Fișe de asistență – învățământ preșcolar – ALA I – 2 .........................................17
11. Fișe de asistență – învățământ preșcolar – ALA II ..............................................18
12. Fișe de asistență – învățământ preșcolar – Domenii experiențiale – 1 ...............20
13. Fișe de asistență – învățământ preșcolar – Domenii experiențiale – 2 ...............21
14. Fișe de asistență – învățământ preșcolar – Domenii experiențiale – 3 ...............23
15. Fișe de asistență – învățământ preșcolar – Domenii experiențiale – 4 ...............24
16. Fișe de asistență – învățământ preșcolar – Domenii experiențiale – 5 ...............25
17. Fișe de asistență – învățământ primar I ...............................................................27
18. Fișe de asistență – învățământ primar II .............................................................28
19. Fișe de asistență – învățământ primar III ............................................................30
20. Fișe de asistență – învățământ primar IV ............................................................32
21. Fișe de asistență – învățământ primar V .............................................................33
22. Fișe de asistență – învățământ primar VI ............................................................35
23. Fișe de asistență – învățământ primar VII ...........................................................37
24. Fișe de asistență – învățământ primar VIII .........................................................38
25. Fișe de asistență – învățământ primar IX ............................................................40
26. Fișe de asistență – învățământ primar X .............................................................41
27. Tema I ..................................................................................................................44
28. Tema II ................................................................................................................46
29. ANEXA I .............................................................................................................48
30. ANEXA II ...........................................................................................................50
31. ANEXA III ..........................................................................................................52
32. ANEXA IV ..........................................................................................................53
33. ANEXA V ...........................................................................................................54

3
Importanța Disciplinei Practică pedagogică

Disciplina Practică pedagogică – învățământul preșcolar și primar I are drept


scop familiarizarea studentului din primul semestru de studii cu mediul de lucru din
învățământul pre-secundar și cu principalele caracteristici specifice vârstelor implicate.
Încurajează interacțiunea cu elevii, preșcolarii și cadrele didactice specializate, în scopul
culegerii de informații esențiale pentru analiza procesului pedagogic și pentru intuirea
principalelor norme, repere și metodologii specifice sistemului de învățământ din
România.
Primul semestru este dedicat practicii observatorii și documentării cu privire la
principalele concepte noi întâlnite în practică. Deprinderea înțelesului noțiunilor se
realizează fie prin intermediul interacțiunii directe cu profesorii pentru învățământul
primar sau preșcolar, fie prin documentare individuală.
Identificarea principalelor documente necesare în desfășurarea procesului
pedagogic este un demers obligatoriu în această etapă de instruire. Sesizarea importanței
lor pentru îmbunătățirea și susținerea actului de predare-învățare-evaluare, integrarea lor
în sistemele categoriale adiacente și utilizarea lor în contexte potrivite se realizează cu
preponderență în stadiile inițiale de instruire și se continuă pe întreaga perioadă a
instruirii inițiale. Alături de acest aspect, este necesară sesizarea structurilor care stau la
baza funcționării tuturor instituțiilor educative care oferă îndrumare, susținere,
perfecționare și control. Un alt obiectiv important al sarcinilor pentru acest semestru este
descoperirea principalelor probleme cu care se confruntă un profesor în procesul de
predare în scopul demarării identificării, pe cont propriu sau în echipă, a posibilelor
variante de rezolvare.
Prin capacitatea ei de a mobiliza studentul într-un proces activ de intuire a
conceptelor și fenomenelor specifice procesului pedagogic, prin trezirea interesului
pentru aprofundarea acestora la nivel de studiul individual și prin motivarea pentru
testarea și aplicarea teoriilor dobândite în cadrul disciplinelor teoretice, Disciplina
Practică pedagogică îndeplinește un rol crucial în cadrul pregătirii inițiale a cadrelor
didactice. Acordarea unui interes sporit acestui domeniu de instruire, concentrarea pe

4
cerințele lui specifice și investirea unei cantități suficiente de energie pentru rezolvarea
acestora constituie un start valoros ce contribuie într-o măsură însemnată la sporirea
calității pregătirii viitoarelor cadre didactice din învățământul pre-secundar.

Cerințele disciplinei

Pentru Disciplina Practică pedagogică – Învățământ preșcolar și primar I,


studentul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
1. Să asiste la activități și lecții:
 Să asiste la minimum zece activități în învățământul preșcolar: cinci
asistențe în cadrul activităților pe Domenii experiențiale (DE), două
asistențe la Întâlnirea de dimineață (ÎD), două asistențe la Jocuri și
activități la alegere I (ALA I) și o asistență la Jocuri și activități la
alegere II (ALA II). Detalii despre aceste tipuri de activități pot fi
obținute la Anexa I.
 Să asiste la minimum zece lecții în învățământul primar.
2. Să completeze Caietul de practică pedagogică.
3. Să alcătuiască un portofoliu care să cuprindă materiale considerate importante,
întâlnite în decursul asistențelor din învățământul primar sau preșcolar: fișe de
lucru, teste de evaluare, planșe folosite în predare, imagini de la activități,
diverse metodologii, seminare pentru părinți, planificări, proiecte de lecție,
proiecte educaționale, orare, proiecte de la diverse evenimente, planificări Școala
Altfel etc. Portofoliul va rămâne în posesia studentului, pentru a-l asista în
viitoarele activități din cursul practicii pedagogice.
4. Să obțină toate adeverințele necesare:
 Adeverință de practică pedagogică în învățământul preșcolar;
 Adeverință de practică pedagogică în învățământul primar;
 Adeverință de la locul de muncă care să ateste faptul că este cadrul
didactic în învățământul primar sau preșcolar. Se va specifica vechimea,

5
funcția și gradele didactice (doar pentru studenții care lucrează în
învățământ, pe post de educator sau învățător).
5. Să participe la sesiunile de instruire și la cursurile demonstrative.
6. Să respecte programările de asistare făcute de către coordonatorul practicii
pedagogice.

Modalitatea de organizare a activităților

Cele trei variante în care se poate executa practica pedagogică sunt:


 La locul de muncă;
 În instituțiile educative cu care Universitatea Adventus a încheiat
contract (pe bază de planificare);
 Pe cont propriu (cu respectarea tuturor cerințelor indicate).
Având în vedere că nerespectarea planificărilor realizate pentru studenții din a
doua categorie atrag costuri suplimentare pentru Universitatea Adventus, fiecare abatere
va fi sancționată proporțional cu sumele suplimentare plătite din cauza nerespectării
planificărilor.
Universitatea Adventus susține financiar doar practica pedagogică realizată în
unitățile cu care aceasta are Contract de colaborare. Protocoalele de colaborare nu au
valoare de contracte. Studenții care desfășoară practica pedagogică pe cont propriu sau la
locul de muncă vor suporta personal costurile care pot apărea.
Cele șase tipuri de cerințe enumerate mai sus sunt obligatorii pentru toți
studenții, cu următoarele specificații:
1. Studenții care activează pe post de educator vor efectua asistențele astfel:
 Pentru învățământul primar vor efectua doar jumătate din asistențele obligatorii
 Pentru învățământul preșcolar, vor efectua doar jumătate dintre asistențele
obligatorii, la locul de muncă și/sau în cadrul Cercurilor metodice: o asistență la
ÎD, ALA I și ALA II și două asistențe la DE.
2. Studenții care activează pe post de învățător vor efectua asistențele astfel:

6
 Pentru învățământul preșcolar, vor efectua doar jumătate dintre asistențele
obligatorii: o asistență la ÎD, ALA I și ALA II și două asistențe la DE.
 Pentru învățământul primar vor efectua doar jumătate din asistențele obligatorii,
la locul de muncă și/sau în cadrul Cercurilor metodice.
3. Studenții care lucrează în învățământ nu este necesar să prezinte adeverință de practică
pedagogică pentru practica realizată la locul de muncă.

Modalitatea de evaluare

În momentul evaluării, la data planificată în presesiune sau sesiune, studentul


trebuie să prezinte trei categorii de documente:
 Adeverințele indicate;
 Caietul completat integral (excepție fac educatorii și învățătorii care
completează Fișele de asistență pentru doar o jumătate din asistențele
indicate);
 Portofoliul de practică pedagogică.
Evaluarea poate avea loc doar dacă toate cele trei categorii de documente sunt
pregătite și doar în prezența studentului, pentru primirea feed-back-ului. Stabilirea notei
finale se va face astfel:
10% Participarea la cursurile demonstrative și la instruirile anunțate
10% Alcătuirea portofoliului indicat
80% Completarea caietului de lucru
Evaluarea caietului de lucru se va face astfel:
20% - evaluarea fișelor de asistență
60% - evaluarea temelor
Evaluare temelor se va face astfel:
 Criterii de evaluare pentru TEMA I (30%):
 Enumerarea celor 5 probleme de disciplină – 5%
 Descrierea celor 10 soluții de combatere a problemelor

7
identificate – 2x10%
 Așezarea în pagină, respectarea limitei de spațiu, exprimare
coerentă, folosirea limbajului de specialitate, redactare corectă
din punct de vedere gramatical – 5 %.
 Criterii de evaluare pentru TEMA II (30%):
 Indicarea scopurilor - 10%
 Descrierea activităților – 15%
 Așezarea în pagină, respectarea limitei de spațiu, exprimare
coerentă, folosirea limbajului de specialitate, redactare corectă
din punct de vedere gramatical – 5 %.

8
EXEMPLE DE ADEVERINȚE NECESARE PENTRU
DISCIPLINA PRACTICA PEDAGOGICĂ

Unitatea de învățământ:
Adresa:
Nr. de înregistrare:

Adeverință de practică pedagogică în învățământul preșcolar

Se adeverește prin prezenta că studentul/studenta ___________________________


a efectuat practica pedagogică la grupele ____________________________, sub
supravegherea profesorilor pentru învățământul preșcolar _____________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
conform Centralizatorului anexat.

Adeverința s-a eliberat pentru a face dovada efectuării practicii pedagogice cerute în
cadrul cursurilor de la Universitatea Adventus din Cernica, Specializarea Pedagogia
Învățământului Primar și Preșcolar.

Data Semnătura

9
Unitatea de învățământ:
Adresa:
Nr. de înregistrare:
Adeverință de practică pedagogică în învățământul primar

Se adeverește prin prezenta că studentul/studenta ___________________________


a efectuat practica pedagogică la clasele ___________________________, sub
supravegherea profesorilor pentru învățământul primar___________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
conform Centralizatorului anexat.
Adeverința s-a eliberat pentru a face dovada efectuării practicii pedagogice, cerute în
cadrul cursurilor de la Universitatea Adventus din Cernica, Specializarea Pedagogia
Învățământului Primar și Preșcolar.
Data Semnătura

Unitatea de învățământ:
Adresa:
Nr. de înregistrare:
Adeverință de vechime în muncă

Se adeverește prin prezenta că domnul/doamna _____________________________ este


angajat/angajată a unității noastră din anul ______, având încadrarea de
_______________, cu gradul didactic ___________, predând în cursul anului curent la
grupa/clasa ____________.
Adeverința s-a eliberat pentru a face dovada vechimii în muncă și a funcției ocupate, la
Universitatea Adventus din Cernica, Specializarea Pedagogia Învățământului Primar și
Preșcolar.

Data Semnătura

10
CENTRALIZATOR ASISTENȚE
Întâlnirea de dimineață

Asistența 1 Asistența 2
Grupa
Data
Ora
Tema proiectului
Tema zilei
Mentor
Semnătura mentorului

ALA I
Asistența 1 Asistența 2
Grupa
Data
Ora
Tema proiectului
Tema zilei
Mentor
Semnătura mentorului

ALA II

Asistența 1
Grupa
Data
Ora
Tema proiectului
Tema zilei
Mentor
Semnătura mentorului

11
DOMENII EXPERIENȚIALE
Asistența 1 Asistența 2 Asistența 3 Asistența 4 Asistența 5
Grupa
Data
Ora
Tema
proiectului
Tema zilei
DE
Mentor
Semnătură

ASISTENȚE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR (1-5)


Asistența 1 Asistența 2 Asistența 3 Asistența 4 Asistența 5
Clasa
Data
Ora
Subiect
Disciplina
Mentor
Semnătură

ASISTENȚE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR (6-10)

Asistența 6 Asistența 7 Asistența 8 Asistența 9 Asistența 10


Clasa
Data
Ora
Disciplina
Subiect
Mentor
Semnătură

12
Fișă de asistență – Învățământ preșcolar
Întâlnirea de dimineață 1

Data: _________ Grupa: _________ Nr. Copii: ______ Profesor: ________________


Tema zilei/săptămânii: ____________________ Tema proiectului: _________________
Durata activității: _________

Descrierea elementelor de structură (consultați Anexa II)

Element de structură Descriere

Discuții introductive

Prezență

Cântecele

Maxima zilei

Calendarul naturii

Înviorarea

Povestire

Dezvoltarea
comportamentelor
dezirabile

13
Tranziții

Altele

Analiză și decizie:

Practici care s-au


desfășurat conform
așteptărilor
Practici care
m-au surprins
(pozitiv sau negativ)

Practici pe care nu le
consider valoroase

Practici valoroase ce
merită preluate

Fișă de asistență – Învățământ preșcolar


Întâlnirea de dimineață 2

Data: _________ Grupa: _________ Nr. Copii: ______ Profesor: ________________


Tema zilei/săptămânii: ____________________ Tema proiectului: _________________
Durata activității: _________

Descrierea elementelor de structură (consultați Anexa II)

Element de structură Descriere

Discuții introductive

14
Prezență

Cântecele

Maxima zilei

Calendarul naturii

Înviorarea

Povestire

Dezvoltarea
comportamentelor
dezirabile

Tranziții

Altele

Analiză și decizie:

Practici care s-au


desfășurat conform
așteptărilor

Practici care
m-au surprins
(pozitiv sau negativ)

15
Practici pe care nu le
consider valoroase

Practici valoroase ce
merită preluate

Fișă de asistență – Învățământ preșcolar


Jocuri și activități la alegere I (ALA I) - 1

Data: _________ Grupa: _________ Nr. Copii: ______ Profesor: ________________


Tema zilei/săptămânii: ____________________ Tema proiectului: _________________
Durata activității: _________

Descrierea Centrele deschise (consultați Anexa III):

Centrul deschis Mijloace didactice Descrierea activităților

Bibliotecă

Artă

Științe

Construcții

16
Joc de rol

Nisip și apă

Analiză și decizie:

Practici care s-au


desfășurat conform
așteptărilor
Practici care
m-au surprins
(pozitiv sau negativ)

Practici pe care nu le
consider valoroase

Practici valoroase ce
merită preluate

Fișă de asistență – Învățământ preșcolar


Jocuri și activități la alegere I (ALA I) – 2

Data: _________ Grupa: _________ Nr. Copii: ______ Profesor: ________________


Tema zilei/săptămânii: ____________________ Tema proiectului: _________________
Durata activității: _________

Descrierea Centrelor deschise (consultați Anexa III):


Centrul deschis Mijloace didactice Descrierea activităților

Bibliotecă

17
Artă

Științe

Construcții

Joc de rol

Nisip și apă

Analiză și decizie:

Practici care s-au


desfășurat conform
așteptărilor
Practici care
m-au surprins
(pozitiv sau negativ)

Practici pe care nu le
consider valoroase

Practici valoroase ce
merită preluate

18
Fișă de asistență – Învățământ preșcolar
Jocuri și activități la alegere (ALA II)

Data: _________ Grupa: _________ Nr. Copii: ______ Profesor: ________________


Tema zilei/săptămânii: ____________________ Tema proiectului: _________________
Durata activității: _________

Descrierea jocului (consultați Anexa IV):


Elemente ale jocului Descriere
Titlul jocului

Materialele necesare

Elementele de joc

Regulile jocului

Descrierea jocului

Complicarea jocului

Analiză și decizie:

Practici care s-au


desfășurat conform
așteptărilor

19
Practici care
m-au surprins
(pozitiv sau negativ)

Practici pe care nu le
consider valoroase

Practici valoroase ce
merită preluate

Fișă de asistență – Învățământ preșcolar


Activități pe domenii experiențiale – 1

Data: ______ Grupa: _______ Nr. Copii: __________ Profesor: __________________


Tema zilei/săptămânii: ___________________ Tema proiectului: __________________
Subiectul activității: _________________________ Durata activității: ______________
Domeniul Experiențial: _________________ Categoria de activitate: _______________

Descrierea și analiza activității (consultați Anexa V):

Introducerea în activitate

Întrebări folosite pentru


reactualizarea
cunoștințelor

Prezentarea conținutului
predat și/sau
consolidarea lui

Mijloacele didactice
utilizate

20
Modalitățile de integrare
a preșcolarilor inactivi

Modalități de lucru cu
preșcolarii cu CES*

Modalități de rezolvare a
conflictelor

Modalitatea în care a
decurs evaluarea

Momentul cel mai reușit


al activității
Momentul cel mai puțin
reușit al activității

Ce am învățat

Ce aș face diferit

Fișă de asistență – Învățământ preșcolar


Activități pe domenii experiențiale – 2

Data: ______ Grupa: _______ Nr. Copii: __________ Profesor: __________________


Tema zilei/săptămânii: ___________________ Tema proiectului: __________________
Subiectul activității: _________________________ Durata activității: ______________
Domeniul Experiențial: _________________ Categoria de activitate: _______________

Descrierea și analiza activității (consultați Anexa V):

Introducerea în activitate

*CES – copii cu cerințe educative speciale

21
Întrebări folosite pentru
reactualizarea
cunoștințelor

Prezentarea conținutului
predat și/sau
consolidarea lui

Mijloacele didactice
utilizate

Modalitățile de integrare
a preșcolarilor inactivi

Modalități de lucru cu
preșcolarii cu CES

Modalități de rezolvare a
conflictelor

Modalitatea în care a
decurs evaluarea

Momentul cel mai reușit


al activității
Momentul cel mai puțin
reușit al activității

Ce am învățat

Ce aș face diferit

22
Fișă de asistență – Învățământ preșcolar
Activități pe domenii experiențiale – 3

Data: ______ Grupa: _______ Nr. Copii: __________ Profesor: __________________


Tema zilei/săptămânii: ___________________ Tema proiectului: __________________
Subiectul activității: _________________________ Durata activității: ______________
Domeniul Experiențial: _________________ Categoria de activitate: _______________

Descrierea și analiza activității (consultați Anexa V):

Introducerea în activitate
Întrebări folosite pentru
reactualizarea
cunoștințelor

Prezentarea conținutului
predat și/sau
consolidarea lui

Mijloacele didactice
utilizate

Modalitățile de integrare
a preșcolarilor inactivi

Modalități de lucru cu
preșcolarii cu CES

Modalități de rezolvare a
conflictelor

23
Modalitatea în care a
decurs evaluarea

Momentul cel mai reușit


al activității
Momentul cel mai puțin
reușit al activității

Ce am învățat

Ce aș face diferit

Fișă de asistență – Învățământ preșcolar


Activități pe domenii experiențiale – 4

Data: ______ Grupa: _______ Nr. Copii: __________ Profesor: __________________


Tema zilei/săptămânii: ___________________ Tema proiectului: __________________
Subiectul activității: _________________________ Durata activității: ______________
Domeniul Experiențial: _________________ Categoria de activitate: _______________

Descrierea și analiza activității (consultați Anexa V):

Introducerea în activitate
Întrebări folosite pentru
reactualizarea
cunoștințelor

Prezentarea conținutului
predat și/sau
consolidarea lui

24
Mijloacele didactice
utilizate

Modalitățile de integrare
a preșcolarilor inactivi

Modalități de lucru cu
preșcolarii cu CES

Modalități de rezolvare a
conflictelor

Modalitatea în care a
decurs evaluarea

Momentul cel mai reușit


al activității
Momentul cel mai puțin
reușit al activității

Ce am învățat

Ce aș face diferit

Fișă de asistență – Învățământ preșcolar


Activități pe domenii experiențiale – 5

Data: ______ Grupa: _______ Nr. Copii: __________ Profesor: __________________


Tema zilei/săptămânii: ___________________ Tema proiectului: __________________
Subiectul activității: _________________________ Durata activității: ______________
Domeniul Experiențial: _________________ Categoria de activitate: _______________

25
Descrierea și analiza activității (consultați Anexa V):

Introducerea în activitate

Întrebări folosite pentru


reactualizarea
cunoștințelor

Prezentarea conținutului
predat și/sau
consolidarea lui

Mijloacele didactice
utilizate

Modalitățile de integrare
a preșcolarilor inactivi

Modalități de lucru cu
preșcolarii cu CES

Modalități de rezolvare a
conflictelor

Modalitatea în care a
decurs evaluarea

Momentul cel mai reușit


al activității

Momentul cel mai puțin


reușit al activității

26
Ce am învățat

Ce aș face diferit

Fișă de asistență – Învățământ primar - 1

Data: __________ Clasa: _______ Nr. elevi: ______ Profesor: ___________________


Aria curriculară _____________ Disciplina: ____________ Unitatea: ______________
Subiectul lecției: ______________ Durata lecției: _______

Descrierea și analiza lecției (consultați Anexa VI):

Organizarea clasei și
câștigarea interesului
elevilor
Întrebări folosite pentru
reactualizarea
cunoștințelor

Prezentarea conținutului
predat și/sau
consolidarea lui

27
Mijloacele didactice
utilizate

Modalitățile de integrare
a elevilor inactivi

Modalități de lucru cu
elevii cu CES

Modalități de rezolvare a
conflictelor

Modalitatea în care a
decurs evaluarea

Momentul cel mai reușit


al lecției
Momentul cel mai puțin
reușit al lecției

Ce am învățat

Ce aș face diferit

Fișă de asistență – Învățământ primar - 2

Data: __________ Clasa: _______ Nr. elevi: ______ Profesor: ___________________


Aria curriculară _____________ Disciplina: ____________ Unitatea: ______________
Subiectul lecției: ______________ Durata lecției: _______

28
Descrierea și analiza lecției (consultați Anexa VI):

Organizarea clasei și
câștigarea interesului
elevilor
Întrebări folosite pentru
reactualizarea
cunoștințelor

Prezentarea conținutului
predat și/sau
consolidarea lui

Mijloacele didactice
utilizate

Modalitățile de integrare
a elevilor inactivi

Modalități de lucru cu
elevii cu CES

29
Modalități de rezolvare a
conflictelor

Modalitatea în care a
decurs evaluarea

Momentul cel mai reușit


al lecției

Momentul cel mai puțin


reușit al lecției

Ce am învățat

Ce aș face diferit

Fișă de asistență – Învățământ primar - 3

Data: __________ Clasa: _______ Nr. elevi: ______ Profesor: ___________________


Aria curriculară _____________ Disciplina: ____________ Unitatea: ______________
Subiectul lecției: ______________ Durata lecției: _______

Descrierea și analiza lecției (consultați Anexa VI):

Organizarea clasei și
câștigarea interesului
elevilor

Întrebări folosite pentru


reactualizarea
cunoștințelor

30
Prezentarea conținutului
predat și/sau
consolidarea lui

Mijloacele didactice
utilizate

Modalitățile de integrare
a elevilor inactivi

Modalități de lucru cu
elevii cu CES

Modalități de rezolvare a
conflictelor

Modalitatea în care a
decurs evaluarea

Momentul cel mai reușit


al lecției
Momentul cel mai puțin
reușit al lecției
Ce am învățat

31
Ce aș face diferit

Fișă de asistență – Învățământ primar - 4

Data: __________ Clasa: _______ Nr. elevi: ______ Profesor: ___________________


Aria curriculară _____________ Disciplina: ____________ Unitatea: ______________
Subiectul lecției: ______________ Durata lecției: _______

Descrierea și analiza lecției (consultați Anexa VI):

Organizarea clasei și
câștigarea interesului
elevilor
Întrebări folosite pentru
reactualizarea
cunoștințelor

Prezentarea conținutului
predat și/sau
consolidarea lui

32
Mijloacele didactice
utilizate

Modalitățile de integrare
a elevilor inactivi

Modalități de lucru cu
elevii cu CES

Modalități de rezolvare a
conflictelor

Modalitatea în care a
decurs evaluarea

Momentul cel mai reușit


al lecției

Momentul cel mai puțin


reușit al lecției

Ce am învățat

Ce aș face diferit

Fișă de asistență – Învățământ primar - 5

Data: __________ Clasa: _______ Nr. elevi: ______ Profesor: ___________________


Aria curriculară _____________ Disciplina: ____________ Unitatea: ______________
Subiectul lecției: ______________ Durata lecției: _______

33
Descrierea și analiza lecției (consultați Anexa VI):

Organizarea clasei și
câștigarea interesului
elevilor
Întrebări folosite pentru
reactualizarea
cunoștințelor

Prezentarea conținutului
predat și/sau
consolidarea lui

Mijloacele didactice
utilizate

Modalitățile de integrare
a elevilor inactivi

Modalități de lucru cu
elevii cu CES

Modalități de rezolvare a
conflictelor

34
Modalitatea în care a
decurs evaluarea

Momentul cel mai reușit


al lecției

Momentul cel mai puțin


reușit al lecției

Ce am învățat

Ce aș face diferit

Fișă de asistență – Învățământ primar - 6

Data: __________ Clasa: _______ Nr. elevi: ______ Profesor: ___________________


Aria curriculară _____________ Disciplina: ____________ Unitatea: ______________
Subiectul lecției: ______________ Durata lecției: _______

Descrierea și analiza lecției (consultați Anexa VI):

Organizarea clasei și
câștigarea interesului
elevilor
Întrebări folosite pentru
reactualizarea
cunoștințelor

Prezentarea conținutului
predat și/sau
consolidarea lui

35
Prezentarea conținutului
predat și/sau
consolidarea lui

Mijloacele didactice
utilizate

Modalitățile de integrare
a elevilor inactivi

Modalități de lucru cu
elevii cu CES

Modalități de rezolvare a
conflictelor

Modalitatea în care a
decurs evaluarea

Momentul cel mai reușit


al lecției
Momentul cel mai puțin
reușit al lecției

Ce am învățat

Ce aș face diferit

36
Fișă de asistență – Învățământ primar - 7

Data: __________ Clasa: _______ Nr. elevi: ______ Profesor: ___________________


Aria curriculară _____________ Disciplina: ____________ Unitatea: ______________
Subiectul lecției: ______________ Durata lecției: _______

Descrierea și analiza lecției (consultați Anexa VI):

Organizarea clasei și
câștigarea interesului
elevilor
Întrebări folosite pentru
reactualizarea
cunoștințelor

Prezentarea conținutului
predat și/sau
consolidarea lui

Mijloacele didactice
utilizate

Modalitățile de integrare
a elevilor inactivi

37
Modalități de lucru cu
elevii cu CES

Modalități de rezolvare a
conflictelor

Modalitatea în care a
decurs evaluarea

Momentul cel mai reușit


al lecției
Momentul cel mai puțin
reușit al lecției

Ce am învățat

Ce aș face diferit

Fișă de asistență – Învățământ primar - 8

Data: __________ Clasa: _______ Nr. elevi: ______ Profesor: ___________________


Aria curriculară _____________ Disciplina: ____________ Unitatea: ______________
Subiectul lecției: ______________ Durata lecției: _______

Descrierea și analiza lecției (consultați Anexa VI):

Organizarea clasei și
câștigarea interesului
elevilor
Întrebări folosite pentru
reactualizarea
cunoștințelor

38
Prezentarea conținutului
predat și/sau
consolidarea lui

Mijloacele didactice
utilizate

Modalitățile de integrare
a elevilor inactivi

Modalități de lucru cu
elevii cu CES

Modalități de rezolvare a
conflictelor

Modalitatea în care a
decurs evaluarea

Momentul cel mai reușit


al lecției
Momentul cel mai puțin
reușit al lecției

39
Ce am învățat

Ce aș face diferit

Fișă de asistență – Învățământ primar - 9

Data: __________ Clasa: _______ Nr. elevi: ______ Profesor: ___________________


Aria curriculară _____________ Disciplina: ____________ Unitatea: ______________
Subiectul lecției: ______________ Durata lecției: _______

Descrierea și analiza lecției (consultați Anexa VI):

Organizarea clasei și
câștigarea interesului
elevilor
Întrebări folosite pentru
reactualizarea
cunoștințelor
Prezentarea conținutului
predat și/sau
consolidarea lui

40
Mijloacele didactice
utilizate

Modalitățile de integrare
a elevilor inactivi

Modalități de lucru cu
elevii cu CES

Modalități de rezolvare a
conflictelor

Modalitatea în care a
decurs evaluarea

Momentul cel mai reușit


al lecției
Momentul cel mai puțin
reușit al lecției

Ce am învățat

Ce aș face diferit

Fișă de asistență – Învățământ primar - 10

Data: __________ Clasa: _______ Nr. elevi: ______ Profesor: ___________________


Aria curriculară _____________ Disciplina: ____________ Unitatea: ______________
Subiectul lecției: ______________ Durata lecției: _______

41
Descrierea și analiza lecției (consultați Anexa VI):

Organizarea clasei și
câștigarea interesului
elevilor
Întrebări folosite pentru
reactualizarea
cunoștințelor

Prezentarea conținutului
predat și/sau
consolidarea lui

Mijloacele didactice
utilizate

Modalitățile de integrare
a elevilor inactivi

Modalități de lucru cu
elevii cu CES

Modalități de rezolvare a
conflictelor

Modalitatea în care a
decurs evaluarea

Momentul cel mai reușit


al lecției

42
Momentul cel mai puțin
reușit al lecției

Ce am învățat

Ce aș face diferit

43
Tema 1
Indicați cinci probleme de disciplină observate pe parcursul practicii pedagogice și
găsiți cel puțin câte două soluții de rezolvare pentru fiecare problemă. Tema se va
efectua în grupe de maxim 5 persoane.

44
45
Tema 2
Realizați o descriere succintă a activității din consilii, comisii și cercuri metodice și a
scopurilor pentru care sunt constituite, în urma asistării la activității acestora (în
cazul în care este posibil) sau în urma discuțiilor avute cu mentorii de la clase
sau grupe (temă individuală).

46
47
ANEXA I

Conform Planului de învățământ pentru nivelul preșcolar (Figura 1), există trei
categorii principale de activități ce se desfășoară la acest nivel:
 Activități de dezvoltare personală;
 Jocuri și activități didactice alese;
 Activități pe domenii experiențiale.
Activitățile de dezvoltare personală includ mai multe tipuri de activități: rutinele,
tranzițiile și activitățile din perioada după-amiezii (în cazul grupelor care au program
prelungit sau a celor cu program săptămânal) și activitățile opționale. Rutinele sunt
următoarele:
 Sosirea copiilor;
 Întâlnirea de dimineață;
 Micul dejun;
 Igiena personală;
 Masa de prânz;
 Somnul și perioada de relaxare de după-amiază;
 Gustările;
 Plecarea copiilor.

48
Figura 1. Planul de învățământ pentru nivelul preșcolar

49
ANEXA II
Întâlnirea de dimineață

Întâlnirea de dimineață este primul moment semnificativ al zilei ce are două


scopuri importante: reintroducerea copilului în atmosfera grupei și câștigarea interesului
pentru activitățile zilei.
Pentru realizarea primului scop, de obicei se începe cu discuții legate de
evenimentele, fenomenele observate pe drumul spre grădiniță. Pentru acomodarea la
mediu grupei, este necesară detașarea copilului de mediul exterior, din care a venit, iar o
scurtă discuție despre exterior pregătește copilul pentru activitatea din interiorul
grădiniței. În acest context, conversația despre vreme și folosirea calendarului naturii
este deosebit de importantă. Copiii folosesc observațiile făcute pe drumul spre grădiniță
pentru a vorbi despre condițiile meteo, vreme, temperatură, anotimp, dată.
Depășind discuția legată de exterior, un pas important spre reintroducerea în
atmosfera grupei este efectuarea prezenței. Multe educatoare folosesc fotografii pentru
a ilustra mulțimea preșcolarilor prezenți. Altele au diverse desene-simboluri pentru
fiecare copil. Altele folosesc etichete cu numele copiilor, pentru a-i stimula să învețe
literele și sunetele care alcătuiesc propriul nume.
Înviorarea poate constitui un element al orarului ca eveniment de sine stătător
sau poate fi inclus în rutina întâlnirii de dimineață. Motivarea pentru mișcare poate fi
făcută cu ajutorul unor mici povestioare, cântecele sau versuri scurte.
Maxima zilei este reprezentată de un scurt citat sau versuri celebre, pe înțelesul
copiilor, relaționate cu tema zilei. În grădinițele cu specific religios, poate fi folosit un
text biblic. De obicei, acesta este așezat la centrul tematic și poate fi păstrat o săptămână
întreagă sau poate fi schimbat zilnic, în funcție de specificul activităților. Introducerea
maximei zilei se face prin intermediul câtorva explicații sumare, amintind și tema zilei
sau a săptămânii.
Centrul tematic este o zonă restrânsă din spațiul clasei, destinat expunerii de
decoruri alcătuite din obiecte ce simbolizează sau descriu tema săptămânii sau a
proiectului tematic. Obiectele pot fi aduse de către copii sau pot fi alese din baza

50
materială a instituției. Decorul centrului tematic trebuie refăcut la fiecare schimbare de
temă săptămânală sau de proiect tematic. La centrul tematic trebuie să existe un spațiu
stabil pentru afișarea maximei zilei. Ocazional, lucrările copiilor pot fi expuse la centrul
tematic sau păstrate pentru decoruri ulterioare.
Maxima zilei și incursiunea rapidă prin microuniversul centrului tematic
reprezintă o trecere spre ce de-al doilea scop al întâlnirii de dimineață, câștigarea
interesului pentru activitățile zilei. În acest moment se poate folosi o povestire, o mică
scenetă sau o conversație pentru a face cunoscută tema zilei și pentru a pregăti
preșcolarii pentru activitățile de la centrele de interes. Poate fi făcută chiar o mică
prezentare a centrelor de interes și a activităților ce pot fi găsite la fiecare dintre ele. De
reținut că principalul scop al acestei moment este prezentarea noutăților zilei.
Un loc important în cadrul întâlnirilor de dimineață îl ocupă dezvoltarea de
comportamente dezirabile în ceea ce privește igiena, îngrijirea, relațiile cu colegii,
controlul emoțiilor, rezolvarea de conflicte, deprinderile de autoservire, bunele maniere,
dezvoltarea autonomiei personale etc. Pentru atingerea acestui obiectiv se pot folosi
povestirile, conversațiile, cântecele sau poeziile.

Tranzițiile

Tranzițiile sunt activități de scurtă durată care fac trecerea între diferite tipuri de
activități, pregătesc preșcolarii pentru următoarea activitate sau anunță momentul intrării
în scenă a unui anumit moment al programului.
Pentru ușurarea tranzițiilor, educatoarele folosesc mai multe tipuri de
instrumente:
 Cântece
 Cântece cu mișcare
 Versuri scurte
 Jocuri

51
ANEXA III
Jocuri și activități la alegere I (ALA I)

Jocurile și activitățile didactice la alegere (ALA) ocupă un loc important în


orarul zilnic al preșcolarilor. În funcție de programul grădiniței, pot fi două sau trei
reprize de activități la alegere. Prima repriză este așezată de obicei înainte de activitățile
pe Domenii experiențiale, iar a doua după activitățile pe Domenii experiențiale.
Grădinițele cu program prelungit mai pot avea o repriză ALA între perioada de
recreere/somn și plecare.
Timpul acordat acestui tip de activități este mai lung pentru primul nivel,
aproximativ 90 de minute, în timp ce la nivelul doi durata acestor activități se poate
restrânge la 60 de minute. În prima repriză, cel mai important rol îl joacă centrele de
interes, în jurul cărora se organizează diferite tipuri de activități pentru care preșcolarul
poate opta, în funcție de propriile preferințe și interese. Unele educatoare preferă să
acorde libertate deplină preșcolarului pentru a alege care sunt centrele la care dorește să
participe. Altele consideră că este mai bine să sugereze copiilor să participe la toate
activitățile propuse.
Participarea la activitățile la alegere se poate face individual, în echipe sau pe
grupe. Participarea frontală nu este recomandată decât în cazul organizării de jocuri
recreative. Jocurile recreative cu desfășurare frontală sunt planificate de obicei în repriza
a doua de activități la alegere. În cele mai multe cazuri, activitățile la alegere se
integrează în tema săptămânii și a proiectului și sunt folosite ca instrumente de realizare
a obiectivelor zilei.
Centrele de interes sugerate pentru ALA I sunt următoarele: Bibliotecă, Artă, Joc
de rol, Construcții, Știință, Nisip și apă. În funcție de spațiul disponibil, pot fi organizate
toate centrele sau cel puțin două-trei. Este importantă alternarea lor continuă.

52
ANEXA IV
Jocuri și activități la alegere II (ALA II)

De cele mai multe ori, pentru a doua repriză de ALA se planifică jocuri
distractive, de mișcare, muzicale sau de creație. Jocurile și activitățile la alegere
reprezintă o componentă importantă a activităților zilnice în grupele de preșcolari.
Posibilitatea de individualizare a educației prin intermediul jocurilor și
activităților la alegere aduce în prim plan preocuparea pentru descoperirea, susținerea și
modelarea copilului ca individ și recunoașterea nevoii de centrare pe instruirea
personalizată. Individualizarea educației prin joc se face atât față în față cu copilul cât și
în grupe spontane sau organizate.
Când timpul este favorabil, este recomandat ca a doua repriză de jocuri și
activități la alegere să se desfășoare în aer liber. În acest caz, jocurile copiilor pot fi libere
sau dirijate. Cele libere se pot desfășura în spații special amenajate în care să existe
jucării potrivite pentru a fi utilizate în exterior: leagăn, tobogan, balansoar, groapă cu
nisip, instrumente pentru nisip etc.
În cazul în care educatoarea preferă jocurile organizate, poate opta pentru
concursuri, cursă cu obstacole, alergare cu ștafetă etc.

53
ANEXA V
Domenii experiențiale și categorii de activități

Nr. Domeniu experiențial Categorii de activități de


învățare
1 Domeniul Limbă și comunicare (DLC) Educarea limbajului
2 Domeniul Științe (DȘ) Activități matematice
Cunoașterea mediului
3 Domeniul Om și societate (DOS) Educație pentru societate
Activități practice și elemente de
activitate casnică
4 Domeniul Estetic și creativ (DEC) Educație artistico-plastică
Educație muzicală
5 Domeniul Psihomotric (DPM) Educație fizică

54

View publication stats

S-ar putea să vă placă și