Sunteți pe pagina 1din 5

RAPORT DE EVALUARE COMPLEXĂ A DEZVOLTĂRII COPILULUI

(se elaborează în varianta electronică)


Nr.______din _________________2020

I. Date generale despre copil


Numele, Prenumele:
Data, locul naşterii:
Domiciliul:
Instituţia de învăţămînt, grupa/clasa:

II. Date despre familia copilului (părinţi, fraţi, surori)/reprezentanţii legali

Mama: Tata:

Data naşterii: Data naşterii:

Studii (incomplete, gimnaziale, profesionale, Studii (incomplete, gimnaziale, profesionale,


superioare): superioare):

Locul de muncă: Locul de muncă:

Fraţi, surori (Nume, prenume, vîrsta):

Reprezentantul legal:
Domiciliul:
Locul de muncă:

III. Condiţii de viaţă a familiei (descriere succintă)


Date relevante despre climatul familial, relaţiile dintre membrii familiei:
Familie dezorganizată. Lipsa controlului parental. Lipsa modelelor pozitive în familie generează
comportamemtul copilului.
Climatul afectiv în familie este favorabil/ satisfăcător/ nefavorabil, relațiile interpersonale în
familie sunt de înțelegere reciprocă, raporturi armonioase, punctate de conflicte mici și
trecătoare, dezacorduri puternice în familie, conflicte frecvente.
Relații satisfacatoare parinte-copil.
Stări conflictuale și tensionate.
Membrii familiei manifestă un grad sporit/scăzut de deschidere și sinceritate.
Predomină atașamentul părinților față de copii, manifestat prin dragoste, înțelegere respect.
Contact stabil/ instabil cu părinții.
Date relevante despre resursele familiei, situaţie economică, locuință:
Familia posedă/ nu posedă locuință proprie. Condiții favorabile/ nefavorabile pentru creșterea,
întreținerea copilului și dezvoltare armonioasă. Situația economică este satisfăcătoare/
nesatisfăcătoare.
Elementele pe care familia le folosește pentru a-și satisface trebuințele sunt minime/ suficiente.
Situația materială precară generată de șomajul părinților și de numărul mare de membri.
Venitul familiei îl constituie salariul ocazional al părinților/ îndemnizațiile de la DASPF.
Date relevante despre familia extinsă :
Legăturile dintre rude sunt pozitive/ negative, de înțelegere/ neînțelegere reciprocă.
Buneii se ocupă de educația copilului în lipsa părinților.
Membrii familiei extinse se susțin/ nu se susțin emoțional și material, participă/ nu participă la
creșterea și educarea copilului.
Familia extinsă își asumă/ nu își asumă responsabilitate pentru îngrijirea copilului.
Familia extinsă este/ nu este sursa principală de suport pentru majoritatea situațiilor dificile.

IV. Date privind istoria personală a copilului (descriere succintă)


Date despre dezvoltarea copilului/anamneză (sursa): (cartela medicală).
Diagnoză medicală (sursa): (certificatul medical).

V. Traseul educațional (educație preșcolară/școlarizare)


Perioada Denumirea instituției / clasa Momente relevante

VI. Domenii de evaluare


a) Dezvoltare fizică (statut fizic, motorica grosieră, fină, mod de deplasare)
Competențe Necesităţi Recomandări
(cunoștințe, capacități,
deprinderi, atitudini)

b) Dezvoltarea abilităţilor de limbaj /comunicare (limbaj verbal/ nonverbal, nivel de


dezvoltare şi utilizare)
Competențe Necesităţi Recomandări
(cunoștințe, capacități,
deprinderi, atitudini)

c) Dezvoltare cognitivă (nivel de achiziţii generale, percepere, orientare, atenţie, memorie,


gândire, etc.)
Competențe Necesităţi Recomandări
(cunoștințe, capacități,
deprinderi, atitudini)

d) Comportament socio-emoţional/ relaţionare (competenţe sociale, afectivitate/ emotivitate,


nivel şi mod de relaţionare cu semenii, persoanele adulte)
Competențe Necesităţi Recomandări
(cunoștințe, capacități,
deprinderi, atitudini)

e) Dezvoltarea comportamentului adaptativ (nivel de adaptare şcolară, socială, nivel de


autoadministrare, influențele de mediu asupra copilului)
Competențe Necesităţi Recomandări
(cunoștințe, capacități,
deprinderi, atitudini)

VII.Concluzie generală
Cerinţe educaţionale speciale (specificare):
da nu
Forma de incluziune (specificare):
totală parțială ocazională
Planul educațional individualizat (specificare):
da nu
Serviciile de suport:
Servicii/ forme de Specialist/
Activități/ locul desfășurării Perioada
suport responsabil
CDS (la clasa/CREI) 2020-2021 CDS
Suport cognitiv
(terapie cognitivă,
CDS, cadrele
meditații, suport în 2020-2021
didactice.
pregătirea temelor
pentru acasă)
Dirigintele,
Asistență psihologică 2020-2021
CDS
CDS, cadrele
Asistență logopedică 2020-2021
didactice.
Terapii specifice de
dezvoltare
(ludoterapie, 2020-2021 CDS
kinetoterapie,
ergoterapie, etc.)
Altele (asistent
personal, alimentație Instituția de
2020-2021
gratuită, manuale, învățămînt.
etc.)
Scopul
reevaluării:
Asigurarea
dezvoltării
Domeniu/i de
progresive a
reevaluare:
Reevaluare : copilului.
Cognitiv, socio-
Planificată (perioada, data)
emoţional,
2019 Evaluarea și
adaptativ.
aprecierea
calității
serviciilor
furnizate.
VIII. Recomandări

Specialiști implicați/ părinți Acțiuni/ măsuri Perioada care Responsabil


se stabilesc de realizare
Recomandări pentru cadrul 2020-2021 CDS
didactic de sprijin
Recomandări pentru cadrele 2020-2021 Cadrele
didactice didactice
Recomandări pentru 2020-2021 Psihologul
psihologul școlar
Recomandări pentru logoped 2020-2021 Logopedul
Recomandări pentru alți 2020-2021
specialiști în terapii specifice
de dezvoltare
Recomandări pentru părinți 2020-2021 Părinții,
(necesitatea unui asistent dirigintele
personal, consultația
medicului de familie,
consultarea/evaluarea
asistentului social)
Recomandări privind 2020-2021 Directorul
pregătirea mediului fizic instituției

IX. Componența echipei de evaluare:

Şef Serviciu de Asistenţă Psihopedagogică_______________________________


Responsabil de perfectarea raportului_______________________________________
Psiholog _____________________________________________________________
Pedagog _____________________________________________________________
Psihopedagog ________________________________________________________
Logoped_____________________________________________________________
Kinetoterapeut________________________________________________________

Data semnării raportului _____________________________________

Adus la cunoştinţa părintelui / reprezentantului legal :


Nume, prenume______________________________________________________________________
Data _________________________ Semnătura_______________________

Prezentat în instituţia de învăţămînt :


Data_____________________
Recepționat (nume, prenume, funcția, semnătura) _________________________________________

S-ar putea să vă placă și