Sunteți pe pagina 1din 22

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

FACULTATEA DE ECONOMIE, ADMINISTRAŢIE ȘI AFACERI


PROGRAMUL DE STUDII: MANAGEMENT ȘI ADMINISTRAREA AFACERILR

Fundamentarea deciziilor financiare ale firmei prin intermediul


agenților ce intervin în circuitul financiar fundamental.
Poziția pe piața și analiza riscurilor.

Realizat de: HRIȘCĂ ELENA


Management și Administrarea Afacerilor, an I, gr.2
Coordonator: Conf. univ. dr. CIBOTARIU IRINA
CUPRINS

INTRODUCERE...........................................................................................................................3
Capitolul I.Analiza sintetică a principalelor decizii financiare.................................................4

Capitolul II.Agenții ce intervin în circuitul financiar fundamental..........................................7


a. Acționarii..............................................................................................................................7
b. Administrația........................................................................................................................7
c. Salariații................................................................................................................................8
d. Statul.....................................................................................................................................9
e. Creditorii...............................................................................................................................9
f. Furnizorii..............................................................................................................................9

Capitolul III.Analiza SWOT a companiei Antibiotice S.A. Iași..............................................10


a. Puncte tari...........................................................................................................................10
b. Puncte slabe........................................................................................................................11
c. Oportunități.........................................................................................................................11
d. Amenințări..........................................................................................................................12

Capitolul IV.Avantajele competitive ale firmei........................................................................13


a. Concurența pe piața locală..................................................................................................13
b. Antibiotice S.A. Iași pe piața externă.................................................................................14
c. Avantajele competitive ale companiei Antibiotice S.A. Iași..............................................14

Capitolul V.Analiza riscurilor și metode de minimizarea acestora........................................17

CONCLUZII ȘI PROPUNERI...................................................................................................21
BIBLIOGRAFIE..........................................................................................................................22

2
INTRODUCERE
Existența economico-financiară a unei companii nu poate fi proiectată în exteriorul
cadrului unde își desfășoară activitatea și se dezvoltă. În cadrul consemnat, entitatea economică
obține resurse, pe care mai apoi le consumă și astfel realizează plăți, rambursează fonduri etc.
În urma relațiilor pe care fiecare companie le realizează, și mai apoi le consolidează cu
toți actorii economici, cu statul sau cu alte organisme și instituții se crează fenomenul financiar.
Cunoscută drept un principal producător român de medicamente, precum și o marcă
model în industria farmaceutică din România, compania Antibiotice S.A. Iași, renumită la nivel
internațional, are ca și obiectiv fabricarea de produse de înaltă calitate, de încredere și profitabile,
scopul fiind de a ajuta oamenii să își consolideze o viață mai sănătoasă.
Prezenta companie supusă analizei deține poziția fruntașă în ceea ce privește producătorii
de medicamente antiinfecțioase din România. În plus, este lider de piață și în fabricarea de forme
topice, precum geluri, unguente sau creme, iar aproape 50% din cifra sa de afaceri s-a
fundamentat din exporturi. De asemenea, deține un larg portofoliu de produse (peste 150) și 8
fluxuri de producție. În plus, pentru ca activitatea companiei să fie profitabilă, performantă și
sigură s-au conturat două obiective esențiale: optimizarea rentabilității afacerii și dezvoltarea
viabilă în perioada 2020-2028. Prin implementarea acestor două obiective, societatea pe acțiuni
dorește să devină un motor sustenabil din toate punctele de vedere, precum și o afacere viabilă cu
o mare răspundere față de populație și de mediul înconjurător.
Metodologia cercetării se reliefează prin metoda dialectică și mijloacele de cunoaștere a
materiei: cercetarea și sinteza, interpretarea și compararea, inducția și deducția, colectarea și
examinarea. Ca și bază fundamentală pentru studiului elaborat s-au utilizat cărți specifice,
articole știintifice și site-uri de actualitate, care discută sub diverse forme mai mult sau mai puțin
precise chestiuni privind fundamentarea deciziilor financiare ale firmei.
Scopul acestui studiu este acela de a evidenția ideea că pentru ca administrarea unei
companii să fie eficientă și activitatea acesteia să fie profitabilă, trebuie ca managerii să
consolideze un cadru adecvat de dezvoltare a unui management financiar sustenabil. Conceptul
de management financiar reliefează totalitatea principiilor, procedurilor, modalităților și
instrumentelor, cu ajutorul cărora se consolidează deciziile financiare referitoare la formarea și
folosirea profitabilă a resurselor financiare cu scopul îndeplinirii obiectivelor strategice propuse.
Continuitatea unei companii este puternic influențată de eficiența gestionării activităților
financiare. Administrarea entităților economice trebuie gândită în așa fel încât să reliefeze
caracteristicile funcției financiare și să evidențieze atribuția de mare importanță a finanțelor în
îndeplinirea cerințelor companiei.
Obiectivele vizate prin realizarea acestei lucrări sunt:
 definirea noțiune de decizie financiară și identificarea principalelor decizii financiare
adoptate de către Antibiotice S.A. Iași;
 reliefarea principalilor actori economici care acționează la nivelul circuitelor financiare
fundamentale;
 consolidarea poziției companiei pe piață prin evidențierea și valorificarea punctelor forte și a
oportunităților, precum și reliefarea punctelor slabe și a amenințărilor cu scopul de a le
elimina într-un mod eficient pentru societate;
 prezentarea portofoliului de produse prin identificarea avantajelor competitive ale firmei;
 analiza riscurilor companiei Antibiotice S.A. și expunerea unor metode de minimizare a
acestora.

3
Capitolul I
Analiza sintetică a principalelor decizii financiare
„Finanţele întreprinderii se prezintă ca o ramură a ştiinţei financiare, care analizează
mecanismele şi metodele de procurare şi gestionare a resurselor financiare, izvoarele şi destinaţia
acestor resurse, în vederea satisfacerii diferitelor nevoi şi obţinerii de profituri cât mai mari.”1
Decizia financiară are în vedere toată activitatea financiară a companiei, după cum și
toate sistemele financiare ale acesteia, antrenează și planificarea acțiunilor viitoare deoarece ele
se raportează în mod just la viitor.
Decizia de finanțare
Decizia de finanțare constituie un pilon esențial al tacticii de dezvoltare a companiei,
având un puternic impact asupra evoluției viitoare a acesteia.
Indiferent de activitatea întreprinsă în cadrul unei companii este foarte important să aibă
loc o reținere de capital care trebuie obținut și garantat la momentul potrivit în interesul de a nu
întârzia îndeplinirea obiectivelor. Doar iluzoriu cantitatea de resurse financiare indispensabilă va
fi egală cu cea a resurselor reziliate incontestabil întrucât „consumul de resurse financiare se
realizează eșalonat în timp pe măsura derulării curente și a realizării obiectivelor de investiții
respective.”2
În scopul sporirii eficientizării deciziilor de finanțare a capitalului de lucru, cât și a
investițiilor este necesară optimizarea metodelor de introducere a deciziilor în cadrul companiilor
în vederea asigurării ideii că investițiile selectate se vor îndrepta spre majorarea valorii entității și
spre îndeplinirea obiectivelor acesteia, și în special că firma va selecta sursele de finanțare cele
mai adecvate în urma efectuării unei evaluări a riscurilor și a costurilor bine consolidată.
Derularea activităților unei companii este determinată de alocarea și consumarea de
mijloace economice sub diverse forme. Izvorul de proveniență a formelor materiale sau bănești,
ce oferă formă activului bilanțier, îl reprezintă capitalul. Astfel, în anul 2020 în cadrul companiei
Antibiotice S.A. Iași, capitalurile proprii au deținut o pondere de 66,9% în totalul surselor de
finanțare. Nivelul acestui indicator semnalează un stadiu convenabil al solvabilității patrimoniale
și întreținerea stabilității financiare pe termen lung al întreprinderii.
Raportându-ne la anul 2019, ponderea datoriilor pe termen scurt a înregistrat o diminuare
de 5,3%, evoluție influențată în special de reducerea soldului obligațiilor fiscale, a creditelor
bancare pe termen scurt și a taxelor și impozitelor.
Pe termen lung, datoriile societății fac referire în special la creditul bancar, un credit
încheiat pentru încurajarea investiției pentru finisarea depozitului de supozitoare și unguente.
Referitor la repartiția surselor de finanțare pentru întreținerea acțiunilor companiei
Antibiotice S.A., se remarcă faptul că ponderea datoriilor este definită de datoriile curente,
achitate la termen. Clasificarea pe grupele de exigibilități a resurselor financiare este reprezentată
astfel:
Tabel nr.1 Tipuri de exigibilități a resurselor financiare la nivelul companiei Antibiotice S.A.Iași (2018-2020)
Pasiv (lei) 2018 2019 2020
Capital propriu 66,9% 63,3% 66,9%
Datorii pe termen lung și mediu 7,7% 9,8% 11,5%
Datorii curente 25,3% 26,9% 21,6%
Total datorii 33,1% 36,7% 33,1%

1
Adochiţei, M., Finanţele întreprinderii, Editura Sylvi, Bucureşti, 2000, p. 10.
2
Bran, P., Finanţele întreprinderii, Editura Economică, Bucureşti, 2003, pp.436-438.

4
Sursa: Elaborat de autor după https://bvbresearch.ro/api/reports/12/attachment, accesat la data de 21.12.2021.

În ceea ce privește politica de finanțare, se reliefează următoarele valori:


Tabel nr.2 Politica de finanțare a companiei Antibiotice S.A. Iași (2018-2020)
Datorii (lei) 2018 2019 2020
Datorii financiare (credite bancare) 127.391.662 183.031.645 161.012.992
Datorii nefinanciare 105.986.206 108.607.250 124.809.179
Ponderea creditelor în total datorii 54,6% 62,8% 56,4%
Sursa: Prelucrat de autor după https://bvbresearch.ro/api/reports/12/attachment, accesat la data de 21.12.2021.
Datoriile nefinanciare concentrează în mare parte obligațiile de achitare către furnizori,
raportul în totalul datoriilor înregistrându-se 29% în anul 2020, succedat de impozitul amânat cu
o cotă de 11%.
1.1. Decizia de investiții
Pilonul care joacă un rol primordial în îndeplinirea obiectivului principal al activității
companiei îl constituie investițiile, materializate în cumpărarea sau consolidarea de active de
fabricație sau comercializare.
Selecțiile realizate când vine vorba de investiții reliefează chestiuni de bază ale politicii
companiei în ansamblu și ale administrării sale financiare în mod specific și reprezintă una dintre
provocările esențiale ale extinderii sale viitoare.
Orice decizie financiară are la bază, ca și reper, investiția. Din punct de vedere financiar,
acest concept se concentrează pe atenția omului sau a companiei care realizează investiția,
evidențiindu-se ideea că investiția duce la prelungirea consumului în timp. Astfel, această
noțiune semnifică abandonarea bunurilor imediate cu dorința obținerii de bunuri viitoare, ori,
printr-o altă exprimare, substituirea unei realizări imediate și sigure, la care se renunță, în
schimbul unei dorințe de îndeplinire a ceva mai bun în viitor.
Decizia de investiții este crucială pentru activitatea unei companii întrucât declanșează
urmări conturate în totalitatea de încasări și plăți, divizate pe un interval mai mare de timp. De
asemenea, implementarea deciziei de investiții în cazul unui viitor sigur trebuie să aibă în vedere
anumite ipoteze:
 orice investiție este precis cunoscută și aceasta va realiza o succesiune de fluxuri de bani
lichizi în momente clar calculate în timp;
 managerul are posibilitatea de a selecta un proiect de investiții din mai multe și tot el
stabilește proiectul independent față de altele;
 independența unui proiect de investiții se evidențiază atunci când înfăptuirea lui nu
depinde de conturarea altui proiect;
 se gășește o piață de capitaluri perfectă, rata dobânzii fiind unică, astfel beneficiarul
investiției reușind să se îndatoreze nemăsurat, fără să fie cheltuieli de tranzacționare pe
piață;
 dacă incertitudinea nu este prezentă, proiectul de investiții nu este expus la un anumit risc.
La nivelul companiei Antibiotice S.A. Iași, cu trecerea timpului, s-au înregistrat investiții
însemnate. Perioada 1993-1997 s-a caracterizat prin investiții esențiale în activitățile de
cercetare-dezvoltare, punându-se în joc opt milioane de euro pentru înzestrarea cu tehnologie
nouă și performantă și cumpărarea de echipamente. În anul 1997 s-a introdus o structură de
garantare a calității. Investițiile au continuat să apară în perioada 2005-2006, de aceasta dată
vizându-se capacitatea și evoluția companiei, dar și pregătirea personalului și conducerea
întreprinderii. Investindu-se circa un milion de euro, anul 2006 se evidențiază prin inaugurarea
Centrului de Evaluare a Medicamentului, aprobat de Ministerul Sănătății (acționar majoritar) și

5
atestat GLP. În plus, în perioada 2010-2011 a fost deschis și Centrul Modern de Cercetare-
Dezvoltare.
În anul 2020, clasarea investițiilor s-a prezentat astfel:
Extinderea și evoluția infrastructurilor de fabricație, cercetare, utilități, transport și depozitare.
 investirea în site-uri de fabricație noi – această mobilizare are în vedere continuarea
lucrărilor privind hala de unguente și supozitoare (nivelul de efectuare - 92,52%);
 investiții în actualizarea site-urilor de producție actuale – modernizarea fluxurilor de
producție a medicamentelor din cadrul celor trei divizii a determinat investiția de 1,02
milioane lei în scopul cumpărării de aparatură și instalații performante;
 investiții în activitățile de cercetare-dezvoltare – investiția efectuată s-a îndreptat spre
dotări și echipamente necesare încurajării și optimizării activităților de cercetare în
interesul determinării unor noi produse sigure, eficiente și superior calitative în
comparație cu oferta firmelor concurente de pe piață;
 investiții în restabilirea platformei industriale.
Investiții privind fundamentarea sistemului de management integrat și garantarea continuității
în protejarea mediului înconjurător.
1.3.Decizia de repartizare a profitului
La nivelul distribuirii profitului, scopul fundamental este reprezentat de adaptarea
intereselor companiei cu cele ale fiecărui angajat, acționar și ale întregii întreprinderii.
În metoda și procedura actuală, acțiunea decizională privind distribuirea profitului este
mărginită, neaparținând în totalitate societății indiferent că ea activează cu capital public sau cu
capital privat. Ca și exemplu la companiile care au capital privat, împărțirea profitului constituie
o însușire a Adunării Generale a Acționarilor, dar nu în totalitate deoarece și pentru acest tip de
proprietate, determinarea statului se face cunoscută prin legea privind amortizarea, constituente
de cheltuieli deductibile etc.
Hotărârea referitoare la distribuirea profitului net al societății provoacă politica de
dividend, deținând rezultate directe asupra autofinanțării și restituirii capitalurilor proprii.
La sfârșitul anului 2020, compania Antibiotice S.A. Iași a consemnat un profit net de
26.388.049 lei, pe care se urmărește să îl distribuie astfel:
Tabel nr.3 Repartizarea profitului net la nivelul companiei Antibiotice S.A. Iași (2019-2020)
Indicator 31.12.2019 31.12.2020
Dividende 20.059.405 2.219.652
Alte rezerve 10.763.873 24.168.397
Total 30.823.278 26.388.049
Sursa: Prelucrat de autor după https://www.antibiotice.ro, accesat la data de 23.12.2021

În anul 2020, suma în valoare de 24.168.397 lei, constituind alte rezerve, se compune din:
- utilități fiscale pentru profitul alocat în instrumentele tehnologice, calculatoare și instalații
periferice, mașini și aparate de casă, de facturare, de verificare, dar și în sisteme
informatice realizate și/sau cumpărate în conformitate cu articolul 22 din Codul Fiscal în
valoare de 14.452.190 lei;
- beneficii fiscale privind desfășurarea acțiunilor de cercetare-dezvoltare în conformitate cu
articolul 20 din Codul Fiscal în valoare de 2.715.797 lei;
- alte atribuiri întrevăzute de lege, și astfel avem suma de 7.000.410 lei constituind pierderi
din distribuirea profitului pentru care s-a oferit permisie.

6
Suma de 2.219.652 lei, pentru anul 2020, reprezintă dividentele totale. În plus, dividentul
brut pe acțiune specific exercițiului anului trecut s-a fixat la 0,00330631 lei, fapt ce consemnează
o rata de repartizare de 8,4% din profitul net al exercițiului financiar al anului analizat (2020).
Capitolul II
Agenții ce intervin în circuitul financiar fundamental

Ca și componentă a circuitelor economice, circuitele financiare se realizează prin


interdependența fluxurilor create din procedeele la care participă resurse financiare afectate
trebuințelor pe orice interval. Circuitul financiar constituie valul de lichidități generat de diverse
hotărâri financiare și redă legăturile dintre diferiții actori economici (acționari, creditori,
manageri, statul etc.)
a. Acționarii
Aceștia sunt „deținători de titluri de proprietate ale firmei” 3, având drept rol economic
răspunderea pentru riscul rezidual ce definește câștigul cel din urmă, răsplătirea lor fiind generată
de progresul companiei.
Societatea comercială pe acțiuni, Antibiotice S.A. Iași, are capital majoritar de stat.
Începând cu 1997, societatea Antibiotice S.A. Iași (ATB) este listată la Bursa de Valori
București, iar valorile mobiliare ale companiei sunt tranzacționate în secțiunea Premium din
cadrul bursei. La nivelul acestei companii, statutul de acționar majoritar este deținut de
Ministerul Sănătății (53,0173%), acesta fiind urmat de S.I.F. Oltenia, care deține 19,0465% din
capitalul subscris și vărsat.
Statul român este acționarul majoritar al companiei Antibiotice S.A. Iași, iar acest lucru
reliefează câteva aspecte primordiale:
 societatea este predictibilă, fără întâmplări/cazuri speciale;
 societatea pe acțiuni livrează medicamente în spitale, deținând o cantitate mare de datorii a
căror încasare este îndoielnică;
 firma a împărțit în fiecare an dividende;
 nivelul de îndatorare este peste medie, însă compania nu se află într-un stadiu delicat.

Figura nr. 1 Principalii acționari ai societății Antibiotice S.A. la data de 31.12.2020


Sursa: https://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2021/05/RA2020-final-web.pdf, accesat la 12.12.2021.
b. Administrația
La nivelul companiei Antibiotice S.A. Iași, Consiliul de Administrație se ocupă de buna
și eficienta administrare a acesteia. Consiliul de Administrație are în vedere ca hotărârile

3
Cibotariu I.,Gestiunea financiară a firmei, Note de curs, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, 2021.

7
individuale, cele ale AGA, ale administrației societății, dar și reglementările interne să fie în
conformitate cu exigențele legale și introduse într-o manieră convenabilă.
Potrivit sistemului unitar de conducere, întreprinderea este gestionată de Consiliul de
Administrație alcătuit din 5 persoane: patru administratori independenți și neexecutivi și un
administrator executiv și neindependent. Acești membri asigură randamentul abilității de a
monitoriza, cerceta și aprecia acțiunea directorilor, dar și atitudinea echitabilă față de acționari.
Fiecare membru al Consiliului de Administrație are un mandat de patru ani care poate fi
reactualizat printr-un proces de evaluare. În cazul membrilor neexecutivi, aceștia pot avea un
statut în cadrul Consiliului pentru maximum trei mandate. Administrația firmei Antibiotice S.A.
Iași are la bază un director general și nouă directori.
Mai mult decât atât, Adunarea Generală a Acționarilor constituie la nivel decizional
organul fundamental al companiei, în cadrul acestei adunări acționarii iau parte în mod direct și
contribuie la consolidarea deciziilor. AGA este organismul care ia decizii în privința distribuirii
profitului, desemnează Consiliul de Administrație și decide gratificația Consiliului de
Administrație.
c. Salariații
Compania Antibiotice S.A. Iași consolidează o cultură organizațională care se
caracterizează prin eficiență, inovare și satisfacerea tuturor actorilor economici cu care intră în
contact.
Analizarea, examinarea, dezvoltarea și producerea medicamentelor și a substanțelor
chimice prinde contur prin echipa de oameni aleși de conducerea companiei. Această echipă este
una alcătuită din biologi, farmaciști, chimiști, dar și din oameni calificați ce administrează
activități precum: garantarea și verificarea calității produselor, economic, vânzare, inginerie și
service etc.
Compania Antibiotice S.A. Iași își desfășoară activitatea prin intermediul a 1.450 de
angajați. Astfel, 46,5% din angajații companiei sunt absolvenți a unor studii superioare, iar
53,5% sunt absolvenți de studii medii.
În plus, societatea are angajați și la nivelul reprezentanțelor comerciale din țări precum
Ucraina, Vietnam și Republica Moldova. Astfel, se dorește ca tuturor angajaților să li se asigure
un mediu de lucru diversificat și incluziv. Oferindu-le drepturi egale, societatea fundamentează
legăturile de muncă prin implementarea principiului egalității de tratament și de oportunități față
de toți angajații.
Un alt aspect extrem de important în ceea ce privește angajații se referă la politica de
remunerare prin care aceștia sunt răsplătiți pentru munca depusă. Remunerația salariaților se
constituie ținând cont de doctrinele și principiile esențiale ale companiei, dar și de onestitate și
echitate. În acest sens, în anul 2020 statisticile arată că au fost angajați 106 persoane, iar 111 de
angajați nu și-au mai continuat activitatea în cadrul companiei Antibiotice S.A.
Pentru fundamentarea unor echipe bine instruite, societatea a creat un program de
parteneriat denumit Perform a+, în cooperare cu universități specializate în domeniul
farmaceutic, prin care urmărește să impulsioneze și să sprijine studenții care doresc să își
contureze o carieră în industria farmaceutică.

8
Tabel nr 1 Gruparea angajaților în funcție de vârstă, gen și statutul în companie

Sursa: https://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2021/11/Antibiotice-RS-2020.pdf, accesat la 16.12.2021

d. Statul
Ca și actor în cadrul circuitelor financiare, statul participă în diverse stadii prin oferta de
capital și politica fiscală, schimbând atitudinea celorlalți membrii. Acesta este prezent în diverse
faze ale circuitului financiar și deține o însemnată influență asupra deciziilor financiare prin
modificarea valorilor variabilelor care fundează operațiunile actorilor economici. Astfel, modul
prin care statul survine în circuitele financiare prin fiscalitate este important și trebuie analizat și
examinat în detaliu. Conturarea și înțelegerea impozitului pe profit poate încuraja sau descuraja
diferite clase de activități economice sau de agenți economici. În același sens lucrează și taxa pe
valoare adăugată pentru acțiuni de valorificare. Totodată, retribuirea capitalului investit
declanșează rezultate fiscale atât pentru companii, cât și pentru purtătorul de capital. În ceea ce
privește oferta de capital, statul provoacă un impact însemnat asupra propunerii plasamentelor
financiare, participarea sa având un rol fundamental în fixarea ratei dobânzii.
e. Creditorii
Aceștia reprezintă persoanele pregătite pentru asumarea unor riscuri cauză pentru care
solicită o recompensă aferentă capitalului lor. Gratificația acordată creditorilor are la bază
roadele activității companiei. Astfel, se disting trei grupuri de creditori: creditorii obligatari,
băncile și diferitele instituții financiare care finanțează majoritatea firmelor și creditorii locatari. 4
În plus, luând în considerare și nevoia restituirii capitalului la termenul limită, pot apărea
cheltuieli financiare fixe mai superficial sau mai dificil de tolerat.
f. Furnizorii
Ca și agenți economici, furnizorii constituie piesa esențială a „puzzle-ului” unei
companii. Furnizorul reprezintă persoana fizică sau juridică, care, în calitate de vânzător, „pune
la dispoziţia altor persoane bunuri sau servicii contra cost, pe baza unei înţelegeri contractuale.” 5
În cadrul tuturor întreprinderilor se dorește ca relația cu furnizorii să fie una favorabilă și să se
instituie un sistem de feedback pentru optimizarea permanentă a calității cooperării, contribuind
la evitarea sau înlăturarea neînțelegerilor. La nivelul companiei Antibiotice S.A. Iași, procesele
elaborate implică ca alegerea furnizorilor de materii prime să se facă pe baza atestării sistemului
de calitate al acestora având în vedere exigențele internaționale de bună practică de producție.
Prin urmare, la nivelul activității de producție a medicamentelor Antibiotice se folosesc materii
prime de calitate superioară, procurate de la producători certificați, care sunt parteneri ai
companiei în îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare și extindere eficientă și sustenabilă. În cazul
activității de achiziții indirecte, pentru bunurile și serviciile care nu se află în relație directă cu
procesul de realizare a medicamentelor, aprecierea furnizorilor se realizează în funcție de

4
Ilie, Vasile, Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2006, p. 87.
5
Tabără N., Ungureanu M., Calitatea relațiilor întreprinderii cu furnizorii, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iași, Revista /
Journal „ECONOMICA” nr.2(76) 2011, p.81.

9
principiile economice de selecție, îndeplinind noțiunea celor 3E: Economicitate, Eficiență,
Eficacitate.
Compania Antibiotice S.A. Iași are la bază atât furnizori interni, cât și furnizori externi.
Furnizorii interni aprovizionează firma cu bunuri (materii prime, materiale), utilități (energie,
apă, gaz) și servicii (de marketing, de consultanță, licență, transport, financiare, juridice, de
sănătate, soft-uri IT, training). Furnizorii externi livrează bunuri (materii prime, materiale,
produse finite, cu fabricație sub-contract, ambalaje), servicii (licențe - de produs și studii clinice,
transport, training, soft-uri IT, de documente, financiare – asigurări, auditori, vamă) și transport
care poate fi propriu (flotă proprie) sau prestări servicii de la terți.
Capitolul III
Analiza SWOT a companiei Antibiotice S.A. Iași
Susținători desăvârșiți ai unei dezvoltări eficiente și durabile, Antibiotice Iași a
implementat pentru perioada 2020-2025 o serie de principii cu scopul de a consolida activitățile
desfășurate în cadrul companiei:
 acordare de mai multă atenție aspectelor privind competitivitatea cu scopul de a se amplifica
activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare;
 actualizarea portofoliului care să producă ritmuri de sporire a vânzărilor (atât pe piața internă,
cât și pe cea internațională), să producă profit și să optimizeze folosirea capacităților de
fabricație;
 prin internaționalizarea activității firmei pe piețele cu potențial economic se generează
sporirea influenței economice a portofoliului;
 stabilirea de colaborări prin investiții și muncă în echipă în favoarea garantării premiselor
extinderii pe termen mediu și lung;
 armonizarea producției la aspirațiile tehnologice și tehnice prezente prin alocarea de resurse
bănești în capacități de fabricație dezvoltate, dar și prin actualizarea și înzestrarea cu noi
tehnologii a fluxurilor actuale;
 actualizarea permanentă și constantă și supravegherea Sistemului de Management al Calității
în concordanță cu exigențele legale caracteristice domeniului farmaceutic;
 îmbunătățirea proceselor în interesul minimizării costurilor de operare;
 interes continuu în îndeplinirea și ameliorarea prevederilor de derulare a proceselor în ideea
de a diminua efectul asupra mediului și protecției angajaților;
 supravegherea anticipantă a categoriilor de risc la care pot fi expuse activitățile societății, dar
și obiectivele stabilite.
În urma conturării acestor principii fundamentate de societatea Antibiotice Iași se
evidențiază ideea conform căreia modalitatea de analiză a competitivității, a mediului de afaceri
și a companiei este analiza SWOT.
La nivelul companiei supuse cercetării luăm în considerare situația actuală a acesteia și
astfel evidențiem punctele forte și punctele slabe. În plus, ne focusăm și pe analiza mediului
economic atât la nivel național, cât și la nivel global, reliefând oportunitățile firmei ce ar trebui
valorificate și amenințările la care este expusă aceasta cu scopul de a fi eliminate.
Astfel, prin realizarea analizei SWOT se urmărește:
 fructificarea punctelor forte și a oportunităților actuale și probabile, dăruite de mediul de
afaceri contemporan;

10
 suprimarea sau reducerea punctelor slabe și a efectelor negative cauzate de amenințările
prezente în mediul de afaceri cu ajutorul unui model minuțios de managementul riscului.
a) Puncte tari (puncte forte)
Acestea constituie activitățile pe care compania analizată le efectuează mult mai bine
decât concurența, în plus ele conturând abilitatea acesteia de a aloca și de a consuma resurse
într-o manieră mult mai profitabilă decât firmele concurente. Astfel, punctele tari asigură
companiei avantaje competitive în fața celorlalte firmei de pe piață. În acest sens se
structurează principalele puncte forte ale societății Antibiotice Iași:
 Companie cu reputație în mediul de afaceri românesc, încă din anul 1977 fiind listată la
Bursa de Valori București;
 Relații de muncă cinstite, capital uman de valoare bine organizat și pregătit, precum și
implementarea unui sistem de salarizare avansat;
 Sistem cuprinzător de producție dobândit pe 8 fluxuri de fabricație în folosul diverselor
moduri terapeutice;
 Declararea drept brand cu existență internațională, actual în peste 70 de țări;
 Deținerea de certificări acordate atât la nivel european, cât și la nivel internațional;
 Program de brand captivant – cu o capacitate de deosebire și de comunicare cu scopul
sporirii obligației stakeholderilor;
 Este pe prima poziție la nivel mondial în ceea ce privește producția de Nistatină;
 Deține primul loc și pe piața internă pentru diverse produse precum: creme, geluri,
supozitoare, antiinfecțioase, pulberi injectabile etc.
 Se află în relație de parteneriat cu Ministerul Sănătății în cadrul unui Proiect Național
de Combatere și Tratament al Tuberculozei;
 Pe piața internă ocupă și poziția a doua la nivelul producătorilor de medicamente orale
sub formă de capsule.
b) Puncte slabe
Acestea reprezintă notele distinctive ale companiei la nivelul cărora nu se generează
rezultate eficiente și sustenabile în comparație cu firmele concurente. Punctele slabe sunt
activități pe care societatea le efectuează la un nivel inferior față de concurență.
 Portofoliu de produse ce nu pot fi exploatate pe orice piață;
 Trend descendent al marjelor de profit pentru portofoliul de produse remarcabile
clinic;
 Activitățile de fabricație caracterizate de costuri din ce în ce mai mari;
 Nivel scăzut de inovație – portofoliul îndreptat cu precădere către tratament cu
recomandație supusă degradărilor de preț;
 Dimensiune de serie redus calificată;
 Viteza de absorbție a produselor este mai redusă față de cea a firmelor concurente;
 Nivel ridicat de subordonare pe piața internă;
 Sistemul de controlling nu este sprijinit de un model informatic înglobat;
 Infrastructura vastă și disproporționată;
 Rata de oscilație a personalului cunoaște un trend ascendent;
 Interval lung de încasare a datoriilor;
 Piața muncii locale se caracterizează prin absența personalului instruit în sferele
analitice alăturate examinării și dezvoltării produselor farmaceutice specifice
generației actuale.

11
c) Oportunități
Acestea constituie agenții din mediu extern care au un impact pozitiv asupra firmei, mai
exact acestea sunt șansele furnizate de mediul de afaceri pentru fundamentarea de noi strategii în
vederea valorificării eficiente a oportunităților prezente. La nivelul fiecărei companii se
identifică oportunități, însă esențial este ca acestea să fie descoperite la timp pentru a se constitui
strategia ideală valorificării lor.
 Maximizarea sau păstrarea performanțelor particulare (ex.life-style drug);
 Producerea de suplimente alimentare cu extracte uniformizate;
 La nivel național în perioada următoare cheltuielile de sănătate vor suferi majorări
simțitoare;
 Creare unui site nou de producție denumit Unguente și Supozitoare, omologat pe toate
piețele reglementate;
 Existența unor statistici referitoare la sporirea prevalenței bolilor cronice care provoacă
majorarea ariei medicamentelor colective;
 La nivel mondial va avea loc scoaterea de sub brevet în anii ce vor urma a produselor
injectabile cu renume în Antibiotice S.A. Iași;
 Scopul însemnat al firmei de a contura un efect pozitiv viabil pentru societate, în corelație
cu activitatea ODS (ONU);
 Sporirea utilizării de medicamente pentru sistemul nervos, pentru tractul digestiv, pentru
metabolism, dar și majorarea consumului de medicamente cardiovasculare;
 Șansa identificării și utilizării de fonduri europene pentru actualizarea fluxurilor de
fabricație, laboratoarelor de expertiză și a intrumentelor corespunzătoare, pentru
activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare, precum și pentru perfecționarea sistemului
informatic și a infrastructurii.
d) Amenințări (Threats)
Acestea reprezintă agenții externi negativi pentru companie, acestea constituind
circumstanțele nefavorabile care împiedică firma să-și atingă obiectivele vizate, implicit
conducând spre minimizarea performanțelor economico-financiare.
 Majorarea prețurilor privind utilitățile (apă, gaz metan, energie electrică) și mărirea
costurilor cu materiile prime;
 Eroziunea rapidă a prețurilor la medicamentele generice eliberate pe bază de rețetă;
 Ritm de majorare însemnat al pieței pentru medicamentele și moleculele biologice;
 Legea națională a mărginit volumul de resurse investiționale;
 Accentuarea anxietății oamenilor, dar și a autorităților cu privire la trăinicia
antimicrobiană;
 Fluctuații economice și politice pe piețele externe;
 Majorarea excesivă a tarifului de Claw Back și absența transparenței în ceea ce privește
stadiul tarifului;
 Instabilitatea și imposibilitatea de previzionare la nivelul mediului fiscal și legislativ;
 Piața muncii locale se confruntă cu o lacună în ceea ce privește oamenii super pregătiți
în sferele analitice apropiate dezvoltării și examinării de produse farmaceutice de
actualitate;
 Persoanele autorizate pentru cercetare-dezvoltare migrează către firme concurente locale
sau regionale;
 Formalitățile de autorizare a produselor farmaceutice foarte anevoioase în România;

12

Asprirea normelor referitoare la promovarea medicamentelor;

Restricții legislative și bugetare în privința opțiunilor de stimulare și de reținere a
personalului;
 Coaliții strategice între fabricanții de substanță activă și/sau fabricanții de medicamente;
 Risipirea de către furnizori a însușirii de sursă autorizată.
Așadar, „managementului strategic îi este specifică, în esență, analiza continuă, pe de o
parte, a mediului extern al firmei pentru a anticipa sau sesiza la timp schimbările din cadrul
acestuia, iar pe de altă parte, a situației interne a firmei pentru a evalua capacitatea ei de a face
față schimbărilor.”6
Capitolul IV
Avantajele competitive ale firmei

În contextul unei economii de piață globală, caracterizată astăzi de o incertitudine


constantă, companiile întâmpină și se confruntă cu condiții economice exigente. Modificările
necontenite ale mediului înconjurător afectează mediul de afaceri, acesta fiind supus și la
presiunile competitorilor, care de la o zi la alta se află într-un complex proces de schimbare a
produselor, dar și de creștere a calității acestora cu scopul de a obține progrese sigure și viabile.
Din perspectiva economică, competitivitatea reprezintă maniera în care cadrul economic
își gestionează ansamblul competențelor pentru obținerea prosperității, determinând
„proporțional, mai multă bunăstare decât competitorii.”7 Se spune că „în cursa de astăzi,
învingătorii sunt […] organizațiile populate de angajați care învață tot timpul și sunt conduse de
manageri care instruiesc mereu.”8 Astfel, un mediu competitiv își consolidează bazele pe
structuri de fabricație care determină avantaje competitive și sisteme și resurse carateristice apte
să elaboreze competențe distincte.
Aspra concurență, atât la nivel intern, cât și internațional, constituie pentru compania
Antibiotice S.A. Iași un adevărat risc. Atât la nivel mondial, cât și local, societatea se confruntă
cu producători renumiți și cu organizații multinaționale cu bugete de research și resurse
nelimitate. În acest mod, acest lucru reprezintă o provocare însemnată întrucât Antibiotice S.A.
Iași trebuie să țină pasul cu dezvoltarea proceselor de inovare, în special luând în calcul strategia
pe termen lung și mediu de îndreptare către export. Forța multinaționalelor din mediul
farmaceutic nu se bazează doar pe cantitatea de resurse existente pentru cercetare și dezvoltare,
ci presupune și capacitatea substanțială în vânzări, politici de marketing combative și impozante.
1. Concurența pe piața locală
În anul 2020 , compania a înregistrat, pe piața românească, venituri din vânzări de circa
182,15 milioane de lei, iar volumul de produse fabricate de Antibiotice Iași livrate pacienților din
România a atins o valoare de 26 de milioane de unități. În acest fel, compania Antibiotice S.A.
Iași deține o poziție importantă pe piața locală fiind printre primele fabrici de medicamente
fundamentate în România.

6
Russu C., Management strategic, Editura All Beck, București, 1999, p.77.
7
Spãtaru M., “Factorii competitivitãţii naţionale”, Universitatea Petrol-Gaze, Ploieşti, 1994, format pdf, p.1.
8
Bell Chip R., Manageri şi mentori, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2009, p.9, citat de Cismaş L., Stan L.-M., 2009.

13
Figura nr.2 Topul primelor corporații din punct de vedere al volumului de unități vândute (2020)
Sursa: https://www.cegedim-health-data.com/, accesat la 19.12.2021
Pe plan intern, pe piața în care activează, compania ocupă locul 1 cu o cotă de piață
valorică de 13,1%. În plus, ocupă poziția fruntașă la creme, supozitoare și ovule (37,5%) și
pulberi injectabile (65,3%). În ceea ce privește medicamentele eliberate pe bază de rețetă și cele
fără prescripție, compania este lider la punerea în vânzare a medicamentelor în spitale fie private,
fie de stat.
2. Antibiotice S.A. Iași pe piața externă
Dat fiind faptul că piața de medicamente din România este suprapopulată de companii
farmaceutice străine (Pfizer, Sun Pharma, Abbvie, Astra Zeneca etc.), societatea Antibiotice și-a
îndreptat atenția către internaționalizarea afacerii în Asia, America de Nord, Europa, Rusia și
spațiul CSI, Orientul Mijlociu și America de Sud. Exportul cu medicamente se realizează la nivel
global, compania fiind lider la nivel modial în fabricația de Nistatină.
Majorarea exporturilor la nivel internațional a făcut posibilă deschiderea unor
reprezentanțe comerciale în țări precum Republica Moldova, Vietnam, Ucraina și Serbia. În plus,
compania deține rolul de furnizor internațional de peniciline pentru centre în Vietnam, Ungaria,
Republica Moldova, Danemarca, Olanda. Mai mult decât atât, compania Antibiotice S.A. Iași
este exportatorul român de bază din Vietnam, în anul 2020 tranzacționând o valoare de circa 10
milioane USD.
În anul 2020, compania Antibiotice S.A. Iași a realizat venituri de 158.274.644 lei.

9.40% 6.33% Asia


36.14% Europa
9.57% America de Nord
Orientul Mijlociu și Africa
America de Sud
Rusia+CSI

18.09% 20.47%
Figura nr.2 Ponderea vânzărilor la nivel internațional în cadrul companiei Antibiotice S.A.Iași
Sursa: Prelucrat de autor după https://www.antibiotice.ro/ , accesat la data de 20.12.2021.

3. Avantajele competitive ale companiei Antibiotice S.A. Iași

14
Pentru ca o companie să se diferențieze de concurență trebuie să aibă în mânecă câteva
avantaje concurețiale, cu scopul de se menține și de a se dezvolta într-un mod eficient și
sustenabil. Prin urmare se conturează ideea că „mediul politic, instituțional și economic al unei
națiuni”9 are o poziție fundamentală în extinderea cu succes a industriei concurențiale. În plus,
Porter este de părere că „națiunea mamă capătă o semnificație tot mai mare, deoarece constituie
sursa de aptitudini și tehnologii ce stau la baza avantajului competitiv.”10
Un prim avantaj competitiv este reprezentat de gama diversificată de produse puse la
dispoziția clienților. Firma realizează produse finite, cum ar fi medicamente atât pentru uz uman,
cât și pentru uz veterinar, suplimente alimentare, produse cosmetice etc., dar și substanțe active
(nistatină). În acest sens, portofoliul companiei cuprinde 150 de produse, structurate la rândul lor
pe 11 categorii terapeutice.
De asemenea, în interesul sporirii competitivității și eficientizării activității claselor de
fabricație, administrația societății a hotărât structurarea fluxurilor de producție în trei divizii:
Divizia Produse sterile și substanțe active, Divizia Produse topice și Divizia Produse forme
solide de uz oral.
Mai apoi ne raportăm la reputația admirabilă pe care societatea o are pe piața
farmaceutică din România, și nu numai. Prestigiul unei companii se consolidează pe reacțiile
clienților, al partenerilor de afaceri, dar și al angajaților. Pentru a te face remarcat pe o piață atât
de aglomerată este necesar să oferi produse superior calitative, să fii într-o relație activă cu
furnizorii și clienții și să fii mereu la curent cu toate tendințele și modificările ce au loc pe piață.
Astfel, societatea se remarcă în fața concurenței prin diferite titluri care atestă calitatea
superioară a produselor expuse pe piața farmaceutică atât din România, cât și din afară. Anul
2020 a fost un an în care compania s-a evidențiat pe piața farmaceutică întrucât i s-a consacrat
poziția de lider în fabricarea medicamentelor generice antiinfecțioase la nivel local, a primit titlul
de lider în România în ceea privește realizarea medicamentelor topice (creme, geluri,
supozitoare), iar la nivel mondial societatea a fost lider în fabricarea substanței active Nistatină.
Clienții joacă un rol fundamental în cadrul unei companii și reprezintă un avantaj
competitiv când se formează grupuri de clienți cheie care să contribuie la creșterea vânzărilor și
sporirea dezvoltării sustenabile. În cadrul companiei Antibiotice, în ceea ce privește distribuția,
se regăsesc clienți interni și clienți externi.
Know-how constituie totalitatea „formulelor, definițiilor tehnice, documentelor, desenelor
și modelelor, rețetelor, procedeelor”11, care contribuie la producerea și vinderea unui bun. De
exemplu, în cazul medicamentelor, fiecare firmă are o rețetă unică pe care o utilizează în
formularea și realizarea unui anumit medicament, acele substanțe care sunt utilizate la realizare
și volumul unui produs farmaceutic, acesta constituie conceptul de know-how. În plus,
companiile trebuie să își fundamenteze poziția pe piață prin pregătirea, abilitățile și experiența
profesională atât a angajaților, cât și a partenerilor de afaceri. De asemenea, cercetarea
permanentă a pieței are drept scop menținerea producției la un nivel superior față de concurență.
Tabel nr. 2 Top 10 cele mai vândute mărci ale companiei Antibiotice în anul 2020
Nr.crt Brand Principalii competitori
1. Cefort 250 mg, 1g și 2g Medaxone (Medochemie)
2. Nidoflor 15g Triderm (Merck&Co)
3. Eficef 100 mg și 200 mg Xifia (Alkaloid AD),Forexo (Alkaloid Ad)
4. Meropenem Atb 500 mg și 1g Meropenem Kabi (Fresenius)
9
Porter, M.E., The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York, 1990, p. 207.
10
Ibidem.
11
Mocanu M., Franciza.Francizarea. Editura C.H. Beck. Bucureşti, 2019, p. 8.

15
5. Colistină Atb 1.000.000 U.I. Produs unic
6. Hemorzon – unguent Procto Glyvenol (Recordati), Prestogel (Hip
Pharma),Proctinum (Natur Product Zdrovit)
Hemorzon – supozitoare Cicatridina (Farma-Derma)
7. Amoxicilină Atb 250 mg și 500 mg Amoxicilină (Novartis), Ospamox (Novaris),
Amoxicilină (Arena Group)
8. AmpiPlus 1000 mg+500 mg Produs unic
9. Bisotens 5 mg și 10 mg Concor (Merck Kgaa), Bisogamma (Wörwag
Pharma
10. Amoxiplus Produs unic
Sursa: Prelucrat de autor după https://www.antibiotice.ro/wpcontent/uploads/2021/05/RA2020-final-web.pdf,
accesat la data de 20.12.2021.
Compania Antibiotice S.A.Iași este singurul producător pe piață la o gama variată de
produse, în 2020 înregistrându-se vânzări în valoare de 127,4 milioane lei. Astfel, în cele ce
urmează se realizează, în ordine alfabetică, un top al câtorva produse oferite doar de Antibiotice
S.A. Iași:
Tabel nr. 3 Top produse pentru care Antibiotice S.A. Iași este producător unic
Nr. crt Brand
1. Aceclofen
2. Cicloserină Atb 250 mg
3. Clo-Ekarzin 15g
4. Fezivit
5. Imunofix
6. Moldamin 1.200.000 U.I.
7. Nistatină Atb Ovule 100.000 U.I.
8. Nistatină Atb 500.000 U.I.
9. Oxacilină Atb 250 mg și 500 mg
10. Oxacilină Atb 500 mg și 1g
11. Penicilină G Atb potasică 1.000.000 UI
12. Piafen 500 mg
13. Tetraciclină Atb HCL 250 mg
14. Triamcinolon S Atb 15g
15. Zifex Duo 500 mg/200 mg
Sursa: Prelucrat de autor după https://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2021/05/RA2020-final-web.pdf,
accesat la data de 20.12.2021

16
Capitolul V
Analiza riscurilor și metode de minimizarea acestora

„Riscul este în mod clasic definit ca fiind evenimentul aleatoriu care poate antrena
pagube, iar realizarea sa este generatoare de pierderi pentru întreprindere.”12
Actualmente, chestiunea privind riscurile constituie o problemă primordială la care sunt
expuse entitățile economice din toate domeniile de activitate. Conceptul de risc se definește a fi o
asociere între frecvență, circumstanță favorabilă sau rentabilitate, dar și urmările unei întâmplări
primejdioase specificate.13
Astfel, riscul este o componentă esențială la nivelul tuturor activităților de gestionare,
indiferent dacă se analizează o activitate rudimentară sau una mai complexă deoarece
diversitatea unei activități nu reprezintă un mijloc exact al nivelului de risc posibil.
În ceea ce privește riscurile, compania Antibiotice S.A. are în vedere exigențele legale și
de reglementare care se află în desfășurare pentru descoperirea, analizarea, gestionarea și
reliefarea riscurilor.
Pricipalul scop este acela de a recunoaște riscurile ce pot apărea la nivelul desfășurării
activității economice întrucât se dorește ca riscurile să fie anticipate și gestionate fără ca să
dăuneze atingerii obiectivelor companiei.
Societatea Antibiotice S.A. și-a fundamentat o serie de obiective cu privire la
managementul riscului:
 conștientizarea riscurilor care pot afecta entitatea economică, precum și
identificarea obiectivelor generale;
 optimizarea profilului de risc al companiei prin gestionarea planului de
constatare, apreciere și administrare a riscurilor și de introducere a ordinelor de inspecție
utile pentru a păstra un nivel optim de supunere la riscuri, mai exact menținerea acestuia
în limite convenabile.
În acest sens, anul 2020 se caracterizează prin constituirea unui proiect de introducere a
procedurilor de supraveghere a principalelor categorii de riscuri care pot apărea în cadrul
companiei, scopul fiind reducerea pericolelor însemnate ce au o influență decisivă, și în același
timp negativă, asupra obiectivelor vizate.
Reexaminarea periodică a esențialelor grupări de riscuri presupune o analiză a
posibilității de apariție a acestora și a urmărilor lor eventuale cu scopul de a atesta gradul de
expunere și a aprecia tacticile de administrare a acestora. În plus, se realizează anual o
12
Păun C., Gestiunea Riscului în afacerile Internaţionale, Editura Universitară, București, 2009.
13
Mihai I., Velicu Ileana Cosânzeana , Managementul Riscurilor în cadrul Instutuţiilor financiare nebancare, Editura
Economică, București, 2008.

17
contabilizare a riscurilor în ideea de a se contura o serie de recomandări de ameliorare a
ramurilor unde se prezintă pericole.
Comitetul de audit al companiei Antibiotice Iași reliefează principalele riscuri cu care se
poate confrunta societatea pe acțiuni:

Riscul Riscuri
operațional financiare

Riscul Riscuri
reputațional legislative

Riscuri
privind
resursa
umană
Figura nr. 2 Clasificarea riscurilor întâlnite în cadrul societății Antibiotice S.A. Iași
Sursa: Prelucrat de autor după https://www.antibiotice.ro, accesat la data de 20.12.2021.

În ceea ce privește managementul riscului financiar, se prezintă o structurare ce poate


avea un puternic impact asupra companiei:
1. Riscul comercial sau de neplată – este determinat de inexistența de
lichidități financiare a persoanei datoare și de irealizarea angajamentului de plată în
momentul atingerii scadenței acestuia. Evenimentele și cauzele care duc la apariția
acestui risc sunt: intervale lungi de timp pentru obținere banilor, fapt cauzat de decalarea
decontării facturilor privind serviciile medicale de către Casa Națională de Asigurări de
Sănătate, precum și de emiterile mari pe esențialii distribuitori. Pentru ca acest risc
comercial (de neplată) să fie monitorizat și menținut în standarde optime se adoptă
măsuri precum: diversitatea portofoliului clienților, supravegherea solvabilității clienților,
precum și cererea de garanții.
2. Riscul de credit – acest risc reprezintă riscul de pierdere financiară și
apare atunci când întreprinderea se confruntă cu situația în care un client sau o
contrapartidă la un instrument financiar nu realizează angajamentele contractuale. În
principal, compania este expusă la riscul de credit care se ivește din vânzările către
clienți. În cadrul companiei Antibiotice S.A. Iași se reliefează o politică comercială
acceptată și adoptată de Consiliul de Administrație al societății Antibiotice S.A. La
nivelul acestei politici sunt expuse minuțios și concret prevederile comerciale de vânzare,
și mai mult decât atât există prevederi cerute în alegerea clienților. Compania analizată
activează numai cu distribuitori importanți din piața farmaceutică a României. Se
contractează, în circumstanțele posibile, vânzarea cu plata în avans la vânzarea la export.
3. Riscul valutar este, de asemenea, o componentă a riscului financiar. În
condițiile curente ale economiei de piață unde cursurile monetare variază în conformitate
cu legea cererii și a ofertei, acest risc își face simțită prezența deseori. Atât prețul
materiilor prime obținute din import, cât și costurile de exploatare a produselor finite
obținute la export sunt influențate de oscilațiile cursului de schimb. Pentru ca acest grad
de expunere la riscul valutar să fie minimizat se iau în calcul măsuri precum: atât prin
legătura reciprocă a termenelor de plată și încasare, cât și prin ponderea valutelor să se

18
realizeze concordanța acțiunilor de import și export, urmărindu-se ca momentul în care
trebuie să se realizeze plata să fie cât mai apropiat sau chiar să aibă loc în același timp cu
cel privind încasările din exporturi.
4. Riscul de lichiditate – acest tip de risc financiar se caracterizează prin
întâmpinarea de către societate a unor obstacole în achitarea obligațiilor de plată pe
termen scurt. Situațiile care pot conduce la conturarea acestui risc sunt: variațiile ratelor
valutare și ratelor dobânzilor, costurile materiilor prime, gradul fiscalității, capacitatea
investițiilor, dar și absența cash flow-ului determinat de decalarea dintre plăți și încasări,
cauzată de obținerea creanțelor la termene care trec de 300 de zile. Monitorizând și
evaluând acest risc, obiectivul societății este de a păstra un volum satisfăcător de resurse
lichide pentru a respecta obligațiile în timp ce ele ating datele scadente, de corelare a
datelor de plată și încasare și disponibilitatea finanțării prin linii de credit.
De asemenea, riscurile legislative nu trebuie ignorate de către entitățile economice. În
ceea ce privește piața farmaceutică, aceasta se prezintă ca piață reglementată, având prevederi
legale precise, întocmite cu scopul de a monitoriza calitatea și eficacitatea terapeutică a
medicamentelor actuale pe piață, precum și de a înlătura reproducerea frauduloasă. În plus,
tactica societăților pentru administrarea acestor riscuri implică un interes permanent pentru
dobândirea documentelor doveditoare la nivel internațional a fluxurilor de producție,
modernizarea documentației de autorizare pentru produsele din portofoliu, armonizarea
neîntreruptă a politicilor, convențiilor și procedurilor la revizuirile survenite, dar și studierea în
mod constant a schimbărilor legale la nivel internațional.
Riscuri privind resursa umană. În prezent, principalul risc privind resursa umană cu care
se confruntă compania Antibiotice Iași este lacuna de candidați pregătiți de pe piața muncii în
domeniul industriei farmaceutice. Pentru a se reduce acest risc, compania inițiază școli și tabere
de vara în cadrul cărora selectează cei mai buni studenți, valorifică punctele tari ale companiei la
nivelul diferitelor facultăți, organizează vizite în scop de studiu pentru studenții interesați la
nivelul companiei, dar în același timp dau contur și unor programe de colaborare cu instituțiile
universitare, ca de exemplu Universitatea de Medicină și Farmacie Iași prin programul Perform
a+.
Riscul reputațional. Acest tip de risc este privit drept un risc prezent sau viitor care are
un impact nefavorabil asupra profiturilor și a capitalului, chestiune influențată de concepția
dezavantajoasă asupra imaginii societății. În sensul unei administrări profitabile a situațiilor
producătoare de risc de imagine, se identifică următoarele măsuri: publicații regulate în mass-
media cu informații valoroase, antrenarea continuă a personalului prin organizarea de seminarii,
armonizarea rapidă a conducerii la exigențele legale, supravegherea imaginii companiei în mass-
media cu scopul cunoașterii oricăror știri nefondate care pot produce riscuri de imagine și
verificarea și monitorizarea riscurilor care pot dăuna renumelui societății.
Riscul operațional se identifică a fi un risc de pierdere cauzat fie de folosirea unor
mijloace, indivizi sau structuri interne necorespunzătoare, care nu au reușit să-și îndeplinească
atribuțiile conform cerințelor, fie de întâmplări din mediul extern. Apariția riscurilor operaționale
se poate concretiza prin defecțiuni apărute la utilaje, greșeli ale resurselor umane, desfășurarea
deficitară a proceselor operaționale, care pot duce în ultimul moment spre încetări neprevăzute.
Compania Antibiotice Iași monitorizează continuu aceste riscuri deoarece un volum de
informații concrete privind riscurile operaționale contribuie la adoptarea unor măsuri pentru
păstrarea acestora la un grad rezonabil fără a provoca efecte negative asupra stabilității financiare
a acesteia, precum și asupra preocupărilor acționarilor, angajaților, creditorilor etc.

19
Riscuri de mediu
1. Neglijarea legislației, a angajamentelor de armonizare care ar putea avea un efect
nefavorabil asupra mediului înconjurător și a renumelui societății. Pentru ca acest risc să fie
supravegheat minuțios, responsabilii din cadrul companiei au acordat atenție unor măsuri
precum: păstrarea și optimizarea sistemului de management de mediu și constituirea de
audituri interne referitoare la controlarea supunerii la exigențele standardului, satisfacerea
formalităților de operare, pregătirea personalului, îndeplinirea planului de întreținere,
supravegherea schimbărilor legislative și adaptarea lor la cele deja actuale, instruirea în
situațiile de urgență.
2. Riscul producerii unor catastrofe ale naturii (incendii, cutremure, inundații, alunecări de
teren). Apariția unor dezastre naturale poate să ne ia prin surprindere, astfel compania
Antibiotice a luat în considerare toate variantele pentru a reduce expunerea la riscurile fizice:
implementarea de planuri de evacuare și de intervenții în caz de incendii sau inundații,
precum și introducerea politicii de prevenție a accidentelor când vine vorba de substanțe
chimice riscante (metanol, acetonă). Toate măsurile adoptate de către companie au drept scop
să protejeze angajații, bunurile, dar și mediul înconjurător.
Anul 2020 s-a caracterizat prin apariția unui alt risc, risc determinat de pandemia cu
virusul SARS-CoV-2 și astfel se evidențiază riscurile privind starea de sănătate și protecția
angajaților. Prin urmare, pentru ca aceste riscuri să fie diminuate, societatea s-a orientat spre
introducerea de măsuri organizatorice ce au în prim plan scopul de a nu afecta sănătatea
salariaților, pentru garantarea durabilității activității firmei.
Totuși însă, aceste măsuri au condus spre obstacole în atingerea performanțelor
economico-financiare:
 minimizarea activităților productive în spațiile unde angajații nu puteau să păstreze distanța
fizică;
 diminuarea volumului de consumatori în farmacii și a volumului de internări în spitale;
 mărginirea facilității echipei de susținere la farmaciști și doctori.
În vederea diminuării gradului de expunere la aceste riscuri, se iau diferite măsuri precum:
 schimbarea perspectivei prin vânzarea pe piața internațională;
 menținerea unei relații dinamice cu distribuitorii, crearea de activități de susținere pe
partea de online (videoconferințe, webinarii);
 supravegherea minuțioasă a cheltuielilor cu scopul rentabilizării;
 stimularea comunicării pentru public prin deschiderea și gestionarea de pagini social-
media pentru seria de suplimente alimentare și bunuri de îngriijre și întreținere.
Riscurile determinate de modificările climatice
Una dintre problemele fundamentale cu care se confruntă societatea actuală se referă la
modificările meteorologice. În prezent, compania Antibiotice S.A. nu a analizat posibilitatea
apariției acestor riscuri și pagubele ce ar putea fi produse și în același timp ce ar putea afecta
activitatea societății, însă pe viitor se urmărește introducerea unui plan de distingere și de control
a riscurilor ce pot fi generate de schimbările climatice. Așadar, până în anul 2023, societatea are
drept obiectiv implementarea unui sistem care să contribuie la recunoașterea, cercetarea și
aprecierea riscurilor și extinderea unor scheme de temperare și diminuare a lor.

20
CONCLUZII ȘI PROPUNERI
Schimbările economice, politice și sociale care se produc atât la nivel național, cât și la
nivel global într-o manieră din ce în ce mai accelerată, antrenează companiile să descopere noi
perspective și idei referitoare la modul de abordare și desfășurare a activităților economico-
financiare.
Fundamentarea, organizarea și gestionarea activităților economico-financiare fac
necesară implementarea și punerea în practică a deciziei financiare, adică alegerea deciziei
potrivite din mai multe alternative oferite.
Consolidare, implementarea și realizarea deciziei financiare sunt etape necesare în așa fel
încât aceasta să garanteze dirijarea tuturor indicatorilor financiari cu cei economici, concordarea
în timp a încasărilor și a plăților cu și fără numerar etc., ca urmare a garantării echilibrului
financiar dinamic între trebuința de resurse financiare și obligații financiare.
În plus, decizia financiară instituie metode precise de constituire a activității financiare pe
fondul recunoașterii profunde a totalității legăturilor economice, de credit, financiare, bănești și
contractuale. Astfel, însemnătatea deciziei financiare provine de la ideea că scopul oricărei
decizii adoptate la nivelul unei companii, deține un caracter financiar care constă în principal, în
creșterea rentabilității, a profitabilității pe întreaga companie, pe produs și pe activitate,
garantarea unei continue dispoziții de lichiditate și identificarea riscurilor și asigurarea
mijloacelor pentru evitarea/protejarea lor, chestiuni care consolidează poziția de lider de piață a
companiei.
Alegerea efectivă a unei decizii ajunge așadar abilitatea de selecționare a celei mai
eficiente variante din totalitatea ofertelor valabile, opțiune care este necesar să fie luată în una
dintre cele trei momente potențiale în conformitate cu informațiile stăpânite de managerul în
materie: certitudine, risc sau incertitudine.
Cu scopul de a-și atinge obiectivele la nivel microeconomic, managementul financiar are
la bază totalitatea deciziilor financiare. Acesta are drept obiectiv realizarea capitalului în
dimensiunea necesară și garantarea eficacității folosirii lui, consolidând astfel pilonul financiar
central pentru îndeplinirea preocupărilor proprietarilor – optimizarea valorii pe piață a
companiei.
Ameliorarea valorii societății are efecte favorabile asupra bunăstării companiei. Sporirea
valorii pe piață a unei entități economice este determinată de reușitele obținute în lupta
concurențială, care la rândul său determină o calitate superioară și prețuri mai accesibile. Astfel,
prin procesele derulate, managementul financiar este responsabil atât de menținerea în viață a
companiei, cât și de fundamentarea situației sale.
Compania Antibiotice S.A. Iași și-a propus drept obiectiv schimbarea modelului privind
consumul resurselor naturale și diminuarea impactului asupra mediului înconjurător, vizându-se
înfăptuirea unei dezvoltări eficiente și sustenabile. Misiunea fundamentală a societății este
producerea de medicamente convenabile și valoroase care să mulțumească cerințele și nevoile

21
sistemului sanitar, consumatorilor și profesioniștilor din domeniul sănătății la nivel național și
internațional.
Toate aceste chestiuni au fost abordate în studiul amănunțit al companiei Antibiotice S.A.
Iași, dar și în analiza surselor de finanțare și în analiza riscurilor. Analiza activității financiare a
companiei s-a evidențiat și prin elaborarea analizei SWOT, care reprezintă primul pas spre
descoperirea modalităților de optimizare a deciziilor financiare de la nivelul întreprinderii.
În concluzie, prezenta lucrarea s-a realizat prin cercetarea și evaluarea minuțioasă a
Rapoartelor Anuale ale Consiliului de Administrație, de unde s-au extras datele necesare
consolidării acestui studiu. Veridicitatea lucrării a fost demonstrată și prin utilizarea tabelelor și a
diagramelor sugestive menite să reliefeze informațiile cheie.

BIBLIOGRAFIE

1. Adochiţei, M., Finanţele întreprinderii, Editura Sylvi, Bucureşti, 2000.


2. Bell Chip R., Manageri şi mentori, Editura Curtea Veche, Bucureşti.
3. Bran, P., Finanţele întreprinderii, Editura Economică, Bucureşti, 2003.
4. Cibotariu I.,Gestiunea financiară a firmei, Note de curs, Universitatea „Ștefan cel Mare”,
Suceava.
5. Ilie, V., Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2006.
6. Mihai I., Velicu Ileana Cosânzeana , Managementul Riscurilor în cadrul Instutuţiilor
financiare nebancare, Editura Economică, București, 2008.
7. Mocanu M., Franciza.Francizarea. Editura C.H. Beck. Bucureşti, 2019.
8. Păun C., Gestiunea Riscului în afacerile Internaţionale, Editura Universitară, București, 2009.
9. Porter, M.E., The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York, 1990.
10. Russu C., Management strategic, Editura All Beck, București, 1999.
11. Spãtaru M., “Factorii competitivitãţii naţionale”, Universitatea Petrol-Gaze, Ploieşti, format
pdf, 1994.
12. Tabără N., Ungureanu M., Calitatea relațiilor întreprinderii cu furnizorii, Universitatea „Al.I.
Cuza”, Iași, Revista / Journal „ECONOMICA” nr.2(76) 2011.
Surse internet:
 https://www.antibiotice.ro
 https://www.bursa.ro
 https://www.cegedim.com
 https://bvb.ro
 https://www.universfarmaceutic.ro

22

S-ar putea să vă placă și