Sunteți pe pagina 1din 11

AVIZAT DIRECTOR, RESPONSABIL COMISIE METODICA,

prof. Prisacariu Victor, prof. Ciornei Alina


ŞCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 1 IASLOVĂŢ, SUCEAVA Nr. înreg. ______/ _____________
PLANIFICARE ANUALĂ
AN ŞCOLAR 2022-2023
ARIA CURRICULARA: CONSILIERE SI ORIENTARE
DISCIPLINA: CONSILIERE SI DEZVOLTARE PERSONALA
NR. ORE: 1 ORA/SAPTAMANA
CLASA a VI-a A
DIRIGINTE: Oniu Dinu Liviu
Nr.crt. Perioada Domeniul de conținut Nr. de ore Observații
1. 05.09- Autocunoaștere și stil de viață sănătos și echilibrat 7 „Scoala altfel”-27-31.03.2023
21.10.2022 „Saptamana verde”-24-
Total ore/Modulul I 7 28.04.2023

2. 31.10- Dezvoltare socio – emoțională 8


22.12.2022

Total ore/Modulul II 8

3. 09.01- Managementul învățării 4


03.02.2023
Total ore/Modulul III 4
4. 19.04- Managementul învățării 4
05.05.2023 Managementul carierei 3

Total ore/Modulul IV 7
5. 08.05- Managementul carierei 5
09.06.2023 Autocunoaștere și stil de viață sănătos și echilibrat 1
6. 09.06- 2
Dezvoltare socio – emoțională
16.06.2023

Total ore/Modulul V 8

Total ore/An scolar 34

1
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Nr. Domeniul de Competenţe Tema activităţii Modalităţi de realizare Colaborări Data


Crt. conținut specifice
Activităţi Metode Mijloace
didactice

Observarea Povestiri
Modulul Autocunoaştere şi 1.1 Explorarea Eu peste …5/10 ani Formularea unui sistematică Colectivul de S1
1 stil de viață sănătos direcțiilor de plan de acțiuni Dezbaterea Chestionare elevi 09.09.2022
și echilibrat dezvoltare a privind direcțiile Descrierea Teste de
caracteristicilor dezvoltării Conversaţia autocunoaştere
personale personale

Încercare de Autoananliza Conversaţia Benzi desenate Colectivul de S2


autoportret calităților Cercul de discuții Colaje elevi 16.09.2022
presonale și a
direcțiilor de
dezvoltare a
acestora
Pot-nu pot?! Completare de Studiu de caz Fişe de lucru
chestionare Dezbaterea Pliante Colectivul de S3
Jocul didactic elevi 23.09.2022
Folosirea unor Studiul de caz Teste de Colectivul de
Obligaţiile mele în imagini Conversaţia autocunoaştere elevi S4
familie inspiraționale din Dezbaterea Chestionare 30.09.2022
povești, a unor Citate (videoproiector)
citate pentru
explorarea
1.2 Identificarea valorilor proprii
alternativelor de
soluționare a unor
situații de stres Dezbateri privind
pentru asigurarea aplicarea
stării de bine Stop stresului! condițiilor care Dezbaterea Cafeneaua publică – Invitat: S5
conduc la fișe de lucru psihologul 07.10.2022
asigurarea stării de școlii/consilier
bine școlar

Întâlniri cu
specialiști pentru
analizarea unor Povești(video-
“Vreau” sau situații limită de proiector) S6

2
“Trebuie”? viață și Conversaţia/ Fișe de lucru
identificarea Cercul de discuții Afișe 14.10.2022
modalităților de Dezbaterea Postere
soluționare a Pliante
acestora

Stabilirea unor
repere importante, Afişe
a evenimentelor Observarea Postere S7
din viața personală sistematică Broşuri 21.10.2022
Eu şi oglinda mea – din trecut, prezent
Linia vieţii sau viitor sub Jocul de rol
forma unei Problematizarea
metafore de tipul
Linia vieții
S8
Modulul Dezvoltare socio- 2.1 Exprimarea Colaj emoțional Realizarea de către Cafeneaua publică Fotografii 04.11.2022
2 emoțională emoțiilor în acord elevi a unei Colaje
cu nevoile expoziții, prin Conversaţia Videoproiector
personale și cu colectarea, în
specificul timp, a
situațiilor fotografiilor ce S9
ilustrează emoții 11.11.2022
diverse, surprinse
în contexte diferite

Jocuri de rol/ Jocul de rol S10


Lege şi fărădelege scenete cu Dezbaterea 18.11.2022
personaje ce Texte
reflectă emoții Pliante
2.2 Identificarea diverse
elementelor Codul comunicării Studiul de caz S11
comunicării Vizionarea unei Dezbaterea Secvențe de film 25.11.2022
eficiente în medii secvențe de film/ Problematizarea Videoproiector
reale și virtuale studiu de caz Coli de flipchart
pentru Markere
identificarea
strategiilor de
comunicare
eficientă în mediul
real și în cel
virtual S12
Nu trăim pe o Desene, picturi, colaje
insulă pustie Desene/ picturi/ Observarea
colaje pentru sistematică
ilustrarea Afișe
individuală/ în Internet
echipă a unor

3
atitudini și valori
importante în Jocul de rol/
comunicarea Simularea
interpersonală
eficientă
2.2 Identificarea
elementelor Munca în Ateliere de lucru, Problematizarea Afişe Colectivul de S13
comunicării echipă:avantaj sau vizionarea unei Studiul de caz Pliante elevi
eficiente în medii dezavantaj? secvențe de film Internet Psihologul 09.12.2022
reale și virtuale școlii
Pliante
Desene, colaje Dezbaterea Broşuri
Strategii de pentru ilustrarea Jocul de rol Colaje Colectivul de S14
comunicare unor atitudini și elevi
eficientă valori importante
în comunicarea Problematizarea Afișe
interpersonală Pliante
eficientă Internet Colectivul de 16.12.2022
elevi

Elaborarea unui
Cod al respectului
în comunicarea
Bunul simţ se reală/virtuală Fișe de lucru
învaţă? Ateliere de lucru Cercul de discuții Invitați: părinți
S15
Teatrul forum 22.12.2022

Modulul 3 Managementul 3.1 Autoevaluarea Din nou la școală! Fişe Colectivul de S16
învăţării progreselor în Planificarea Conversaţia Afișe elevi 13.01.2023
învățare, utilizând pașilor pentru noul
instrumente simple an școlar
de planificare și
monitorizare

3.2 Manifestarea Să ne planificăm Exerciţii de Observarea Videoproiecor Colectivul de


interesului pentru a bine timpul ! identificare a sistematică CD elevi S17
învăța de la ceilalți unor materiale Cercul de discuții Fişe 20.01.2023
și pentru a-i sprijini folosite în Postere
pe ceilalți în învăţare
învățare A învăța să înveți Colectivul de
Analiza unor elevi
experiențe de Fişe de lucru
învățare non- Conversaţia Pliante

4
formală ale Observarea Colectivul de
elevilor și sistematică elevi
identificarea
3.1 Autoevaluarea
beneficiilor Fişe de lucru Psihologul S18
progreselor în
învățare, utilizând
Învățarea-Asul acestor școlar
instrumente simple meu din mânecă experiențe Conversaţia 27.01.2023
de planificare și pentru succesul Studiul de caz
monitorizare în învățare

Cafeneaua publică Internet Colectivul de


elevi
Strategii eficiente Crearea de Cercul de discuții Afișe S19
de învățare scenarii Invitați dintre 03.02.2023
Identificarea Povestirea Coli de părinți
unor noi flipchart
obiective de
învățare pe baza Fişe de lucru
autoevaluării Conversaţia Internet
progreselor Studiul de caz Chestionare
înregistrate Dezbaterea
Colectivul de
Crearea de elevi
scenarii pentru
identificarea
pașilor necesari
în învățarea
eficientă
Exerciţii de
identificare a
unor tehnici
folosite în
învăţare

Conceperea de S20
Managementul 4.1 Compararea Idealuri, aspiraţii către elevi a Cercul de Colectivul de S21
Modulul învățării unor trasee unui set de Dezbaterea discuții elevi 17.02.2023
4.
educaționale din întrebări despre Conversaţia Problematizare 24.02.2023
perspectiva meseria Explicația a Invitați: părinți
alegerii carierei preferată sau persoane
Inițierea unor din
dezbateri pentru anturajul
identificarea Simularea unor apropiat
cerințelor interviuri în perechi care au

5
educaționale despre diverse reprezentat
necesare pentru ocupații, pe baza model pentru
exercitarea unor unor criterii, precum: Jocul de rol/ de realizarea temei
ocupații pregătirea simulare Drumul carierei
profesională, mele
Analiza responsabilități- Conversația
4.2 Analiza unor rezulatelor la le postului etc.
ocupații din finalul anului
perspectiva Oameni, locuri şi școlar și
responsabilități- activităţi introducerea lor Realizarea unui S22
lor, condițiilor de în portofoliul proiect în urma 03.03.2023
lucru și a personal documentării
consecințelor /vizitării unei
asupra stilului de instituții privind
viață responsabilități-le și Documentarea
condițiile de lucru,
Care este “cheia abilitățile necesare Proiectul S23
succesului”? pentru obținerea S24
succesului/ a unei 10.03.2023
cariere profesionale 17.03.2023

Internet
Cum aflu ce îmi Conversaţia Colectivul de
oferă o instituție de Videoproiector elevi
învățământ? Explicația Reprezentant al S25
unei unități 24.03.2023
Investigația școlare

Explorarea dirijată
a unor surse de S27
informații despre
Managementul Top 10 profesii trasee Cercul de discuții Fişe de lucru Colectivul de 06.04.2023
carierei preferate educaționale, elevi
ocupații și cariere
Jocul de rol
4.2 Analiza unor
Modulul 5 Crearea unui top S28
Managementul ocupații din La drum cu 10 profesii din Colectivul de
carierei perspectiva Pinocchio. domenii diferite de Conversaţia elevi 21.04.2023
responsabilități- Ocupații, funcții și activitate și
lor, condițiilor de meserii introducerea Explicația
lucru și a rezultatelor în Fişe de lucru
consecințelor portofoliul Investigația
asupra stilului de personal de S30

6
viață Popas printre învățare S31
meserii: Trasee
educaționale, Colectivul de 2h
ocupații și cariere elevi 05.05.2023
Cercul de discuții 12.05.2023
4.2 Analiza unor
ocupații din Fişe de lucru
perspectiva Drumuri spre Jocul de rol S32
responsabilități- viitor: criterii de 19.05.2023
lor, condițiilor de alegere a unei Fişe de lucru
lucru și a cariere
consecințelor Colectivul de S33
asupra stilului de elevi 26.05.2023
Recapitulare și
viață
evaluare.Suveniruri Jocul de rol Fişe de lucru
de călătorie S34
Autocunoaștere 1.2 Identificarea 02.06.2023
și stil de viață alternativelor de Fişe de lucru Colectivul de
sănătos soluționare a Ce nu iau cu mine: Conversaţia elevi
unor situații de stereotipuri și
stres pentru discriminare Explicația S35/S36
asigurarea stării Fişe de lucru Colectivul de 2h
de bine Investigația elevi 09.06.2022
16.06.2023
Dezvoltare socio –
Cufărul meu cu Discuția
emoțională
comori

7
8
1
1
0

S-ar putea să vă placă și