Sunteți pe pagina 1din 23

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC


PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVEL II

PROIECT DE MICROCERCETARE
SOCIO-EDUCAŢIONALĂ

TEMA: Parteneriatul Școală-Biserică, o punte de legătură între


intelectual și suflet în vederea formării viitorilor oameni ai societății

STUDENȚI: Brezeanu Maria-Adelina – Teologie

Ciocan Elena-Bianca – Management financiar bancar

Tudorache Cristian-Ștefan - Teologie

ANUL II, SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2021-2022

1
CUPRINS:

1. Introducere
2. Obiectivele microcercetării
3. Cadrul teoretic al microcercetarii
4. Elaborarea ipotezelor
5. Desfăşurarea microcercetării
5.1. Descrierea eşantionului suspus investigaţiei
5.2. Descrirea metodelor şi instrumentelor de cercetare
5.3. Prelucrarea cantitativă şi calitativă a datelor
6. Concluzile microcercetării
7. Bibliografie
8. Anexe

2
1. Introducere
În întreaga sa activitate pe pământ, Mântuitorul Iisus Hristos își exercită toate cele trei
funcții ale sale: învățătorească, conducătoare sau împărătească și sfințitoare sau arhierească și le
manifestă spre slujirea oamenilor și a mântuirii lor. Dintre aceste funcții, Domnul, se evidențiază
cel mai mult prin cea învățătorească, fiind numit adesea „Rabii” sau „Rabuni” (Învățătorule).
Vedem, așadar, câtă importanță acordă Mântuitorul transmiterii bunei învățături în popor,
precum și tâlcuirea sau explicarea ei pe înțelesul oamenilor, așa încât principiile să fie bine
aplicate pentru o bună relaționare cu divinitatea, dar și cu semenii și societatea. Principiul iubirii
creștine îl pune pe om în ipostaza de a crea o relație sănătoasă cu aproapele său, fiindcă însăși
din natura sa el a fost creat pentru a trăi în comuniune și nu izolat.

Dacă pentru orice instituție există un anumit cod de lege, după care își desfășoară
activitatea și prin intermediul căruia omul este educat, în ceea ce privește relația Biserică-
Societate codul de lege cel mai bine evidențiat și detaliat, care are rolul să îl educe pe creștin
poartă numele de „Predica de pe munte” a Domnului; o cuvântare ce cuprinde scopul omului atât
spiritual cât și material, conduita comportamentală în relație cu societatea și semenii, precum
avertismente legate de posibilele pericole în care se poate afla.

Prima școală românească atestată istoric la 1495 este în Șcheii Brașovului chiar la
Biserica Voievodală „Sfântul Nicolae”. Prima școală românească a fost în biserică, între zidurile
ei sau în curtea ei. Primii învățători au fost chiar preoții. Iată de ce și astăzi se păstrează
denumirea de dascăl cu sens dublu: cântăreț bisericesc și învățător.

„Necesitatea susţinerii unor şcoli se iveşte în condiţiile în care românii ortodocşi se confruntau
cu celelalte culte “autoritare” (catolic, protestant, etc.), fiind nevoiţi să-şi apere şi să-şi păstreze
fiinţa naţională, prin formare şi educaţie creştin ortodoxă în masă, la care se adaugă
necesităţile determinate de bogatul negoţ practicat cu Ţările Române, cu Peninsula Balcanică şi
chiar mai departe, cu Levantul, Siria, Egiptul, desfăcând pe pieţele respective, atât produsele
braşovene privilegiate, cât şi mărfurile de tranzit. Şcoala, prin statutul ei deosebit, a
instituţionalizat didactic învăţătura oferită până atunci exclusiv în mediul familial sau prin
biserică, funcţionând sub egida străvechii biserici voievodale «Sf. Nicolae». Școala din Şchei îşi
împleteşte destinul, în epoca medievală, cu aceasta, în sensul că slujitorii bisericii sunt

3
preocupaţi de bunul mers al şcolii, activând ca dascăli sau organizatori ai ei. Ca atare,
documentele de epocă surprind activitatea şcolii în legătură cu cea a bisericii şi a deservenţilor
ei, în bună parte valoroşi cărturari.” (Prima Școală Românească, Vasile Oltean, Editura Tipo
Moldova).

Concluzia e simplă, în spațiul românesc, Biserica a fost școala. Și neamul nostru știe că
omul pentru a trăi bine pe acest pământ are nevoie de credința în Dumnezeu. Dacă-și cunoaște
credința atunci îi va fi bine pe acest pământ. De aici a început totul. Așa au început traducerile de
cărți, tiparul, și școala așa cum o avem noi în timpurile moderne. Primele tipografii românești au
fost în mănăstirile ortodoxe. Prima tipografie datează din anul 1508, la Mănăstirea Dealu, anul
editării unui Liturghier la inițiativa voievodului Radu cel Mare.

Vedem, de aici necesitatea prezenței școlii în biserică și a bisericii în școală printr-un


parteneriat care nu trebuie să existe numai la nivel scris sau formal, ci el trebuie bine definit
printr-un program și desfășurat în mod activ, prin colaborarea ambelor părți implicate.

4
2. Obiectivele microcercetării

O.1. Identificarea modului de desfășurare actual al parteneriatului Școală-Biserică în percepția


eșantionului cercetării.

O.2. Idenficarea celor mai utile modalități pentru consolidarea parteneriatului Școală-Biserică.

O3. Identificarea avantajelor pe care le poate aduce parteneriatul Școală-Biserică.

O.4. Idenificarea gradului de atractivitate pentru elevi al acestui parteneriat Școală-Biserică.

5
3. Cadrul teoretic al microcercetarii
Educația este forma cea mai înaltă în lucrarea de modelare și formare a caracterului și
personalității copiilor și tinerilor. Din acest motiv educația ar trebui să fie prioritatea
fundamentală a oricărei societăți care dorește progresul spiritual și bunăstarea materială a
poporului. Din nefericire, educația este și ea afectată de criza spirituală și morală din societatea
românească. Lipsa de valori perene, de repere credibile și de motivații solide din societatea și
școala românească a atins cote alarmante. Se pare că acumularea de valori intelectuale este tot
mai mult înlocuită cu acumularea de bunuri materiale, încât astăzi nu mai valorează mult o
cultură aleasă, ci doar o avere frumoasă. Iar dictonul „cine are carte are parte” nu mai este
valabil, deoarece oamenii bine pregătiți sunt prea puțin plătiți. Prin urmare, acum „cine are carte
pleacă departe”, adică în străinătate.

Pentru a opri această degradare spirituală și socială sunt imperativ necesare măsuri
legislative și sociale, dar și o înnoire spirituală a mentalității și o cultură a valorilor morale, după
cum ne învață Sfântul Apostol Pavel când zice: „să nu vă potriviți cu acest veac, ci să vă
schimbați prin înnoirea minții, ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu, ce este bun și
plăcut și desăvârșit” (Romani 12, 2). În dezvoltarea unei educații autentice pentru viață este
esențială cultivarea unei legături statornice și a unei cooperări rodnice între Biserică, Familie și
Școală, precum și valorificarea contribuțiilor specifice acestora. În contextul actual, marcat de
tendințe ideologice individualiste și secularizante care erodează valorile consacrate ale familiei
tradiționale, este cu atât mai necesară această conlucrare benefică între instituții fundamentale.
Mai precis, în societatea de consum din zilele noastre, marcată tot mai mult de o mentalitate care
orientează copiii, adolescenții și tinerii spre senzaționalul artificial și profitul material, este
esențială cultivarea unei educații credibile axată pe luminile călăuzitoare ale vieții, atât la nivel
personal, cât și la nivel comunitar. Aceste lumini sunt: credința în Dumnezeu și valoarea unică
și eternă a persoanei umane, creată după chipul lui Dumnezeu – Izvorul vieții veșnice, iubirea
generoasă a omului ca bază a comuniunii umane în familie și în societate, cultivarea
creativității pentru îmbogățirea tezaurului peren al umanității și cultivarea responsabilității
pentru natură ca dar al lui Dumnezeu oferit generațiilor umane prezente și viitoare. (P.F.
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române)

6
4. Elaborarea ipotezelor
I.1. Dacă parteneriatul Școală-Biserică este unul eficient, atunci elevii vor putea dobândi
principii și valorile morale/etice pe care să le practice în societate.
I.2. Dacă parteneriatul Școală-Biserică va fi unul strâns și activ, atunci elevilor li se va
transmite simțul responsabilității și rezultatele școlare vor fi mai mari.
I.3. Dacă parteneriatul Școală-Biserică va fi unul constant, atunci elevii vor avea
posibilitatea să descopere latura vocațională și să se perfecționeze, crescând în acest sens și
performanțele pe anumite paliere (sport, muzică, dans, robotică).

7
5. Desfășurarea microcercetării
Desfășurarea microcercetării pedagogice constă în aplicarea în practică a etapelor și
subetapelor prevăzute în proiectul cercetării cu scopul de a verifica ipotezele microcercetării.
Microcercetarea se va desfășura pe o perioadă de 3 luni, în cadrul unei unități de învățământ
liceal din județul Dmbovița.

5.1. Descrierea eşantionului supus investigaţiei


a) Intrumente de cercetare
- Chestionarul
b) Eșantionul
- cuprinde 4 cadre didactice (directorul, directorul adjunct, 2 profesori de religie), 2
preoți (ai Bisericii din cadrul zonei care aparține liceul), 20 de părinți și 20 de
elevi.
c) Populația țintă
- atât adulții cât și elevii provin atât din mediul urban (orașul Târgoviște), cât și din
mediul rural (comunele din jurul orașului Târgoviște).

5.2. Descrierea metodelor și intrumentelor de cercetare

Constă în efectuarea unei anchete sociologice, bazată pe aplicarea unui chestionar adresat
celor 4 cadre didactice direct implicate în încheierea și desfășurarea acestui parteneriat
(directorul, directorul adjunct, 2 preofesori de religie) alcătuit din 5 întrebări cu ajutorul cărora să
se constate: implicarea pe care o vor aduce, timpul pe care îl vor dedica și modalitățile cele mai
bune pentru împlinirea acestui parteneriat nu în mod superficial, ci în mod active.

Cei 2 preoți vor primi de asemenea un chestionar din 5 întrebări privitor modului de
abordare a anumitor probleme din viața de zi cu zi în sens creștin, precum și dezbaterea
subiectelor de interes din parte elevilor.

Se vor adresa 5 întrebări și părinților cu privire la deschiderea pe care o au față de acest


parteneriat, față de posibilele actvități, precum și propuneri de teme.

8
Iar la final 5 întrebări se vor adresa elevilor cu privire la dorința lor de a fi activi și
implicați în acest parteneriat, interesul față de anumite teme.

Chestionarul este „un set de întrebări, bine organizat și structurat pentru a obține date
cât mai exacte cu privire la o persoană sau la un grup de persoane, și ale căror răspunsuri sunt
consemnate în scris”. (Havârneanu, C., 1999, p.95)

CHESTIONÁR, chestionare, s. n. Listă de întrebări alcătuită cu scopul de a obține, pe


baza răspunsurilor date, informații asupra unei persoane sau a unei probleme. [Pr.: -ti-o-] –
Din fr. questionnaire. (DEX)

5.3.Prelucarea calitativă și cantitativă a datelor


 Întrebările adresate cadrelor didactice:
1. Credeți că ar fi bine și suficient ca acest parteneriat să își desfășoare activitatea prin câte
o întâlnire săptămânală?
- 3 cadre didactice au răspuns DA
- 1 cadru didactic a răspuns NU

DA NU
2. Ar fi bine stabilită ca zi de întâlnire ziua de vineri, după ore, încât aceste activități să nu
perturbe în vreun fel activitățile școlare zilnice ale elevilor?
- toate cele 4 cadre didactice au răspuns DA

9
4

DA NU

3. Pentru beneficiul elevilor credeți că ar fi bine să se abordeze teme de actualitate, teme


strict religioase sau ambele variante?
- toate cele 4 cadre didactice au răspuns AMBELE VARIANTE

4 4

Teme de Teme strict


actualitate religioase
4. Credeți că benefic pentru elevi ar fi anumite dezbateri prin comparare aspectelor laice cu
cele religioase pe anumite teme? Ex: tema discuției- droguri – dezbatere: preotul și un
reprezentat antidrog sau psihologul școlii vorbesc pe tema drogurilor, fiecare din
perspectiva profesiei.
- toate cele 4 cadre didactice au răspuns DA.

DA NU

10
5. Ați putea să vă faceți timp ca la un anumit interval să luați parte și dv. la aceste activități?
(referitor la directorul și directorul adjunct)
- ambii au răspuns incert NU ȘTIU.

0 0

DA NU NU ȘTIU

 Întrebări adresate preoților:


1. Credeți că ar fi bine și suficient ca acest parteneriat să își desfășoare activitatea prin câte
o întâlnire săptămânală?
- ambii preoți au răspuns DA

3
2
2
1
0
0
DA NU

2. Ar fi bine stabilită ca zi de întâlnire ziua de vineri, după ore, încât aceste activități să nu
perturbe în vreun fel activitățile școlare zilnice ale elevilor?
- ambii au răspuns DA

3
2
2
1
0
0
DA NU

3. Ar fi posibil vreodată, ca anumite activitate să se desfășoare în Biserică?

11
- ambii preoți au răspuns afirmativ, DA

3
2
2
1
0
0
DA NU

4. V-ați implica în dezbateri pe anumite teme cu alte persoane calificate pe acest domeniu?
Ex: droguri – dezbatere între preot și un reprezentat anti drog sau psihologul școlii

3
2
2
1
0
0
DA NU

5. Credeți că ați putea construi un program aferent parteneriatului încât să abordați în


paralel teme religioase cu teme de actualitate?
- ambii preoți au răspuns DA.

3
2
2
1
0
0
DA NU

12
 Întrebări adresate părinților elevilor:
1. Ați fi de acord ca întâlnirile din cadrul acestui parteneriat să se desfășoare în fiecare zi de
vineri, timp de 2 ore?
- 15 părinți au răspuns DA
- 5 părinți au răspuns NU

5
25%

DA
NU

15
75%
2. Pentru beneficiul elevilor credeți că ar fi bine să se abordeze teme de actualitate, teme
strict religioase sau ambele variante?
- 17 părinți au răspuns AMBELE VARIANTE
- 3 părinți au răspuns TEME DE ACTUALITATE

17
46% 20
54%

Teme de actualitate Teme strict religioase

3. Dintre temele posibile de discutat v-ar plăcea să fie abordate subiecte precum: avortul,
contracepția, concubinajul?
- toți cei 20 de părinți au răspuns DA

13
NU
0%
DA
NU
DA
100%

4. Credeți că ar fi benefic pentru copiii dvs. a una dintre activități să fie dedicată
talanților/talentelor/vocației spre care ar putea tind? O discuție legată de posibila alegere
profesională?
- toți cei 20 de părinți au răspuns Da.

NU
0%

DA
NU

DA
100%

5. Ați putea, în funcție de programul dvs., să participați la una dintre activități?


- 10 părinți au răspuns Da
- 5 părinți au răspuns NU
- 5 părinți au răspuns NU ȘTIU

NU ȘTIU
25%

DA
50%
NU
25%
DA NU NU ȘTIU

14
 Întrebări adresate elevilor
1. Ați fi de acord ca întâlnirile din cadrul acestui parteneriat să se desfășoare în fiecare zi de
vineri, timp de 2 ore?
- 13 elevi au răspuns Da
- 7 elevi au răspuns Nu

2. V-ar plăcea să aibă loc dezbateri privind părerea a doi sau mai mulți reprezentați?
(preot/psiholog)
- toți cei 20 de elevi au răspuns Da

0
0%
DA
NU

20
100%
3. V-ar plăcea ca modalitatea de desfășurare să fie una interactivă? La final să rămână 10
min. pentru întrebări de interes personal?
- 18 elevi au răspuns Da
- 2 elevi au răspuns NU

15
4. Ce teme de actualitate ați dori să fie discutate?
- 5 elevi au răspuns DROGURI și ALCOOLUL/ FUMATUL
- 2 elevi au răspuns VIOLENȚA ÎN FAMILIE
- 3 elevi au răspuns RELAȚIILE SEXUALE ÎNAFARA CĂSĂTORIEI
- 5 elevi au răspuns AVORTUL
- 5 elevi au răspuns IMPORTANȚA LUI DUMNEZEU/ A BISERICII ÎN LUMEA
ACEASTA

5 5 5

3
2

Violența în Relațiile sexuale Avortul Importanța lui Droguri și


familie înafara căsătoriei Dumnezeu/a alcoolul/fumatul
Bisericii În lumea
aceasta

5. V-ar plăcea să primiți materiale imprimate referitor la fiecare temă abordată, în cadrul
fiecărei întâlniri?
- toți cei 20 de elevi au răspuns DA

16
0
0%

DA
NU

20
100%

6. Concluziile microcercetării

În toate timpurile și locurile Biserica a fost un reper de moralitate și spiritualitate după


care comunitatea își ghida activitățile, modul de viețuire și relațiile inter-umane. Fie că vorbim
despre Dumnezeu, Budha, Shiva, Allah, etc. omul creat să fie în comuniune cu divinitatea, este
însetat după latura spirituală, singura care îi poate aduce împlinirea completă, mult dorită.

Cu cât tânărul cunoaște valorile înaintașilor săi și are un minim interes pentru păstrarea
moralității, cu atât devine mult mai atent la propriile fapte și mult mai responsabil. Libertatea
greșit înțeleasă duce la răzvrătirea copilului, în special a adolescentului, acționarea după propriul
crez fără discernământ, împlinirea unor acte fără asumarea responsabilităților.

Educația care reprezenta odinioară un act plin de mândrie, care oferea un statut social superior de
care nu beneficiau mulți, astăzi și-a pierdut importanța, fiindu-i desacralizate valorile și esența.
Oricât ar încerca neomarxismul să nege importanța Bisericii și a laturii spirituale, nu o poate
îngropa, fiindcă ea reprezintă fundația educației și a comuniunii, a etosului și a dezvoltării
popoarelor, care există azi în lume. Prima școală prin intermediul căreia s-a promovat limba
română a fost Biserica, care conștientizând importanța unității de neam și a educației poporului a
tradus cărți și le-a pus în circulație. Biserica, de astăzi, ne arată prin Sfinții ei (Sfântul Vasile cel
Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigorie Teologul) că învățătura și cunoașterea sunt
datorii sfinte de împlinit de către fiecare om. Biserica nu neagă necesitatea laturii financiare,
nevoia de emancipare a omului, de împlinire a dorințelor lumești și nu o anulează, ci încearcă să

17
găsească un echilibru așa încât omul să rămână om în integralitatea sa; și prin om ne referim la
suflet și trup, cel dintâi neglijat uneori cu desăvârșire.

Dacă vrem să găsim toate aceste aspecte e suficient să privim sfintele icoane. Avem:
Sfinți bogați, Sfinți săraci, Sfinți cu o educație superioară, Sfinți cu o educație minimă. Sfinți
care provin din familii bune, Sfinți care provin din medii imorale, dar toți aceștia au în comun
același ideal: păstrarea valorilor care le-au fost insuflate de Mântuitorul.

În acest context, Biserica propune un parteneriat activ între ea și școală, în cadrul căruia
să ofere tezaurul ei, de multe ori desconsiderat, anume învățătura și predania transmisă prin viu
grai și prin scrieri.

În micro-cercetarea prezentă s-a dorit constatarea unui anumit interes, chiar și minim,
pentru desfășurarea într-un mod activ, benefic și implicat a unui parteneriat în interiorul căruia să
fie antrenate 4 părți (cadre didactice, preoți, părinți și elevi), ca la final să se obțină un rezultat
pozitiv. Răspunsul a fost cel dorit și în urma afirmațiilor nu împiedică nimic desfășurarea unui
program de activități plin de informații și dezbateri.

Prin intermediul chestionarului s-a demonstrat înclinarea elevilor, dar și a părinților


pentru discutarea anumitor teme actuale, controversate în societate.

Toate cele 4 obiective propuse și-au găsit finalitate, iar în ceea ce privește ipotezele s-a
constat proporția de 90% a împlinirii lor.

„Un tânăr de a cărui educaţie nu te ocupi este ca un pământ înţelenit pe care cresc mulţi
spini. Să aruncăm, dar, asupra tinerilor focul Duhului Sfânt, să ardem dorinţele lor rele, să
întoarcem brazdele ogorului sufletului lor şi să-i facem gata de a primi sămânţa. Să arătăm lumii
pe tinerii noştri mai cuminţi şi mai înţelepţi.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)

18
7. Bibliografia/Webografia

1. *** Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită cu binecuvântarea P.F. Daniel, cu aprobarea Sf.
Sinod, Editura Institului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
2015.
2. Cristea, Sorin, Dictionar de pedagogie, Editura Litera Int., Bucureşti, 2000.
3. DEX - Dictionarul explicativ al limbii romane, Univers Eciclopedic, București, 2016.
4. http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/123456789/3812/1/scoala_biserica.pdf
5. https://basilica.ro/sf-ioan-gura-de-aur-despre-educatia-copiilor-creste-un-atlet-pentru-
hristos-11-sfaturi-duhovnicesti/
6. https://ortodoxiatinerilor.ro/tinerii-societate/scoala/20732-prima-scoala-romaneasca-
biserica-astazi-scoala-scoate-invatatura-bisericii-ora-de-religie
7. https://romanialibera.ro/sport/atletism/scoala-si-biserica-institutii-complementare-
179251/
8. https://www.protoieriasector6capitala.ro/cooperare-benefica-intre-familie-scoala-si-
biserica-in-domeniul-educatiei.html

19
9. Anexă - Chestionare

 Întrebările adresate cadrelor didactice:

1. Credeți că ar fi bine și suficient ca acest parteneriat să își desfășoare activitatea prin


câte o întâlnire săptămânală?
- Da
- Nu
- Nu știu
2. Ar fi bine stabilită ca zi de întâlnire ziua de vineri, după ore, încât aceste activități să
nu perturbe în vreun fel activitățile școlare zilnice ale elevilor?
- Da
- Nu
- Nu știu
3. Pentru beneficiul elevilor credeți că ar fi bine să se abordeze teme de actualitate, teme
strict religioase sau ambele variante?
- Teme de actualitate
- Teme strict religioase
- Ambele variante
4. Credeți că benefic pentru elevi ar fi anumite dezbateri prin comparare aspectelor laice
cu cele religioase pe anumite teme? Ex: tema discuției- droguri – dezbatere: preotul și
un reprezentat antidrog sau psihologul școlii vorbesc pe tema drogurilor, fiecare din
perspectiva profesiei.
- Da
- Nu
- Nu știu
5. Ați putea să vă faceți timp ca la un anumit interval să luați parte și dv. la aceste
activități? (referitor la directorul și directorul adjunct)
- Da
- Nu
- Nu știu

20
 Întrebări adresate preoților:
1. Credeți că ar fi bine și suficient ca acest parteneriat să își desfășoare activitatea prin
câte o întâlnire săptămânală?
- Da
- Nu
- Nu știu
2. Ar fi bine stabilită ca zi de întâlnire ziua de vineri, după ore, încât aceste activități să
nu perturbe în vreun fel activitățile școlare zilnice ale elevilor?
- Da
- Nu
- Nu știu
3. Ar fi posibil vreodată, ca anumite activitate să se desfășoare în Biserică?
- Da
- Nu
- Nu știu
4. V-ați implica în dezbateri pe anumite teme cu alte persoane calificate pe acest
domeniu? Ex: droguri – dezbatere între preot și un reprezentat anti drog sau
psihologul școlii
- Da
- Nu
- Nu știu
5. Credeți că ați putea construi un program aferent parteneriatului încât să abordați în
paralel teme religioase cu teme de actualitate?
- Da
- Nu
- Nu știu

21
 Întrebări adresate părinților elevilor:

1. Ați fi de acord ca întâlnirile din cadrul acestui parteneriat să se desfășoare în fiecare zi


de vineri, timp de 2 ore?
- Da
- Nu
- Nu știu
2. Pentru beneficiul elevilor credeți că ar fi bine să se abordeze teme de actualitate, teme
strict religioase sau ambele variante?
- Teme de actualitate
- Teme strict religioase
- Ambele variante
3. Dintre temele posibile de discutat v-ar plăcea să fie abordate subiecte precum:
avortul, contracepția, concubinajul?
- Da
- Nu
- Nu știu
4. Credeți că ar fi benefic pentru copiii dvs. a una dintre activități să fie dedicată
talanților/talentelor/vocației spre care ar putea tind? O discuție legată de posibila
alegere profesională?
- Da
- Nu
- Nu știu
5. Ați putea, în funcție de programul dvs., să participați la una dintre activități?
- Da
- Nu
- Nu știu

22
 Întrebări adresate elevilor
1. Ați fi de acord ca întâlnirile din cadrul acestui parteneriat să se desfășoare în fiecare
zi de vineri, timp de 2 ore?
- Da
- Nu
- Nu știu
2. V-ar plăcea să aibă loc dezbateri privind părerea a doi sau mai mulți reprezentați?
(preot/psiholog)
- Da
- Nu
- Nu știu
3. V-ar plăcea ca modalitatea de desfășurare să fie una interactivă? La final să rămână
10 min. pentru întrebări de interes personal?
- Da
- Nu
- Nu știu
4. Ce teme de actualitate ați dori să fie discutate?
- ………….
5. V-ar plăcea să primiți materiale imprimate referitor la fiecare temă abordată, în cadrul
fiecărei întâlniri?
- Da
- Nu
- Nu știu

23

S-ar putea să vă placă și