Sunteți pe pagina 1din 104

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT

PLANULUI URBANISTIC GENERAL


MUNICIPIUL SIGHETU MARMATIEI, JUDETUL MARAMURES

I. PRESCRIPTII GENERALE

1. ROLUL REGULAMENTULUI DE URBANISM


2. BAZA LEGALĂ
3. DOMENIU DE APLICARE
4. CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAŢII.
5. CONDIŢII DE APLICARE.
6. CONDIŢII DE CONSTRUIBILITATE ALE PARCELELOR.
7. DIVIZIUNEA TERENULUI ÎN ZONE, SUBZONE ŞI UNITĂŢI TERITORIALE DE
REFERINŢĂ.
8. OBSERVAŢII.

II. PRESCRIPTII SPECIFICE ZONELOR/SUBZONELOR FUNCŢIONALE CONSTITUITE

ZP1 – CENTRUL ISTORIC


ZP2 – PRIMUL NUCLEU DE DEZVOLTARE IN JURUL CENTRULUI ISTORIC CONSTITUIT IN
SECOLUL XVIII CARE COINCIDE CU ZONA DE PROTECTIE STABILITA PENTRU OBIECTIVELE
CU VALOARE DE PATRIMONIU
ZP2.1. – Zone mixte predominant rezidentiale cu cladiri de valoare arhitectura si ambientala, tesut urban
coerent si cladiri publice de importanta majora.
ZP2.2. – Cartiere de locuinte colective situate in zona de protectie stabilita pentru obiectivele cu valoare de
patrimoniu
ZP 2.3. – Strada Bradului
ZP 2.4. – Spitalul municipal
ZP 2.5. – Politia de frontiera
ZP 2.6. – Cimitirul evreiesc
ZP 2.7. – Gara C.F.R. Sighetu Marmatiei
ZP 2.8. - Zone de restructurare
ZP 2.9. – Strada Iuliu Maniu
ZP3 – AL DOILEA NUCLEU DE DEZVOLTARE IN JURUL CENTRULUI ISTORIC CONSTITUIT LA
SFARSIT DE SECOL XIX, INCEPUT DE SECOL XX

ZP4 – ANSAMBLUL URBAN CAMARA SARII

1
ZP5 – ZONA DE PROTECTIE STABILITA PENTRU OBIECTIVUL PROPUS PENTRU CLASARE
„BISERICA IOAN NEPOMUK”
ZP6 – PARCELAREA OANCEA – PROPUSA PENTRU CLASARE
ZP7 – MUZEUL ETNOGRAFIC
ZP8 - ZONA DE PROTECTIE STABILITA PENTRU OBIECTIVUL PROPUS PENTRU CLASARE
„BISERICA ORTODOXA INVIEREA DOMNULUI”
L – ZONA DE LOCUINTE
L1 – Zona de locuinte colective
L2 – Zona de locuinte de tip urban
L3 – Zona de locuinte de tip rural
L4 – Zona de locuinte individuale de tip casa de vacanta
A - ZONA DE ACTIVITĂŢI PRODUCTIVE
AI- Zona unităţilor industriale mari situate în platforme monoprofilate.
AI 2 - subzona unităţilor agroindustriale si zootehnice;
S – ZONA DE SERVICII
V - ZONA SPAŢIILOR VERZI
V 1- Spaţii verzi publice cu acces nelimitat :
V 1a - Parcuri, grădini publice orăşeneşti şi de cartier, scuaruri în ansambluri
rezidenţiale şi fâşii plantate publice;
V 1b - Amenajări sportive din zonele rezidenţiale.
V 2- Spaţii verzi publice cu acces limitat de folosinţa specializată:
V 3- Spaţii verzi pentru protecţia cursurilor de apa şi zonelor umede.
T - ZONA DE CAI DE COMUNICATIE
TR – Cai de comunicatie rutiera
TF – Cai de comunicatie feroviara.
DS – ZONA CU DESTINATIE SPECIALA
TE – CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR TEHNICO-EDILITARE
G - ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALA
G 1- Zona construcţiilor şi amenajărilor pentru gospodărie comunală.
G 2- Zona cimitirelor.

III. ANEXE

1. CONDIŢII DE PROTECŢIE A REŢELELOR TEHNICO-EDILITARE ŞI


SERVITUŢILE IMPUSE DE CĂTRE ACESTEA VECINĂTĂŢILOR
2. DICTIONAR DE TERMENI URBANISTICI

2
REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT
PLANULUI URBANISTIC GENERAL
AL MUNICIPIULUI SIGHETU MARMATIEI, JUDETUL MARAMURES

I - PRESCRIPTII GENERALE

1. ROLUL REGULAMENTULUI DE URBANISM:

În sensul Legii 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările si
completările ulterioare:

Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul de norme tehnice, juridice şi economice care
stă la baza elaborării planurilor de urbanism şi a regulamentelor locale de urbanism.

Regulamentul local de urbanism cuprinde şi detaliează prevederile referitoare la modul concret de


utilizare a terenurilor precum şi de amplasare, dimensionare şi realizare a volumelor construite,
amenajărilor şi plantaţiilor, materiale şi culori, pe zone, în conformitate cu caracteristicile architectural-
urbanistice ale acestora, stabilite în baza unui studiu de specialitate.

Prezentul Regulament local de urbanism explicitează şi detaliează prevederile cu caracter de


reglementare ale Planului Urbanistic General al Municipiului Sighetu Marmatiei.

Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administraţiei publice locale şi se


aprobă pe baza avizelor obţinute în conformitate cu prevederile Legii 350 din 6 iulie 2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările si completările ulterioare, Legii 50/91 (republicată
în 1997) privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, cu
Ordinul MLPAT nr. 91/1991 privind formularele, procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor şi
HGR nr. 525/1996 (cu modificări ulterioare) pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism.

2. BAZA LEGALĂ:

Regulamentul Local de Urbanism este elaborat in conformitate cu următoarele acte normative


specifice sau complementare domeniului urbanismului:

 Codul Civil.
 HGR nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu completările şi
modificările ulterioare.
 Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificarile şi completările
ulterioare
 Legea nr. 50/2001 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 Planul Naţional de Amenajare a Teritoriului:
- Secţiunea I – Căi de comunicaţie, Legea nr.71/1996
- Secţiunea a II-a – Apa, Legea nr.171/1997
- Secţiunea a III-a – Zone protejate, Legea nr.5/2000
- Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, Legea 351 / 2001 şi 100 / 2007
- Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, Legea nr.575/2001

3
- Secţiunea a VI-a – Zone cu resurse turistice, 2008
 Ordinul MLPAT nr. 91/1991 privind formularele, procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor.
 Legea nr. 18/1991 a fondului funciar.
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
 Legea nr. 137/1995 cu modificarile şi completările ulterioare privind protecţia mediului.
 Legea nr. 7/1996 cu modificarile şi completările ulterioare privind cadastrul şi publicitatea imobiliară.
 Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.
 Legea nr.26/1996 – Codul silvic.
 Legea nr. 107/1996 a apelor.
 Legea nr. 33/1996 exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
 Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor.
 Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43-1997 privind regimul juridic al drumurilor.
 Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.
 H G R nr. 162 / 2002 privind depozitarea deşeurilor
 OUG nr.12/1998 privind transportul pe Căile Ferate Române.
 Ordinul nr. 34/N/M 30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MI, MAPN, SRI, pentru aprobarea Precizărilor
privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor
tehnice pentru autorizarea construcţiilor.
 Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor
privind mediul de viaţă al populaţiei.
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 43/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind încadrarea
în categorii a drumurilor naţionale.
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor.
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea
clasei tehnice a drumurilor publice.
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 47/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea
lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale.
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea
şi realizarea străzilor în localităţile urbane.
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea
şi realizarea străzilor în localităţile rurale.
 Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor Nr. 3 din 6 ianuarie 2011pentru aprobarea Normelor
metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila
 Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de
apărare impotriva incendiilor.
 Ordinul M.L.P.A.T. nr. 1270/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a H.G. nr.
577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor localitateale, alimentarea cu apă a
satelor, conectarea la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice, astfel cum a fost modificat prin
H.G. nr. 211/1999.

Diferite reglementări tehnice în domeniu:


 Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al Planului Urbanistic General, indicativ
GP038/99.
 Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism, indicativ GM – 007 – 2000.
 I 22/1999 – Normativ de proiectare şi executare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare a
localităţilor.
 SR 8591/ 1997 – Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.
 SR 1343-1/1995 – Determinarea cantităţilor de apă potabilă pentru localităţi.

4
 STAS 10859 – Canalizare. Staţii de epurare a apelor uzate din centrele populate. Studii pentru
proiectare.
 PE 101A/1985 – Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de amplasare a instalaţiilor electrice
cu tensiunea peste 1 KV în raport cu alte construcţii (republicat în 1993).
 PE 104/1993 – Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000
V.
 PE 106/1995 – Normativ pentru construcţia liniilor electrice de joasă tensiune.
 PE 124 – Normativ privind alimentarea cu energie electrică a consumatorilor industriali şi similari.
 PE 125/1995 – Instrucţiuni privind coordonarea coexistenţei instalaţiilor electrice de 1....750 KV cu
linii de telecomunicaţii.
 PE 132/1995 – Normativ de proiectare a reţelelor electrice de distribuţie publică.
 1.RE-Ip-3/1991 – Îndrumar de proiectare pentru instalaţiile de iluminat public.
 1.LI-Ip-5/1989 – Instrucţiuni de proiectare a încrucişărilor şi apropierilor LEA de MT şi JT faţă de alte
linii, instalaţii şi obiective.
 I 46/1993 – M.L.P.A.T. - Instrucţiuni privind proiectarea, executarea şi exploatarea reţelelor şi
instalaţiilor de televiziune prin cablu.
 ID 17/1986 – MICh-MIp- Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea, verificarea şi
recepţionarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie.
 I.6 PE/1997 –Normativ experimental pentru proiectarea şi executarea sistemelor de distribuţie gaze
naturale cu conducte de polietilenă.
 I.6/1998 – Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.
 3915/1994 – Proiectarea şi construirea conductelor colectoare şi de transport gaze naturale.
 Diferite alte reglementări tehnice în domeniu;91/N/912-CP/1996 – Ordinul M.L.P.A.T. şi ONCGC
pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului reţelelor
edilitare în localităţi.
 1645/CP-2393/1997 – Ordinul Ministerului Industriilor şi Comerţului şi ONCGC pentru aprobarea
Metodologiei privind executarea lucrărilor de cadastru energetic.

3. DOMENIU DE APLICARE:
3.1. Prezentul Regulament Local de Urbanism este parte integrantă a Planului Urbanistic General al
Municipiului Sighetu Marmatiei.
3.2 Regulamentul local de urbanism cuprinde şi detaliează prevederile referitoare la modul de utilizare a
terenurilor şi de amplasare, dimensionare şi realizare a construcţiilor in intravilanul Municipiului Sighetu
Marmatiei.
3.3. Pentru terenurile noi introduse in intravilan care necesita parcelări/reparcelări realizarea de drumuri
pe trasee noi sau lucrări de dezvoltare a infrastructurii edilitare, în vederea construirii se vor intocmi
Planuri Urbanistice Zonale. Acestea se vor elabora respectând prevederile Planului Urbanistic General si a
Regulamentului Local de Urbanism aferent, asigurând dezvoltarea coerentă a Municipiului Sighetu
Marmatiei..
3.4. Prezentul regulament are caracter operaţional şi este opozabil în justiţie. Prevederile sale permit
autorizarea directă, cu excepţia derogărilor şi situaţiilor speciale, în care se impune elaborarea unor Planuri
Urbanistice Zonale.
Prin derogare se înţelege modificarea condiţiilor de construire: funcţiuni admise, regim de construire,
înălţime maximă admisă, distanţe minime faţă de limitele parcelei, POT, CUT.
Modalităţile de autorizare în cazul derogărilor sunt următoarele:
 modificarea regimului de construire, funcţiunea zonei, înălţimea maxima admisă, coeficientul de
utilizare a terenului, procentul de ocupare a terenului, retragerea clădirilor faţă de aliniament şi
distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor,
materialele admise – se realizează în baza întocmirii unui Plan Urbanistic Zonal.

5
 Planul urbanistic de detaliu are caracter exclusiv de reglementare specifică pentru o parcelă în
relaţie cu parcelele învecinate. Planul urbanistic de detaliu nu poate modifica planurile de nivel superior,
ci doar poate detalia modul specific de construire în raport cu funcţionarea zonei şi cu identitatea
architecturală a acesteia, în baza unui studiu de specialitate. PUD-ul reglementează retragerile faţă de
limitele laterale şi posterioare ale parcelei, accesele auto şi pietonale, conformare architectural-
volumetrică, modul de ocupare a terenului.

3.5. Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se face numai în condiţiile în care acestea
nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism şi Codului Civil. Aprobarea unor
modificări ale Planului Urbanistic General şi implicit ale Regulamentului Local de Urbanism se poate
face numai cu respectarea procedurii de avizare - aprobare pe care a urmat-o documentaţia iniţială.

4. CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAŢII.

Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General preia prevederile cuprinse în
documentaţii de urbanism sau amenajare a teritoriului elaborate anterior :
- Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional, cu cele şase secţiuni aprobate.
- Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean, Judeţul Maramures.

5. CONDIŢII DE APLICARE.
5.1. Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Codului Civil şi a Regulamentului General de
Urbanism, le detaliează şi le aplică în corelare cu condiţiile specifice de dezvoltare a Municipiului
Sighetu Marmatiei..
5.2. Pentru zonele de extindere, situate între intravilanul existent şi intravilanul propus, care necesita
lucrări de parcelare/reparcelare, realizarea de drumuri pe trasee noi sau lucrari de dezvoltare a
infrastructurii edilitare este obligatorie elaborarea unor Planuri Urbanistice Zonale, aprobate conform
legii.
5.3 Pentru zonele centrale ale localitatilor, zonele de protectie a monumentelor, a complexelor de odihna
si agrement, a parcurilor industriale, a parcelarilor sau a altor zone stabilite conform plansei anexate de
Unitari Teritoriale de Referinta, se impune elaborarea Planurilor Urbanistice Zonale, conform Legii
350/2001 a Urbanismului si Amenajarii Teritoriului cu completarile si modificarile ulterioare.
5.4 Pentru reglementarea amanuntita a prevederilor stabilite prin PUG sau PUZ, se vor elabora Planuri
Urbanistice de Detaliu acolo unde serviciul de urbanism considera ca acest lucru este necesar.
5.5 Prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism vor fi permanent corelate cu evoluţia
legislaţiei cu caracter general, precum şi cu cea a legislaţiei de specialitate, relevante pentru activitatea
de urbanism şi amenajarea teritoriului.

6. CONDIŢII DE CONSTRUIBILITATE ALE PARCELELOR

6.1. Condiţiile pe care o parcelă trebuie să le indeplineasca pentru a fi construibilă vor fi detaliate în
capitolele de mai jos pentru fiecare zona functională si Unitate teritorială de referinţă în parte si vor face
referire la urmatoarele aspecte:
 posibilitate de acces de la drum public sau privat;
 suprafaţă minimă a parcelelor pentru a fi construbile
 front minim la strada;
 retrageri minime obligatorii

6
6.2. Este permisă divizarea unui lot în maximum trei parcele alăturate care să îndeplinească condiţiile de
construibilitate; împărţirea lotului în 4 sau mai multe parcele distincte se va face în baza unui P.U.Z de
parcelare conform legii. Pentru un numar mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelarii si
executarea constructiilor cu conditia adoptarii de solutii de echipare colectiva care sa respecte normele
legale de igiena si de protectie a mediului.

7. DIVIZIUNEA TERENULUI ÎN ZONE, SUBZONE ŞI UNITĂŢI TERITORIALE DE


REFERINŢĂ.

7.1. Zona funcţionala este o parte a teritoriului unei localităţi, în care, prin documentaţia de
amenajare a teritoriului şi de urbanism, se determina funcţiunea dominantă existentă şi viitoare. Zona
funcţionala poate rezulta din mai multe părţi cu aceeaşi funcţiune dominantă (zona de locuit, zona
activităţilor industriale, zona spaţii verzi, etc). Zonificarea functională este acţiunea de împărţire a
teritoriului în zone funcţionale.

7.2. Unitatea teritoriala de referinta (UTR) este o subdiviziune urbanistică a teritoriului unităţii
administrativ-teritoriale, delimitată pe limite cadastrale, caracterizată prin omogenitate funcţională şi
morfologică din punct de vedere urbanistic şi architectural, având ca scop reglementarea urbanistică
omogenă. UTR se delimitează, după caz, în funcţie de relief şi peisaj, cu caracteristici similare, evoluţie
istorică unitară într-o anumită perioadă, sistem parcelar şi mod de construire omogen, folosinţe de
aceeaşi natură a terenurilor şi construcţiilor, regim juridic al imobilelor similar.

Împărţirea teritoriului în unităţi teritoriale de referinţă (denumite în continuare UTR) s-a făcut
conform planşei anexate de Unitati Teritoriale de Referinta.

7.3. Structura continutului Regulamentului Local de Urbanism:


Fiecare dintre zonele si unitatile teritoriale de referinta - UTR fac obiectul unor prevederi organizate
conform urmatorului continut:

GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI

SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 1 UTILIZARI ADMISE


ARTICOLUL 2 UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
ARTICOLUL 3 UTILIZARI INTERZISE

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR

ARTICOLUL 4 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME,


DIMENSIUNI)
ARTICOLUL 5 AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
ARTICOLUL 6 AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR
ARTICOLUL 7 AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE
ACEEASI PARCELA
ARTICOLUL 8 CIRCULATII SI ACCESE
ARTICOLUL 9 STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR

7
ARTICOLUL 10 INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
ARTICOLUL 11 ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
ARTICOLUL 12 CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA
ARTICOLUL 13 SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
ARTICOLUL 14 IMPREJMUIRI

SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)


ARTICOLUL 16 COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

8. OBSERVAŢII
8.1. La autorizarea oricărui fel de construcţie în extravilan se vor avea în vedere prevederile Ordinului
nr. 34/N/M30/3422/42.21 din 1995 al MLPAT, MAPN, MI, SRI pentru aprobarea Precizărilor privind
avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului prin care se reglementează distanţele
minime de amplasare a construcţiilor faţă de obiectivele cu caracter special.

8.2. Planul aferent Regulamentului Local de Urbanism cu indicarea unităţilor teritoriale de


referinţă este prezentat în anexă. Pentru fiecare investiţie nouă se va elibera un Certificat de
Urbanism în care se va preciza, în funcţie de UTR-ul în care se găseşte parcela pe care se doreşte
realizarea investitiei respective, regimul tehnic de construibilitate conform articolelor din RLU.
Regimul tehnic din RLU va fi completat direct în Certificatul de Urbanism eliberat sau ca anexa la
acesta, cu obligativitatea respectării întocmai a condiţiilor impuse.

8.3. Autorizarea executării tuturor construcţiilor va ţine seama de zonele de servitute, protecţie şi de
zonele de interdicţie, stabilite prin Planul urbanistic general.

8.4. Autorizarea construcţiilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepţia celor care au drept scop
limitarea acestora este interzisă (conform Regulamentului General de Urbanism, HGR 525/ 1996 Art.10
Expunerea la riscuri naturale), până la realizarea studiilor şi lucrărilor care să conducă la eliminarea
acestor riscuri. În sensul prezentului regulament, prin zone de risc natural se înţelege alunecări de teren
şi zone inundabile.

PRESCRIPŢII GENERALE CU PRIVIRE LA:

Monumente istorice:
1. Monumentele istorice sunt protejate indiferent de regimul lor de proprietate sau de starea lor
de conservare
2. Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea avizului
emis de către Directiei Judetene pentru Cultura si Patrimoniu Naţional Maramures sau după caz, Ministerul
Culturii şi Patrimoniu Naţional.
3. În sensul Legii 422 din 18.07.2001 republicată, intervenţiile care se efectuează asupra
monumentelor istorice sunt:

8
- Lucrări de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare, restructurare, amenajări
peisagistice şi de punere în valoare, care modifică substanţa sau aspectul monumentelor istorice
- Executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice
- Amplasarea definitivă sau temporară de împrejmuiri, construcţii de protecţie, piese de mobilier
fix, panouri publicitare, firme, sigle sau orice fel de însemne pe şi în monumente.
- Schimbări ale funcţiunii sau destinaţiei monumentelor, inclusiv cele temporare
- Strămutarea
- Amenajări căi de acces, pietonale, carosabile, utilităţi anexe, indicatoare, inclusiv în zonele de
protecţie
4. Autorizaţia de construire, de desfiinţare, precum şi cele referitoare la intervenţiile prevăzute
mai sus se eliberază numai pe baza şi în conformitate cu avizul emis de către Directiei Judetene pentru
Cultura si Patrimoniu Naţional Maramures sau după caz, Ministerul Culturii şi Patrimoniu Naţional.
5. Intervenţiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care
se află în zone de protecţie a monumentelor istorice se autorizează numai numai pe baza şi în conformitate
cu avizul emis de către Directiei Judetene pentru Cultura si Patrimoniu Naţional Maramures sau după caz,
Ministerul Culturii şi Patrimoniu Naţional.
6. Reglementările urbanistice pentru monumentele istorice şi zonele lor de protecţie sunt
prezentate în cadrul articolelor aferente UTR ZP, stabilite în baza Studiului de fundamentare istoric
afferent PUG şi a legii în vigoare.

Situri arheologice:
1. Autorizarea lucrărilor de construire, desfiinţare şi orice alt tip de intervenţii în zonele cu
patrimoniu arheologic şi zonele de protecţie a acestora, reperate şi marcate pe planşele prezentului PUG se
aprobă numai pe baza şi în conformitate cu avizul Directiei Judetene pentru Cultura si Patrimoniu Naţional
Maramures.
2. În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător (ca urmare a factorilor
naturali sau a acţiunilor umane, altele decât cercetarea arheologică) se instituie, în vederea cercetării şi
stabilirii regimului de protejare, regimul de protecţie pentru bunurile arheologice şi zonele cu potenţial
arheologic.
3. În cazul zonelor cu potenţial arheologic este necesară o cercetare arheologică în vederea
înregistrării şi valorificării ştiinţifice a acestora;
4. Săpătura arheologică şi activităţile întreprinse asupra patrimoniului arheologic se efectuează
numai pe baza şi în conformitate cu autorizaţia emisă de Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniu
Naţional Maramures, în condiţiile legii;

9
5. Utilizarea detectoarelor de metale în situri arheologice, în zonele de interes arheologic
prioritar şi în zonele cu patrimoniu arheologic reperat este permisă numai pe baza autorizării prealabile
emise de Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniu Naţional Maramures, în condiţiile legii;
6. Până la descărcarea de sarcină arheologică, terenul care face obiectul cercetării este protejat
ca sit arheologic, conform legii;
7. Reglementările urbanistice pentru siturile arheologice şi zonele lor de protecţie au fost
stabilite în baza Studiu de fundamentare pentru definirea, instituirea şi delimitarea zonelor protejate care
cuprind patrimoniu arheologic şi istoric şi a legii în vigoare.

ZONE DE SIGURANTA SI PROTECTIE SANITARA:

1. Autorizarea lucrărilor de construire în interiorul zonelor de protecţie pe baza normelor


sanitare se face numai pe baza şi în conformitate cu avizul Direcţiei de Sănătate Publică.
2. Se vor dimensiona şi institui perimetrele de protecţie hidro-geologică de protecţie şi zonele
de protecţie sanitară (cu regim sever şi de restricţie) la sursele şi instalaţiile de alimentare cu apă potabilă în
sistem centralizat existente şi propuse (foraje, rezervoare, aducţiuni, instalaţii de tratare, reţele de
distribuţie) în conformitate cu HGR 930/2005; pentru fântânile publice care captează apa din stratul freatic,
zona de protecţie sanitară va avea dimensiunile minime de 50 metri în amonte şi 20 metri în aval, pe
direcţia de curgere a apei subterane.
3. Fosele septice vidanjabile şi impermeabilizate se vor amplasa la distanţele minime de 3m
faţă de conductele reţelei de apă potabilă, 10m faţă de locuinţele vecine, minim 20 m faţă de sursele locale
de apă potabilă (fântâni, pompe de mână, izvoare captate etc.) – conform OMS 536/97.
4. Se vor asigura zone de protecţie sanitară între zone de locuit, zonele de odihnă, zonele
social-culturale etc. şi întreprinderile agricole, agro-zootehnice şi industriale sau o serie de unităţi care pot
polua factorii de mediu sau pot produce disconfort şi unele riscuri sanitare ( cimitire, staţie de epurare etc.)
în conformitate cu OMS 536/1997 publicat în MO 140/1997.(VEZI ANEXE)
5. Amplasarea zonelor destinate industriilor poluante se va face pe baza studiilor de impact de
mediu, topografice, hidrometeorologice şi dispersie a poluanţilor, astfel încât acestea să nu depăşească
concentraţiile maxime admise prevăzute în normative în zone de locuit, parcuri, rezervaţii naturale, de
odihnă şi recreere, instituţii social-culturale şi medicale, precum şi unităţile economice ale căror procese
tehnologice necesită factori de mediu lipsit de impurităţi.

ZONE DE SIGURANTA SI PROTECTIE PENTRU INFRASTRUCTURA TEHNICĂ:

1. Zona de protectie la liniile electrice coincide cu zona de siguranta.

10
2. Conform „Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente
capacităţilor energetice (Ordinul ANRE nr.4/09.03.2007 modificat şi completat cu Ordinul ANRE
nr.49/29.11.2007) lăţimea zonei de protecţie şi de siguranţă a liniilor electrice aeriene este de : 12 m din ax
pentru LEA 20kV, 20 m din ax pentru LEA 110 kV.
3. Pentru posturi de transformare de tip aerian, zona de protecţie este delimitată de conturul
fundaţiei stâlpilor şi de proiecţia la sol a platformei suspendate; pentru posturi de transformare, cabine de
secţionare îngrădite, zona de protecţie este delimitată de îngrădire, pentru posturi de transformare, cabine
secţionate îngrădite, zona de protecţie este delimitată de suprafaţa fundaţiei extinsă cu câte 0,2 m pe fiecare
latură; pentru posturi de transformare amplasate la sol, îngrădite, zona de siguranţă este extinsă în spaţiu
delimitat la distanţa de 20 m de la limita zonei de protecţie.
4. Pentru depozitele de deşeuri se vor înainta proiectele întocmite conform OMS 117/2002,
însoţite de studii de impact pentru sănătate şi mediu, studii geologice, hidrogeologice şi urbanistice,
conform OMS 536/1997, art.8,10,11 şi 43.
5. Zona de siguranta pentru conducta de transport gaze este de 20 m de o parte şi de alta a
conductei, zonă în care se interzice efectuarea oricăror lucrări de construcţii şi montaj, chiar cu caracter
provizoriu.
6. Zona de protectie pentru conducta de transport gaze este de 200 m de o parte şi de alta a
conductei, zonă în care autorizarea construcţiilor se poate face doar în baza unui aviz eliberat de deţinătorul
conductei.

ZONE CU RISC GEOTEHNIC


1. În zonele cu risc geotehnic se impun interdicţii temporare de construire până la soluţionarea
problemelor geotehnice.
2. Pentru zonele care cuprind terenurile situate în pantă unde stabilitatea terenului este relativ
bună (zone cu risc de alunecare), pentru menţinerea acesteia în cazul executării unei excavaţii în versant, se
pune problema menţinerii echilibrului existent în zonă. În acest sens se recomandă următoarele amenajari:
- amplasarea de construcţii care să profite de panta terenului (construcţii în trepte);
- executarea unor lucrări de sprijinire şi consolidare: terasări, drenuri, taluzări, ziduri de sprijin,
plantaţii de arbori cu rădăcini pivotante etc.
- în aceste zone nu se vor executa decapări (excavaţii) fără sprijiniri;
3. La amplasarea de noi construcţii se va ţine seama de reţelele subterane şi supraterane
existente şi, nu în ultimul rând, de asigurarea stabilităţii construcţiilor existente.
4. Pentru zonele cu risc geotehnic generate de alunecări de teren se poate ridica interdicţia
temporară de construire şi se poate emite autorizaţie de construire în baza unui STUDIU GEOTEHNIC

11
solicitat prin Certificat de Urbanism, studiu prin care să se stabilească dacă există soluţii de fundare pentru
fiecare caz în parte, soluţii care să elimine riscurile pe întreaga perioadă de exploatare a construcţiei.

CAI DE COMUNICATII:
1. Străzile propuse în noile enclave sau extinderi cu locuinţe individuale vor fi minimim de
categoria a III-a, excepţie făcând străzile cu lungimi mai mici de 150 m pentru care nu există posibilitatea
de a se prelungi şi se vor amenaja ca nişte fundături.
2. Artera de circulaţie cu traseu înfundat nu va avea o lungime mai mare de 150,00m şi va fi
prevăzută la capătul înfundat cu buclă pentru întoarcerea autovehiculeor, cu raza de minim 6,00m
3. Strazile noi se vor realiza respectând profilele transversale tip întocmite pe planşele anexate.
4. Străzile noi propuse ce leagă două străzi existente vor prelua caracteristicile categoriei superioare
cu care au tangenţă, cu condiţia ca parcelarul şi fondul construit existent să permită acest lucru.
5. Executarea lucrărilor edilitare ce afectează suprafaţa străzilor (carosabil şi trotuar) se vor aproba
doar cu condiţia, ca la terminarea acestora să se refacă sistemul rutier (stratificaţie, grosime stratificaţie şi
tip de îmbrăcăminte) cel putin identic cu cel existent la începerea lucrărilor

DREPTUL DE PARCELARE:
Prin parcelare se înţelege operaţiunea de proiectare urbanistică prin care se determină divizarea în
4 sau mai multe parţi alăturate a uneia sau mai multor proprietăţi funciare distincte, destinate construirii, în
scopul de a fi sau nu înstrăinate prin cedări, concesionări sau vânzări a loturilor rezultate; (art.30 R.G.U)
1. Se înţelege prin parcelă, suprafaţa de teren situată într-o unitate administrativ-teritorială pe un
amplasament bine stabilit, având o singură categorie de folosinţă şi aparţinând unui proprietar sau mai
multor proprietari, în indiviziune; (Legea 7/1996 şi Norme tehnice de introducere a cadastrului general
aprobate cu Ordinul MAP 534/2001)
2. Faptul de a proiecta sau construi mai mult de patru cladiri pe o parcelă, constituind un singur trup,
este considerat din punct de vedere al autorizării construcţiilor ca parcelare, în sensul celor prevăzute
anterior;
3. Proprietarii suprafeţelor de teren pe a căror întindere se pot construi patru sau mai multe locuinţe
sau clădiri de orice natură, respectand prevederile prezentului regulament, au dreptul să le parceleze.
Dreptul de parcelare este supus, în afară de prevederile înscrise în reglementarile legale, dispoziţiilor
prezentului regulament.

CONDITII DE REALIZARE A PARCELĂRILOR NOI:


Pentru terenurile care necesită parcelări, este obligatorie întocmirea unui PUZ de parcelare care să
fie redactat pe o ridicare topo actualizată, PUZ care va reglementa poziţia exactă a străzilor, racordarea la

12
reţelele edilitare, forma parcelelor, retrageri faţă de aliniament, retrageri fata de aliniament, fata de limite
laterale şi posterioare, etc.

DISTANTE MINIME SI FORMA PARCELELOR:


Pentru ca o parcelă să poată fi construibila trebuie sa indeplineasca anumite cerinte privind
suprafaţa, deschiderea la stradă şi adâncimea; fiecare condiţie de minimum se va considera separat pentru
fiecare dimensiune, cât şi pentru suprafeţe, ele trebuind să fie respectate simultan.
Prezentul regulament stabileste distantele minime si formele parcelelor construibile diferentiat, pe
categorii de funcţiuni si UTR-uri.

UNITATEA DE CARACTER ARHITECTURAL A PARCELĂRILOR


- Toate clădirile ce urmează a se construi pe parcelele rezultate din diviziunea unei singure proprietăţi
sau pe parcele în indiviziune, trebuie să fie concepute şi executate într-o coerenţă de caracter arhitectural,
astfel încât toate clădirile să apară ca un întreg armonios;
- O dată cu planul urbanistic de parcelare, trebuie prevăzut un număr de norme generale după care
urmează a fi realizate construirea grupului de clădiri şi ambientarea lui cu plantaţii şi elemente de mobilier
urban.

UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

ZP1 – CENTRUL ISTORIC

ZP2 – PRIMUL NUCLEU DE DEZVOLTARE IN JURUL CENTRULUI ISTORIC CONSTITUIT IN


SECOLUL XVIII CARE COINCIDE CU ZONA DE PROTECTIE STABILITA PENTRU OBIECTIVELE
CU VALOARE DE PATRIMONIU
ZP2.1. – Zone mixte predominant rezidentiale cu cladiri de valoare arhitectura si ambientala, tesut urban
coerent si cladiri publice de importanta majora.
ZP2.2. – Cartiere de locuinte colective situate in zona de protectie stabilita pentru obiectivele cu valoare de
patrimoniu
ZP 2.3. – Strada Bradului
ZP 2.4. – Spitalul municipal
ZP 2.5. – Politia de frontiera
ZP 2.6. – Cimitirul evreiesc
ZP 2.7. – Gara C.F.R. Sighetu Marmatiei
ZP 2.8. - Zone de restructurare

13
ZP 2.9. – Strada Iuliu Maniu

ZP3 – AL DOILEA NUCLEU DE DEZVOLTARE IN JURUL CENTRULUI ISTORIC CONSTITUIT LA


SFARSIT DE SECOL XIX, INCEPUT DE SECOL XX

ZP4 – ANSAMBLUL URBAN CAMARA SARII

ZP5 – ZONA DE PROTECTIE STABILITA PENTRU OBIECTIVUL PROPUS PENTRU CLASARE


„BISERICA IOAN NEPOMUK”

ZP6 – PARCELAREA OANCEA – PROPUSA PENTRU CLASARE

ZP7 – MUZEUL ETNOGRAFIC

ZP8 - ZONA DE PROTECTIE STABILITA PENTRU OBIECTIVUL PROPUS PENTRU CLASARE


„BISERICA ORTODOXA INVIEREA DOMNULUI”

L – ZONA DE LOCUINTE
L1 – Zona de locuinte colective
L2 – Zona de locuinte de tip urban
L3 – Zona de locuinte de tip rural
L4 – Zona de locuinte individuale de tip casa de vacanta

A - ZONA DE ACTIVITĂŢI PRODUCTIVE


AI- Zona unităţilor industriale mari situate în platforme monoprofilate.
AI 2 - subzona unităţilor agroindustriale si zootehnice;

S – ZONA DE SERVICII

V - ZONA SPAŢIILOR VERZI


V 1- Spaţii verzi publice cu acces nelimitat :
V 1a - Parcuri, grădini publice orăşeneşti şi de cartier, scuaruri în ansambluri
rezidenţiale şi fâşii plantate publice;
V 1b - Amenajări sportive din zonele rezidenţiale.
V 2- Spaţii verzi publice cu acces limitat de folosinţa specializată:
V 3- Spaţii verzi pentru protecţia cursurilor de apa şi zonelor umede.

14
T - ZONA DE CAI DE COMUNICATIE
TR – Cai de comunicatie rutiera
TF – Cai de comunicatie feroviara.

DS – ZONA CU DESTINATIE SPECIALA

TE – CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR TEHNICO-EDILITARE

G - ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALA


G 1- Zona construcţiilor şi amenajărilor pentru gospodărie comunală.
G 2- Zona cimitirelor.

ZP1 – CENTRUL ISTORIC

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Descrierea sitului:

Reprezinta zona centrului istoric al municipiului Sighetu Marmatiei, incadrat integral ca ansamblu in Lista
Monumentelor Istorice (cod LMI MM-II-a-A-04666), precum si secvential, sub forma de elemente constitutive
clasate la randul lor. Cuprinde elemente cu valoare deosebită majoritatea edificate in sec al 18-lea, datorată atât
coerenţei ţesutului urban – vizibilă atât de pe parcursurile interioare, cât şi de pe înălţimile înconjurătoare şi
configuraţiei spaţiilor şi volumelor singulare, necesită o protecţie specială deoarece reprezintă atractivitate deosebita
pentru sistemul urban. Reprezinta primul nucleu de dezvoltare a localitatii – zona din jurul Bisericii Reformate
edificata la sfarsit de secol 17, inceput de secol 18.

Circulatia:

Circulatia in zona este asigurata de cele doua artere principale situate de-o parte si de alta a Pietei Libertatii,
respectiv strazile I.M. Apsa, Bogdan Voda, Taian, 22 Decembrie, reglementate cu un singur sens de circulatie.
Acestea au fost formate pana la sfarsitul secolului al 17 –lea, cu rol de artere comerciale pe conturul pietei centrale.
Desi acestea prezinta dimensiuni generoase contribuind la tesutul urban coerent al zonei, ele sunt foarte aglomerate
din cauza tranzitului intens si a parcarilor amenajate in profilul strazilor.

Parcelar:

Parcelarul este eterogen, varieaza ca suprafete si dimesiuni, loturile fiind dispuse cu latura scurtă la stradă.
Fronturile varieaza de la 8 metri la 40 de metri, iar suprafetele oscileaza intre 200 mp si peste 1000 mp.

Fond construit:

Majoritatea cladirilor sunt edificate pe doua nivele (parter si etaj), fiind dispuse la aliniament in fronturi
continue, cu latura lunga la strada si coma paralela cu strada. Planimetria este dezvoltata, caracteristice fiind
constructiile dreptungliulare sau in forma de ”L” cu ganguri de acces si curti interioare. Acoperisurile sunt in general
inalte si invelite cu tabla. Tehnica decoratiunilor este bine reprezentata. Material de constuctii identificat la

15
majoritatea cladirilor si folosit pentru fundatii, socluri si pereti este ”piatra de rau” sau blocurile de gresie aduse de la
carierea Hust (azi Ucraina).

Cladirile sunt impozante aratand o stare materiala buna. Se remarca prezenţa unui bogat patrimoniu
aparţinând mai multor curente, insa dominanta este arhitectura Art Nouveau- de la clădiri publice importante pana la
un număr foarte mare de reşedinţe importante.

In zona centrului istoric au fost identificate cladiri cu valoare arhitecturala si constructii cu valoare
ambientala. Din prima categorie fac parte clădiri publice sau reşedinţe importante, cu faţade bine marcate sau cu
arhitectură deosebită; din a doua categorie fac parte reşedinţe obişnuite, cu faţade mai mult sau mai puţin
ornamentate, a căror prezenţă participă la ambianţa istorică a străzii.

Functiunea dominanta a zonei este de institutii publice si servicii, cea secundara fiind de locuire, dispusa in
principal la nivelele superioare ale cladirilor.

Reglementari:

Pentru aceasta zona este necesara elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru zona protejata, conform Legii
in vigoare. Este recomandat ca teritoriul minim studiat prin PUZ CP sa fie UTR ZP1, Zona centrului istoric. Se
recomanda selectarea solutiilor pentru interventiile viitore pe baza unor concursuri de solutii, initiate si monitorizate
de catre Administratia Publica Locala, Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniu, Ordinul Arhitectilor din
Romania si Registrul Urbanistilor din Romania.

Categorii de interventii care se pot efectua pentru care NU este necesara elaborarea PUZ (cu exceptia
monumentelor istorice – pentru care orice interventie se va realiza conform Legii in vigoare):

- Reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma
acestora si materialele din care sunt executate: materialele (compozitie fizico-chimica, forma,
textura, culoare) si tehnica de punere în opera vor fi identice cu cele initiale, in caz contrar este
necesara intocmirea PUZ si obtinere aviz DJCPN
- Reparatii si înlocuiri de tâmplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma,
dimensiunile si forma golurilor si tâmplariei, cu exceptia cladirilor declarate monumente istorice, în
conditiile legii : materialele (compozitie fizico-chimica, forma, textura, culoare) si tehnica de
punere în opera vor fi identice cu cele initiale, în caz contrar este necesara intocmirea PUZ si
obtinere aviz DJCPN
- zugraveli si vopsitorii interioare: se recomanda pastrarea picturilor murale; se recomanda ca
materialele folosite sa nu mareasca gradul de impermeabilitate al finisajului, se recomanda
zugraveli pe baza de var si vopsitorii pe baza de apa.
- zugraveli si vopsitorii exterioare, numai daca nu modifica elementele de fatada si culorile
cladirilor
- reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel,
aferente constructiilor, în limitele proprietatii
- orice echipamente (de climatizare, firide de racord/bransament, contoare s.a.m.d.) vor fi montate
astfel încât sa nu fie vizibile din spatiul public. Montajul în ganguri de acces sau în curti va fi
discret si fara a degrada fondul construit existent prin saparea de nise în zidarii/pavaje valoroase sau
înlaturarea de tencuieli/zugraveli valoroase, in caz contrar este necesara intocmirea PUZ si obtinere
aviz DJCPN
- reparatii si înlocuiri de pardoseli

16
- extinderi ale cladirilor numai in zonele care nu sunt vizibile din spatiul public, cu aviz DJCPN
si cu conditia ca acestea nu depaseasca volumele si nici inaltimile existente.
- Mansardarea – cu exceptia cladirilor cu sarpante istorice valoroase – vezi studiu de
fundamentare istoric.
- Desfiintarea constructiilor parazitare - fara valoare arhitecturala, din incintele curtilor
- Constructii tehnico-edilitare, dar numai cele care nu contribuie la degradarea aspectului si care nu
afecteaza imaginea de ansamblu.
Pentru toate celelalte categorii de interventii, in zona ZP1 este necesara intocmirea PUZ aprobat
si avizare conform Legii, obligatoriu aviz DJCPN si dupa caz MCPN.

Orice interventie in zona se va realiza numai cu avizul Directiei Judetene pentru Cultura si Patrimoniu.

Orice interventie asupra monumentelor si ansamblurilor istorice se va realiza numai in conditiile Legii
422/2001.

Se vor lua masuri pentru conservarea, protejarea si punerea in valoare a cladirilor cu valoare arhitecturala si
ambientala – in principal lucrari de restaurare si amenajare pentru vizitare.

Pana la aprobarea PUZ, autorizarea lucrarilor de construire/desfiintare se vor face conform prezentului
regulament, cu aviz DJCPN.

SECŢIUNEA I: UTILIZAREA TERENULUI ŞI A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 1. - UTILIZĂRI ADMISE

In cladiri existente si tesut urban existent:


- Functiuni administrative, financiar-bancare, comerciale cu caracter intraurban, cult, cultura,
învatamant, sanatate (numai cabinete individuale), functiuni de turism cu caracter intraurban,
functiuni aferente infrastructurii de transport public, locuinte, servicii aferente zonelor de locuinte,
alte servicii (cabinete individuale, birouri proiectare, asistenta, consultanta, etc)
- Strazi, alei pietonale, piste pentru biciclete, accese, parcaje la sol (exclus garaje individuale), locuri
de joaca, amenajari ale spatiului public, echipamente publice si tehnico- edilitare.
- Spatii verzi publice, mobilier urban
- Se vor menţine de preferinţă actualele utilizări ale clădirilor publice, în special acele utilizări care
păstrează până în prezent destinaţia iniţială a clădirilor

Cladiri viitoare:
- datorită procentului mare de ocupare a terenului si a densitatii mari a cladirilor, nu se admit
inserţii noi in afara de cele mentionate la articolul 2.

ARTICOLUL 2. - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- Constructiile noi sunt admise numai in urma desfintarii unei cladiri aflate in stare avansata de
deteriorare si numai in baza unui PUZ aprobat, aviz DJCPN si respectarea prezentului regulament
- Se admit constructii noi cu conditia ca acestea sa reprezinte dotari publice, sa aiba caracter
ambiental sau de comemorare, de exemplu: amenajari in spatiile verzi de constructii ornamentale,

17
mobilier urban, monumente comemorative, panouri informative, amenajari statii de autobuz,
busturi, statui, monumente comemorative, etc. - numai cu aviz DJCPN si/sau studii suplimentare
(dupa caz)
- Mansardarea cladirilor se va face numai in volumul initial al cladirilor; Se interzice mansardarea
sarpantelor istorice valoroase. Se recomanda ca acestea sa fie consolidate, restaurate si puse in
valoare fara modificari structurale sau de compartimentare.
- Extinderea cladirilor este permisa numai pentru cladiri care nu sunt monumente istorice si numai
pentru spatiile care nu sunt vizibile din circulatiile publice.
- Lucrarile tehnico – edilitare se vor realiza numai cu conditia ca acestea sa nu contribuie la
degradarea imaginii urbane si numai cu aviz DJCPN. Se vor lua masuri de desfintare a retelelor
aeriene de electricitate si telecomunicatii si transpunerea acestora in canale tehnice dispuse
ingropat.
- Se admit lucrari de construire subterana pentru echipamente tehnico-edilitare sau publice (de
exemplu: parcari, subpasaje, etc) cu conditia ca acestea sa nu afecteze constructiile existente si
numai in baza unor studii de specialitate si intocmire PUZ, avizate de DJCPN si conform legii in
vigoare.
- Cu exceptia cladirilor parter cu functiunea existenta de locuire si a cladirilor de pe strazile Avram
Iancu si Dragos Voda (tronsoanele din interiorul UTR ZP1), functiunea de locuire se va permite
numai la etajul cladirilor (exclus parter).
- Activitatile de comert sunt permise numai pentru cel de tip en-detail
- Statia de carburanti din interiorul ZP 1 – centrul istoric al Municipiului Sighetu Marmatiei va
functiona numai in conditiile actuale; se propune relocarea acesteia catre periferiile localitatii.
- Constructiile provizorii sunt admise numai in cadrul organizarii unor evenimente/lucrari publice, in
conditiile autorizarii conform legilor in vigoare si cu acordul DJCPN dupa caz.
- Panourile publicitare, reclame de firme, etc se admit numai in conditiile respectarii articolului 11

ARTICOLUL 3. - UTILIZĂRI INTERZISE:

- Sunt interzise orice utilizari, altele decât cele admise la punctul 1 si punctul 2.
- Sunt interzise lucrari de terasamente de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice sau de pe
parcelele adiacente.
- Este interzisa utilizarea suprafetelor aferente cladirilor existente destinate locurilor de parcare,
spatiilor verzi, gradini, accese, alei, pentru construirea altor cladiri.
- Este interzisa construirea garajelor individuale
- Depozitarea de orice fel in incintele parcelelor
- SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A
SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A
CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4. - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME,


DIMENSIUNI)

- Se impune mentinerea parcelarului traditional existent, evitarea comasarilor sau a subimpartirilor.


- In cazul aparitiei necesitatii unor relotizari, aceastea se vor realiza numai la initiativa autoritatilor
publice locale, cu avizul DJCPN si reglementare detaliata printr-un PUZ aprobat conform Legii.

18
ARTICOLUL 5. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

- Se va mentine situatia existenta: constructiile existente sunt amplasate la aliniament, in regim


insiruit.
- In cazul desfiintarii unei constructii (numai in conditiile legii si cu aviz DJCPN) , noua cladire se va
integra armonios, respectand alinierea la aliniament
ARTICOLUL 6. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI

POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- Se va mentine situatia existenta: constructiile existente sunt realizate in regim insiruit (cu exceptia
frontului de pe strada Avram Iancu, 22 Decembrie, care sunt cuplate sau izolate si pentru cladirile
de cult).
- In cazul desfiintarii unei constructii (numai in conditiile legii si cu aviz DJCPN) , noua cladire se va
integra armonios, respectand alipirea la constructiile vecine, exceptie facand strada Avram Iancu si
22 Decembrie, unde noile cladiri se vor realiza fie izolat, insiruit sau cuplat, respectand o distanta
de cel putin 3 metri, in cazul celor cuplate fata de limita retrasa, iar in cazul celor izolate fata de
ambele limite.
- Retragerile fata de limitele posterioare se vor mentine in limitele actuale; in cazul desfiintari unei
cladiri si edificarea alteia noi se va respecta o distanta de cel putin 5 metri fata de limita posterioara
a parcelei.
ARTICOLUL 7. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI
PARCELĂ

- In situatiile desfintatii unor cladiri, noile constructii se vor realiza conform PUZ aprobat conform
Legii si avizat de DJCPN.
- Fata de constructiile existente pe acceasi parcela se va respecta o distanta de cel putin 3 metri.
ARTICOLUL 8. - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- Se vor mentine circulatiile si accesele existente cu urmatoarele reglementari:


o Pentru cladirile cu valoare istorica: nu se vor face intrari noi in curtile interioare, se vor
mentine portile existente cu intrari in curtile interioare – vezi Studiu de fundamentare istoric
aferent PUG.
o Se recomanda reglementarea circulatiei asfel incat sa fie decongestionate strazile principale
(de exemplu – interzicerea parcarii in spatiile publice amenajate in profilul strazilor si
amenajarea unor parcari subterane sau in afara centrului istoric; interzicerea circulatiei
autovehiculelor in zona centrului istoric sau altele conform unor studii de specialitate
avizate si aprobate conform Legii in vigoare).
ARTICOLUL 9. - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

- Avand in vedere faptul ca momentan stationarea autovehiculelor se realizeaza in locurile publice


amenajate in profilul strazilor principale, lucru care contribuie considerabil la ingreunarea traficului
si totodata la aglomerarea zonei, se recomanda amenajarea unor noi spatii pentru stationarea
autovehiculelor (in parcari subterane, in afara centrului istoric, sau alte restrictionarea circulatiei pe
acest tronson, conform studiilor de specialitate specifice aprobate conform Legii.)

19
- Necesarul locurilor de parcare va fi stabilit pentru fiecare functiune in parte, conform normelor in
vigoare.
ARTICOLUL 10. - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- In cazul cladirilor noi, rezultate ca inlocuire a uneia desfiintate, inaltimile vor fi preluate de la
cladirile vecine, fiind admisa depasirea cu cel mult un nivel, sau conform PUZ.
- Se interzice mansardarea sarpantelor istorice valoroase. Se recomanda ca acestea sa fie consolidate,
restaurate si puse in valoare fara modificari structurale sau de compartimentare.
- este interzis a se adăuga jumătăţi de niveluri care cresc artificial înălţimea construcţiei- demisol
ARTICOLUL 11. - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Pentru cladirile monument istoric:


Orice interventie se va realiza numai conform Legii 422/2001
Pentru celelalte cladiri incluse in centrul istoric al Municipiului Sighetu Marmatiei:

- Se va interzice afectarea oricărei decoraţiuni existente pe faţadele mai vechi de anul 1950. Existenta
lor dau unicitate si valoare urbanistica.
- Ferestrele originale vor fi pastrate prin reconditionare, mentinerea tamplariei si dispunerea
canatelor, pastrarea proportiilor; se interzice montarea sticlei fumurii sau oglindate si a tamplariei
PVC. Se vor pastra tamplariile din lemn cu decoratiuni si se recomanda inlocuirea foliilor din sticla
cu geam termopan cu proprietati izolatoare. Sunt acceptate obloanele din lemn, exclus jaluzelele
din plastic.
- Se interzice înlocuirea tâmplăriilor decorative. Acestea vor fi reabilitate;
- Se interzice placarea cu polistiren a fatadelor cladirilor; se vor alege soluţii de termoizolare la
interior, care să nu distrugă faţadele;
- Se interzice desfiintarea portilor decorative. Acestea vor fi reconditionate - cu exceptia celor
lipsite de valoare.
- Se interzic culorile stridente, se permit doar culori discrete si se recomanda intocmirea unor studii
de culoare avizate de catre DJCPN.
- Se va interzice utilizarea finisajelor străine mediului istoric, atât la case, cât şi la împrejmuiri- de
ex. materiale plastice (PVC, policarbonat, învelitori bituminoase). Se vor interzice finisajele atipice
mediului urban istoric- de ex. piatră spartă, lemn cioplit cu motive rustice, placaje ceramice sau cu
placi de aluminu pe fatade ;
- Se va permite utilizarea pentru învelitori doar a ţiglelor ceramice şi de beton, precum şi a ţiglelor de
tablă, a tablei cutate şi a tablei fălţuite- dar numai cu condiţia ca învelitorile de tablă să fie finisate
fără strălucire. Culorile învelitorilor vor fi discrete (cărămiziu, maro, gri);
- Se interzice finisarea diferita a parterului fata de nivelele superioare.
- Se interzic imitatii stilistice, pastise arhitecturale, imitatii de materiale
- Se interzic elemente parazitare – iesiri din volum
- Panourile publicitare şi reclamele vor face obiectul unei avizări speciale privind amplasamentul,
dimensiunile şi forma acestora, luandu-se in vedere: transparenta vitrinelor, fara inscriptii, se
recomanda luminatul interior, iar reclamele montate pe fatadele cladirilor se recomanda a se realiza
cat mai discret. Se recomanda ca acestea sa se realizeze pe suport transparent sau cu litere
independente detasate sau de tip decorativ asezata perpendicular pe fatada din fier forjat; in situatia
necesitatii dispunerii mai multor reclame pe aceeasi cladire, acestea se vor aseza ordonat, pe

20
panouri discrete de aceeasi dimensiune, la intrarea in gang, usa sau poarta. Se interzic copertinele
din materiale plastice, cele agresive care acopera parti mari ale fatadelor sau care acopera ferestrele,
cele cu aspect dezordonat, culori stridente. Se recomanda efectuarea studiilor suplimentare pentru
intocmirea unor forme tip de reclame – avizat de DJCPN.
- orice echipamente (de climatizare, firide de racord/bransament, contoare s.a.m.d.) vor fi montate
astfel încât sa nu fie vizibile din spatiul public. Montajul în ganguri de acces sau în curti va fi
discret si fara a degrada fondul construit existent prin saparea de nise în zidarii/pavaje valoroase sau
înlaturarea de tencuieli/zugraveli valoroase, în acest sens se va obtine avizul DJCPN;

ARTICOLUL 12. - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- toate cladirile sunt racordate la retelele publice locale.


- Se interzice conducerea apei pluviale catre domeniul public sau parcelele vecine
- Se interzice amplasarea echipamentelor tehnice pe fatadele cladirilor; acestea se vor masca astfel
incat sa nu constribuie la degradarea imaginii de ansamblu.
ARTICOLUL 13. - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

- Amenajarea de noi spatii verzi publice se va realiza numai in baza unui PUZ aprobat conform Legii
si cu avizul DJCP.
- Se interzice amplasarea de constructii in derimentul spatiilor verzi publice.
ARTICOLUL 14. – ÎMPREJMUIRI

- Portile valoroase vor fi pastrate si reconditionate, cu mentinerea si ingrijirea decoratiunilor.


- La aliniament se recomanda realizarea portilor inzidite conform specificului tesutului urban
- Se interzic folosirea urmatoarelor materiale pentru porti: tabla cutata, fier dublat cu policarbonat
translucid; se recomanda lemnul, fier forjat.
SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15. - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT – % mp AC / mp teren)

- Se va mentine situatia existenta sau conform PUZ.


- POT maxim aferent zonei centrale – 80 %
ARTICOLUL 16. - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT –
mp ADC / mp teren)
- Se va mentine situatia existenta sau conform PUZ.
- CUT maxim aferent zonei centrale – 1.5

ZP2 – PRIMUL NUCLEU DE DEZVOLTARE IN JURUL CENTRULUI ISTORIC CONSTITUIT IN


SECOLUL XVIII CARE COINCIDE CU ZONA DE PROTECTIE STABILITA PENTRU OBIECTIVELE
CU VALOARE DE PATRIMONIU

ZP2.1. – Zone mixte predominant rezidentiale cu cladiri de valoare arhitectura si ambientala, tesut
urban coerent si cladiri publice de importanta majora.

ZP2.2. – Cartiere de locuinte colective situate in zona de protectie stabilita pentru obiectivele cu valoare
de patrimoniu

21
ZP 2.3. – Strada Bradului

ZP 2.4. – Spitalul municipal

ZP 2.5. – Politia de frontiera

ZP 2.6. – Cimitirul evreiesc

ZP 2.7. – Gara C.F.R. Sighetu Marmatiei

ZP 2.8. - Zone de restructurare

ZP 2.9. – Strada Iuliu Maniu

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Descrierea sitului:

Reprezinta primul inel de dezvoltare in jurul centrului istoric, care se identifica cu zona de protectie a
monumentelor, ansamblurilor din zona centrului istoric al municipiului Sighetu Marmatiei, stabilita conform
Studiului de fundamentare istoric aferent PUG. Acest inel care exista deja la jumătatea sec. XVIII detine un fond
construit innoit in timp, cele mai vechi construcţii întâlnite aici datând din sec. XIX.

Circulatia:

Sunt cuprinse aici străzile Gheorghe Doja, Gheorghe Şincai, Ştefan cel Mare, M. Eminescu, Constructorului,
Andrei Muresanu, Corneliu Coposu, Ion Creanga, Szilagyi Istvan, Izei, Gutinului, partial Eroilor, parţial străzile
Avram Iancu, M. Kogalniceanu, Octavian Goga, Iuliu Maniu, Bradului, Plevnei, Mihai Viteazu, Basarabiei, Dragos
Voda (tronson M. Viteazu – gen. Mociuski), George Cosbuc, Alexandru Ivasiuc, Vasile Alecsandri. Acestea sunt
artere definite pana la jumatatea secolului al 18-lea, inceput de secol 19 si au caracter preponderent rezidential. In
general acestea sunt inguste (cu cateva exceptii, de ex. str. Iuliu Maniu care are o deschidere mai larga), ocupate cu
fronturi continue de case (majoritatea pe parter).

Parcelar:

Parcelarul este eterogen, varieaza ca suprafete si dimesiuni, loturile fiind dispuse cu latura scurtă la stradă.
Fronturile s-au format treptat în acest fel, prin parcelări repetate, o dată cu creşterea populaţiei şi a nevoii de locuinţe.

Fond construit:

În UTR ZP2 s-a păstrat un patrimoniu bogat de clădiri valoroase, de diverse funcţiuni şi gabarite, care
participă la ambianţa istorică a centrului oraşului. Exceptând clădirile publice şi câteva reşedinţe importante, cea mai
mare parte a acestor clădiri sunt locuinţe pe parter, dispuse la aliniament, a căror diferenţiere se face prin
decoraţiunea faţadei. Se identifică în toată zona frumoase porţi decorative.

Se constată diferenţe de calitate a construcţiilor - materiale, gabarite, decoraţiuni- între străzile din nordul
oraşului şi cele din sud. Între străzile din sud, se constată că tronsoanele centrale ale acestora sunt mobilate cu
reşedinţe impunătoare, iar spre periferii casele îşi simplifică înfăţişarea.

22
Relaţia cu nucleul istoric este directă, perceperea străzilor fiind coerentă şi asemănătoare cu a celor din
nucleul istoric. Astfel, poate funcţiona unitar cu nucleul istoric, prin crearea unor trasee continue cu caracter
omogen.

Din păcate, o mare parte dintre cladiri (in special casele) au suferit intervenţii prin estomparea sau
îndepărtarea decoraţiunilor, modificarea golurilor, înlocuirea tâmplăriilor, adăugarea de lucarne sau mansarde,
zugrăvirea cu culori stridente, impachetarea cu polistiren, etc.

Zona reprezinta o imbinare de stiluri arhitecturale: Neoclasicism, Baroc, Eclectic, Art Nouveau, Art Deco,
Interbelic, Comunist si Postcomunist.

Majoritatea caselor sunt pe parter, dispuse la aliniament, avand decoraţiuni din diverse perioade stilistice
aparţinând celei de-a doua jumătăţi a sec. XIX şi primei jumătăţi a sec. XX, aflate- în general- în stare medie şi bună.

Clasificand, fondul construit este format din:

- cladiri din sec. XIX, cu volume reduse şi fără decoraţiuni sau cu decoraţiuni modeste, aflate în stare proastă

- cladiri de sfârşit de sec. XIX, cu decoraţiuni mai mult sau mai puţin simplificate de factură eclectică şi
neoclasică, aflate în diverse stări de conservare

- cladiri fără decoraţiuni (construite sau modificate în perioada interbelică sau comunistă, cu păstrarea
caracteristicilor volumetrice ale frontului în care sunt inserate)

- cladiri ale căror decoraţiuni au fost îndepărtate de curând

- cladiri interbelice cărora intervenţiile în timp le-au afectat decoraţiunile iniţiale Art Deco prin estompare
sau chiar îndepărtare, dar care păstrează aliniamentul, cornişa şi coama

- cladiri din perioada comunistă, construite cu respectarea aliniamentului şi cornişei frontului tradiţional

- locuinte colective P+4 din perioada comunista – strada Constructorului, Mihai Eminescu (la capete de
perspectiva prezenta lor reprezinta un conflict vizual cu zona istorica, insa in general acestea sunt protejate de
perdele de vegetatie, astfel incat prezenta lor nu este deranjanta)

- cladiri care au fost placate cu polistiren, ceea ce a dus la pierderea decoraţiunilor şi uniformizarea
faţadelor.

- cladiri din perioada postcomunistă, inserate în front cu respectarea aliniamentului, dar cu creşterea
regimului de înălţime şi cu tratare greşită a faţadelor- nerespectarea tipologiei învelitorii, a raportului plin-gol etc.

- cladiri din perioada postcomunistă, inserate fără respectarea aliniamentului, a regimului de înălţime, a
raportului plin-gol- volume masive, colorate agresiv, aflate în conflict cu ţesutul tradiţional

Deşi fondul construit descris este, în general, modest, valoarea sa ambientală este ridicată, percepţia asupra
străzii nefiind încă iremediabil afectată de inserţiile greşite în sit.

Percepţia asupra fronturilor este puternic afectată de traficul auto.

Pe poziţiile centrale şi cu acces imediat in/din P-ţa Libertăţii se identifica tronsoanele cu clădiri importante,
atât publice cât şi private, fie monumente de arhitectura, fie cladiri cu valoare arhitecturala si/sau ambientala.
Acestea reprezinta tronsoanele care au suferit mai putine interventii distructive, astfel incat prezinta o anumita
omogenitate pe toata lungimea ei. Disparat, sunt dispuse volumele importante.

23
Generalizand, functiunea dominanta este locuire, in majoritatea cazurilor in constructii pe parter, dispuse la
aliniament, fie in fronturi continue, cuplate (majoritatea) sau izolate, generand fronturi cu valoare ambientala
deosebita.

Reglementari generale:

Pentru dezvoltarea coerenta a zonei se stabilesc urmatoarele categorii de lucrari pentru care este obligatorie
intocmirea unui plan urbanistic zonal aprobat conform Legii si aviz DJCPN, in UTR ZP2:

- In situatia in care sunt propuse interventii de tip amenajari exterioare: infiintare drumuri secundare,
amenajari spatii verzi, proiecte tip pentru echipamente edilitare, iluminat stradal, parcari publice, desfiintare
garaje individuale, etc.
- Construire locuinte colective
- Studii pentru solutii unitare referitoare la: culoare, volumetrie, proiecte tip pentru panouri publicitare,
reclame, amenajare panouri informative, etc.
- Zone de restructurare
- Interventii asupra mai multor parcele
Orice interventie in zona se va realiza numai cu avizul Directiei Judetene pentru Cultura si Patrimoniu.

Orice interventie asupra monumentelor si ansamblurilor istorice se va realiza numai in conditiile Legii
422/2001.

Se vor lua masuri pentru conservarea, protejarea si punerea in valoare a cladirilor cu valoare arhitecturala si
ambientala – in principal lucrari de restaurare si amenajare pentru vizitare.

SECŢIUNEA I: UTILIZAREA TERENULUI ŞI A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 1. - UTILIZĂRI ADMISE

ZP 2.1– Zone mixte predominant rezidentiale cu cladiri de valoare arhitectura si ambientala, tesut urbanistic
coerent si cladiri publice de importanta majora.

- Functiune dominanta – zone rezidentiale de locuinte individuale


- Functiuni administrative, financiar-bancare, comerciale cu caracter intraurban, cult, cultura,
învatamant, sanatate (numai cabinete individuale), functiuni de turism cu caracter intraurban,
functiuni aferente infrastructurii de transport public, servicii aferente zonelor de locuinte, alte
servicii (cabinete individuale, birouri proiectare, asistenta, consultanta, etc)
- Strazi, alei pietonale, piste pentru biciclete, accese, parcaje la sol (exclus garaje individuale), locuri
de joaca, amenajari ale spatiului public, echipamente publice si tehnico- edilitare.
- Spatii verzi publice, mobilier urban
- Se vor menţine de preferinţă actualele utilizări ale clădirilor publice, în special acele utilizări care
păstrează până în prezent destinaţia iniţială a clădirilor
- Lucrari de reabilitare si modernizare a cladirilor existente, cu respectarea articolelor de mai jos.

ZP 2.2 Cartiere de locuinte colective situate in zona de protectie stabilita pentru obiectivele cu valoare de
patrimoniu

Functiuni existente

24
– locuinte colective
- Spatii comerciale la parterul blocurilor de locuinte
- Spatii de circulatie, garaje, spatii vezi amenajate
- Datorita faptului ca zona este dens construita, nu se admit constructii noi, cu exceptia celor de la articolul 2.

ZP 2.3. – Strada Bradului

- locuinte individuale sau colective mici cu regim de inaltime maxim P+2+M, cu exceptia blocurilor de
locuinte colective existente cu regim de inaltime P+3
- Functiuni complementare: servicii, comert, birouri, spatii verzi, sport, etc.
- Lucrari de reabilitare si modernizare a cladirilor existente, cu respectarea articolelor de mai jos.

ZP 2.4. – Spitalul municipal

- Cladiri si dotari aferente unitatii de sanatate Spitalului Municipal


- Alte functiuni necesare bunei desfasurari ale activitatilor practicate in unitate.
- Reabilitari, modernizari ale cladirilor existente
- Echipamente tehnico- edilitare
- Spatii verzi amenajate – cu acces limitat, numai pentru personal, pacienti sau vizitatori.
- Mobilier urban

ZP 2.5. – Politia de frontiera

- Cladiri si dotari aferente unitatii speciale – politia de frontiera


- Alte functiuni necesare bunei desfasurari ale activitatilor practicate in unitate.
- Echipamente tehnico- edilitare
- Spatii verzi amenajate – cu acces limitat, numai pentru personal
- Mobilier urban

ZP 2.6. – Cimitirul evreiesc

- Zona de gospodarie comunala – cimitir evreiesc


- Dotari aferente
- Alei, zone de sedere, etc.
ZP 2.7. – Gara C.F.R. Sighetu Marmatiei

- Gara CFR, cai de comunicatie feroviara si dotari aferente


- Lucrari de reabilitare, modernizare, restaurare – conform Legii in vigoare.

ZP 2.8. - Zone de restructurare

- Functiuni existente – incinte industriale dezafectate


- Se admit lucrari de restaurare ale monumentului istoric si a cladirilor valoroase
- Functiuni propuse - institutii publice, dotari, spatii verzi publice, sport, agrement.
ZP 2.9. – Strada Iuliu Maniu

25
- Zona de locuinte individuale si functiuni complementare
- Se admit lucrari de reabilitare si modernizare ale cladirilor existente
- Dotari publice, echipamente tehnico – edilitare,
- Spatii de circulatie, mobilier urban, spatii verzi amenajate.

ARTICOLUL 2. - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

ZP 2:

- Lucrarile tehnico – edilitare se vor realiza numai cu cunditia ca acestea sa nu contribuie la


degradarea imaginii urbane si numai cu aviz DJCPN. Se vor lua masuri de desfintare a retelelor
aeriene de electricitate si telecomunicatii si transpunerea acestora in canale tehnice dispuse
ingropat.
- Activitatile de comert sunt permise numai pentru cel de tip en-detail
- Constructiile provizorii sunt admise numai in cadrul organizarii unor evenimente/lucrari publice, in
conditiile autorizarii conform legilor in vigoare si cu acordul DJCPN dupa caz.
- Panourile publicitare, reclame de firme, etc se admit numai in conditiile respectarii articolului 11

ZP2.2 Cartiere de locuinte colective situate in zona de protectie stabilita pentru obiectivele cu valoare de
patrimoniu

- Se admit constructii cu rol de dotari publice, echipamente tehnico- edilitare, spatii de circulatie, cu
conditia ca acestea sa nu se realizeze in detrimentul spatiilor verzi publice
- Se admit lucrari de reabilitare/modernizare cu urmatoarele conditii: termoizolarea cladirilor se va
realiza unitar, pe corpuri/tronsoane de cladire, folosind aceleasi materiale si culori identice
(discrete). Inchiderea balcoanelor se va realiza numai cu suprafete vitrate, iar realizarea balcoanelor
la parter se va realiza numai daca la nivelele superioare exista balcoane, fara a depasi geometria
acestora.
- spatii verzi publice, locuri de joaca,
- Se recomanda desfiintarea garajelor si amenajarea parcarilor publice. – numai in baza PUZ aprobat
- Functiunile comerciale si de servicii complementare sau compatibile zonei sunt admise numai la
parter, cu conditia ca acestea sa nu presupuna extinderi sau accese inestetice
- La nivelele superioare sunt permise functiuni de birouri, consultanta, proiectare, cercetare, etc, cu
conditia ca acestea sa nu incomodeze spatiul locativ prin fluxuri mari de vizitatori sau poluare
fonica.
ZP 2.3. – Strada Bradului

- Noile cladiri se vor realiza cu regim de inaltime de maxim P+2+M

ZP 2.4. – Spitalul municipal

- Noile interventii se vor realiza numai in baza unui PUZ, PUD aprobat, dupa caz.

ZP 2.5. – Politia de frontiera

- Interventiile in zona se vor realiza numai cu avizul MAI.

26
ZP 2.6. – Cimitirul evreiesc

- Placile comemorative se vor realiza numai in conformitate cu specificul confesiunii.


- Se admit cladiri necesare bunei desfasurari a zonei, cu conditia ca acestea sa se realizeze in baza unui PUD
apobat cu aviz DJCPN.
ZP 2.7. – Gara C.F.R. Sighetu Marmatiei

- Se admit lucrari de restaurare, modernizare, numai cu avizul DJCPN


ZP 2.8. - Zone de restructurare

- Operatiunile de restructurare se vor realiza numai in baza unui PUZ aprobat a carui zona de studiu va fi
perimetrul delimitat de UTR ZP 2.8 si numai cu avizul DJCPN.
- Interventiile se vor realiza astfel incat sa valorifice si sa protejeze monumentul de arhitectura „Vechea
fabrica de perii – Parplast”
- Interventiile asupra monumentului se vor realiza numai conform Legii in vigoare.
- Se admit lucrari de desfiintare cu conditia ca acestea sa se realizeze in urma unui studiu suplimentar (PUZ –
cu aviz DJCPN).
ZP 2.9. – Strada Iuliu Maniu

- Functiunile complementare aferente zonei rezidentiale sunt permise cu conditia ca acestea sa faca parte din
urmatoarele categorii: institutii publice, servicii, comert en-detail, birouri de proiectare, consultanta,
cercetare, etc.
ARTICOLUL 3. - UTILIZĂRI INTERZISE:

- Sunt interzise orice utilizari, altele decât cele admise la punctul 1 si punctul 2.
- Sunt interzise lucrari de terasamente de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice sau de pe
parcelele adiacente.
-
ZP 2.1– Zone mixte predominant rezidentiale cu cladiri de valoare arhitectura si ambientala, tesut
urbanistic coerent si cladiri publice de importanta majora.

- Orice alte activitati cu exceptia celor mentionate la articolele 1 si 2.


- Anexe pentru cresterea animalelor
ZP 2.2 Cartiere de locuinte colective situate in zona de protectie stabilita pentru obiectivele cu valoare de
patrimoniu

- Se interzic orice activitati de depozitare necontrolata in spatiile publice, construirea de noi garaje
individuale, termoizolarea si finisarea etapizata a fatadelor (acestea se vor realiza unitar, pe corp de cladire si
cu aceleasi materiale si culori identice).
- SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASAR
ZP 2.4. – Spitalul municipal

- Orice alte functiuni in afara de cele mentionate la articolele 1 si 2

ZP 2.5. – Politia de frontiera

- Orice alte functiuni in afara de cele mentionate la articolele 1 si 2

ZP 2.6. – Cimitirul evreiesc

27
- Se va evita densificarea exagerata a locurilor de veci
- Orice alte functiuni in afara de cele mentionate la articolele 1 si 2

ZP 2.7. – Gara C.F.R. Sighetu Marmatiei

- se interzice desfiintarea cladirilor existente, cu exceptia cazurilor de degradare avansata si cu avizul


DJCPN.

ZP 2.8. - Zone de restructurare

- orice alte functiuni decat cele mentionate la articolele 1 si 2

ZP 2.9. – Strada Iuliu Maniu

- orice alte functiuni decat cele mentionate la articolele 1 si 2

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A


CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4. - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

ZP 2.1– Zone mixte predominant rezidentiale cu cladiri de valoare arhitectura si ambientala, tesut
urbanistic coerent si cladiri publice de importanta majora.

- Se recomanda mentinerea parcelarului existent


- suprafata minima a parcelei pentru ca aceasta sa fie construibila este 300 mp
- dimensiune minima front la strada – 10 m
ZP 2.2 Cartiere de locuinte colective situate in zona de protectie stabilita pentru obiectivele cu valoare de
patrimoniu

- Nu se admit parcelari – se va mentine situatia existenta sau conform PUZ


ZP 2.3. – Strada Bradului

- Se recomanda mentinerea parcelarului existent


- suprafata minima a parcelei pentru ca aceasta sa fie construibila este 500 mp
- dimensiune minima front la strada – 12 m
ZP 2.4. – Spitalul municipal

- Nu se admit parcelari – se va mentine situatia existenta sau conform PUZ


ZP 2.5. – Politia de frontiera

- Nu se admit parcelari – se va mentine situatia existenta sau conform PUZ


ZP 2.6. – Cimitirul evreiesc

- Nu se admit parcelari – se va mentine situatia existenta sau conform PUZ


ZP 2.7. – Gara C.F.R. Sighetu Marmatiei

- Nu se admit parcelari – se va mentine situatia existenta sau conform PUZ


ZP 2.8. - Zone de restructurare

- conform PUZ , cu respectarea suprafatei minime a unei parcele de 500 mp.

28
- dimensiune minima front la strada – 12 m
ZP 2.9. – Strada Iuliu Maniu

- Se recomanda mentinerea parcelarului existent


- suprafata minima a parcelei pentru ca aceasta sa fie construibila este 500 mp
- dimensiune minima front la strada – 12 m

ARTICOLUL 5. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

ZP 2.1– Zone mixte predominant rezidentiale cu cladiri de valoare arhitectura si ambientala, tesut
urbanistic coerent si cladiri publice de importanta majora.

- Orice interventie (constructie noua, reconstruiri) între două constructii la aliniament se va face tot în
aliniament.
- Toate cladirile vor fi dispuse la aliniament, cu exceptia cladirilor secundare (de exemplu anexe)
- Asezarea unei constructii noi intre una retrasa si una in aliniament se va face la aliniament, cu tratarea fara
calcan a fatadei dinspre casa retrasa.
- Se interzice construirea prin retragere fata de aliniament, cu exeptia cazului cand o noua constructie este
asezata intre alte doua retrase; in acest caz, viitoarea constructie se va alinia la la cele retrase.
- Pentru orice alte tipuri de interventii se va intocmi PUZ avizat DJCPN.
ZP 2.2 Cartiere de locuinte colective situate in zona de protectie stabilita pentru obiectivele cu valoare de
patrimoniu

- Blocurile de locuinte sunt dispuse la aliniament, in cazul unor interventii acestea se vor realiza conform
articolelor 1,2 si 3 sau conform PUZ si aviz DJCPN.
ZP 2.3. – Strada Bradului

- Se va mentine situatia actuala - cladiri retrase fata de aliniament,


- Cladirile noi se vor amplasa retras fata de aliniament, aliniandu-se la retragerile cladirilor
invecinate
- in situatia in care cladirile vecine prezinta retrageri diferite, alinierea cladirii viitoare se va realiza
fata de cea mai apropiata de strada.
ZP 2.4. – Spitalul municipal

- se va mentine situatia existenta, cladiri retrase de la aliniament la cel putin 5 metri sau conform PUZ, PUD –
dupa caz si aviz DJCPN
ZP 2.5. – Politia de frontiera

- se va mentine situatia existenta, cladiri retrase de la aliniament la cel putin 5 metri sau conform PUZ, PUD –
dupa caz si aviz DJCPN
ZP 2.6. – Cimitirul evreiesc

- In cazul edificarii unor noi constructii conform art. 1, 2 si 3, acestea se vor realiza retras fata de aliniament,
la cel putin 5 metri sau conform PUZ, PUD – dupa caz si aviz DJCPN.
ZP 2.7. – Gara C.F.R. Sighetu Marmatiei

- Se va metine situatia actuala; pentru interventii se va intocmi PUZ avizat DJCPN.


ZP 2.8. - Zone de restructurare

- conform PUZ, cu respectarea unei retrageri fata de aliniament de cel putin 3 metri si asigurarea spatiilor de
circulatie.

29
ZP 2.9. – Strada Iuliu Maniu

- cladirile noi se vor amplasa retras fata de aliniament, aliniandu-se la retragerile cladirilor invecinate
- in situatia in care cladirile vecine prezinta retrageri diferite, alinierea cladirii viitoare se va realiza
fata de cea mai apropiata de strada.

ARTICOLUL 6. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE SI


POSTERIOARE ALE PARCELEI

ZP 2.1– Zone mixte predominant rezidentiale cu cladiri de valoare arhitectura si ambientala, tesut
urbanistic coerent si cladiri publice de importanta majora.

In functie de zonele in care se insereaza, noile cladiri sau reconstructiile se vor realiza dupa cum urmeaza (in
functie de vecinatati):

- in regim izolat: parcelele se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei cu cel putin 3 metri.
- in regim cuplat: cladirile se vor alipi de calcanul cladirii de pe parcela alaturata si se vor retrage fata
de cealalta limita la o distanta de cel putin 3 metri.
- in regim continuu: clădirile construite în regim insiruit se vor dispune cu calcane având o adâncime
de maxim 15,0 metri pe limitele laterale ale parcelei, cu excepţia celor de colt care vor întoarce
faţade spre ambele străzi;
- in toate situatiile, retragerile fata de limitele posterioare ale parcelelor va fi de cel putin 5 metri.
ZP 2.2 Cartiere de locuinte colective situate in zona de protectie stabilita pentru obiectivele cu valoare de
patrimoniu

- conform situatiei actuale sau conform PUZ


ZP 2.3. – Strada Bradului

- cladirile noi/reconstructiile se vor amplasa in regim izolat sau cuplat, respectand:


o o retragere de cel putin 3 metri fata de ambele limite laterale in cazul cladirilor izolate
o o retragere de cel putin 3 metri fata de limita laterala fata de care s-a facut retragerea, in cazul
cladirilor cuplate.
ZP 2.4. – Spitalul municipal

- conform situatiei actuale sau conform PUZ, PUD dupa caz, respectand o distanta de cel putin 5 metri fata de
limitele laterale si posterioare.
ZP 2.5. – Politia de frontiera

- conform situatiei actuale sau conform PUZ, PUD dupa caz, respectand o distanta de cel putin 5 metri fata de
limitele laterale si posterioare.
ZP 2.6. – Cimitirul evreiesc

- conform situatiei actuale sau conform PUZ, PUD dupa caz, respectand o distanta de cel putin 5 metri fata de
limitele laterale si posterioare.
ZP 2.7. – Gara C.F.R. Sighetu Marmatiei

- Se va metine situatia actuala; pentru interventii se va intocmi PUZ avizat DJCPN.


ZP 2.8. - Zone de restructurare

- conform PUZ, respectand o distanta de cel putin 5 metri fata de limitele laterale si posterioare.

30
ZP 2.9. – Strada Iuliu Maniu

- cladirile noi/reconstructiile se vor amplasa in regim izolat – conform specificului zonei, respectand o
retragere de cel putin 3 metri fata de ambele limite laterale
-
ARTICOLUL 7. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI
PARCELĂ

ZP 2.1– Zone mixte predominant rezidentiale cu cladiri de valoare arhitectura si ambientala, tesut
urbanistic coerent si cladiri publice de importanta majora.

- Amplasarea cladirilor pe aceeasi parcela se va realiza respectand o distanta de cel putin 3 metri
intre acestea.
ZP 2.2 Cartiere de locuinte colective situate in zona de protectie stabilita pentru obiectivele cu valoare de
patrimoniu

- conform situatiei actuale sau conform PUZ


ZP 2.3. – Strada Bradului

- Amplasarea cladirilor pe aceeasi parcela se va realiza respectand o distanta de cel putin 3 metri
intre acestea.
ZP 2.4. – Spitalul municipal

- conform situatiei actuale sau conform PUZ, PUD dupa caz, respectand o distanta de cel putin jumatate din
inaltimea cladirii celei mai inalte, dar nu mai putin de 5 metri.
ZP 2.5. – Politia de frontiera

- conform situatiei actuale sau conform PUZ, PUD dupa caz, respectand o distanta de cel putin jumatate din
inaltimea cladirii celei mai inalte, dar nu mai putin de 5 metri.
ZP 2.6. – Cimitirul evreiesc

- conform situatiei actuale sau conform PUZ, PUD dupa caz, respectand o distanta de cel putin jumatate din
inaltimea cladirii celei mai inalte, dar nu mai putin de 5 metri.
ZP 2.7. – Gara C.F.R. Sighetu Marmatiei

- Se va metine situatia actuala; pentru interventii se va intocmi PUZ avizat DJCPN.


ZP 2.8. - Zone de restructurare

- conform situatiei actuale sau conform PUZ dupa caz, respectand o distanta de cel putin 5 metri.
ZP 2.9. – Strada Iuliu Maniu

- cladirile situate pe aceeasi parcela se vor realiza respectand o distanta de cel putin 5 metri.

ARTICOLUL 8. - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- toate cladirile dispun de acces carosabil si pietonal, direct din circulatiile publice.
- Viitoarele cladiri vor dispune de acces carosabil dintr-o circulatie publica sau privata.

ARTICOLUL 9. - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

31
- necesarul de parcaje va fi dimensionat in functie de destinatia cladirilor, conform normelor in
vigoare.
ZP 2.1– Zone mixte predominant rezidentiale cu cladiri de valoare arhitectura si ambientala, tesut
urbanistic coerent si cladiri publice de importanta majora.

- Stationarea autovehiculelor se va realiza in afara circulatiilor publice, in incintele private sau in


locuri publice special amenajate.
ZP 2.2 Cartiere de locuinte colective situate in zona de protectie stabilita pentru obiectivele cu valoare de
patrimoniu

- Stationarea autovehiculelor se va realiza in locurile special amenajate; se recomanda desfiintarea garajelor


individuale si amenajarea parcarilor – numai in baza PUZ aprobat.
ZP 2.3. – Strada Bradului

- Stationarea autovehiculelor se va realiza in afara circulatiilor publice


ZP 2.4. – Spitalul municipal

- Stationarea autovehiculelor personalului angajat se va realiza numai in incinta, in parcarile special


amenajate.
ZP 2.5. – Politia de frontiera

- Stationarea autovehiculelor personalului angajat se va realiza numai in incinta, in parcarile special


amenajate.
ZP 2.6. – Cimitirul evreiesc

- Stationarea autovehiculelor vizitatorilor se va realiza in parcarile publice special amenajate din apropiere.
ZP 2.7. – Gara C.F.R. Sighetu Marmatiei

- Stationarea autovehiculelor se va realiza in parcarile publice special amenajate din apropiere.


ZP 2.8. - Zone de restructurare

- conform PUZ, respectand dimesionarea conform normelor in vigoare.


ZP 2.9. – Strada Iuliu Maniu

- Stationarea autovehiculelor se va realiza in afara circulatiilor publice, in incintele private sau in


locuri publice special amenajate.

ARTICOLUL 10. - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

ZP 2.1– Zone mixte predominant rezidentiale cu cladiri de valoare arhitectura si ambientala, tesut
urbanistic coerent si cladiri publice de importanta majora.

- Regim de inaltime maxim admis: P, maxim P+M (daca inaltimea la cornisa permite) cu urmatoarele conditii:
o Inserarea unei constructii noi/reconstruirea/supraetajarea, intre doua constructii realizate la
aliniament se va face cu conditia preluarii cotelor corniselor si coamelor cladirilor invecinate; se
admite depasirea volumului cu cel mult un nivel (fara a depasi P+1) cu conditia preluarii cotei
cornisei cladirilor invecinate la nivelul planseului peste parter al cladirii viitoare.
o Construirea de corpuri mai inalte – maxim P+1 este permisa pentru corpurile din spatele celor
aliniate la strada.
o Se admite mansardarea cladirilor – numai in volumul acoperisului.

32
o Se permite construirea de cladiri de maxim P+2 la intersectiile de strazi, cu preluarea obligatorie
prin corpuri joase a inaltimilor cladirilor invecinate.

ZP 2.2 Cartiere de locuinte colective situate in zona de protectie stabilita pentru obiectivele cu valoare de
patrimoniu

- Conform PUZ fara a depasi regim de inaltime maxim P+4+M si inaltime la cornisa – 18 m si la coama –
22m.
ZP 2.3. – Strada Bradului

- Regim de inaltime maxim admis – P+1+M


- Inaltime maxima admisa: la streasina 7m, la coama 10 m.
ZP 2.4. – Spitalul municipal

- Regim de inaltime maxim admis – P+4 sau conform PUZ


- Inaltime maxima admisa: la streasina 15 m, la coama 20 m sau conform PUZ
ZP 2.5. – Politia de frontiera

- Regim de inaltime maxim admis – P+4 sau conform PUZ


- Inaltime maxima admisa: la streasina 15 m, la coama 20 m sau conform PUZ
ZP 2.6. – Cimitirul evreiesc

- Pentru constructii de cult aferente cimitirului – conform specificului confesiunii.


ZP 2.7. – Gara C.F.R. Sighetu Marmatiei

- Regim de inaltime maxim admis – P+2 sau conform PUZ


- Inaltime maxima admisa: la streasina 10 m, la coama 15 m sau conform PUZ
ZP 2.8. - Zone de restructurare

- conform PUZ, fara a depasi P+4+M si inaltimea la coama de 22 m si inaltimea la cornisa 18 m


ZP 2.9. – Strada Iuliu Maniu

- Regim de inaltime maxim admis – P+1+M sau conform PUZ


- Inaltime maxima admisa: la streasina 10 m, la coama 15 m sau conform PUZ

ARTICOLUL 11. - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

ZP 2.1– Zone mixte predominant rezidentiale cu cladiri de valoare arhitectura si ambientala, tesut
urbanistic coerent si cladiri publice de importanta majora.

Pentru cladirile monument istoric:


Orice interventie se va realiza numai conform Legii 422/2001

Pentru cladirile cu valoare arhitecturala/ambientala identificate conform Studiului de


fundamentare istoric aferent PUG.
- Se va interzice afectarea oricărei decoraţiuni existente pe faţadele mai vechi de anul 1950. Existenta
lor dau unicitate si valoare urbanistica.
- Ferestrele originale vor fi pastrate prin reconditionare, mentinerea tamplariei si dispunerea
canatelor, pastrarea proportiilor; se interzice montarea sticlei fumurii sau oglindate si a tamplariei

33
PVC. Se vor pastra tamplariile din lemn cu decoratiuni si se recomanda inlocuirea foliilor din sticla
cu geam termopan cu proprietati izolatoare. Sunt acceptate obloanele din lemn, exclus jaluzelele
din plastic.
- Se interzice înlocuirea tâmplăriilor decorative. Acestea vor fi reabilitate;
- Se interzice placarea cu polistiren a fatadelor cladirilor; se vor alege soluţii de termoizolare la
interior, care să nu distrugă faţadele;
- Se interzice desfiintarea portilor decorative. Acestea vor fi reconditionate - cu exceptia celor lipsite
de valoare.
- Se interzic culorile stridente, se permit doar culori discrete.
- Se va interzice utilizarea finisajelor străine mediului istoric, atât la case, cât şi la împrejmuiri- de
ex. materiale plastice (PVC, policarbonat, învelitori bituminoase). Se vor interzice finisajele atipice
mediului urban istoric- de ex. piatră spartă, lemn cioplit cu motive rustice, placaje ceramice sau cu
placi de aluminu pe fatade ;
- Acoperisul va fi pastrat in forma originala.
- Se va permite utilizarea pentru învelitori doar a ţiglelor ceramice şi de beton, precum şi a ţiglelor de
tablă, a tablei cutate şi a tablei fălţuite- dar numai cu condiţia ca învelitorile de tablă să fie finisate
fără strălucire. Culorile învelitorilor vor fi discrete (cărămiziu, maro, gri);
- Se interzice finisarea diferita a parterului fata de nivelele superioare.
- Se interzic imitatii stilistice, pastise arhitecturale, imitatii de materiale
- Se interzic elemente parazitare – iesiri din volum
- Panourile publicitare şi reclamele se vor realiza cu urmatoarele recomandari: transparenta
vitrinelor, fara inscriptii, se recomanda luminatul interior, iar reclamele montate pe fatadele
cladirilor se recomanda a se realiza cat mai discret. Se recomanda ca acestea sa se realizeze pe
suport transparent sau cu litere independente detasate sau de tip decorativ asezata perpendicular pe
fatada din fier forjat; in situatia necesitatii dispunerii mai multor reclame pe aceeasi cladire, acestea
se vor aseza ordonat, pe panouri discrete de aceeasi dimensiune, la intrarea in gang, usa sau poarta.
Se interzic copertinele din materiale plastice, cele agresive care acopera parti mari ale fatadelor sau
care acopera ferestrele, cele cu aspect dezordonat, culori stridente.
- orice echipamente (de climatizare, firide de racord/bransament, contoare s.a.m.d.) vor fi montate
astfel încât sa nu fie vizibile din spatiul public. Montajul în ganguri de acces sau în curti va fi
discret si fara a degrada fondul construit existent prin saparea de nise în zidarii/pavaje valoroase sau
înlaturarea de tencuieli/zugraveli valoroase.

Pentru celelalte categorii de cladiri:

- Cladirile noi – corpurile dispuse in aliniament, se vor construi doar cu coama paralela cu strada,
preluand obligatoriu înălţimea la cornişă şi înălţimea la coamă de la clădirile învecinate.
- dispunerea unei construcţii în aliniament, la o intersecţie de străzi, se va face prin teşirea colţului
casei, pentru a permite racordarea străzilor.
- Arhitectura cladirilor noi, reconstruirile va fi de factura moderna; se interzice realizarea de pastise
arhitecturale, copii, imitatii lipsite de valoare.
- Se va interzice utilizarea finisajelor străine mediului istoric, atât la case, cât şi la împrejmuiri- de
ex. materiale plastice (PVC, policarbonat, învelitori bituminoase). Se vor interzice finisajele atipice
mediului urban istoric- de ex. piatră spartă, lemn cioplit cu motive rustice, placaje ceramice sau cu
placi de aluminu pe fatade;

34
- Se interzic culorile stridente, se permit doar culori discrete.
- Se interzice finisarea diferita a parterului fata de nivelele superioare.
- Acoperisul va fi de tip sarpanta in 2 ape, cu coama paralela cu strada sau in 4 ape sau tip terasa. Se
interzic formele curbe, iesirile din volum si dispunerea cladirilor cu acoperis in 2 ape cu coama
perpendiculara pe strada.
- Se va permite utilizarea pentru învelitori doar a ţiglelor ceramice şi de beton, precum şi a ţiglelor de
tablă, a tablei cutate şi a tablei fălţuite- dar numai cu condiţia ca învelitorile de tablă să fie finisate
fără strălucire. Culorile învelitorilor vor fi discrete (cărămiziu, maro, gri);
- Panourile publicitare şi reclamele se vor realiza cu urmatoarele recomandari: transparenta
vitrinelor, fara inscriptii, se recomanda luminatul interior, iar reclamele montate pe fatadele
cladirilor se recomanda a se realiza cat mai discret. Se recomanda ca acestea sa se realizeze pe
suport transparent sau cu litere independente detasate sau de tip decorativ asezata perpendicular pe
fatada din fier forjat; in situatia necesitatii dispunerii mai multor reclame pe aceeasi cladire, acestea
se vor aseza ordonat, pe panouri discrete de aceeasi dimensiune, la intrarea in gang, usa sau poarta.
Se interzic copertinele din materiale plastice, cele agresive care acopera parti mari ale fatadelor sau
care acopera ferestrele, cele cu aspect dezordonat, culori stridente.
- orice echipamente (de climatizare, firide de racord/bransament, contoare s.a.m.d.) vor fi montate
astfel încât sa nu fie vizibile din spatiul public. Montajul în ganguri de acces sau în curti va fi
discret si fara a degrada fondul construit existent, prin saparea de nise în zidarii/pavaje valoroase
sau înlaturarea de tencuieli/zugraveli valoroase.

ZP 2.2 Cartiere de locuinte colective situate in zona de protectie stabilita pentru obiectivele cu valoare de
patrimoniu

- Sunt interzise lucrari care deprecieaza aspectul fatadelor existente


- Lucrarile de modificare a fatadelor (reabilitare termica, inchidere balcoane, construire balcoane, terase,
renovari) se vor realiza in mod unitar pentru intreaga constructie.
ZP 2.3. – Strada Bradului

- Arhitectura cladirilor noi, reconstruirile va fi de factura moderna


- Se va interzice utilizarea finisajelor străine mediului istoric, atât la case, cât şi la împrejmuiri- de
ex. materiale plastice (PVC, policarbonat, învelitori bituminoase). Se vor interzice finisajele atipice
mediului urban istoric- de ex. piatră spartă, lemn cioplit cu motive rustice, placaje ceramice sau cu
placi de aluminu pe fatade;
- Se interzic culorile stridente, se permit doar culori discrete.
- Acoperisul va fi de tip sarpanta in 2 sau 4 ape sau tip terasa. Se interzic formele curbe, iesirile din
volum.
- Se va permite utilizarea pentru învelitori doar a ţiglelor ceramice şi de beton, precum şi a ţiglelor de
tablă, a tablei cutate şi a tablei fălţuite- dar numai cu condiţia ca învelitorile de tablă să fie finisate
fără strălucire. Culorile învelitorilor vor fi discrete (cărămiziu, maro, gri);
ZP 2.4. – Spitalul municipal

- Arhitectura cladirilor noi va fi de factura moderna si va reflecta prin calitatea ei pozitia acesteia in
cadrul zonei de protectie a stabilita pentru monumentele istorice.
- Nu se admite imitarea stilurilor istorice.

35
- Materialele folosite vor fi in acord cu cele predominante in UTR ZP2, fiind interzise finisajele
străine mediului istoric - de ex. materiale plastice (PVC, policarbonat, învelitori bituminoase). Se
vor interzice finisajele atipice mediului urban istoric- de ex. piatră spartă, lemn cioplit cu motive
rustice, placaje ceramice sau cu placi de aluminu pe fatade;
- Se interzic culorile stridente, se permit doar culori discrete.
- Acoperisul va fi de tip sarpanta in 2 sau 4 ape sau tip terasa. Se interzic formele curbe, iesirile din
volum.
- Se va permite utilizarea pentru învelitori doar a ţiglelor ceramice şi de beton, precum şi a ţiglelor de
tablă, a tablei cutate şi a tablei fălţuite- dar numai cu condiţia ca învelitorile de tablă să fie finisate
fără strălucire. Culorile învelitorilor vor fi discrete (cărămiziu, maro, gri);

ZP 2.5. – Politia de frontiera

- Arhitectura cladirilor noi va fi de factura moderna si va reflecta prin calitatea ei pozitia acesteia in
cadrul zonei de protectie a stabilita pentru monumentele istorice.
- Nu se admite imitarea stilurilor istorice.
- Materialele folosite vor fi in acord cu cele predominante in UTR ZP2, fiind interzise finisajele
străine mediului istoric - de ex. materiale plastice (PVC, policarbonat, învelitori bituminoase). Se
vor interzice finisajele atipice mediului urban istoric- de ex. piatră spartă, lemn cioplit cu motive
rustice, placaje ceramice sau cu placi de aluminu pe fatade;
- Se interzic culorile stridente, se permit doar culori discrete.
- Acoperisul va fi de tip sarpanta in 2 sau 4 ape sau tip terasa. Se interzic formele curbe, iesirile din
volum.
- Se va permite utilizarea pentru învelitori doar a ţiglelor ceramice şi de beton, precum şi a ţiglelor de
tablă, a tablei cutate şi a tablei fălţuite- dar numai cu condiţia ca învelitorile de tablă să fie finisate
fără strălucire. Culorile învelitorilor vor fi discrete (cărămiziu, maro, gri);
ZP 2.6. – Cimitirul evreiesc

ZP 2.7. – Gara C.F.R. Sighetu Marmatiei

- Pentru monumentul istoric orice interventie se va realiza numai conform Legii in vigoare.
- Pentru lucrari de construire/reconstruire se vor respecta urmatoarele:
o Arhitectura cladirilor noi va fi de factura moderna si va reflecta prin calitatea ei pozitia acesteia in
cadrul zonei de protectie a stabilita pentru monumentele istorice.
o Nu se admite imitarea stilurilor istorice.
o Materialele folosite vor fi in acord cu cele predominante in UTR ZP2, fiind interzise finisajele
străine mediului istoric - de ex. materiale plastice (PVC, policarbonat, învelitori bituminoase). Se
vor interzice finisajele atipice mediului urban istoric- de ex. piatră spartă, lemn cioplit cu motive
rustice, placaje ceramice sau cu placi de aluminu pe fatade;
o Se interzic culorile stridente, se permit doar culori discrete.
o Acoperisul va fi de tip sarpanta in 2 sau 4 ape sau tip terasa. Se interzic formele curbe, iesirile din
volum.
o Se va permite utilizarea pentru învelitori doar a ţiglelor ceramice şi de beton, precum şi a ţiglelor de
tablă, a tablei cutate şi a tablei fălţuite- dar numai cu condiţia ca învelitorile de tablă să fie finisate
fără strălucire. Culorile învelitorilor vor fi discrete (cărămiziu, maro, gri);
ZP 2.8. - Zone de restructurare

36
- Conform PUZ respectand:
o Arhitectura cladirilor noi va fi de factura moderna si va reflecta prin calitatea ei pozitia acesteia in
cadrul zonei de protectie a stabilita pentru monumentele istorice.
o Nu se admite imitarea stilurilor istorice.
o Materialele folosite vor fi in acord cu cele predominante in UTR ZP2, fiind interzise finisajele
străine mediului istoric - de ex. materiale plastice (PVC, policarbonat, învelitori bituminoase). Se
vor interzice finisajele atipice mediului urban istoric- de ex. piatră spartă, lemn cioplit cu motive
rustice, placaje ceramice sau cu placi de aluminu pe fatade;
o Se interzic culorile stridente, se permit doar culori discrete.
o Acoperisul va fi de tip sarpanta in 2 sau 4 ape sau tip terasa. Se interzic formele curbe, iesirile din
volum.
o Se va permite utilizarea pentru învelitori doar a ţiglelor ceramice şi de beton, precum şi a ţiglelor de
tablă, a tablei cutate şi a tablei fălţuite- dar numai cu condiţia ca învelitorile de tablă să fie finisate
fără strălucire. Culorile învelitorilor vor fi discrete (cărămiziu, maro, gri);

ZP 2.9. – Strada Iuliu Maniu

- Arhitectura cladirilor noi va fi de factura moderna si va reflecta prin calitatea ei pozitia acesteia in
cadrul zonei de protectie a stabilita pentru monumentele istorice.
- Nu se admite imitarea stilurilor istorice.
- Materialele folosite vor fi in acord cu cele predominante in UTR ZP2, fiind interzise finisajele
străine mediului istoric - de ex. materiale plastice (PVC, policarbonat, învelitori bituminoase). Se
vor interzice finisajele atipice mediului urban istoric- de ex. piatră spartă, lemn cioplit cu motive
rustice, placaje ceramice sau cu placi de aluminu pe fatade;
- Se interzic culorile stridente, se permit doar culori discrete.
- Acoperisul va fi de tip sarpanta in 2 sau 4 ape sau tip terasa. Se interzic formele curbe, iesirile din
volum.
- Se va permite utilizarea pentru învelitori doar a ţiglelor ceramice şi de beton, precum şi a ţiglelor de
tablă, a tablei cutate şi a tablei fălţuite- dar numai cu condiţia ca învelitorile de tablă să fie finisate
fără strălucire. Culorile învelitorilor vor fi discrete (cărămiziu, maro, gri);

ARTICOLUL 12. - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- toate cladirile vor fi racordate la retelele publice locale.


- Se interzice conducerea apei pluviale catre domeniul public sau parcelele vecine
- Se interzice amplasarea echipamentelor tehnice pe fatadele cladirilor; acestea se vor masca astfel
incat sa nu constribuie la degradarea imaginii de ansamblu.
ARTICOLUL 13. - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

ZP 2.1– Zone mixte predominant rezidentiale cu cladiri de valoare arhitectura si ambientala, tesut
urbanistic coerent si cladiri publice de importanta majora.

- amenajarea spatiilor verzi publice se va realiza numai in baza PUZ aprobat conform Legii.
- In incintele private se va asigura un procent de cel putin 20% de spatiu verde
ZP 2.2 Cartiere de locuinte colective situate in zona de protectie stabilita pentru obiectivele cu valoare de
patrimoniu

- amenajarea spatiilor verzi publice se va realiza numai in baza PUZ aprobat conform Legii.

37
ZP 2.3. – Strada Bradului

- amenajarea spatiilor verzi publice se va realiza numai in baza PUZ aprobat conform Legii.
- In incintele private se va asigura un procent de cel putin 20% de spatiu verde
ZP 2.4. – Spitalul municipal

- Se vor mentine aleile pietonale si spatiile verzi in procent cat mai mare. Plantatiile se vor conserva si pune in
valoare prin lucrari in baza unor proiecte de specialitate.
ZP 2.5. – Politia de frontiera

- Se vor mentine aleile pietonale si spatiile verzi in procent cat mai mare. Plantatiile se vor conserva si pune in
valoare prin lucrari in baza unor proiecte de specialitate.
ZP 2.6. – Cimitirul evreiesc

- Se vor mentine aleile pietonale si spatiile verzi in procent cat mai mare. Plantatiile se vor conserva si pune in
valoare prin lucrari in baza unor proiecte de specialitate.
ZP 2.7. – Gara C.F.R. Sighetu Marmatiei

- Spatiile verzi publice vor fi amenajate numai conform PUZ aprobat.


ZP 2.8. - Zone de restructurare

- Spatiile verzi publice vor fi amenajate numai conform PUZ aprobat.


- In incinte se va asigura un procent de cel putin 20% aferent spetiilor verzi.
ZP 2.9. – Strada Iuliu Maniu

- Spatiile verzi publice vor fi amenajate numai conform PUZ aprobat.


- In incinte se va asigura un procent de cel putin 30% aferent spetiilor verzi.
ARTICOLUL 14. – ÎMPREJMUIRI

ZP 2.1– Zone mixte predominant rezidentiale cu cladiri de valoare arhitectura si ambientala, tesut
urbanistic coerent si cladiri publice de importanta majora.

- Portile valoroase vor fi pastrate si reconditionate, cu mentinerea si ingrijirea decoratiunilor.


- La aliniament se recomanda realizarea portilor inzidite in prelungirea fatadei principale conform
specificului tesutului urban
- Se interzic folosirea urmatoarelor materiale pentru porti: tabla cutata, fier dublat cu policarbonat
translucid; se recomanda lemnul, fier forjat.
ZP 2.2 Cartiere de locuinte colective situate in zona de protectie stabilita pentru obiectivele cu valoare de
patrimoniu

- Se recomanda imprejmuiri din gard viu pentru gradinile din jurul locuintelor colective si pentru parcaje la
sol.
ZP 2.3. – Strada Bradului

- Se interzic folosirea urmatoarelor materiale pentru imprejmuiri: tabla cutata, fier dublat cu
policarbonat translucid; se recomanda lemnul, fier forjat.
- Inaltimea maxima admisa pentru imprejmuiri – 1.50 m, din care soclu opac de maxim 0.60 m.
ZP 2.4. – Spitalul municipal

- Se va mentine situatia existenta; lucrarile de reabilitare, reconstruire se vor realiza cu conditia ca acestea sa
fie in conformitate cu arhitectura cladirilor din incinta.

38
ZP 2.5. – Politia de frontiera

- Se va mentine situatia existenta; lucrarile de reabilitare, reconstruire se vor realiza cu conditia ca acestea sa
fie in conformitate cu arhitectura cladirilor din incinta.
ZP 2.6. – Cimitirul evreiesc

- Se va mentine situatia existenta; se admit numai lucrari de consolidare/reabilitare.


ZP 2.7. – Gara C.F.R. Sighetu Marmatiei

- Nu este cazul
ZP 2.8. - Zone de restructurare

- Conform PUZ respectand:


o Se interzice folosirea urmatoarelor materiale pentru imprejmuiri: tabla cutata, fier dublat cu
policarbonat translucid; se recomanda lemnul, fier forjat.
ZP 2.9. – Strada Iuliu Maniu

- Se interzice folosirea urmatoarelor materiale pentru imprejmuiri: tabla cutata, fier dublat cu
policarbonat translucid; se recomanda lemnul, fier forjat.
- Inaltimea maxima admisa– 1.50 m, din care soclu opac de maxim 0.60 m.

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15. - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT – % mp AC

ZP 2.1– Zone mixte predominant rezidentiale cu cladiri de valoare arhitectura si ambientala, tesut
urbanistic coerent si cladiri publice de importanta majora.

- POT maxim = 60%


ZP 2.2 Cartiere de locuinte colective situate in zona de protectie stabilita pentru obiectivele cu valoare de
patrimoniu

- POT maxim = 70%


ZP 2.3. – Strada Bradului

- POT maxim = 50%


ZP 2.4. – Spitalul municipal

- POT maxim = 50%


ZP 2.5. – Politia de frontiera

- POT maxim = 50%


ZP 2.6. – Cimitirul evreiesc

- POT maxim = 20% - pentru constructii aferente


ZP 2.7. – Gara C.F.R. Sighetu Marmatiei

- POT maxim = 70%


ZP 2.8. - Zone de restructurare

- POT maxim = 50%

39
ZP 2.9. – Strada Iuliu Maniu

- POT maxim = 50%

ARTICOLUL 16. - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT –

ZP 2.1– Zone mixte predominant rezidentiale cu cladiri de valoare arhitectura si ambientala, tesut
urbanistic coerent si cladiri publice de importanta majora.

- CUT maxim = 1.8


ZP 2.2 Cartiere de locuinte colective situate in zona de protectie stabilita pentru obiectivele cu valoare de
patrimoniu

- CUT maxim = 2.5


ZP 2.3. – Strada Bradului

- CUT maxim = 1.5


ZP 2.4. – Spitalul municipal

- CUT maxim = 2.5


ZP 2.5. – Politia de frontiera

- CUT maxim = 2.5


ZP 2.6. – Cimitirul evreiesc

- CUT maxim = 1
ZP 2.7. – Gara C.F.R. Sighetu Marmatiei

- CUT maxim = 1.5


ZP 2.8. - Zone de restructurare

- CUT maxim = 1.5


ZP 2.9. – Strada Iuliu Maniu

- CUT maxim = 1.5

ZP3 – AL DOILEA NUCLEU DE DEZVOLTARE IN JURUL CENTRULUI ISTORIC CONSTITUIT LA


SFARSIT DE SECOL XIX, INCEPUT DE SECOL XX

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Descrierea sitului:

Reprezinta zona alcatuita din periferiile formate/ înglobate la sfârşit de secol XIX- început de secol XX,
perioadă de dezvoltare masivă a oraşului, o dată cu industrializarea sa, bazată în principal pe exploatarea sării şi a
lemnului. Se dezvoltă exploziv atât zona de nord a oraşului, cât şi cea de sud.

Circulatia:

Sunt cuprinse aici strazile Lucian Blaga (partial), Marasesti, Balc Voda, Ariesului, Xenopol, Simion
Barnutiu, Izei (partial), Ion Ghica, Traian Biltiu Dancus, Mihai Eminescu (partial), Gheorghe Lazar, Eroielor

40
(partial), Nicolae Grigorescu, Kogalniceanu, Gh. Bilascu, Nicolae Titulescu, Horea, Closca, Tudor Vladimirescu,
Popa Lupu (partial), Ignisului. In general acestea au latimi de pana la 6-7 metri, fiind reglementate cu circulatie pe
2 sensuri.

Parcelar:

Parcelarul este eterogen, variind ca suprafete si dimensiuni. In majoritatea cazurilor, parcelele sunt dispuse
cu latura scurta la strada.

Fond construit:

Precum in zonele mai vechi ale orasului, fondul construit este in general dispus la aliniament, in fronturi
continue de case pe parter, insa acestea nu sunt la fel de impunatoare sau bogate in decoratiuni precum cele din
zonele istorice. Exista totusi cateva exemple de cladiri cu decoraţiuni de inspiraţie barocă, clasicistă, neogotică şi
Art Nouveau.

Functiunea dominanta este de locuinte, iar cele complementare sunt in general servicii.

Reglementari:

Pentru dezvoltarea coerenta a zonei se stabilesc urmatoarele categorii de lucrari pentru care este obligatorie
intocmirea unui plan urbanistic zonal aprobat conform Legii in UTR ZP3:

- In situatia in care sunt propuse interventii de tip amenajari exterioare: infiintare drumuri secundare,
amenajari spatii verzi, proiecte tip pentru echipamente edilitare, iluminat stradal, parcari publice, etc.
- Construire locuinte colective
- Zone de restructurare
- Interventii asupra mai multor parcele
- Altele daca autoritatea publica locala considera a fi necesar.

SECŢIUNEA I: UTILIZAREA TERENULUI ŞI A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 1. - UTILIZĂRI ADMISE

ZP3

- Functiune dominanta – zone rezidentiale de locuinte individuale


- Functiuni admise : administrative, financiar-bancare, comerciale cu caracter intraurban, cult,
cultura, învatamant, sanatate (numai cabinete individuale), functiuni de turism cu caracter
intraurban, functiuni aferente infrastructurii de transport public, servicii aferente zonelor de
locuinte, alte servicii (cabinete individuale, birouri proiectare, asistenta, consultanta, etc)
- Strazi, alei pietonale, piste pentru biciclete, accese, parcaje la sol (exclus garaje individuale), locuri
de joaca, amenajari ale spatiului public, echipamente publice si tehnico- edilitare.
- Spatii verzi publice, mobilier urban
- Lucrari de reabilitare si modernizare a cladirilor existente

ARTICOLUL 2. - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

ZP3

41
- Se admit mici unitati de productie nepoluante, ateliere, confectii, reparatii, artizanat, etc cu conditia
ca acestea sa nu produca discomfort pentru vecinatati.
- Lucrarile tehnico – edilitare se vor realiza numai cu cunditia ca acestea sa nu contribuie la
degradarea imaginii urbane si numai cu aviz DJCPN. Se vor lua masuri de desfintare a retelelor
aeriene de electricitate si telecomunicatii si transpunerea acestora in canale tehnice dispuse
ingropat.

ARTICOLUL 3. - UTILIZĂRI INTERZISE:

ZP3

-Sunt interzise orice utilizari, altele decât cele admise la punctul 1 si punctul 2.
-Sunt interzise lucrari de terasamente de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice sau de pe
parcelele adiacente.
- ECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A
SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4. - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

ZP3

- Se recomanda mentinerea parcelarului existent


- suprafata minima a parcelei pentru ca aceasta sa fie construibila este 500 mp
- dimensiune minima front la strada – 10 m

ARTICOLUL 5. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

ZP3

- Orice interventie (constructie noua, reconstruiri) între două constructii la aliniament se va face tot în
aliniament.
- Asezarea unei constructii noi intre una retrasa si una in aliniament se va face la aliniament, cu tratarea fara
calcan a fatadei dinspre casa retrasa.

ARTICOLUL 6. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI

POSTERIOARE ALE PARCELELOR

ZP3

In functie de zonele in care se insereaza, noile cladiri sau reconstructiile se vor realiza dupa cum urmeaza (in
functie de vecinatati):

- in regim izolat: parcelele se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei cu cel putin 3 metri.
- in regim cuplat: cladirile se vor alipi de calcanul cladirii de pe parcela alaturata si se vor retrage fata
de cealalta limita la o distanta de cel putin 3 metri.

42
- in regim continuu: clădirile construite în regim insiruit se vor dispune cu calcane având o adâncime
de maxim 15,0 metri pe limitele laterale ale parcelei, cu excepţia celor de colt care vor întoarce
faţade spre ambele străzi;
- in toate situatiile, retragerile fata de limitele posterioare ale parcelelor va fi de cel putin 5 metri.

ARTICOLUL 7. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI


PARCELĂ

ZP3

- Amplasarea cladirilor pe aceeasi parcela se va realiza respectand o distanta de cel putin 3 metri
intre acestea.

ARTICOLUL 8. - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

ZP3

- Toate cladirile vor dispune de acces carosabil dintr-o circulatie publica sau privata.

ARTICOLUL 9. - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

ZP3

- necesarul de parcaje va fi dimensionat in functie de destinatia cladirilor, conform normelor in


vigoare
- stationarea autovehiculelor se va realiza in afara circulatiilor publice, in incintele private sau in
locuri publice special amenajate.

ARTICOLUL 10. - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

ZP3

- Regim de inaltime maxim admis: P+M cu urmatoarele conditii si derogari:


o Inserarea unei constructii noi/reconstruirea/supraetajarea, intre doua constructii realizate la
aliniament se va face cu conditia preluarii cotelor corniselor si coamelor cladirilor invecinate; se
admite depasirea volumului cu cel mult un nivel (fara a depasi P+1) cu conditia preluarii cotei
cornisei cladirilor invecinate la nivelul planseului peste parter al cladirii viitoare.
o Construirea de corpuri mai inalte – maxim P+1 este permisa pentru corpurile din spatele celor
aliniate la strada.
o Se admite mansardarea cladirilor – numai in volumul acoperisului.
o Se permite construirea de cladiri de maxim P+2 la intersectiile de strazi, cu preluarea obligatorie
prin corpuri joase a inaltimilor cladirilor invecinate.

ARTICOLUL 11. - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

ZP3

43
Pentru cladirile cu valoare arhitecturala/ambientala identificate conform Studiului de
fundamentare istoric aferent PUG.
- Se va interzice afectarea oricărei decoraţiuni existente pe faţadele mai vechi de anul 1950. Existenta
lor dau unicitate si valoare urbanistica.
- Ferestrele originale vor fi pastrate prin reconditionare, mentinerea tamplariei si dispunerea
canatelor, pastrarea proportiilor; se interzice montarea sticlei fumurii sau oglindate si a tamplariei
PVC. Se vor pastra tamplariile din lemn cu decoratiuni si se recomanda inlocuirea foliilor din sticla
cu geam termopan cu proprietati izolatoare. Sunt acceptate obloanele din lemn, exclus jaluzelele
din plastic.
- Se interzice placarea cu polistiren a fatadelor cladirilor; se vor alege soluţii de termoizolare la
interior, care să nu distrugă faţadele;
- Se interzice desfiintarea portilor decorative. Acestea vor fi reconditionate - cu exceptia celor lipsite
de valoare.
- Se interzic culorile stridente, se permit doar culori discrete.
- Se va interzice utilizarea finisajelor străine mediului istoric, atât la case, cât şi la împrejmuiri- de
ex. materiale plastice (PVC, policarbonat, învelitori bituminoase). Se vor interzice finisajele atipice
mediului urban istoric- de ex. piatră spartă, lemn cioplit cu motive rustice, placaje ceramice sau cu
placi de aluminu pe fatade ;
- Acoperisul va fi pastrat in forma sa originala. Se interzic formele curbe, iesirile din volum
- Se va permite utilizarea pentru învelitori doar a ţiglelor ceramice şi de beton, precum şi a ţiglelor de
tablă, a tablei cutate şi a tablei fălţuite- dar numai cu condiţia ca învelitorile de tablă să fie finisate
fără strălucire. Culorile învelitorilor vor fi discrete (cărămiziu, maro, gri);
- Se interzice finisarea diferita a parterului fata de nivelele superioare.
- Se interzic imitatii stilistice, pastise arhitecturale, imitatii de materiale
- Se interzic elemente parazitare – iesiri din volum
- Panourile publicitare şi reclamele se vor realiza cu urmatoarele recomandari: transparenta
vitrinelor, fara inscriptii, se recomanda luminatul interior, iar reclamele montate pe fatadele
cladirilor se recomanda a se realiza cat mai discret. Se recomanda ca acestea sa se realizeze pe
suport transparent sau cu litere independente detasate sau de tip decorativ asezata perpendicular pe
fatada din fier forjat; in situatia necesitatii dispunerii mai multor reclame pe aceeasi cladire, acestea
se vor aseza ordonat, pe panouri discrete de aceeasi dimensiune, la intrarea in gang, usa sau poarta.
Se interzic copertinele din materiale plastice, cele agresive care acopera parti mari ale fatadelor sau
care acopera ferestrele, cele cu aspect dezordonat, culori stridente.
- orice echipamente (de climatizare, firide de racord/bransament, contoare s.a.m.d.) vor fi montate
astfel încât sa nu fie vizibile din spatiul public. Montajul în ganguri de acces sau în curti va fi
discret si fara a degrada fondul construit existent prin saparea de nise în zidarii/pavaje valoroase sau
înlaturarea de tencuieli/zugraveli valoroase.

Pentru celelalte categorii de cladiri:

- Arhitectura cladirilor noi, reconstruirile vor fi de factura moderna; se interzice realizarea de pastise
arhitecturale, copii, imitatii lipsite de valoare.
- Se va interzice utilizarea finisajelor străine mediului istoric, atât la case, cât şi la împrejmuiri- de
ex. materiale plastice (PVC, policarbonat, învelitori bituminoase). Se vor interzice finisajele atipice

44
mediului urban istoric- de ex. piatră spartă, lemn cioplit cu motive rustice, placaje ceramice sau cu
placi de aluminu pe fatade;
- Se interzic culorile stridente, se permit doar culori discrete.
- Se interzice finisarea diferita a parterului fata de nivelele superioare.
- Acoperisul va fi de tip sarpanta in 2 ape, cu coama paralela cu strada sau in 4 ape sau tip terasa. Se
interzic formele curbe, iesirile din volum si dispunerea cladirilor cu acoperis in 2 ape cu coama
perpendiculara pe strada.
- Se va permite utilizarea pentru învelitori doar a ţiglelor ceramice şi de beton, precum şi a ţiglelor de
tablă, a tablei cutate şi a tablei fălţuite- dar numai cu condiţia ca învelitorile de tablă să fie finisate
fără strălucire. Culorile învelitorilor vor fi discrete (cărămiziu, maro, gri);
- Panourile publicitare şi reclamele se vor realiza cu urmatoarele recomandari: transparenta
vitrinelor, fara inscriptii, se recomanda luminatul interior, iar reclamele montate pe fatadele
cladirilor se recomanda a se realiza cat mai discret. Se recomanda ca acestea sa se realizeze pe
suport transparent sau cu litere independente detasate sau de tip decorativ asezata perpendicular pe
fatada din fier forjat; in situatia necesitatii dispunerii mai multor reclame pe aceeasi cladire, acestea
se vor aseza ordonat, pe panouri discrete de aceeasi dimensiune, la intrarea in gang, usa sau poarta.
Se interzic copertinele din materiale plastice, cele agresive care acopera parti mari ale fatadelor sau
care acopera ferestrele, cele cu aspect dezordonat, culori stridente.
- orice echipamente (de climatizare, firide de racord/bransament, contoare s.a.m.d.) vor fi montate
astfel încât sa nu fie vizibile din spatiul public. Montajul în ganguri de acces sau în curti va fi
discret si fara a degrada fondul construit existent, prin saparea de nise în zidarii/pavaje valoroase
sau înlaturarea de tencuieli/zugraveli valoroase.

ARTICOLUL 12. - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

ZP3

- toate cladirile vor fi racordate la retelele publice locale.


- Se interzice conducerea apei pluviale catre domeniul public sau parcelele vecine
- Se interzice amplasarea echipamentelor tehnice pe fatadele cladirilor; acestea se vor masca astfel
incat sa nu constribuie la degradarea imaginii de ansamblu.

ARTICOLUL 13. - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

ZP3

- amenajarea spatiilor verzi publice se va realiza numai in baza PUZ aprobat conform Legii.
- In incintele private se va asigura un procent de cel putin 30% de spatiu verde

ARTICOLUL 14. – ÎMPREJMUIRI

ZP3

- Portile valoroase vor fi pastrate si reconditionate, cu mentinerea si ingrijirea decoratiunilor.

45
- La aliniament se recomanda realizarea portilor inzidite in prelungirea fatadei principale conform
specificului tesutului urban
- Se interzic folosirea urmatoarelor materiale pentru porti: tabla cutata, fier dublat cu policarbonat
translucid; se recomanda lemnul, fier forjat.

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15. - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT – % mp AC / mp teren)

- POT maxim = 50%

ARTICOLUL 16. - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT –

mp ADC / mp teren)

- CUT maxim = 1

ZP4 – ANSAMBLUL URBAN CAMARA SARII


Caracterul zonei:
Ansamblul urban "Cămara Sării"- cod LMI MM-II-a-B-04667- mai păstrează o parte din clădirile
ridicate în jurul Cămării de sare: depozitul, gara, şcoala şi fostul restaurant Hera. Depozitul, şcoala şi
restaurantul sunt abandonate şi se află în stare proastă. Moara de măcinat sare şi o biserică au fost demolate
în anii '70 ai sec. XX.
Clădirea fostului restaurant Herase află pe colţ cu str. Şerpilor. A fost modificată dramatic la partea
superioară. Există încă şi parcul aferent, cu chioşc pentru orchestră în centru .

Reglementari:
Zona este cu restrictie de construire pana la elaborarea unui PUZ aprobat conform Legii. Orice
interventie in zona se va realiza numai cu avizul DJCPN Maramures.

SECŢIUNEA I: UTILIZAREA TERENULUI ŞI A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 1. - UTILIZĂRI ADMISE

ZP4:

- Reabilitarea constructiilor existente

- Terenurile neconstruite se vor amenaja ca spatii verzi publice, accese carosabile si pietonale

46
ARTICOLUL 2. - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

ZP4:

- Se admit constructii aferente infrastructurii turistice de tipul centre de informare, spatii de expunere legate
de activitatea desfasurata in trecut – prelucrarea sarii, cu conditia ca acestea sa pastreze nealterata imaginea
ansamblului si numai in baza PUZ aprobat.

- Se admit constructii tehnico-edilitare sau aferente intrastructurii feroviare numai cu aviz DJCPN.

ARTICOLUL 3. - UTILIZĂRI INTERZISE:

ZP4:

- Orice alte functiuni fata de cele mentionate la articolele 1 si 2.

- ECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A


SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4. - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

ZP4:

- Conform PUZ

ARTICOLUL 5. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

ZP4:

- Conform PUZ

ARTICOLUL 6. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI

POSTERIOARE ALE PARCELELOR

ZP4:

- Conform PUZ

ARTICOLUL 7. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI


PARCELĂ

ZP4:

- Conform PUZ

ARTICOLUL 8. - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

ZP4:

47
- Conform PUZ

ARTICOLUL 9. - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

ZP4:

- Conform PUZ

ARTICOLUL 10. - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

ZP4:

- Conform PUZ

ARTICOLUL 11. - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

ZP4:

- Conform PUZ

ARTICOLUL 12. - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

ZP4:

- Conform PUZ

ARTICOLUL 13. - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

ZP4:

- Conform PUZ

ARTICOLUL 14. – ÎMPREJMUIRI

ZP4:

- Conform PUZ

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15. - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT – % mp AC / mp teren)

ZP4:

- Conform PUZ

ARTICOLUL 16. - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT –

mp ADC / mp teren)

48
ZP4:

- Conform PUZ

ZP5 – ZONA DE PROTECTIE STABILITA PENTRU OBIECTIVUL PROPUS PENTRU CLASARE


„BISERICA IOAN NEPOMUK”
Biserica romano-catolică "Sf. Ioan Nepomuk" construită în 1878-1879 este propusa pentru clasare
in Lista Monumentelor Istorice, datorita vechimii bisericii şi a importantei în cadrul vechiului cartier
Cămara.. Biserica se constituie într-un bun capăt de perspectivă al străzii Dragoş Vodă din ambele sensuri,
fapt de care s-a tinut seama la trasarea zonei de protecţie. Biserica are o arhitectură barocă cu influenţe
neogotice; interiorul este tratat în stil baroc.
Orice construcţii şi amenajări se vor executa doar cu avizul DJCPN si in baza PUZ aprobat.

SECŢIUNEA I: UTILIZAREA TERENULUI ŞI A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 1. - UTILIZĂRI ADMISE

ZP5:

- Se recomanda ca zona sa fie amenjata numai cu spatii verzi, spatii de stationare si odihna sau
conform PUZ aprobat.

- Se admit constructii aferente functiunii de cult

ARTICOLUL 2. - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

ZP5:

- Se admit constructii aferente infrastructurii turistice de tip centru de informare, spatii de expunere,
etc. numai in baza PUZ aprobat si aviz DJCPN.

ARTICOLUL 3. - UTILIZĂRI INTERZISE:

ZP5:

- Orice alte functiuni fata de cele mentionate la articolele 1 si 2

- ECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A


SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4. - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

ZP5:

49
- Conform PUZ

ARTICOLUL 5. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

ZP5:

- Conform PUZ

ARTICOLUL 6. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI

POSTERIOARE ALE PARCELELOR

ZP5:

- Conform PUZ

ARTICOLUL 7. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI


PARCELĂ

ZP5:

- Conform PUZ

ARTICOLUL 8. - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

ZP5:

- Conform PUZ

ARTICOLUL 9. - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

ZP5:

- Conform PUZ

ARTICOLUL 10. - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

ZP5:

- Conform PUZ fara a obtura vederea asupra bisericii din cele două sensuri de mers.

ARTICOLUL 11. - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

ZP5:

- Conform PUZ

ARTICOLUL 12. - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

50
ZP5:

- Conform PUZ

ARTICOLUL 13. - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

ZP5:

- Conform PUZ

ARTICOLUL 14. – ÎMPREJMUIRI

ZP5:

- Conform PUZ

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15. - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT – % mp AC / mp teren)

ZP5:

- Conform PUZ

ARTICOLUL 16. - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT –

mp ADC / mp teren)

ZP5:

- Conform PUZ

ZP6 – PARCELAREA OANCEA – PROPUSA PENTRU CLASARE


Pe strada Bobâlna se află aşa-numita Parcelare Oancea- ansamblu de case-tip construite în perioada
interbelică. Fiecare parcelă avea 80 de stânjeni pătraţi (288 mp); casele erau construite pe parter, având o
cameră şi o bucătărie. Erau dispuse cu faţada scurtă spre stradă, ferestrele fiind acoperite cu obloane de
lemn. Strada are o ambianţă bună datorită ritmului micilor faţade. Casele sunt atât de mici, încât este
necesară extinderea lor pentru asigurarea nevoilor actuale de confort.
Dată fiind valoarea ambientală a parcelării şi cea istorică (perioada de început a locuinţelor tipizate
şi colective din perioada interbelică), propunem punerea sub protecţie a ansamblului ca Zona Construită
Protejată "Parcelarea Oancea"; în cadrul ZCP se va permite orice extindere a caselor doar în partea din
spate a parcelelor, cu regim de înălţime de max. P+M.

51
Orice interventie se va realiza numai cu avizul DJCPN.

SECŢIUNEA I: UTILIZAREA TERENULUI ŞI A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 1. - UTILIZĂRI ADMISE

ZP6:

- Locuinte individuale

- Extinderi ale cladirilor existente – numai pe orizontala si in partea sin spate a cladirilor existente

ARTICOLUL 2. - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

ZP6:

- Functiuni complementare – mici unitati de comert, alimentatie publica, ateliere , etc.cu conditia ca
acestea sa nu contribuie la degradarea imaginii de ansamblu

ARTICOLUL 3. - UTILIZĂRI INTERZISE:

ZP6:

- Orice alte functiuni cu exceptia celor mentionate la articolele 1 si 2.

- ECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A


SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4. - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

ZP6:

- Nu se admit lucrari de parcelare. Se vor mentine loturile cu suprafetele si dimensiunile existente.

ARTICOLUL 5. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

ZP6:

- In partea de est a zonei (partea dreapta a strazii Bobalna), cladirile noi/reconstruirile se vor realiza
la aliniament, prin alinierea la cele existente de pe parcelele alaturate

- In celelalte situatii, amplasarea cladirii fata de aliniament se va realiza in functie de constructiile


existente, de pe parcelele vecine, prin alinierea cu acestea.

ARTICOLUL 6. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI

52
POSTERIOARE ALE PARCELELOR

ZP6:

- Cladirile noi/ reconstruirile se vor realiza in regim izolat, respectand o distanta fata de limitele
laterale ale parcelelor de cel putin 2 metri.

ARTICOLUL 7. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI


PARCELĂ

ZP6:

- Cladirile noi/ reconstruirile se vor realiza respectand o distanta fata constructiile existente de cel
putin 3 metri.

ARTICOLUL 8. - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

ZP6:

- Toate cladirile vor dispune de acces carosabil de cel putin 3 metri latime

ARTICOLUL 9. - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

ZP6:

- Se va realiza numai in afara circulatiei publice.

ARTICOLUL 10. - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

ZP6:

- Pentru cladirile existente se va pastra regimul de inaltime P; se admite mansardarea cladirilor


existente numai daca aceasta se poate amenja in volumul podului.

- Pentru parcele neconstruite se admite regim de inaltime maxim de P+M.

ARTICOLUL 11. - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

ZP6:

- Cladirile existente se vor mentine cu elementele originale


- Cladirile noi/reconstruirile se vor realiza cu latura scurta la strada
- Culorile vor fi discrete
- Acoperisul va fi in 4 ape
- Pentru invelitori se va folosi tigla ceramica de culoare caramiziu sau maro.

53
- Pentru ferestrele de la strada se admit si se recomanda obloanele
-
ARTICOLUL 12. - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

ZP6:

- Toate cladirile vor fi racordate la retele edilitare publice existente in zona.

ARTICOLUL 13. - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

ZP6:

- Se va asigura un procent de cel putin 30 % pentru spatiile verzi de incinta.

ARTICOLUL 14. – ÎMPREJMUIRI

ZP6:

- Imprejmuirile se vor realiza respectand inaltimea maxima admisa de1.80m.Acestea se vor realiza
din materiale naturale, folosind culori discrete. Se admit imprejmuirei opace sau transparente.

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15. - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT – % mp AC / mp teren)

ZP6:

- POT maxim = 50%

ARTICOLUL 16. - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT –

mp ADC / mp teren)

ZP6:

- CUT maxim = 1

ZP7 – MUZEUL ETNOGRAFIC


Orice interventie asupra amenajarilor exterioare sau a cladirilor din incinta Muzeului
etnografic se va realiza numai cu avizul DJCPN si studii de specialitate.

SECŢIUNEA I: UTILIZAREA TERENULUI ŞI A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 1. - UTILIZĂRI ADMISE

54
- Muzeu etnografic in aer liber, amenajari si constructii aferente
- Servicii aferente functiunii: alimentatie publica, comert materiale informative, etc
- Cladiri administrative, spatii tehnice, cercetare, anexe, spatii cu rol expozitional, etc
- Spatii verzi amenajate, locuri de promenada, circulatii pietonale, mobilier urban, etc

ARTICOLUL 2. - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- Pentru lucrari de reamenajare sau extindere este necesar sa fie elaborat un PUZ aprobat conform
Legii.

ARTICOLUL 3. - UTILIZĂRI INTERZISE:

- Orice alte functiuni decat cele prevazute la articolele 1 si 2.

- SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A


SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4. - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

- Se interzic operatiuni de parcelare

ARTICOLUL 5. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

- Pentru cladiri noi, cu exceptia exponatelor - Conform studiilor de specialitate sau conform PUZ,
respectand o distanta de cel putin 5 m.

ARTICOLUL 6. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI

POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- Pentru cladiri noi, cu exceptia exponatelor - Conform studiilor de specialitate sau conform PUZ,
respectand o distanta de cel putin 5 m.

ARTICOLUL 7. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI


PARCELĂ

- Pentru cladiri noi, cu exceptia exponatelor - Conform studiilor de specialitate sau conform PUZ,
respectand o distanta de cel putin 5 m.

ARTICOLUL 8. - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- Accesul se va realiza din cadrul aleilor interioare. Amenajarea de noi accese se va realiza numai in
baza unui PUZ aprobat.

ARTICOLUL 9. - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

- Stationarea autovehiculelor se va realiza in spatiile special amenajate. In cazul suplimentarii


locurilor de parcare se va intocmi PUZ .

55
ARTICOLUL 10. - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- Pentru cladiri fara caracter expozitional regimul de inaltime maxim admis este de 2 niveluri
supraterane. Inaltimea maxima la coama nu va depasi 12 m.

ARTICOLUL 11. - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- Pentru cladiri fara caracter expozitional – aspectul arhitectural al acestora va fi modern, discret si
neutru. Se interzice imitarea arhitecturii traditionale sau a stilurilor istorice.

ARTICOLUL 12. - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- Toate cladirile fara caracter expozitional vor fi racordate la retelele publice.

- Se interzice dispunerea antenelor si a echipamentelor tehnice pe fatadele cladirilor.

ARTICOLUL 13. - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

- Amenajarea peisagistica a spatiilor libere se va face pe baza de proiecte tehnice de specialitate.

ARTICOLUL 14. – ÎMPREJMUIRI

- Conform PUZ

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15. - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

- Conform PUZ

ARTICOLUL 16. - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

- Conform PUZ

ZP8 - ZONA DE PROTECTIE STABILITA PENTRU OBIECTIVUL PROPUS PENTRU CLASARE


„BISERICA ORTODOXA INVIEREA DOMNULUI”
Restricţii impuse :
- orice intervenţie din zona se va realiza numai cu avizul Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi
Patrimoniu Naţional
- Se vor lua măsuri pentru conservarea, protejarea şi punerea în valoare a obiectivului
- începerea de către administraţia locală a demersurilor pentru listarea ca monument istoric de
importanţă locală a Bisericii Ortodoxe Invierea Domnului
- Noile clădiri se vor realiza astfel încât să asigure vizibilitate maximă asupra bisericii şi, totodată,
să fie prezervată silueta satului tradiţional, dominată de turla bisericii.

56
- Se recomandă întomirea PUZ pentru zona de protecţie a monumentului istoric, acesta devenind
obligatoriu în situaţiile care nu respectă prevederile acestui regulament sau este solicitat de către
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional.

SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE

ZP8:
– Locuinţe individuale cu regim de construire izolat
- Cladiri anexe cu rol de adaposturi de animale, de depozitare, bucatarie de vara, anexe
gospodăreşti specifice arhitecturii tradiţionale locale (şură, găbânaş, fânare, coştee, fântâni, etc)
- Functiuni complementare: unitati de interes public (administrative, de cultură, de învăţământ, de
sănătate, de cult), construcţii pentru turism şi agrement, comerţ, servicii
- Alei pietonale, accese, parcaje, spatii verzi, mobilier urban, locuri de joacă

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

ZP8:
- Anexele pentru cresterea animalelor se vor realiza numai pentru o capacitate maxima de 5 capete
porcine si 5 capete bovine amplasate la minimum 10 m de ferestrele locuintelor învecinate si la minimum
25 m de cladirile publice
- Echipamente tehnico-edilitare, cu condiţia ca acestea sa nu modifice aspectul general al zonei
(exclus antene GSM)

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE

ZP8:
Se interzic urmatoarele utilizari:
- Orice alte functiuni decat cele prevazute la articolele 1 si 2.
- Lucrari de terasament de natura să afecteze amenajarile din spaţiile publice si constructiile de pe
parcelele adiacente şi/sau care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica
evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURAREA CLADIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)


ZP8:
- se recomandă menţinerea parcelarului existent

57
- în cazul în care sunt necesare reparcelări, acestea se vor realiza numai conform PUZ cu avizul
DJCPN şi vor asigura o suprafaţă minimă pentru o parcelă de 500 mp, front la strada de minim 15,0 m. In
cazul in care pe parcela se realizeaza şi anexe, suprafata minima a parcelei va fi de 1000 mp.
- pentru construcţiile de locuit este important să se păstreze organizarea gospodăriei conform
tradiţiei locale (curtea în jurul căreia se află locuinţa şi anexele gospodăreşti, în construcţii separate
după rolul lor în economia gospodăriei ).

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

ZP8:
- alinierea actuală a clădirilor este în general de 3-5 metri faţă de aliniament, situaţie care se va
menţine şi pe viitor

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI


POSTERIOARE ALE PARCELELOR

ZP8:
-se va menţine situaţia actuală ; cladirile noi vor fi dispuse numai izolat si se vor retrage fata de
limitele laterale ale parcelei cu minimum jumatate din înaltimea la cornise masurata în punctul cel mai înalt
fata de teren, dar nu mai putin de 3,00 metri, iar fata de limita posterioara la o distanta de cel putin 5.0
metri;

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI


PARCELA

ZP8:
- Cladirile noi vor respecta intre ele distante egale cu jumatate din inaltimea cladirilor masurata la
cornisa, dar nu mai putin de 3 metri.
- Se recomandă degajarea curţilor de construcţii parazitare, insalubre sau cu caracter provizoriu, cu
excepţia celor cu valoare tradiţională (şuri, fântâni, etc)

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE

ZP8:
- toate cladirile vor dispune de acces carosabil cu latimea de cel putin 3 metri.

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR

58
ZP8:
- stationarea autovehicolelor necesare functionarii diferitelor activitati, conform normelor, se admite
numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice;

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR

ZP8:
Pentru construcţii de locuit :
- Regim de inaltime maxim admis : P (conform tradiţiei locale regimul de înălţime al caselor este
mic, cu acoperişuri în patru ape), se admite mansardarea numai în volumul acoperişului
- Inaltimea maxima adimisa la cornişă : 5 m
- Inaltimea maxima adimisa la coamă : 10 m

Pentru construcţii publice :


- Regim de inaltime maxim admis : P+1+M
- Inaltimea maxima adimisa la cornişă : 6 m
- Inaltimea maxima adimisa la coamă : 11 m

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

ZP8:
Clădirile noi sau modificările / reconstrucţiile de clădiri existente se vor integra în caracterul
general al zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură şi finisaje; Acestea vor
conserva structura morfo-spaţială specifică arhitecturii vernaculare din zonă şi din localitate şi vor avea
volumetria simpla, fatadele se vor armoniza cu vecinatatile, culorile folosite nu vor fi stridente.
În amenajarea acestei zone se impune pastrarea componentelor valoroase prin interventia cu
prudenta la amenajarea cladirilor existente, la eliminarea unor cladiri aflate în stare degradata.
Amenajarea zonelor se va realiza îmbinând confortul modern cu bunele practici tradiţionale de
edificare respectând următoarele condiţionări:
Pentru clădirile existente:
- Lucrările de reabilitare a clădirilor se vor realiza cu următoarele condiţii:
o Să se păstreze arhitectura vernaculară
o se vor păstra elementele originale ale cădirilor - volumetria, panta şi apele acoperişului,
elementele tradiţionale specifice arhitecturii locale (târnaţul, parapetul traforat, foişorul
cu fronton traforat, etc.); nu se va modica raportul plin/gol al faţadelor
o se vor folosi materiale naturale/tradiţionale - lemn, piatră, iar pentru invelitori ţiglă sau
tablă finistă fără strălucire; se interzice folosirea materialelor strălucitoare, cromate, inox

59
o se vor folosi culorile pastelate, discrete, în special cele tradiţionale; pentru învelitori se
interzic culorile puternice, se recomandă cărămiziu sau maro.
o se vor păstra prin recondiţionare ferestrele iniţiale, prin menţinerea tâmplăriei şi
dispunerea canatelor; se interzice montarea sticlei fumurii sau oglindate şi a tâmplăriilor
PVC;
o se interzice montarea uşilor decorative cu elemente de sticlă oglindată, utilizarea
placajelor PVC, a materialelor plastice de tip policarbonat, placarea soclurilor cu imitaţii
de piatră, decorarea parapetelor pline cu decupaje în forme străine locului.
o Se interzice amplasarea intalaţiilor/echipamentelor tehnice pe faţadele clădirilor (antene
TV, contoare, etc).

Pentru construcţii noi:


- se admite realizarea de construcţii noi cu următoarele condiţii:
o Să se realizeze în condiţiile necesităţilor actuale de confort, îmbinând tehnologiile
moderne cu elemente de arhitectură vernaculară (târnaţ, foişor, etc)
o să nu reprezinte o intervenţie agresivă asupra sitului, sa respecte articolele aferente
prezentului regulament.
o Se recomandă evitarea desfiinţarii anexelor cu specific tradiţional (şuri, gabânaşe,
fântâni, etc) în scopul edificăriii de noi construcţii
o

CONDIŢII DE REALIZARE A CLĂDIRILOR NOI:

- Volumetria clădirilor va fi simplă, lipsită de elemente parazitare, cu proporţii armonioase.


Construcţiile vor avea un regim de înălţime mic;vor fi aşezate rational pe teren (pante, scurgeri de
apă, vizibilitate, orientare faţă de punctele cardinale şi faţă de elementele de ambient ale cadrului
natural/construit, faţă de repere de interes)
- Paramentul va fi finisat conform tradiţiei locale. Nu se admit culori stridente, saturate. Se
recomandă culorile pastelate (alb, albastru). Se interzic materialele strălucitoare (inox).
- Raportul plin/gol va fi adaptat tipologiei locale; ferestrele vor fi dreptunghiulare sau pătrate; nu se
admit ferestre triunghiulare, trapezoidale, rotunde, poligonale.
- Tâmplăria va fi realizată conform tipologiilor de inspiraţie locală (detalii decorative – cioplituri,
traforuri, îmbinări, tâmplărie decorativă).

60
- Elementele adiacente construcţiei (terase, scări exterioare, stâlpi, parapeţi, balustrade, etc) vor fi
concepute şi realizate conform tehnicilor locale; nu se admit confecţii metalice aparente, baluştri,
ornamente din plastic.
- Acoperişul va avea o formă geometrică simplă şi se va realiza de tip şarpantă din lemn în patru
ape cu pante între 30° şi 45° (chiar peste) – conform specificului local.
- Învelitorile vor fi realizate din materiale tradiţionale: lemn, materiale ceramice (ţiglă) sau tablă fără
strălucire, de culori cărămiziu sau maro.
- Tinichigeria va fi concepută cu geometrie simplă, discretă;
- Anexele gospodăreşti vor respecta arhitectura clădirii principale.

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA


ZP8:
- toate cladirile vor fi racordate la retele tehnico - edilitare publice în masura realizarii acestora.
- toate noile bransamente vor fi realizate îngropat.
- se va asigura evacuarea rapida si dirijarea apelor prin santuri spre pârâuri.
- în situatia echiparii individuale, se va respecta distanta de 10 m între puturi forate si constructiile
învecinate, inclusiv fosa septica sau bazinul vidanjabil;
- orice echipamente (de climatizare, firide de racord/bransament, contoare, antene TV, s.a.m.d.) vor
fi montate astfel încât sa nu fie vizibile din spatiul public.

ARTICOLUL 13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE


ZP8:

- spatiile libere din incinte vor fi plantate în proporţie de cel puţin 30% din suprafaţa clădirii

ARTICOLUL 14. IMPREJMUIRI :

ZP8:
- imprejmuirile se vor realiza conform arhitecturii tradiţionale - din lemn. Inălţimile acestora se va
conforma cu ale celor existente (aprox. 1,50 m – conform specificului zonei)

SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

ZP8:
Pentru case de locuit :
POT maxim = 30%,

61
Pentru clădiri publice:
POT maxim = 50%,

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

ZP8:
Pentru case de locuit :
CUT maxim = 0,3.

Pentru clădiri publice:


CUT maxim = 1,2.

L – ZONA DE LOCUINTE
L1 – ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE
Generalitati:
Ansamblurile de locuinte colective din Municipiul Sighjetu Marmatiei au fost realizate majoritatea
inainte de 1990 si concentreaza cel mai mare numar de locuitori ai municipiului, in conditiile densitatii
mari de ocupare a terenului. Calitatea locuirii in aceste cartiere este afectata in mare parte de starea
deficitara a fondului construit, a infrastructurii edilitare si a dotarilor publice, precum si de insuficienta
spatiilor verzi amenajate si a locurilor de parcare.
Se recomanda: evitarea supradensificarii cartierelor de blocuri de locuinte, reabilitarea spatiilor
verzi publice, amenajarea de parcaje la sol, reabilitarea termica si edilitara a constructiilor de locuinte
colective, pe baza de proiecte unitare la nivel de cladire, inlocuirea garajelor individuale cu sisteme
eficiente de parcaje, introducerea pistelor de biciclete pe strazile principale, amenajarea de spatii pentru
sport, recreere, etc.
Amenajarea de noi ansambluri de locuinte colective se va realiza numai in baza PUZ aprobat.

SECŢIUNEA I: UTILIZAREA TERENULUI ŞI A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 1. - UTILIZĂRI ADMISE

L1:
Functiuni existente
– locuinte colective cu regim de inaltime mediu si mare
- Spatii comerciale la parterul blocurilor de locuinte
- Spatii de circulatie, parcari, spatii vezi amenajate, sport, locuri de joaca

62
- Functiui complementare – Functiuni administrative, financiar-bancare, comerciale cu caracter
intraurban, cult, cultura, învatamant, sanatate , functiuni de turism cu caracter intraurban, functiuni
aferente infrastructurii de transport public, servicii aferente zonelor de locuinte, alte servicii
(cabinete individuale, birouri proiectare, asistenta, consultanta, etc)
- Echipamente publice, echipamente tehnico-edilitare.

- Transport in comun si amenajari aferente.

ARTICOLUL 2. - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

L1:
- Orice constructie se va realiza cu conditia ca aceasta sa nu se realizeze in detrimentul spatiilor verzi
publice
- Se admit lucrari de reabilitare/modernizare cu urmatoarele conditii: termoizolarea cladirilor se va
realiza unitar, pe corpuri/tronsoane de cladire, folosind aceleasi materiale si culori identice
(discrete). Inchiderea balcoanelor se va realiza numai cu suprafete vitrate, iar realizarea balcoanelor
la parter se va realiza numai daca la nivelele superioare exista balcoane, fara a depasi geometria
acestora.
- Se recomanda desfiintarea garajelor si amenajarea parcarilor publice. – numai in baza PUZ aprobat
- Functiunile comerciale si de servicii complementare sau compatibile zonei sunt admise in cladirile
existente numai la parter, cu conditia ca acestea sa nu presupuna extinderi sau accese inestetice
- La nivelele superioare sunt permise functiuni de birouri, consultanta, proiectare, cercetare, etc, cu
conditia ca acestea sa nu incomodeze spatiul locativ prin fluxuri mari de vizitatori sau poluare
fonica.
ARTICOLUL 3. - UTILIZĂRI INTERZISE:

L1:
- Se interzic orice activitati de depozitare necontrolata in spatiile publice, construirea de noi garaje
individuale, termoizolarea si finisarea etapizata a fatadelor (acestea se vor realiza unitar, pe corp de cladire si
cu aceleasi materiale si culori identice).
- Se interzic locuinte individuale
- Se interzic extinderile inestetice la parterul cladirilor.
- SECᘠIU CONDIᘠII DE AMPLASAR

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A


CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4. - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

L1:
- Pentru cartierele constituite nu se admit parcelari – se va mentine situatia existenta sau conform
PUZ
- Pentru zonele de dezvoltare, parcelarea se va face conform PUZ respectand o suprafata minima a
parcelei de 3000 mp pentru cladirile cu regim de inaltime mai mare sau egal cu P+4. Pentru cele cu
regim de inaltime mai mic de P+4, cu functiuni complementare zonei, se va respecta suprafata
minima a parcelei de 1000 mp.

63
ARTICOLUL 5. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

L1:
- Conform PUZ
- Pentru functiuni complementare cladirile se vor retrage de la aliniament cu cel putin 5 metri sau se
vor dispune la aliniament in functie de cladirile vecine.

ARTICOLUL 6. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE SI


POSTERIOARE ALE PARCELEI

L1:
- Conform PUZ
- cladirile se vor amplasa fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei respectand o distanta de
cel putin jumatate din inaltimea cladirii.

ARTICOLUL 7. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI


PARCELĂ

L1:
- Conform PUZ
- cladirile se vor amplasa unele fata de celelalte respectand o distanta de cel putin jumatate din
inaltimea cladirii celei mai inalte.

ARTICOLUL 8. - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

L1:
- toate cladirile vor dispune de acces carosabil si pietonal, direct din circulatiile publice.

ARTICOLUL 9. - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

L1:
- Stationarea autovehiculelor se va realiza in locurile special amenajate; se recomanda desfiintarea
garajelor individuale si amenajarea parcarilor – numai in baza PUZ aprobat.

ARTICOLUL 10. - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

L1:
- Conform PUZ fara a depasi regim de inaltime maxim P+10 – pentru locuinte colective.
- Pentru celelalte tipuri de functiuni, regimul de inaltime maxim admis este de P+4 sau conform PUZ

64
ARTICOLUL 11. - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

L1:
- Sunt interzise lucrari care deprecieaza aspectul fatadelor existente
- Lucrarile de modificare a fatadelor (reabilitare termica, inchidere balcoane, construire balcoane,
terase, renovari) se vor realiza in mod unitar pentru intreaga constructie.
- Noile constructii se vor realiza conform PUZ si vor avea arhitectura moderna.

ARTICOLUL 12. - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

L1:
- toate cladirile vor fi racordate la retelele publice locale.
- Se interzice conducerea apei pluviale catre domeniul public sau parcelele vecine
- Se interzice amplasarea echipamentelor tehnice pe fatadele cladirilor; acestea se vor masca astfel
incat sa nu constribuie la degradarea imaginii de ansamblu.

ARTICOLUL 13. - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

L1:
- amenajarea spatiilor verzi publice se va realiza numai in baza PUZ aprobat conform Legii.

ARTICOLUL 14. – ÎMPREJMUIRI

L1:
- Se recomanda imprejmuiri din gard viu pentru gradinile din jurul locuintelor colective si pentru
parcaje la sol.

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15. - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT – % mp AC

L1:
- POT maxim = 70%

ARTICOLUL 16. - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

L1:
- CUT maxim = 2.5

L2 – ZONA DE LOCUINTE DE TIP URBAN


Zona este destinata construirii de zone rezidentiale de tip urban. Autorizatia de construire se acorda
numai in conditiile in care parcela dispune de acces carosabil, echipare edilitara (de la reteaua publica sau

65
prin solutii locale). In caz contrar, se impune viabilizarea terenurilor prin solutii stabilite in cadrul unor
documentatii de urbanism aprobate conform Legii (PUZ-uri) care vor asigura in mod obligatoriu: trame
stradale viitoare,parcelar, accese la proprietati, echipare tehnico- edilitara, asigurarea suprafetelor destinate
dotarilor publice. Prin PUG au fost stabilite zonele cu obligativitate de intocmire PUZ, pentru celelalte
zone acesta devenind obligatoriu in urmatoarele situatii:
- Sunt necesare lucrari de reparcelare
- Sunt necesare lucrari de echipare edilitara pentru mai multe parcele
- Sunt necesare noi accese, trame stradale.
Se recomanda ca procesul de urbanizare sa se realizeze etapizat, zonele prioritate fiind cele din
interiorul zonelor deja construite si cele din apropierea imediata. Se va acorda atentiesporita modului de
folosinta a teritoriului, prin corecta gestionare si oprirea tendintelor de folosire excesiva a acestuia.

SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE

L2:
- Locuinţe individuale
- Se admit funcţiuni complementare, a căror reglementări vor fi preluate de la articolele
zonei/ subzonei sau UTR-ului în care se încadrează:
- unităţi de interes public, spaţii administrative, financiar-bancare, comerciale (de
capacitate redusa), de cult, de învaţământ, de cultură, de sănătate, structuri de primire turistică
(pensiuni), servicii, cabinete individuale
- spaţii verzi publice amenajate, mobilier urban, locuri de joacă, construcţii şi
amenajări sportive, agrement
- Echipamente tehnico-edilitare
- Alei pietonale, accese, parcaje.

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

L2:
- Se admit amenajări care contribuie la confortul locuirii (chioşc umbra - servire masa, pergole,
teren sport – cu respectarea condiţiilor înscrise în Codul civil, de nivel admis de zgomot, de
servitute de vedere, de scurgere a apelor pluviale)

66
- Se admite autorizarea executării de mici ateliere manufacturiere nepoluante care nu necesită
volum mare de transport, iar atât activitatea, cât şi depozitarea materialelor se realizează în
excusivitate în interiorul clădirilor.
- se admit reconstruiri, extinderi ale clădirilor numai în cazul respectării POT-ului şi CUT-ului
prevăzute la secţiunea III, articolele 15 si 16.
- mansardarea clădirilor existente se va realiza cu condiţia ca suprafaţa acesteia să nu depaşească
cu mai mult de 60 % aria nivelului curent;
- se admite construirea de locuinte colective, dar numai in baza unui PUZ aprobat.

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE


L2:
Se interzic următoarele utilizări:
- orice alte funcţiuni decât cele prevazute la articolele 1 şi 2.
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenăjarile din spaţiile publice şi construcţiile de pe
parcelele adiacente, care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care
impiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice.
- Anexe pentru cresterea animalelor.

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURAREA CLADIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

L2:
- pentru a fi construibila parcela trebuie să aibă suprafaţa minimă de 450 mp şi un front la strada de
minim 12,0 m.
- adâncimea parcelei va fi mai mare sau egală cu lăţimea.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

L2:
- pentru alinieri variabile, clădirile se vor retrage de la aliniament la o distanţă de minim 3 metri
- în situaţiile în care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin patru
parcele alăturate şi învecinate pe acelaşi front), clădirile se vor retrage cu aceeaşi distanţă faţă de
aliniament precum clădirile alăturate (numai în cazul în care este o soluţie judicioasă).
- pentru parcele de colţ, retragerea se va respecta faţă de ambele limite.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI


POSTERIOARE ALE PARCELELOR

67
L2:
- în cazul în care clădirile vor fi dispuse izolat, se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei -
conform Codului Civil, respectiv vor avea o retragere de cel putin 2.00 m fata de limita de
proprietate daca au ferestre cu vedere/balcon spre proprietatea vecina sau minim 0.60 m daca nu au ferestre
cu vedere/balcon spre proprietatea vecina.
- în cazul existenţei unui calcan vecin, clădirile se vor lipi de acesta ; clădirile se vor retrage în mod
obligatoriu de la latura opusă calcanului existent cu o distanţă minim egală cu jumătate din înălţimea
clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin de 2,00 metri.
- în toate cazurile, clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară la o distanţă la cel puţin 5.0
metri;

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI


PARCELA

L2:
- clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumatate din media înălţimilor clădirilor măsurate la
cornişă, dar nu mai puţin de 3 metri.

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE

L2:
- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3.0 metri lăţime
dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile
învecinate.
- pentru accese pietonale şi carosabile din interorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor
permeabile.

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR

L2:
- staţionarea autovehicolelor, se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor
publice, în spaţii amenajate (garaje, platforme, parcări).
- necesarul de parcaje va fi dimensionat conform normelor in vigoare.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR

L2:
Pentru locuinte individuale :

68
Regim de inaltime maxim admis: P+1; suplimentar se admite un nivel mansardat sau retras
Inaltimea maxima admisa la cornişă: 9 m
Inaltimea maxima admisa la coamă : 12 m

Pentru functiuni complementare (cladiri publice, invatamant, etc)


Regim de inaltime maxim admis: P+2; suplimentar se admite un nivel mansardat sau retras
Inaltimea maxima admisa la cornişă: 12 m
Inaltimea maxima admisa la coamă : 15 m

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

L2:
- arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană, modernă şi va exprima funcţiunea pe care o
reprezintă (zonă de locuit)
- clădirile noi sau modificările / reconstrucţiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general
al zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură şi finisaje;
- la finisarea faţadelor şi a invelitorii se vor evita folosirea culorilor stridente şi a materialelor
nespecifice funcţiunii de locuire
- garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură cu
clădirea principală;

Recomandări:

- Volumetria clădirilor va fi simplă, lipsită de elemente parazitare. Construcţiile vor fi aşezate


rational pe teren (pante, scurgeri de apă, vizibilitate, orientare faţă de punctele cardinal şi faţă de
elementele ambient ale cadrului natural/construit, faţă de repere de interes)
- Paramentul se recomanda folosirea materialelor naturale: piatră, lemn, ţigla ceramică sau ţigla de
beton de culoare caramiziu sau maro. Nu se admit culori stridente, saturate.
- Raportul plin/gol; ferestrele vor fi dreptunghiulare sau pătrate; nu se admit ferestre triunghiulare,
trapezoidale, rotunde, poligonale.
- Tâmplăria. Se recomanda ca tamplaria ferestrelor şi a usilor exterioare să se realize din lemn.
- Elementele adiacente construcţiei (terase, scări exterioare, stâlpi, parapeţi, balustrade, etc) vor fi
concepute şi realizate conform tehnicilor locale; nu se admit confecţii metalice aparente, baluştri,
ornamente din plastic. Se recomandă realizarea balustradelor balcoanelor din lemn sau fier forjat; se
interzice folosirea inoxului care este nespecific functiunilor de locuire.

69
- Acoperişul va avea o formă geometrică simplă şi vor fi de tip şarpantă din lemn cu pante simetrice,
in 2 sau 4 ape sau tip terasa. Se recomanda evitarea formeor curbe sau asimetrice pentru
acoperisuri.
- Învelitorile: materialele recomandate sunt lemnul, materialele ceramice, tabla fara stralucire,
vopsite în culori discrete, maro închis sau cărămiziu ( nu roşu sau bordo-vişiniu).
- Lucarnele se recomanda ferestre de tip luminator
- Tinichigeria va fi concepută cu geometrie simplă, discretă;
- Anexele gospodăreşti vor respecta arhitectura clădirii principale.

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA


L2:
- toate cladirile vor fi racordate la retele tehnico - edilitare publice în măsura realizarii acestora.
- toate noile branşamente vor fi realizate îngropat, integrate în împrejmuire sau înzidite (în
construcţie).
- se admite echiparea clădirilor cu sisteme de furnizare a energiei regenerabile (generatoare solare,
eoliene, geotermale, etc)
- se va asigura evacuarea rapida şi dirijarea apelor prin şanţuri spre pârâuri.
- se admit soluţii locale de echipare edilitară cu condiţia respectării normelor sanitare şi asigurării
posibilităţii de racordare la reţelele publice viitoare.

ARTICOLUL 13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

L2:
- spaţiile libere din incinte vor fi înierbate/plantate şi amenajate în procent de minim 50 % din
suprafaţa parcelei, în special spre căile de circulaţie.

ARTICOLUL 14. IMPREJMUIRI :

L2:
- împrejmuirile spre strada vor fi de maxim 2,20 m înaltime, cu sau fără soclu opac (de maxim 0.60
m.) şi o parte transparentă realizata din lemn sau fier, dublate eventual cu gard viu; împrejmuirile dintre
proprietăţi pot fi opace şi de maxim 2,20 m înalţime

SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

L2: POT maxim = 40%

70
ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

L2: CUT maxim = 1.

L3 – ZONA DE LOCUINTE DE TIP RURAL


Funcţiunea predominantă este de locuinţe individuale, majoritatea avand un regim de inaltime mic
(parter), dezvoltate în timp prin refaceri succesive. Prezintă o diversitate de situaţii din punctul de vedere al
calităţii şi viabilităţii, precum si o ilustrare a evoluţiei localităţilor.

Tipologia locuinţelor existente din satele apartinatoare municipiului Sighetu Marmatiei este
caracteristică zonelor rurale, cu regim de construire izolat, înălţime mică şi anexe pentru creşterea
animalelor.

Gospodăria este structurată de regulă pe o parcelă cu planimetrie dreptunghiulară alungită, cu latura


scurtă la stradă. Dimensiunile sunt de 12-18 metri la stradă şi o a doua lungime, cu o variabilitate mai mare
datorită condiţiilor geografice.

Restricţii impuse :
- Este obligatoriu ca în zonele afectate de inundaţii să se efectueze lucrări de regularizare şi indiguiri.
- Este obligatoriu ca în zonele cu risc de producere a alunecărilor de teren să se efectueze studii şi
expertize geotehnice, pentru orice lucrări de construire, reconstruire, extindere, modernizare sau
lotizare, care să stabilească măsurile de prevenire/înlaturare a fenomenelor.
- Pentru zonelele noi introduse în intravilan, pentru zonele care nu dispun de accese, reţele edilitare
sau pentru terenuri care necesită (re)parcelări, în vederea construirii, se vor intocmi PUZ-uri, care
sa detalieze prevederile acestui regulament, respectand articolele de mai jos .
- Se vor respecta traseele drumurilor propuse, traseele reţelelelor edilitare cu zonele de protecţie
aferente si zonele de protecţie sanitara conform normelor in vigoare.

SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE

L3:
- Locuinţe individuale

71
- Clădiri anexe cu rol de adăposturi de animale, de depozitare, bucătărie de vară, garaje etc.
- Se admit funcţiuni complementare, a căror reglementări vor fi preluate de la articolele
zonei/ subzonei sau UTR-ului în care se încadrează:
- unităţi de interes public, spaţii administrative, financiar-bancare, comerciale (de
capacitate redusa), de cult, de învaţământ, de cultură, de sănătate, structuri de primire turistică
(pensiuni), servicii, cabinete individuale
- spaţii verzi publice amenajate, mobilier urban, locuri de joacă, construcţii şi
amenajări sportive, agrement
- Echipamente tehnico-edilitare
- Alei pietonale, accese, parcaje.

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

L3:
- Se admit cladiri pentru creşterea animalelor cu o capacitate maxima de 5 capete porcine şi 5
capete bovine amplasate la minim 10 m de ferestrele locuinţelor învecinate şi la minimum 25 m
de clădirile publice.
- Se admit amenajări care contribuie la confortul locuirii (chioşc umbra - servire masa, pergole,
teren sport – cu respectarea condiţiilor înscrise în Codul civil, de nivel admis de zgomot, de
servitute de vedere, de scurgere a apelor pluviale)
- Se admite autorizarea executării de mici ateliere manufacturiere nepoluante care nu necesită
volum mare de transport, iar atât activitatea, cât şi depozitarea materialelor se realizează în
excusivitate în interiorul clădirilor.
- se admit reconstruiri, extinderi ale clădirilor numai în cazul respectării POT-ului şi CUT-ului
prevăzute la secţiunea III, articolele 15 si 16.
- mansardarea clădirilor existente se va realiza cu condiţia ca suprafaţa acesteia să nu depaşească
cu mai mult de 60 % aria nivelului curent;

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE


L3:
Se interzic următoarele utilizări:
- orice alte funcţiuni decât cele prevazute la articolele 1 şi 2.
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenăjarile din spaţiile publice şi construcţiile de pe
parcelele adiacente, care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care
impiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice.

72
SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURAREA CLADIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

L3:
În măsura posibilităţilor, se va menţine parcelarul tradiţional existent, cu condiţia să fie indeplinite
următoarele cerinţe :
- parcela trebuie să aibă suprafaţa minimă de 450 mp şi un front la strada de minim 12,0 m.
- adâncimea parcelei va fi mai mare sau egală cu lăţimea.
- parcela este accesibilă dintr-un drum (de minim 3,0 m) public direct sau prin servitute de trecere
legal obtinută

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

L3:
- pentru alinieri variabile, clădirile se vor retrage de la aliniament la o distanţă de minim 3 metri
- în situaţiile în care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin patru
parcele alăturate şi învecinate pe acelaşi front), clădirile se vor retrage cu aceeaşi distanţă faţă de
aliniament precum clădirile alăturate (numai în cazul în care este o soluţie judicioasă).
- pentru parcele de colţ, retragerea se va respecta faţă de ambele aliniamente.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI


POSTERIOARE ALE PARCELELOR

L3:
- în cazul în care clădirile vor fi dispuse izolat, se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei -
conform Codului Civil, respectiv vor avea o retragere de cel putin 2.00 m fata de limita de
proprietate daca au ferestre cu vedere/balcon spre proprietatea vecina sau minim 0.60 m daca nu au ferestre
cu vedere/balcon spre proprietatea vecina.
- în cazul existenţei unui calcan vecin, clădirile se vor lipi de acesta ; clădirile se vor retrage în mod
obligatoriu de la latura opusă calcanului existent cu o distanţă minim egală cu jumătate din înălţimea
clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin de 2,00 metri.
- garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelelor, cu condiţia ca înălţimea calcanului
rezultat să nu depăşească 2,2 m.
- în toate cazurile, clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară la o distanţă la cel puţin 5.0
metri;

73
ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI
PARCELA

L3:
- clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumatate din media înălţimilor clădirilor măsurate la
cornişă, dar nu mai puţin de 3 metri.

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE

L3:
- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3.0 metri lăţime
dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile
învecinate.
- pentru accese pietonale şi carosabile din interorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor
permeabile.

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR

L3:
- staţionarea autovehicolelor, se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor
publice, în spaţii amenajate (garaje, platforme, parcări).
- necesarul de parcaje va fi dimensionat conform normelor in vigoare.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR

L3:
Regim de inaltime maxim admis: P+1; suplimentar se admite un nivel mansardat sau retras
Inaltimea maxima admisa la cornişă: 9 m
Inaltimea maxima admisa la coamă : 12 m

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

L3:
- arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană, modernă şi va exprima funcţiunea pe care o
reprezintă (zonă de locuit)
- clădirile noi sau modificările / reconstrucţiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general
al zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură şi finisaje;
- la finisarea faţadelor şi a invelitorii se vor evita folosirea culorilor stridente şi a materialelor
nespecifice funcţiunii de locuire

74
- garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură cu
clădirea principală;

Recomandări:

- Volumetria clădirilor va fi simplă, lipsită de elemente parazitare. Construcţiile vor fi aşezate


rational pe teren (pante, scurgeri de apă, vizibilitate, orientare faţă de punctele cardinal şi faţă de
elementele ambient ale cadrului natural/construit, faţă de repere de interes)
- Paramentul va fi finisat conform tradiţiei locale. se recomanda folosirea materialelor naturale:
piatră, lemn, ţigla ceramică sau ţigla de beton de culoare caramiziu sau maro. Nu se admit culori
stridente, saturate.
- Raportul plin/gol va fi adaptat tipologiei locale; ferestrele vor fi dreptunghiulare sau pătrate; nu se
admit ferestre triunghiulare, trapezoidale, rotunde, poligonale.
- Tâmplăria va fi proiectată şi realizată conform tipologiilor de inspiraţie locală. Se recomanda ca
ferestrele şi usile exterioare să se realize din lemn vopsit alb sau baituit
- Elementele adiacente construcţiei (terase, scări exterioare, stâlpi, parapeţi, balustrade, etc) vor fi
concepute şi realizate conform tehnicilor locale; nu se admit confecţii metalice aparente, baluştri,
ornamente din plastic. Se recomandă realizarea balustradelor balcoanelor din lemn sau fier forjat; se
interzice folosirea inoxului care este nespecific functiunilor de locuire ale zonei
- Acoperişul va avea o formă geometrică simplă şi vor fi de tip şarpantă din lemn cu pante simetrice
(recomandat in patru ape şi cu pante cuprinse 35-55 de grade –conform specificului local).
- Învelitorile vor fi realizate din materiale tradiţionale: lemn, materiale ceramice. Se interzice
folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu sau a tablei vopsite în culori
nespecifice funcţiunii de locuire pentru acoperirea clădirilor, garajelor şi anexelor; daca se va folosi
tabla sau şindrila bituminoasă aceasta va avea doar culoare maro închis sau cărămiziu ( nu roşu sau
bordo-vişiniu)
- Lucarnele vor avea forme adecvate specificului local; se admit ferestre de tip luminator, dacă
acestea nu modifică volumetria şi aspectul general al acoperişului.
- Tinichigeria va fi concepută cu geometrie simplă, discretă;
- Anexele gospodăreşti vor respecta arhitectura clădirii principale.

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA


L3:
- toate cladirile vor fi racordate la retele tehnico - edilitare publice în măsura realizarii acestora.

75
- toate noile branşamente vor fi realizate îngropat, integrate în împrejmuire sau înzidite (în
construcţie).
- se admite echiparea clădirilor cu sisteme de furnizare a energiei regenerabile (generatoare solare,
eoliene, geotermale, etc)
- se va asigura evacuarea rapida şi dirijarea apelor prin şanţuri spre pârâuri.
- se admit soluţii locale de echipare edilitară cu condiţia respectării normelor sanitare şi asigurării
posibilităţii de racordare la reţelele publice viitoare.
- deşeurile zootehnice rezultate din amenajări în gospodarii particulare se colectează şi se
neutralizeazaă prin compostare în instalatii care nu polueaza mediul şi nu produc disconfort, fiind
amplasate la cel putin 10 m de ferestrele locuinţelor şi de cel putin 25 m faţă de cladirile poblice.

- Este permis sistemul individual de îndepartare şi neutralizare a reziduurilor menajere cu condiţia


prevenirii dezvoltării insectelor şi rozatoarelor. Locul de amplasare a depozitelor de reziduri în cadrul
gospodăriilor se va alege astfel încât să nu producă disconfort vecinilor.

ARTICOLUL 13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

L3:
- spaţiile libere din incinte vor fi înierbate/plantate şi amenajate în procent de minim 50 % din
suprafaţa parcelei, în special spre căile de circulaţie.

ARTICOLUL 14. IMPREJMUIRI :

L3:
- împrejmuirile spre strada vor fi de maxim 2,20 m înaltime, cu sau fără soclu opac (de maxim 0.60
m.) şi o parte transparentă realizata din lemn sau fier, dublate eventual cu gard viu; împrejmuirile dintre
proprietăţi pot fi opace şi de maxim 2,20 m înalţime

SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

L3: POT maxim = 35%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

L3: CUT maxim = 0,9.

76
L4 – ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE DE TIP CASA DE VACANTA
Avand in vedere potentialul natural al zonei se recomanda amenajarea zonei pentru functiuni de tip
case de vacanta si functiuni complementare de turism si agrement.
Restricţii impuse :
- Este obligatoriu ca în zonele afectate de inundaţii să se efectueze lucrări de regularizare şi indiguiri.
- Este obligatoriu ca în zonele cu risc de producere a alunecărilor de teren să se efectueze studii şi
expertize geotehnice, pentru orice lucrări de construire, reconstruire, extindere, modernizare sau
lotizare, care să stabilească măsurile de prevenire/înlaturare a fenomenelor.
- Pentru zonelele noi introduse în intravilan, pentru zonele care nu dispun de accese, reţele edilitare
sau pentru terenuri care necesită (re)parcelări, în vederea construirii, se vor intocmi PUZ-uri, care
sa detalieze prevederile acestui regulament, respectand articolele de mai jos .

SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE

L4:
- Case de vacanta
- Pensiuni agroturistice
- Unitati de cazare in regim camping
- Locuinţe individuale
- Clădiri anexe cu rol de adăposturi de animale, de depozitare, bucătărie de vară, garaje etc.
- Spaţii verzi publice amenajate, mobilier urban, locuri de joacă, construcţii şi amenajări
sportive, agrement
- Echipamente tehnico-edilitare
- Alei pietonale, accese, parcaje.

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

L4:
- Se admit cladiri pentru creşterea animalelor cu o capacitate maxima de 5 capete porcine şi 5
capete bovine amplasate la minim 10 m de ferestrele locuinţelor învecinate şi la minimum 25 m
de clădirile publice.

77
- Se admit amenajări care contribuie la confortul locuirii (chioşc umbra - servire masa, pergole,
teren sport – cu respectarea condiţiilor înscrise în Codul civil, de nivel admis de zgomot, de
servitute de vedere, de scurgere a apelor pluviale)
- Se admite autorizarea executării de mici ateliere manufacturiere nepoluante care nu necesită
volum mare de transport, iar atât activitatea, cât şi depozitarea materialelor se realizează în
excusivitate în interiorul clădirilor.
- se admit reconstruiri, extinderi ale clădirilor numai în cazul respectării POT-ului şi CUT-ului
prevăzute la secţiunea III, articolele 15 si 16.
- Se admit funcţiuni complementare (servicii, comert, inavatamant, structuri de primire, etc)
numai in baza PUZ, PUD aprobat, dupa caz.
- mansardarea clădirilor existente se va realiza cu condiţia ca suprafaţa acesteia să nu depaşească
cu mai mult de 60 % aria nivelului curent;

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE


L4:
Se interzic următoarele utilizări:
- orice alte funcţiuni decât cele prevazute la articolele 1 şi 2.
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenăjarile din spaţiile publice şi construcţiile de pe
parcelele adiacente, care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care
impiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice.

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURAREA CLADIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

L4:
-pentru ca parcela sa fie construibila aceasta trebuie să aibă suprafaţa minimă de 1000 mp şi un
front la strada de minim 15,0 m.
- adâncimea parcelei va fi mai mare sau egală cu lăţimea.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

L4:
- clădirile se vor retrage de la aliniament la o distanţă de minim 5 metri

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI


POSTERIOARE ALE PARCELELOR

78
L4:
- clădirile vor fi dispuse numai izolat si se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu minim
jumatate din media înalţimilor clădirilor măsurate la cornişă, dar nu mai puţin de 3,00 metri
- clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară la o distanţă la cel puţin 5.0 metri;

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI


PARCELA

L4:
- clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumatate din media înălţimilor clădirilor măsurate la
cornişă, dar nu mai puţin de 3 metri.

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE

L4:
- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3.0 metri lăţime
dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile
învecinate.
- pentru accese pietonale şi carosabile din interorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor
permeabile.

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR

L4:
- staţionarea autovehicolelor, se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor
publice, în spaţii amenajate (garaje, platforme, parcări).
- necesarul de parcaje va fi dimensionat conform normelor in vigoare.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR

L4:
Regim de inaltime maxim admis: P; suplimentar se admite un nivel mansardat sau retras
Inaltimea maxima admisa la cornişă: 4 m
Inaltimea maxima admisa la coamă : 6 m

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

L4:
- arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană, modernă şi va exprima funcţiunea pe care o
reprezintă

79
- clădirile noi sau modificările / reconstrucţiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general
al zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură şi finisaje;
- la finisarea faţadelor şi a invelitorii se vor evita folosirea culorilor stridente şi a materialelor
nespecifice funcţiunii de locuire
- garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură cu
clădirea principală;

Recomandări:

- Volumetria clădirilor va fi simplă, lipsită de elemente parazitare. Construcţiile vor fi aşezate


rational pe teren (pante, scurgeri de apă, vizibilitate, orientare faţă de punctele cardinal şi faţă de
elementele ambient ale cadrului natural/construit, faţă de repere de interes)
- Paramentul va fi finisat conform tradiţiei locale. se recomanda folosirea materialelor naturale:
piatră, lemn, ţigla ceramică sau ţigla de beton de culoare caramiziu sau maro. Nu se admit culori
stridente, saturate.
- Raportul plin/gol va fi adaptat tipologiei locale; ferestrele vor fi dreptunghiulare sau pătrate; nu se
admit ferestre triunghiulare, trapezoidale, rotunde, poligonale.
- Tâmplăria va fi proiectată şi realizată conform tipologiilor de inspiraţie locală. Se recomanda ca
tamplaria ferestrelor şi a usilor exterioare să se realize din lemn.
- Elementele adiacente construcţiei (terase, scări exterioare, stâlpi, parapeţi, balustrade, etc) vor fi
concepute şi realizate conform tehnicilor locale; nu se admit confecţii metalice aparente, baluştri,
ornamente din plastic. Se recomandă realizarea balustradelor balcoanelor din lemn sau fier forjat; se
interzice folosirea inoxului care este nespecific functiunilor de locuire ale zonei
- Acoperişul va avea o formă geometrică simplă şi vor fi de tip şarpantă din lemn cu pante simetrice
in 2 sau 4 ape sau tip terasa.
- Învelitorile vor fi realizate din materiale tradiţionale: lemn, materiale ceramice. Se interzice
folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu sau a tablei vopsite în culori
nespecifice funcţiunii de locuire pentru acoperirea clădirilor, garajelor şi anexelor; daca se va folosi
tabla sau şindrila bituminoasă aceasta va avea doar culoare maro închis sau cărămiziu ( nu roşu sau
bordo-vişiniu)
- Lucarnele vor avea forme adecvate specificului local; se admit ferestre de tip luminator, dacă
acestea nu modifică volumetria şi aspectul general al acoperişului.
- Tinichigeria va fi concepută cu geometrie simplă, discretă;
- Anexele gospodăreşti vor respecta arhitectura clădirii principale.

80
ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA
L4:
- toate cladirile vor fi racordate la retele tehnico - edilitare publice în măsura realizarii acestora.
- toate noile branşamente vor fi realizate îngropat, integrate în împrejmuire sau înzidite (în
construcţie).
- se recomanda echiparea clădirilor cu sisteme de furnizare a energiei regenerabile (generatoare
solare, eoliene, geotermale, etc)
- se va asigura evacuarea rapida şi dirijarea apelor prin şanţuri spre pârâuri.
- se admit soluţii locale de echipare edilitară cu condiţia respectării normelor sanitare şi asigurării
posibilităţii de racordare la reţelele publice viitoare.
- deşeurile zootehnice rezultate din amenajări în gospodarii particulare se colectează şi se
neutralizează prin compostare în instalatii care nu polueaza mediul şi nu produc disconfort, fiind amplasate
la cel putin 10 m de ferestrele locuinţelor şi de cel putin 25 m faţă de cladirile poblice.

- Este permis sistemul individual de îndepartare şi neutralizare a reziduurilor menajere cu condiţia


prevenirii dezvoltării insectelor şi rozatoarelor. Locul de amplasare a depozitelor de reziduri în cadrul
gospodăriilor se va alege astfel încât să nu producă disconfort vecinilor.

ARTICOLUL 13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

L4:
- spaţiile libere din incinte vor fi înierbate/plantate şi amenajate în procent de minim 50 % din
suprafaţa parcelei, în special spre căile de circulaţie.

ARTICOLUL 14. IMPREJMUIRI :

L4:
- împrejmuirile spre strada vor fi de maxim 2,20 m înaltime, cu sau fără soclu opac (de maxim 0.60
m.) şi o parte transparentă realizata din lemn sau fier, dublate eventual cu gard viu; împrejmuirile dintre
proprietăţi pot fi opace şi de maxim 2,20 m înalţime

SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

L4: POT maxim = 20%

81
ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

L4: CUT maxim = 0,4.

A - ZONA DE ACTIVITĂŢI PRODUCTIVE


AI- Zona unităţilor industriale mari situate în platforme monoprofilate.
AI Z - subzona unităţilor agroindustriale si zootehnice;

GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI

Zona se compune din terenurile ocupate de activităţi productive de bunuri (producţie “concretă”
incluzând toate categoriile de activităţi industriale şi de creştere a animalelor, conform CAEN) şi servicii
(producţie “abstractă” cuprinzând activităţi manageriale, comerciale şi tehnice pentru industrie, cercetare,
servicii pentru distribuţie, expunere şi comercializare, la care se adaugă diverse alte servicii pentru salariaţi
şi clienţi, etc.). Din această zonă fac parte atât unităţile existente care se menţin, cât şi terenurile rezervate
pentru viitoare activităţi productive.
Se recomanda relocarea unitatilor industriale din centrul localitatii sau din zonele rezidentiale catre
periferiile orasului.

AI se caracterizeaza prin unităţi existente şi zone propuse pentru dezvoltări ulterioare industriale, de
prelucrare şi depozitare. În noile zone stabilite se impune elaborarea unor planuri urbanistice zonale (PUZ
ZI), care să respecte şi să detalieze prevederile prezentului regulament.

AIZ se caracterizeaza prin unităţi de creştere a animalelor, centre de colectare şi prelucrare a


produselor agricole, a fructelor de padure şi alte activităţi legate de agricultură.
Pentru construire, se impune elaborarea P.U.Z . Se vor institui zone de protecţie conform legii în
vigoare, care în baza unor studii de fundamentare (Sudii de impact asupra mediului şi sănătăţii populaţiei)
pot fi modificate, dupa caz.

SECTIUNEA I: UTILIZAREA FUNCTIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE :

82
AI : Activităţi productive nepoluante desfăşurate în construcţii industriale mici şi mijlocii, destinate
distribuţiei şi depozitării bunurilor şi materialelor, cercetării industriale şi anumitor activităţi comerciale
(dar nu de vânzare cu amănuntul)
Sunt permise urmatoarele domenii de activitate conform Coduri CAEN 2011:
o Sectiunea C – industria prelucratoare :
Diviziunea 10 - Industria alimentară: grupa 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109.
Diviziunea 11 - Fabricarea băuturilor: grupa 110
Diviziunea 13 – Fabricarea produselor textile.
Diviziunea 14 – Fabricarea articolelor de încălţăminte
Diviziunea 15 – Tăbăcirea şi finisarea pieilor: fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie,
harnasamentelor şi incălţămintei, prepararea şi vopsirea blănurilor.
Diviziunea 16 - Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei,
fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite.
Diviziunea 18 - Tiparire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
Diviziunea 21 - Fabricarea produselor farmaceutice de baza şi a preparatelor farmaceutice
Diviziunea 23 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
Diviziunea 24 - numai cod CAEN 2433 – Producţia de profile obţinute la rece
Diviziunea 25 – industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje
şi instalaţii.
Diviziunea 26 – Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
Diviziunea 27 – Fabricarea echipamentelor electrice.
Diviziunea 28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
Diviziunea 29 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor
Diviziunea 31 – Fabricarea de mobilă
Diviziunea 32 – Alte activităţi industriale
Diviziunea 33 - Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
o Sectiunea G – Comerţ cu ridicata şi amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor:
Diviziunea 45 - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a
motocicletelor
Diviziunea 46 - Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete
o Sectiunea H – Transport şi depozitare :
Diviziunea 52 – Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi - cod CAEN 5210 Depozitare

o Sectiunea J – Informaţii şi comunicaţii :


Diviziunea 58 – Activităţi de editare
Diviziunea 59 - Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune;
înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală
Diviziunea 60 - Activităţi de difuzare şi transmitere de programe
Diviziunea 61 – Telecomunicaţii
Diviziunea 62 - Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
Diviziunea 63 - Activităţi de servicii informatice
o Sectiunea N – Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport :
Diviziunea 77 – Activităţi de închiriere şi leasing
Diviziunea 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă
Diviziunea 79 – Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi
asistenţă turistică

- suprafeţe de parcare, accese auto şi spaţii pentru camioane – încărcat / descărcat şi manevre.
- depozite şi complexe vânzări en-gros cu excepţia celor care utilizează substanţe explozive sau
toxice conform prevederilor legale;

83
- depozite şi complexe vânzări en-detail numai pentru produse care nu pot fi transportate la domiciliu
cu autoturise mici.
- plantaţii verzi de protecţie

AIZ :
- ferme sau crescătorii de animale
- ferme mixte
- centre de colectare şi prelucrare a produselor animaliere, a produselor cultivate sau a fructelor de
pădure
- activităţi legate de utilizarea şi prelucrarea terenului agricol sau activităţi legate de creşterea
animalelor.
- plantaţii verzi de protecţie
Sunt permise urmatoarele domenii de activitate conform Coduri CAEN 2011:
o Sectiunea A – Agricultură, Silvicultură şi pescuit
 Diviziunea 01 – grupa 014 Creşterea animalelor
– grupa 015 Activităţi în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
- grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

AI:

- Activităţile aferente codurilor CAEN care fac parte din secţiunile prezentate la articolul 1, dar care
nu au fost menţionate, se vor putea realiza cu condiţia întocmirii unui Plan urbanistic zonal, care va avea
ca studii de fundamentare studii de impact asupra mediului şi asupra sănătăţii populaţiei, care vor stabili
măsurile de eliminare/diminuare a impactului asupra mediului, astfel încât să nu incomodeze activităţile
vecine.
- În cazul în care PUZ –ul va necesita detalieri, pentru mobilarea parcelei se vor realiza planuri
urbanistice de detaliu.
- Se admit funcţiuni de locuire temporară numai pentru angajaţii unităţilor.
- Se vor lua în considerare măsurile de protecţie sanitară prevazute în anexă.
- Se admit functiuni complementare precum servicii, reprezentante, comert en-gros, etc cu conditia
ca cele doua functiuni (principala – industriala si cea complementara –servicii, etc) sa nu se influenteze in
buna desfasurare a activitatilor.
- se admit funcţiuni agrozootehnice cu cele mentionate la articolul 1 cu condiţia ca PUZ-ul întocmit
pentru zona respectivă sa aibă ca studii de fundamentare Studii de impact asupra mediului şi sănătăţii
populaţiei, care să stabilească dacă şi în ce condiţii se pot realiza viitoarele obiective.

AIZ :

84
Unităţile zootehnice vor fi limitate la urmatoarele capacităţi (capete de animale) astfel incat sa se
incadreze in zonele de protecţie conform OMS 536/1997:
- Ferme şi îngrăşătorii de taurine: 500 capete - zona de protecţie: 200m
- Ferme de cabaline: 100 capete - zona de protecţie: 100m
- Ferme de păsări: 5000 capete - zona de protecţie: 500m
- Complexe avicole industriale – zona de protecţie 1000m
- Ferme de ovine - zona de protecţie: 100m
- Ferme de porci: 2000 capete - zona de protecţie: 500m
10000 capete – zona de protecţie:1000m
- Se admit funcţiuni complementare (depozitare, prelucrare, etc) cu condiţia realizării unor studii de
impact asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, care sa stabilească dacă şi în ce condiţii se pot realiza
viitoarele obiective

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE

AI+AIZ :
- se interzice amplasarea activităţilor poluante şi care prezintă risc tehnologic

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CLADIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

AI+AIZ :

Pentru a fi construibile parcelele vor avea un front minim la strada de 15,00 metri şi o suprafaţă
minimă de 1000 mp.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

AI+AIZ :
- retragerile de la aliniamente spre străzile perimetrale şi interioare vor fi obligatoriu mai mari de :
- 10,0 metri pe strazile de categ. a II-a
- 6,0 - 8.0 metri pe strazile de categ. a III-a
Sau conform PUZ

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI


POSTERIOARE ALE PARCELELOR

85
AI+AIZ :
- se interzice amplasarea clădirilor pe limita parcelei.
- se vor respecta distanţele minime egale cu jumatate din înălţimea clădirii, dar nu mai putin de 6.0
metri fata de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI


PARCELA

AI+AIZ :
- Distanţa între clădiri va fi egala sau mai mare decât media înalţimilor fronturilor opuse, dar nu mai
puţin de 4,0 metri.
- În toate cazurile se va ţine seama de condiţiile de protecţie faţă de incendii şi alte norme tehnice
specifice .

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE

AI+AIZ :
- Pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie sa aibă acces dintr-o cale publică privată sau să
beneficieze de servitute de trecere, legal instituită, dintr-o proprietate adiacentă străzii - cu lăţime de
minim 3.0 metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor şi a mijloacelor de
transport cu gabarit mare
- Se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice şi grele.

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

AI+AIZ :
- Staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii-reparaţii, cât şi în timpul funcţionării
clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevazute în interiorul
parcelei spaţii de circulaţie, încarcare şi întoarcere.
- În spaţiul de retragere faţă de aliniament, maxim 20% din teren poate fi rezervat parcajelor cu
condiţia înconjurării acestora cu gard viu având înălţimea de minimum 1,20m.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISA A CLADIRILOR

AI+AIZ :
- înălţimea maximă admisă : 15 m

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR


AI+AIZ :

86
- Volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinatăţile imediate;
- arhitectura va fi de factura moderna
- se recomanda ca acoperirea clădirilor sa fie plată (acoperişuri terasă sau cu pante mai mici de 10%,
echivalent a 6°)
- Paramentul va fi finisat cu materiale specifice tipului de funcţiune; se admite utilizarea betonului
aparent, placaje ceramice, din sticlă sau materiale plastice, alucobond sau similar, etc.
- închiderile se pot realiza din pereti cortina, vitrine pe structura din metal, panouri sandwich
-Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate,
stridente, închise la toate elementele construcţiei. Se recomandă folosirea nuanţelor de gri.
- Pentru publicitate, se admit pe faţadele clădirilor principale panouri indicatoare sau casete
luminoase, cu litere volumetrice de dimensiuni reduse (necesare şi suficiente pentru a fi observate
dintr-o circulaţie publică – litere de maxim 2 metri), fixate prin intermediul unor prinderi speciale pe
clădiri, care să includă doar sigla sau logo-ul publicitar al firmei. Se admite şi se recomandă folosirea
pentru publicitate a totemurilor; acestea se vor amplasa la intrarea în incintă dinspre o circulaţie
publică si se vor realiza cu feţe din dibond sau similar, cu litere volumetrice, luminate cu tuburi de
neon.
Totem : structură constructivă sub formă de coloană inscripţionată cu texte şi elemente grafice sau
sub formă de piloni ce susţin elemente structurale, prin care o persoană juridică işi identifică activitatea în
imediata apropiere a punctului de lucru

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA


AI+AIZ :
- Toate clădirile vor fi racordate la reţelele publice de apă şi canalizare (după echiparea zonei) şi se
va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din întreţinerea şi
funcţionarea instalaţiilor, din parcaje, circulaţii şi platforme exterioare;
- Se admit şi soluţii provizorii/locale conform PUZ aprobat, cu condiţia respectării normelor sanitare
în vigoare.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE


AI+AIZ :
- Orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulatie publică va fi astfel amenajată încât să nu
altereze aspectul general al localităţii.
- Suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporţie de
minim 30% formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei.

87
- Suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un
arbore la fiecare 200 mp;

ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI

AI+AIZ :
- Împrejmuirile spre strada vor fi transparente cu înălţimi de maxim 2.20 metri. În cazul necesităţii
unei protecţii suplimentare se recomandă dublarea spre interior la 4.0 metri distanţă cu un al doilea gard
transparent de maxim 2.20 m înălţime, între cele două garduri fiind plantaţi dens arbori şi arbuşti;
- Porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea vehicolelor tehnice
înainte de intrarea lor în incintă pentru a nu incomoda circulaţia pe drumurile publice;

SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

AI+AIZ :

POT maxim 50%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

AI+AIZ :
CUT maxim = 1,00.

S – ZONA DE SERVICII
GENERALITATI : CARACTERUL ZONEI

Zona cuprinde unităţi publice şi de servicii existente sau viitoare. Pentru interventii cu efecte
importante asupra organizarii parcelei sau functionarii zonei se vor elabora PUZ-uri aprobate conform
Legii.

SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE

S: - functiuni administrative, fincanciar-bancare, comerciale, cult, cultura, invatamant, sanatate, sport,


turism , servicii, institutii publice, echipamente publice, dotari, etc

88
ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

S:
- Se admit locuinte colective cu conditia elaborarii unui PUZ aprobat conform Legii.
- se va asigura în toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap motor.
- autorizarea executării construcţiilor care prin destinaţie, necesită spaţii de parcare se admite numai
dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public (Art. 33 din RGU).

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE :


S:
- orice alte activităţi care nu corespund cu cele prevazute la articolele 1 si 2.

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURAREA CLADIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME DIMENSIUNI)

S:
- suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de 400 mp, cu un front la strada de minim 12.0 metri;

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT


S:
- clădirile publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 5 metri sau vor fi dispuse pe aliniament în
funcţie de profilul activităţii şi caracterul zonei construite;
- conform PUZ

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI


POSTERIOARE ALE PARCELELOR
S:
- clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelor conform Codului Civil, respectiv vor
avea o retragere de cel putin 2.00 m fata de limita de proprietate daca au ferestre cu vedere/balcon
spre proprietatea vecina sau minim 0.60 m daca nu au ferestre cu vedere/balcon spre proprietatea
vecina.
- Cladirile se vor retrage fata de limitele posterioare cu cel putin 5 m.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI


PARCELA

89
S:
- clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu media înălţimii clădirilor, dar nu mai puţin de 3.0 metri

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

S:
- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3.0 metri lăţime dintr-o
circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate ;
în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor cu handicap motor.

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR


S:
Conform PUZ sau conform normelor in vigoare:
- pentru construcţiile de cult numarul spaţiilor de parcare va fi stabilit în funcţie de obiectiv, avându-
se în vedere minim 5 locuri de parcare.
- Pentru construcţiile culturale vor fi prevazute locuri de parcare pentru vizitatori şi spectatori şi
personal, dupa cum urmeaza :
- câte un loc de parcare la 50 mp spaţiu de expunere
- un loc la 10-20 locuri în sală
- pentru construcţiile comerciale vor fi prevazute locuri de parcare pentru clienţi după cum urmează :
- un loc de parcare la 200 mp suprafaţă desfaşurată a construcţiei pentru unităţi de până la
400 mp
- un loc de parcare la 100 mp suprafaţă desfaşurată a construcţiei pentru unităţi de 400-600
mp
- pentru restaurante va fi prevazut câte un loc de parcare la 5-10 locuri de masă ; la acestea se vor
adauga spaţiile de parcare sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi amplasate independent de
parcajele clientilor.
- pentru construcţiile de sănătate va fi prevazut câte un loc de parcare la 4 persoane angajate, cu un
spor de 10%.
- pentru toate categoriile de construcţii de învatamant vor fi prevazute 3-4 locuri de parcare la 12
cadre didactice.

ARTICOLUL 10 - ÎNALŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR


S:

90
- autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate şi
caracterul zonei, fără ca diferenţa de înalţime să depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile
învecinate.

Regim de înălţime maxim admis:


P+4+M sau conform PUZ

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

S:
- aspectul clădirilor va fi subordonat cerinţelor specifice unei diversităţi de funcţiuni, dar respectând
condiţia realizării unor ansambluri compoziţionale care să ţina seama de particularităţile sitului, de
caracterul general al zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinatate cu care se află în relaţii de co-
vizibilitate;
- clădirile vor beneficia de o arhitectură echilibrată, modernă.

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

S:
- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice locale;
- racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie facută pe sub trotuare pentru a se
evita producerea gheţii;
- se admit soluţii provizorii cu condiţia respectării normelor în vigoare şi asigurarea posibilităţii de
racordare ulterioară la reţelele publice.

ARTICOLUL 13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

S:
Conform PUZ sau conform normelor in vigoare:

- pentru construcţiile de cult vor fi prevazute spaţii verzi şi plantate, cu rol decorativ şi de protecţie,
dimensionate în funcţie de amplasarea în localitate.
- Pentru toate construcţiile culturale vor fi prevazute spaţii verzi şi plantate şi de odihnă, în funcţie
de capacitatea construcţiei – 10-20% din suprafaţa totală a terenului.
- pentru construcţiile de sănătate vor fi prevazute spaţii verzi şi plantate în interiorul incintei, după
cum urmează :
- aliniamente simple sau duble cu rol de protecţie
- parc organizat cu o suprafaţă de 10-15 mp/pacient

91
- pentru creşe speciale : 10-15mp/copil
- pentru construcţiile comerciale, vor fi prevazute cu rol decorativ şi de agrement în exteriorul
clădirii sau în curţi interioare 2-5% spaţii verzi din suprafaţa totală a terenului.
- pentru unităţile de învăţământ preşcolar, incintele vor fi prevăzute cu spaţiu verde cu lăţimea de
minim 2,5 m, cu rol în reducerea influenţei zgomotului stradal.

ARTICOLUL 14. IMPREJMUIRI :

S:
- este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri :
- împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor
servicii funcţionale, asigurarea protecţiei vizuale.
- împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente
clădirilor şi/sau integrării clădirilor în caracterul strazilor sau al ansamblurilor urbane.
- se recomandă separarea terenurilor echipamentelor publice şi bisericilor cu garduri transparente de
maxim 2.20 metri şi minim 1.80 metri înălţime, din care 0.60 metri soclu opac, dublate de gard viu.
- spre trotuare şi circulaţii pietonale nu sunt obligatorii garduri, dar se va putea prevedea marcarea
apartenenţei spaţiului prin diferenţe de pavaje, borduri, garduri vii, terase etc.
- pentru punerea în valoare a construcţiilor publice se recomandă realizarea împrejmuirilor
transparente sau din gard viu.

SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)


S:
- POT maxim = 60%.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

S:
- CUT maxim = 2.4.

V - ZONA SPAŢIILOR VERZI


V 1- Spaţii verzi publice cu acces nelimitat :
V 1a - Parcuri, grădini publice orăşeneşti şi de cartier, scuaruri în ansambluri

92
rezidenţiale şi fâşii plantate publice;
V 1b - Amenajări sportive din zonele rezidenţiale.
V 2- Spaţii verzi publice cu acces limitat de folosinţa specializată:
V 3- Spaţii verzi pentru protecţia cursurilor de apa şi zonelor umede.
Amenajarea spatiilor verzi publice se va realiza numai in baza unui PUZ aprobat conform Legii.

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ


ARTICOLUL 1. - UTILIZĂRI ADMISE
V 1a – spaţii plantate
– circulaţii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru intretinerea spaţiilor plantate
– mobilier urban, amenajări pentru joc şi odihna;
-Amenajare alei pietonale, pentru biciclete, etc
– adăposturi, grupuri sanitare, spaţii pentru administrare şi intretinere având suprafaţa construita desfasurat
limitata la cel mult 60mp.
-Altele conform PUZ
V 1b - sunt admise amenajări pentru practicarea sportului în spaţii descoperite
V2- spatii verzi , amenajari sportive, parcuri specializate, etc
V3 – spatii verzi, amenajari, plantari pentru protectia cursurilor de apa si a zonelor umede

ARTICOLUL 2. - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI


V - conform P.U.Z
Se admit functiuni de loisir public, cu conditia ca procentul de ocupare a terenului la nivelul
întregului UTR sa nu depaseasca 10%.
Constructii sau instalatii temporare pentru evenimente si manifestari cu caracter cultural, sportiv
sau de divertisment, cu conditia de a nu afecta calitatea si integritatea spatiilor verzi. Dupa dezafectarea
constructiilor temporare, spatiile libere vor fi readuse la starea initiala.

ARTICOLUL 3. - UTILIZĂRI INTERZISE


V - se interzic orice intervenţii care contravin legilor şi normelor în vigoare;
- se interzic orice schimbări ale funcţiilor spaţiilor verzi publice şi specializate şi diminuarea
suprafeţelor înverzite
- se interzice tăierea arborilor fara autorizaţia autoritatii locale abilitate.

93
SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
ARTICOLUL 4. - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)
V- conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 5. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT


V - conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 6. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI


POSTERIOARE ALE PARCELELOR
V - conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 7. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI


PARCELA
V - conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 8. - CIRCULAŢII ŞI ACCESE


V - conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 9. - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR


V -conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 10. - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR


V - conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 11. - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR


V - conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 12. - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARA


V - conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 13. - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE


V - conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 14. - ÎMPREJMUIRI

94
V - conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

SECŢIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI


ARTICOLUL 15. - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
V – POT maxim = 10% sau conform PUZ

ARTICOLUL 16. - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)


V – CUT maxim = 0.1 sau conform PUZ

T - ZONA DE CAI DE COMUNICATIE

GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI

Zona se compune din urmatoarele subzone:


TR – Cai de comunicatie rutiera
TF – Cai de comunicatie feroviara.

Autorizarea construcţiilor din zona drumurilor publice se emite în temeiul Ordinului nr. 158/1996 al
Ministrului Transporturilor. Pentru lucrări în zona drumurilor publice şi în vecinătatea zonei de protecţie a
acestora, solicitantul autorizaţiei de construire trebuie să obţină avizul organelor publice specializate.

Zona de căi ferate cuprinde infrastructura feroviară, construcţiile şi instalaţiile aferente exploatării şi
întreţinerii liniilor de cale ferată.
Autorizarea construcţiilor din zona căilor ferate se emite în temeiul OUG nr.12/1998 privind
transportul pe căile ferate române. Pentru lucrări în zona căilor ferate şi în interiorul zonei de protecţie a
acestora, solicitantul autorizaţiei de construire trebuie să obţină avizul S.N.C.F.R.

Intrucat aspectul general al orasului este puternic influentat de imaginile oferite de catre principalele
cai de acces rutiere si feroviare, se va acorda o atentie sporita considerentelor estetice in acordarea
autorizatiilor de construire pentru zonele de transporturi dupa cum urmeaza:

SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE

95
TR :
- căi de comunicaţie rutieră şi construcţiile aferente
- unităţi ale întreprinderilor de transporturi, garaje
- spaţii alveolare carosabile pentru transportul în comun
- refugii şi treceri de pietoni
- reţele tehnico-edilitare
- spaţii verzi amenajate
- parcaje publice
- lucrări de terasamente
- constructii si amenajari pentru gararea si intretinerea mijloacelor de transport greu rutier si pentru
transferul marfurilor prin mijloace de transport cu tonaj si gabarit permis in localitate, instalatii de
transfer, precum si serviciile anexe aferente;

TF :
- construcţii şi instalaţii aferente exploatării şi întreţinerii liniilor de cale ferată;

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

TR+TF :
- amenajarea de noi circulatii rutiere sau feroviare se va realiza numai in baza PUZ aprobat si ulterior
a proiectelor tehnice de specialitate

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE

TR :
- se interzic orice utilizări care afectează buna funcţionare şi diminuează posibilităţile ulterioare de
modernizare sau extindere;
- se interzic orice construcţii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru:
- lărgirea unor străzi sau realizarea străzilor propuse si a dotarilor aferente;
- modernizarea intersecţiilor;
- realizarea spaţiilor de parcare;
- realizarea traversarilor pietonale sub si supraterane
- se interzic pe terenurile vizibile din circulaţia publica rutieră : depozitări de materiale, piese sau
utilaje degradate, amenajări de şantier abandonate, platforme cu suprafeţe deteriorate, construcţii
degradate,
depozite de deşeuri etc.;
- în zona de siguranţă şi protecţie aferentă drumurilor este interzisă autorizarea următoarelor lucrări:
- construcţii, instalaţii, plantaţii sau amenajări care prin amplasare, configuraţie sau exploatare
impietează asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului sau prezintă riscuri de accidente;

TF :
- Se interzice construirea de orice fel în zona de siguranţă a căii ferate. In prezentul regulament prin
zona de siguranţa a căii ferate se înţelege fâşia de teren de 20,00 m de o parte şi de alta din axul căii
ferate, de-a lungul acesteia.

- In zona de protecţie a infrastructurii transporturilor feroviare se interzic:


- amplasarea oricăror construcţii, depozite de materiale sau înfiinţarea de plantaţii care
împiedică vizibilitatea liniei si a semnalelor feroviare;

96
- efectuarea oricăror lucrări care , prin natura lor ar provoca alunecări de teren, surpări sau ar
afecta stabilitatea solului prin taierea copacilor, extragerea de materiale de construcţii sau
care modifica echilibrul pânzei freatice subterane;

- Se interzice amplasarea reclamelor luminoase care sa deranjeze vizibilitatea semnalelor C.F.R.

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

TR+TF - conform studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

TR+TF - conform studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI


POSTERIOARE ALE PARCELELOR
TR+TF - conform studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI


PARCELA

TR+TF - conform studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE

TR+TF - conform studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR


TR+TF - conform studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR


TR+TF - conform studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR


TR+TF - conform studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

TR+TF - conform studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE


TR+TF - conform studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI
TR+TF - conform studiilor de specialitate.

97
SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

TR+TF - conform studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)


TR+TF - conform studiilor de specialitate.

DS – ZONA CU DESTINATIE SPECIALA


Eliberarea autorizaţiilor de construire se va face cu respectarea normelor specifice şi cu avizele
ministerelor tutelare, conform legilor în vigoare.
Utilizari admise :
DS - unitati cu destinatie speciala
Conform Ordinului MLPAT, MApN, MI, Ministerul Justitiei, SRI, SIE, STS, SPP nr.
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea conditiilor de
autorizare a constructiilor cu caracter militar.

Indici recomandati:
POT maxim = 50 %
CUT maxim = 1

TE – CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR TEHNICO-EDILITARE


Zona TE reuneşte toate funcţiunile care aparţin echipamentelor edilitare existente şi viitoare (clădiri
şi instalaţii aparţinând alimentării cu apa, energie electrică, gaze naturale, tefelonie, canalizare, staţii de
epurare, staţii de pompare, staţii de transformare şi reglare presiune, etc)

Delimitarea acestor zone se va face ţinând seama şi de condiţiile de protecţie a reţelelor tehnico-
edilitare şi servituţiile impuse de către acestea, vecinătăţilor prezentate în prezentul regulament.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică şi a construcţiilor de orice fel pe terenurile pe


care s-a instituit servitute de utilitate publică (protecţia sanitară a surselor, reţelelor, staţii de epurare, staţii
de pompare, etc.) se face numai pe baza avizului sanitar şi după caz, a deţinătorului reţelelor.

SECŢIUNEA I - UTILIZARE FUNCŢIONALĂ.

98
ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

TE - birouri autonome;

- incinte tehnice cu clădiri şi instalaţii pentru sistemul de alimentare cu apă, canalizare, alimentare
cu energie electrică, alimentare cu gaze naturale, telecomunicaţii, etc.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI.


TE -se vor asigura zonele de protecţie prevăzute prin normele in vigoare;
ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

TE - pentru incintele situate în zone rezidenţiale se interzic orice activităţi care prezintă risc tehnologic
şi produc poluare prin natura activităţii sau prin transporturile pe care le generează;

SECŢIUNEA II -CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A


CLĂDIRILOR.
ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME,
DIMENSIUNI).

TE -pentru diferite servicii şi birouri suprafaţa minimă a parcelei este de 1000,00 mp şi un front la
stradă de minim 15,00 m.

- pentru incintele tehnice, în funcţie de complexitatea impactului funcţiunii în teritoriul înconjurător, se


va elabora un Plan Urbanistic Zonal sau de Detaliu şi studii de impact asupra mediului şi sănătătii
populaţiei;

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT.


TE - clădirile se vor retrage la o distanţă de minim 3,00 metri fata de aliniament;

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI


POSTERIOARE ALE PARCELELOR
TE - distanţa clădirilor faţă de limitele parcelei va fi de minim jumătate din înălţimea clădirii, dar nu
mai puţin de 5,00 m;

- se interzice alipirea clădirilor cu funcţiuni tehnice de calcanele clădirilor cu funcţiuni publice şi de


locuit;

99
ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI
PARCELĂ

TE - distanţa minimă între clădiri va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii celei mai
înalte, dar nu mai puţin de 5,00 m;

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE.


TE - se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulaţie publică;

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR.


TE - staţionarea autovehiculelor pentru admiterea în incintă se va asigura în afara spaţiului circulaţiei
publice;
- locurile de parcare vor fi asigurate în afara circulaţiilor publice;

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

TE - înălţimea clădirilor nu va depăşi înălţimea maximă admisă în unităţile de referinţă adiacente, cu


excepţia instalaţiilor şi a coşurilor; pentru clădirile de tip hală se recomandă o înălţime maximă de 7,00
m.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

TE - volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinătăţile


imediate;

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

TE - toate clădirile vor fi racordate la retelele edilitare publice

ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE


TE :

- suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori, formând de
preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

- suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un


arbore la fiecare 200,00 mp;

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.

100
TE - împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălţimi de maxim 2,20 m

- în scopul de a nu incomoda circulaţia pe drumurile publice cu trafic intens şi cu transport în comun,


porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea vehiculelor tehnice
înainte de admiterea lor în incintă.

SECŢIUNEA III - POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).


TE- POT maxim = 40 %

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).


TE - CUT maxim = 1,00 mp ADC / mp teren

G - ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALA


GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI

Zona este alcatuita din urmatoarele UTR-uri:


G 1 – Zona construcţiilor şi amenajărilor pentru gospodărie comunală
G 2 – Zona cimitirelor.

SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE

G1 - construcţii, instalaţii şi amenajări pentru gospodăria comunală:


- birouri autonome;
- incinte tehnice cu clădiri şi instalaţii pentru sistemul de gospodarie comunala

G2 - cimitire;
- capelă mortuară;
- mausoleu - osuar;
- alte constructii aferente conform specificului cultului
- circulaţii carosabile;
- parcaje;
- circulaţii pietonale;
- plantaţii;
- pavilion pentru administraţie, depozitare şi anexe sanitare.

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

101
G1 - se vor asigura zonele de protecţie sanitare prevăzute prin normele in vigoare;
- amenajarea de noi amplasamente pentru constructii de gospodarie comunala se va realiza numai in
baza PUZ aprobat.

G2 - se va asigura, conform normelor, o zonă de protecţie sanitara de 50.0 metri;


- se va asigura pentru noile cimitire o densitate mai redusă a locurilor de veci (între 7.5 şi 10,0
mp.teren brut pentru un loc de veci)

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE

G 1 - se interzic orice activitati care prezinta risc tehnologic si produc poluare;


G2 - se interzice densificarea cimitirelor existente prin ocuparea aleilor şi distrugerea vegetaţiei din lungul
acestora sau a celei perimetrale.

SECTIUNEA II CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

G1 - pentru diferite servicii şi birouri suprafaţa minimă a parcelei este de 500 mp. şi un front la stradă
de minim 15 metri.
- pentru incintele tehnice, în funcţie de complexitatea impactului funcţiunii în teritoriul înconjurător, se
va elabora un Plan Urbanistic Zonal şi un studiu de impact asupra mediului si sanatatii populatiei;

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

G 1 - cladirile noi sau reconstruite se vor retrage de la aliniament la minim 8.0 metri pe strazi de categoria
III si 10.0 metri pe strazi de categoria II si I;

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI


POSTERIOARE ALE PARCELELOR

G 1 - distanta fata de limitele parcelei va fi de minim jumatate din inaltimea cladirii, dar nu mai putin de
6,0 metri;

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI


PARCELA

G 1 - distanta minima intre cladiri va fi egala cu media inaltimilor fronturilor opuse, dar nu mai putin de
6.0 metri sau conform normelor tehnice specifice;

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE

G 1- se va asigura accesul in incinte numai direct dintr-o circulatie publica;

102
ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR

G 1 - stationarea pentru admiterea in incinta se va asigura in afara spatiului circulatiei publice;

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR

G 1- inaltimea cladirilor nu va depasi 12.0 metri cu exceptia instalatiilor si a cosurilor;

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

G 1 - volumele construite vor fi simple si se vor armoniza cu caracterul zonei si cu vecinatatile imediate;

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

G 1 - toate cladirile vor fi racordate la retelele publice de apa si canalizare si se va asigura preepurarea
apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din intretinerea si functionarea instalatiilor, din
parcaje, circulatii si platforme exterioare;

G 2 - se vor asigura: puncte de apa din retea publica, un punct sanitar, un spatiu de depozitare a deseurilor .
- se va sigura colectarea si evacuarea rapida la reteaua publica de canalizare a apelor meteorice.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

G 1 - orice parte a incintei, vizibila dintr-o circulatie publica, va fi astfel amenajata incat sa nu altereze
aspectul general al localitatii.
- suprafetele libere din spatiul de retragere fata de aliniament vor fi plantate cu arbori formand de
preferinta o perdea vegetala pe tot frontul incintei;
- suprafetele libere neocupate cu circulatii, parcaje si platforme functionale vor fi plantate cu un
arbore la fiecare 200 mp;
G 2 - se vor asigura plantatii inalte pe aleile principale si la limita exterioara a incintei.

ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI

G 1 - imprejmuirile spre strada vor fi transparente cu inaltimi de maxim 2.20 metri din care un soclu de
0.30 m. si vor fi dublate cu gard viu; in cazul necesitatii unei protectii suplimentare se recomanda
dublarea spre interior la 4.0 metri distanta cu un al doilea gard transparent de 2.20 m inaltime, intre
cele doua garduri fiind plantati arbori si arbusti;
- portile de intrare vor fi retrase fata de aliniament pentru a permite stationarea vehicolelor tehnice
inainte de admiterea lor in incinta pentru a nu incomoda circulatia pe drumurile publice;

G 2 - imprejmuirile spre strada vor fi semiopace sau opace, vor fi tratate arhitectural in mod discret potrivit
functiunii, avand inaltimi de maxim 2.20 metri.

SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

G 1 - POT maxim = 50%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

103
G 1 – CUT maxim = 0.6 mp.ADC/mp.teren

ZONE SITUATE ÎN EXTRAVILAN

Terenurile agricole din teritoriul administrativ al Municipiului Sighetu Marmatiei se supun


prevederilor art. 3 din Regulamentul General de Urbanism (autorizarea executării lucrărilor şi amenajărilor
agricole din extravilan este permisă pentru funcţiunile şi în condiţiile stabilite prin lege).

Autorizarea executării lucrărilor şi amenajărilor pe trenurile cu destinaţie forestieră se supune


prevederile legale în vigoare şi este permisă numai cu avizul organelor administraţie publice de
specialitate.

Reducerea suprafeţei fondului forestier proprietate publică sau privată este interzisă, cu excepţia
utilizărilor permise de Codul Silvic.

Pentru orice construcţie care prin funcţionare (construcţii pentru producţie poluantă, servicii
poluante, etc.) poate aduce prejudicii pădurii, amplasată la distanţă mai mică de 1 km de liziera pădurii, se
va obţine avizul Regiei Naţionale a Pădurilor.
Se interzice orice utilizare a terenurilor din extravilan care poate afecta sau diminua posibilităţile
ulterioare de modernizare ale localitaţilor;

Intocmit: Sef proiect:


Ing. Urb. Faur Camelia arh. Florut Florin Dan

104

S-ar putea să vă placă și