Sunteți pe pagina 1din 20

https://biblioteca-digitala.

ro
CENTRUL NAŢIONAL PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE
C. N. C. P. C.T.

desfãºurarea târgului”, „vorbeºte pe scurt despre meºteºugul


olãritului în România, reflectat prin munca, viziunea ºi aspiraþiile
olarilor. (...)
Este o lucrare colectivã ai cãrei autori ºi organizatori deopotrivã ai
evenimentului au avut posibilitatea de a cunoaºte fenomenul
ceramicii populare «din interior», prin cercetare directã, atât pe teren,
Cuprins:
cât ºi în muzeu, cu ocazia numeroaselor târguri de artã popularã”.
Muzeul Naþional al Satului doreºte sã comunice cu iubitorii de artã
Cercetare aplicatã
popularã (ºi nu numai) printr-un discurs imagistic, pentru
Elemente de patrimoniu imaterial
cunoaºterea atât a obiectului (oala), cât ºi a omului din spatele
în obiceiurile actuale ale vieþii de familie..........................................2
obiectului, pentru o înþelegere profundã a meºteºugului, ºi doreºte sã
(Dr. Iuliana BÃNCESCU)
„se comunice”, anii de muncã petrecuþi de cãtre cercetãtorii sãi pe
teren, precum ºi relaþia dintre aceºtia ºi meºterii olari.
Ecouri
Târgul olarilor este atât o invitaþie lansatã de Muzeul Satului cãtre
Consfãtuirea directorilor centrelor pentru conservarea
publicul iubitor de frumos, cât ºi o necesitate „de salvare ºi
ºi promovarea culturii tradiþionale/centrelor culturale.......................6
conservare a patrimoniului etnologic”, precum ºi derularea unor
Festivalul Internaþional de Folclor „Floare de pe Bãrãgan” ..............7
activitãþi de „educaþie ºi relaþionare prin care tradiþiile, legate în cazul
(Dan STÃNESCU)
de faþã de un meºteºug strãvechi - olãritul, se transmit de la o
Europa cântã ºi danseazã - 2010 ....................................................9
generaþie la alta”, dupã cum afirmã conf. univ. dr. Paula Popoiu,
(Gabriela NEGRU)
directorul general al instituþiei.
File de istorie culturalã: Actualitatea culturalã nemþeanã ...............11
Târgul olarilor, evenimentul care a împrumutat lucrãrii de faþã
(Valentin ANDREI)
numele sãu, reprezintã o sumã de fapte vii, rezultat al muncii
Seminar internaþional de jocuri populare româneºti.......................15
consecvente a specialiºtilor în culturã materialã, dar ºi a colectivului
(Gabriela NEGRU)
tânãr din cadrul muzeului, este o încercare de captare a esenþei
meºteºugului olãritului, este un dialog între oameni, în care codul
Manifestãri ºtiinþifice
este lutul, este terenul din privirea cercetãtorului adus sub ochii
Evenimente ºtiinþifice în domeniul culturii tradiþionale....................17
spectatorilor.
(Dr. Iuliana BÃNCESCU)
Iniþiativa Muzeului Naþional al Satului „Dimitrie Gusti” meritã
salutatã ºi încurajatã, iar invitaþia lansatã sã fie onoratã an de an de
Agenda iunie 2010........................................................................21
un public cât mai numeros.

Mãdãlina MUNTEANU Noi apariþii editoriale


"Hai, neamule, la oale!" ..................................................................35
(Mãdãlina MUNTEANU)

36 1

https://biblioteca-digitala.ro
C. N. C. P. C.T. BULETIN INFORMATIV nr. 6 (217) / 2010

Cercetare aplicat\
Elemente de patrimoniu imaterial Noi apari]ii editoriale
în obiceiurile actuale
ale vieþii de familie „Hai, neamule, la oale!”
Titular de proiect: Cu acest îndemn tradiþional începe „Argumentul” lucrãrii Târgul
olarilor, apãrute la Editura Universitaria Craiova, sub îngrijirea
Centrul Naþional pentru Conservarea ºi Promovarea
colectivului Muzeului Naþional al Satului „Dimitrie Gusti”, coordonat
Culturii Tradiþionale de cãtre conf. univ. dr. Paula Popoiu - director general ºi dr. Corina
Motivaþia proiectului: Mihãescu - cercetãtor ºtiinþific I în cadrul instituþiei.
Proiectul propus vizeazã studiul elementelor de patrimoniu Târgul olarilor este ilustrarea celor douã ediþii ale târgului olarilor
imaterial din obiceiurile vieþii de familie ºi mutaþiile importante apãrute gãzduite de Muzeul Naþional al Satului, începând cu 2009, când a
în ritualul ºi ceremonialul acestor obiceiuri. avut loc prima ediþie, ºi continuând
Obiective: cu ediþia din acest an, care s-a þinut
• Cercetare pe teren, în zone reprezentative, a obiceiurilor vieþii de în perioada 15-17 mai. Ca urmare a
familie (la naºtere, nuntã, înmormântare). succesului primei ediþii a târgului de
• Înregistrarea ºi arhivarea celor mai importante momente ritual- olari de la ºosea, 2010 vine cu cea
ceremoniale din obiceiurile vieþii de familie. de-a doua, la fel de dinamicã ºi
• Promovarea valorilor familiei tradiþionale ºi creºtine, în rândul diversã ca ºi prima, cu diferenþa cã
marelui public. printre participanþii ediþiei din acest
Beneficiari: an s-au numãrat ºi meºteri din
- comunitãþile rurale care mai conservã obiceiurile vieþii de familie; Republica Moldova, Italia - Sardinia,
- autoritãþile locale cu responsabilitãþi în cultura popularã; Algeria, Vietnam, Maroc.
- marele public. Aºa cum sugereazã titlul lucrãrii
Perioada: anul 2010 ºi cum noteazã în „Argument”
Derulare. Etape ºi activitate: doamna dr. Corina Mihãescu,
Etapa I. Studiu de teren: aceasta „oglindeºte prin imagini
1. Studiu de teren al obiceiurilor de nuntã în localitãþi aspecte importante din
reprezentative.
2 35

https://biblioteca-digitala.ro
C. N. C. P. C.T. BULETIN INFORMATIV nr. 6 (217) / 2010

21-23 iunie - Turcoaia 2. Studiu de teren al obiceiurilor la înmormântare în localitãþi care


Festivalul Naþional de Interpretare a Muzicii Populare „Troesmis”, mai conservã elemente tradiþionale de ritual ºi ceremonial.
participã soliºti vocali cu vârsta între 9-18 ani, invitaþi din þarã ºi 3. Studiu de teren al obiceiurilor la naºtere.
Ansamblul Folcloric Profesionist „Baladele Deltei”. Etapa a II-a. Valorificarea rezultatelor:
N În perioada 4-6 iunie, Ansamblul Folcloric de Copii ºi Tineret
1. Organizarea de conferinþe pentru tineri, având ca temã viaþa de
„Doruleþul” participã la Festivalul Naþional de Folclor „Crai Nou”, de la familie, în licee ºi ºcoli.
Braºov. 2. Realizarea de filme documentare din materialul înregistrat pe
teren.
Vâlcea
3. Redactarea unui material referitor la obiceiurile studiate
3 iunie – Drãgãºani
(sinteza va fi realizatã de fiecare cercetãtor în parte, la sfârºitul
Ziua Oraºului Drãgãºani - spectacol al Orchestrei „Rapsodia
Vâlceanã” ºi al Grupului Folcloric „Rapsozii Oltului”. anului).
4-5 iunie – Râmnicu Vâlcea 4. Redactarea de articole ºtiinþifice care vor fi publicate în reviste
„Ucenicii Thaliei” - festival al tinerilor interpreþi de artã teatralã - ediþia a IX- de specialitate.
a. Locaþia:
4-6 iunie – Horezu Etapa I: în satele care vor fi selectate drept reprezentative pentru
„Cocoºul de Hurez” - târgul ceramicii populare româneºti - ediþia a XL- pãstrarea obiceiurilor menþionate.
a. Participã meºteri olari din centrele importante de ceramicã din þarã Etapa a II-a: Bucureºti - conferinþe, proiecþii filme etc.
– Horezu (Vâlcea), Corund (judeþul Harghita), ªiºeºti (Mehedinþi), Parteneri:
Oboga (Olt), Vlãdeºti (Vâlcea). - centrele judeþene pentru conservarea ºi promovarea culturii
13 iunie – Voineasa tradiþionale din judeþele selectate;
Ziua Comunei - sãrbãtoare a comunitãþii menitã sã conserve ºi sãice - autoritãþile culturale, educative ºi religioase locale.
patrimoniul cultural imaterial. Rezultate imediate:
13 iunie – Voineasa - actualizarea Bãncii de date etnofolclorice a instituþiei;
Ziua Comunei - sãrbãtoare a comunitãþii menitã sã conserve ºi sã - realizarea de filme documentare din materialul înregistrat pe
valorifice patrimoniul cultural imaterial. teren;
20 iunie – Lungeºti - redactarea de articole ºtiinþifice care vor fi publicate în reviste de
Ziua Olarului - ediþia a XXXII-a. Manifestarea îºi propune sã susþinã un specialitate.
meºteºug strãvechi ºi sã promoveze turismul în zona Mânãstirii Rezultate pe termen lung:
Mamu, ctitorie a domnitorului Constantin Brâncoveanu.
- stimularea conservãrii in situ a obiceiurilor vieþii de familie;
27 iunie – Runcu
- promovarea valorilor tradiþionale ale familiei prin diseminarea
Serbãrile runcenilor - ediþia a IV-a - manifestare etnoculturalã prin care
rezultatelor cercetãrii în lumea contemporanã;
se promoveazã patrimoniul cultural, material ºi uman al comunitãþii.
- contribuþie la educaþia permanentã în domeniul culturii
Vrancea tradiþionale.
27 iunie – Nãruja Modalitãþi de diseminare a rezultatelor:
Festivalul Folcloric Interjudeþean „Comoara Vrancei”. - organizarea de conferinþe pentru tineri, având ca temã viaþa de
familie, în licee ºi ºcoli;
- proiecþii de filme documentare din materialul înregistrat pe teren;
34 3

https://biblioteca-digitala.ro
C. N. C. P. C.T. BULETIN INFORMATIV nr. 6 (217) / 2010

25 iunie – Suceava
„La Suceava, în cetate” - festival-concurs naþional de muzicã folk - ediþia a
III-a. Manifestarea face parte dintre evenimentele organizate pe parcursul
Zilelor Sucevei ºi ale Festivalului de Artã Medievalã „ªtefan cel Mare”.
27 iunie – Horodnicu de Jos
Festivalul-concurs folcloric „Silvestru Lungoci” - ediþia a XVI-a.
Festivalul are caracter interjudeþean ºi se adreseazã interpreþilor la
instrumente aerofone.
29 iunie – Dolhasca
„Armonii” - festival folcloric judeþean.
29 iunie – Rotunda
„Hora de la Rotunda” - manifestare etnofolcloricã.
29 iunie – Vatra Moldoviþei
„Flori de Bucovina” - festival folcloric judeþean.
29 iunie – Suceviþa
Festivalul Costumului Popular Tradiþional.

Teleorman
Interior tradiþional în casã bistriþeanã 24 iunie – Þigãneºti, Zimnicea
Festivalul Naþional de Folclor ,,Drãgaica”.
- editarea ºi difuzarea, în anul 2011, a unui material de sintezã N În perioada 1-20 iunie a.c., în localitãþile de pe Valea Vedei se între-
referitor la obiceiurile studiate (sinteza va fi realizatã de fiecare prinde o investigaþie de teren privind „Existenþa ºi formele de expresie
cercetãtor în parte, la sfârºitul anului); ale tradiþiei Drãgaicii”.
- redactarea de articole ºtiinþifice care vor fi publicate în reviste de
specialitate. Tulcea
3 si 7 iunie – Tulcea, Muzeul de Etnografie ºi Artã Popularã
*** Concursul „Micul etnograf” - participã Ansamblul Folcloric de Copii ºi
În cadrul acestui proiect de cercetare care se aflã în derulare la Tineret „Doruleþul”.
CNCPCT în acest an, au avut loc, recent, cercetãri ale obiceiurilor de 4 iunie – Niculiþel
nuntã ºi de înmormântare în judeþul Bistriþa-Nãsãud. Spectacol oferit de Ansamblul Folcloric Profesionist „Baladele
Localitãþile investigate au fost urmãtoarele: Telciu, Ilva Micã, Deltei”, cu prilejul hramului comunei.
Susenii Bârgãului, Josenii Bârgãului, Rusu Bârgãului, Mijlocenii 8 iunie – Enisala
Bârgãului, Sângeorz-Bãi, unde s-au realizat interviuri, aplicându-se Spectacol susþinut de Ansamblul Folcloric „Baladele Deltei”, cu prile-
chestionarele privitoare la obiceiurile vieþii de familie. jul Hramului Bisericii din localitate.
Cercetarea are ca rezultat un corpus de texte ºi informaþii 11-14 iunie - Tulcea
privitoare la stadiul actual al obiceiurilor vieþii de familie în zona Festivalul de muzicã uºoarã „Nufãrul Alb”, organizat de Casa de Culturã a
Bistriþa. În ceea ce priveºte obiceiurile de înmormântare, am Sindicatelor, cu sprijinul Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea.
4 33

https://biblioteca-digitala.ro
C. N. C. P. C.T. BULETIN INFORMATIV nr. 6 (217) / 2010

Sãlaj remarcat pãstrarea tradiþiei


5 iunie – Cehu Silvaniei de a crea verºuri la mort,
„Sunt fecior de sãlãjean” - festival-concurs de interpretare a cânte- mai ales atunci când cel
cului popular maghiar. decedat este tânãr. Obi-
13 iunie – Horoatu Crasnei ceiul, deºi tradiþional, reve-
Festivalul Folcloric „De dor ºi de omenie” - ediþia X-a. leazã o faþã înnoitã a culturii
populare româneºti, întrucât
Sibiu versurile se creeazã la fie-
1 iunie – Sibiu - Cercul Militar care mort, fãrã a se repeta.
Spectacol folcloric dedicat Zilei Copilului, cu participarea Ansamblului Mai conservatoare decât
„Cibinul” al Palatului Copiilor Sibiu. Manifestarea marcheazã conti- obiceiurile de nuntã sau la
nuarea Proiectului „Folclorul sibian pe înþelesul copiilor“, derulat în par- naºtere, obiceiurile de
teneriat cu Inspectoratul ªcolar Judeþean Sibiu ºi Cercul Militar Sibiu. înmormântare oglindesc, de
4-5 iunie – Sibiu asemenea, vechea tradiþie
Festivalul Naþional de Epigramã „Nicolaus Olahus” - ediþia X-a. creºtinã de a da de pomanã
6 iunie – ªeica Mare pentru sufletul celui
Ziua Comunei ªeica Mare - manifestãri cultural-ºtiinþifice. decedat, parastase care se
29 iunie – Laslea fac la intervale foarte bine
Sãrbãtoarea Coroanei - manifestare etnofolcloricã tradiþionalã. delimitate: trei, 40 de zile,
N Pe parcursul lunii iunie, se întreprinde o cercetare interdisciplinarã
un an, cu turte speciale sau
în Þara Oltului - localitãþile: Porumbacu de Sus, Porumbacu de Jos ºi pom, cu bucate specifice Fetiþã în costum tradiþional din
Racoviþa. acestui moment. zona Bistriþa-Nãsãud
Întrucât vom reveni cu o
Fotografii de Iuliana BÃNCESCU
descriere mai amãnunþitã a
Suceava
ritualurilor, dorim sã mulþumim pentru sprijin colegilor de la CJCPCT
1 iunie – Merchiseºti
Bistriþa-Nãsãud ºi sã remarcãm faptul cã pentru realizarea unei baze
„Festivalul copiilor” - manifestãri dedicate Zilei Copilului.
naþionale de date este necesarã colaborarea CNCPCT cu instituþiile
1 iunie – Suceava
abilitate din teritoriu, mai ales în privinþa cercetãrii culturii populare
„Muguraº de cântec bucovinean” - proiect de lansare a unor tinere
actuale, care este într-o continuã dinamicã, surprinzând adesea prin
talente.
noutate sau prin pãstrarea unor vechi ritualuri în lumea
9 iunie – Siret
contemporanã.
Manifestãri cultural-artistice dedicate Zilelor Oraºului. Dr. Iuliana BÃNCESCU
15-20 iunie – Vatra Dornei
Festivalul Naþional de Muzicã Uºoarã „Muziritm”.
24 iunie – Suceava
În cadrul manifestãrilor Zilele Sucevei, se organizeazã Târgul naþional
al meºterilor populari.
24 iunie – Suceava
Vernisajul Salonului Artiºtilor Plastici Amatori.
32 5

https://biblioteca-digitala.ro
C. N. C. P. C.T. BULETIN INFORMATIV nr. 6 (217) / 2010

17-20 iunie – Buºteni – Casa de culturã


Festivalul Internaþional de Film Turistic ºi Religios „Caraiman-Fest”.
Festivalul Internaþional de Muzicã Sacrã Aghios o theos, ediþia a II-a.
17-19 iunie – Ploieºti – Teatrul Equinox
Festivalul judeþean „Teatrul poeziei, poezia teatrului”.
19-21 iunie - Drajna
„Centrul Cetãþenesc pentru Dezvoltarea Democraþiei” – seminar cu
participare naþionalã, organizat de Asociaþia Universitãþilor Populare
Germane ºi Primãria Drajna.
26-27 iunie - Câmpina
Festivalul Folcloric „Hora Prahoveanã”. Manifestare de nivel judeþean,
Ecouri organizatã împreunã cu Centrul Judeþean de Culturã Prahova.
29 iunie - Bertea
Sãrbãtoarea comunei Bertea, ediþia I, realizatã în colaborare cu Cen-
Consfãtuirea directorilor centrelor trul Judeþean de Culturã Prahova. Manifestare cultural-artisticã ºi eco-
pentru conservarea ºi promovarea nomicã complexã: Hramul Bisericii „Sf. Petru ºi Pavel”, Târgul tradi-
þional de „Sfinþii Petru ºi Pavel”. Expoziþii de artã popularã. Festivalul
culturii tradiþionale/centrelor folcloric „Plai strãbun”, cu participare zonalã, ediþia a XII-a.
culturale 29 iunie - Teiºani
Festivalul Teiului. Ziua localitãþii. Manifestare complexã organizatã împreu-
Centrul Naþional pentru Conservarea ºi promovarea Culturii nã cu Centrul Judeþean de Culturã Prahova
Tradiþionale a organizat, în perioada 18-20 mai a.c., la Braºov, cea N Elevii-copii de la ªcoala Popularã de Arte participã la un concurs de

de-a V-a ediþie a întâlnirilor anuale ale directorilor centrelor pentru interpretare-pian ce are loc la Paris.
N Continuarea cercetãrii: Al II-lea Rãzboi Mondial. Cimitire ºi monumente
conservarea ºi promovarea culturii tradiþionale/centrelor culturale.
La sesiunea inaugural a participat domnul Kelemen Hunor, ale eroilor români cãzuþi pentru eliberarea Basarabiei ºi Slovaciei. Cerceta-
ministrul culturii ºi Patrimoniului naþional, precum ºi reprezentanþi ai rea face parte dintr-un proiect la care participã cercetãtori din judeþul
Prahova, din Republica Moldova ºi din Slovacia.
autoritãþilor locale judeþene.
Au fost prezenþi, la lucrãrile consfãtuirii, directori ºi reprezentanþi
Satu Mare
din 21 de centre din þarã.
10 iunie – Soconzel, comuna Socond
Principalele probleme au fost: Întâlnirea specialiºtilor CJCPCT Satu Mare, a cadrelor didactice ºi a locuito-
- Aºezãmintele culturale - oportunitãþi ºi ameninþãri rilor din Soconzel cu specialiºti etnografi ºi folcloriºti din SUA ºi Hong Kong.
(legislaþie, finanþãri nerambursabile, alte domenii specifice) 11 iunie – Satu Mare - Galeria de Artã a Consiliului Judeþean Satu Mare
- Coordonarea metodologicã - modalitãþi operaþionale de Vernisajul expoziþiei de artã plasticã al artistului Makkai Josef.
implementare 17 iunie – Satu Mare - Galeria de Artã a CJCPCT
- Parteneriat instituþional 2011. Vernisajul expoziþiei de artã plasticã a artistului Barath Csaba Attila.
În numãrul viitor al Buletinului informativ vom publica 25 iunie – Satu Mare - Galeria de Artã a Primãriei
sinteza lucrãrilor consfãturii. (Redacþia) Vernisajul expoziþiei de artã plasticã a artiºtilor Balog ªtefan ºi Dragoº
Vasile.
6 31

https://biblioteca-digitala.ro
C. N. C. P. C.T. BULETIN INFORMATIV nr. 6 (217) / 2010

14 iunie – Piatra Neamþ - Biblioteca Judeþeanã „G. T. Kirileanu” Festivalul Internaþional de Folclor
Spectacole ale elevilor ªcolii Populare de Arte, clasele de actorie, cu piesele:
„Oraºul fãrã iubire”, dupã Lev Ustinov, „Ana ºi Mãriuca” de Maria Hibovski ºi „Floare de pe Bãrãgan”
„Avara furnicã“, dupã Zoe Verbiceanu; coordonare: prof. Maria Hibovski.
19-20 iunie – Piatra Neamþ În perioada 13-16 mai 2010, municipiul Slobozia ºi judeþul
Spectacol folcloric susþinut de Ansamblul „Floricicã de la Munte” al Ialomiþa au fost gazdele celei de-a XIII-a ediþii a Festivalului
Centrului pentru Culturã ºi Arte „Carmen Saeculare”, în cadrul Internaþional de Folclor „Floare de pe Bãrãgan”.
manifestãrilor Zilele Municipiului Piatra Neamþ. Organizatorii acestei ample manifestãri, unicã în judeþul nostru
27 iunie – Tupilaþi prin caracterul sãu internaþional, sunt Consiliul Judeþean Ialomiþa,
Sãrbãtoarea Sânzienelor - Ziua Comunei Tupilaþi - spectacol al Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Ansamblului „Floricicã de la Munte” al Centrului pentru Culturã ºi Arte Tradiþionale Ialomiþa ºi Consiliul Local Slobozia.
„Carmen Saeculare”.
Festivalul se desfãºoarã sub egida Consiliului Internaþional al Or-
N Se continuã Proiectul „ªezãtori în judeþul Neamþ”. Pe parcursul lunii
ganizaþiilor Festivalurilor de Folclor ºi Artã Tradiþionalã - CIOFF
iunie, ºezãtorile au loc în comunele Piatra ªoimului ºi Tupilaþi.
N La finalul anului ºcolar 2009-2010, se organizeazã recitaluri ºi expoziþii ale
(UNESCO).
elevilor ªcolii Populare de Arte, clasele pian ºi canto - profesor Lenuþa Oaspeþii ediþiei din acest an a festivalului au fost ansambluri
Iacob, respectiv clasa de picturã - profesor Arcadie Rãileanu. folclorice din cinci þãri: Ansamblul Folcloric „Mladost” - Slovacia;
Ansamblul Folcloric „Sticna” - Slovenia; Ansamblul Folcloric
Olt „Keramicar” - Macedonia; Ansamblul Folcloric „Rhythm” - Bulgaria ºi
5 iunie – Vãleni Ansamblul Folcloric „Doina Prutului” - Republica Moldova.
Festivalul Naþional de Teatru ªcolar „Niºte þãrani” - ediþia a V-a. Alãturi de acestea, au participat la festival Ansamblul Folcloric
13 iunie – Bãbiciu „Doina Bãrãganului” al Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi
Sãrbãtoarea teiului ºi bâlci tradiþional. Promovarea Culturii Tradiþionale Ialomiþa, precum ºi formaþii, grupuri
14 iunie – Buciniºu ºi ansambluri folclorice din judeþul Ialomiþa.
Sãrbãtoarea cireºului - manifestare tradiþionalã. Programul festivalului a inclus primiri oficiale ale delegaþiilor din
24 iunie – Cezieni strãinãtate, parade ale portului popular, spectacole folclorice în
„Drãgaica - zâna Sânzienelor”, manifestare care cuprinde proiecþii de diverse localitãþi ale judeþului, program de vizitare a obiectivelor
film, expoziþii de fotografie ºi o masã rotundã cu tema „Obiceiuri ºi turistice, dupã cum urmeazã:
ritualuri de Drãgaicã”.
Joi, 13 mai 2010
N Pe parcursul lunii iunie, specialiºtii CJCPCT întreprind cercetãri
Spectacole folclorice în localitãþile: Þãndãrei (ansamblul din
etnofolclorice în zona Vãdãstriþa.
Slovacia), Feteºti (ansamblul din Slovenia), Miloºeºti (ansamblul din
Prahova Macedonia) ºi Reviga (ansamblul din Republica Moldova).
5 iunie - Boldeºti-Scãieni – Casa de culturã Vineri, 14 mai 2010
Ziua Oraºului Boldeºti-Scãieni. Manifestare complexã organizatã împreunã Întâlnire protocolarã, la Slobozia, a delegaþiilor din strãinãtate cu
cu Centrul Judeþean de Culturã Prahova. oficialitãþile locale ºi judeþene.
11-13 iunie – Câmpina Parada costumelor populare - Slobozia.
Târg de artã. Spectacol folcloric la Slobozia (ansamblurile ºi formaþiile din Bul-
14 iunie – Gorgota garia, Macedonia, Republica Moldova, Slovenia, Slovacia ºi
Marele Târg al Meºteºugarilor. Manifestare complexã, de nivel jude- România).
þean, cu participare naþionalã, organizatã cu sprijinul Centrului Jude- Spectacole folclorice la Cãzãneºti (ansamblul din Bulgaria) ºi
þean de Culturã Prahova. Movila (ansamblul din Macedonia).
30 7

https://biblioteca-digitala.ro
C. N. C. P. C.T. BULETIN INFORMATIV nr. 6 (217) / 2010

Sâmbãtã, 15 mai 2010 N În perioada 1-30 iunie a.c., se fac preselecþii în ºcolile ºi liceele din judeþ,
Spectacole folclorice la Jilavele (ansamblul din Bulgaria), Stelnica în vederea deschiderii unor cercuri artistice ºi de artã popularã pe lângã
(ansamblul din Macedonia), Sfântu Gheorghe (ansamblul din CJCPCT Ilfov.
Slovenia), Fãcãeni (ansamblul din Slovacia), Vlãdeni (ansamblul din
Republica Moldova). Maramureº
Duminicã, 16 mai 2010 6 iunie – Coruia
Spectacol de galã - Slobozia (ansamblurile ºi formaþiile din Bulga- Sãrbãtoarea cireºelor - sãrbãtoare folcloricã tradiþionalã - ediþia a V-a.
ria, Slovenia, Macedonia, Slovacia, Republica Moldova ºi România). 19-20 iunie – Tãuþii-Mãgherãuºi
Închiderea oficialã a festivalului. Festivalul „Cununa de Sânziene” - ediþia a IX-a.
În fiecare localitate, oaspeþii din strãinãtate au apreciat în mod de- 24 iunie – Bãiþa de sub Codru
osebit calda primire care le-a fost fãcutã, iar spectacolele lor au în- „Sânzienele” - manifestare etnofolcloricã - ediþia a XVI-a.
cântat publicul, acesta umplând pânã la refuz sãlile cãminelor cul- 24 iunie – Borºa
turale. „Sânzienele” - festival folcloric interjudeþean - ediþia a XXVIII-a.
Parada portului popular din ziua de vineri 14 mai, de la Slobozia, 24 iunie – Rona de Jos
a atras mii de locuitori ai municipiului, care au admirat varietatea „Hai Mãri’ la Sânziene” - manifestare etnofolcloricã tradiþionalã - ediþia
costumelor ºi frumuseþea cântecelor ºi dansurilor participanþilor. a V-a.
Scurtele momente de evoluþie artisticã din stradã aveau numai sã
prefaþeze spectacolul desfãºurat în Piaþa Revoluþiei, pe scena din Mureº
faþa Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea”. În cadrul acestui 1 iunie – Sighiºora
moment deosebit, organizatorii au mulþumit oaspeþilor din strãinãtate Lumea mirificã a copilãriei - expoziþie de carte ºi recital de poezie.
ºi le-au oferit diplome ºi cadouri. 5-22 iunie - Luduº
Locuitorii Sloboziei veniþi în numãr mare au avut parte de douã Expozitie de picturã ºi graficã.
seri cu spectacole de excepþie susþinute de ansamblurile folclorice 26 iunie – Luduº
vizitatoare. Spectacolul de duminicã a încheiat încã o ediþie de Festival-concurs de folclor ,,Mureºule, apã linã!”, ediþia a-II-a.
succes a acestui eveniment de anvergurã internaþionalã. 29 iunie – Sânger, sat Cipãieni
Prin cântec, dans ºi reprezentaþii de artã popularã, festivalul pro- Sãrbãtoare câmpeneascã tradiþionalã.
moveazã frumuseþea, unicitatea fiecãrei naþiuni, în contextul globa- 29 iunie – Sânpetru de Câmpie
lizãrii ºi al pãstrãrii identitãþii socioculturale. Schimburile culturale ºi Zilele sânpetrene – manifestãri cultural-artistice.
de idei au contribuit ºi contribuie din plin la cunoaºterea umanã, la în- 29 iunie – Hodoºa, Cãminul Cultural Ihod
tãrirea prieteniei ºi îmbogãþirea orizontului spiritual al participanþilor. Manifestãri etnofolclorice dedicate Sãrbãtorii satului Ihod.
La reuºita manifestãrii contribuie de fiecare datã ºi primãriile ºi con-
siliile locale, casele de culturã ºi cãminele culturale din judeþ, care, de Neamþ
fiecare datã, sunt gazdele primitoare ale grupurilor vizitatoare. Alãturi 1 iunie – Piatra Neamþ - Biblioteca Judeþeanã „G. T. Kirileanu”
de ansamblurile folclorice din strãinãtate, pe scenele judeþului evoluea- Expoziþie de picturã a elevilor ªcolii Populare de Arte.
zã de fiecare datã soliºti vocali, grupuri vocale ºi de dansuri ºi an- 11-13 iunie – Piatra Neamþ - Teatrul Tineretului
sambluri artistice din judeþ, frumuseþea folclorului ialomiþean ºi româ- Festivalul de Teatru „Tinereþe fãrã bãtrâneþe”. Clasele de actorie ale ªcolii
nesc fiind apreciatã la adevãrata sa valoare de oaspeþii festivalului. Populare de Arte participã în festival cu spectacolele „Fetiþa cu piciorul rupt”,
Spectaculoasele parade ale portului popular, spectacolele dupã Victor Eftimiu, „Oraºul fãrã iubire”, dupã Lev Ustinov ºi „Rãzboi la
folclorice susþinute pe scenele judeþului, întâlnirile dintre mesagerii etajul 2” de Gh. Hibovski.

8 29

https://biblioteca-digitala.ro
C. N. C. P. C.T. BULETIN INFORMATIV nr. 6 (217) / 2010

13-20 iunie – Mintsentea diferitelor culturi, spiritul competitiv, de înalt profesionalism,


Tabãrã Internaþionalã de Fotografie. cunoaºterea tradiþiilor ºi obiceiurilor diferitelor popoare se înscriu în
17 iunie – Odorheiu Secuiesc aceastã extraordinarã atmosferã magicã de bucurie a cântecului ºi
Vernisajul expoziþiei artiºtilor plastici din judeþ. dansului, aflatã sub semnul colaborãrii ºi prieteniei.
27 iunie – Cireºoaia (jud. Bistriþa) Participanþii la aceastã manifestare au ocazia, pe parcursul fes-
tivalului, sã viziteze judeþul Ialomiþa, cu oraºele ºi comunele sale, cu
Vernisajul expoziþiei fotografice cu lucrãri realizate în Tabãra de la Dealu.
atracþiile sale turistice, dar ºi cu ospitalitatea proverbialã a locuitorilor sãi.
Sub marea umbrelã a folclorului s-au legat de-a lungul timpului
Hunedoara prietenii durabile care nu þin cont de relaþii sociale ºi opinii politice.
4-6 iunie – Deva Oamenii îndrãgesc folclorul, bun spiritual de preþ, îl recepteazã
Târgul Naþional al Meºterilor Populari. bucuroºi, cu exuberanþã, pasiune, patimã, dornici de autenticitate,
interpretare adecvatã, varietate ºi culoare, creaþia popularã
Ialomiþa constituind un inepuizabil izvor de inspiraþie.
N În perioada 8-14 iunie a.c., Ansamblul „Doina Bãrãganului” participã Festivalul Internaþional de Folclor „Floare de pe Bãrãgan” este o
la Festivalul Internaþional de Folclor de la Pilsen (Cehia). manifestare culturalã de maximã importanþã pentru judeþul Ialomiþa,
un moment de întâlnire ºi schimburi spirituale între diverse popoare,
tradiþii ºi culturi, sub semnul prieteniei ºi al pãcii.
Iaºi Astfel de festivaluri reprezintã pentru judeþul Ialomiþa ocazii prin
26-27 iunie – Iaºi - Parcul Copou care putem demonstra cã suntem europeni.
Târgul Naþional de Ceramicã „Cucuteni 5000” - ediþia XXVIII-a. Dan STÃNESCU
Participã meºteri olari din cele mai reprezentative centre din þarã ºi din CJCPCT Ialomiþa
Republica Moldova.

Ilfov Europa cântã ºi danseazã - 2010


1 iunie – Bucureºti - Ateneul Român
Concert extraordinar dedicat Zilei Internaþionale a Copilului, susþinut de Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Filarmonica „George Enescu”, dirijatã de Florin Totan, solist: Alexandru Tradiþionale „Cindrelul-Junii” Sibiu ºi Cercul Militar Sibiu au organizat
Tomescu. un spectacol omagial dedicat Zilei Europei. Manifestarea - incursiune
în cultura tradiþionalã a diferite popoare din Europa - e un demers
1 iunie – Sãftica - Centrul de Plasament
menit sã promoveze identitatea în contextul multiculturalitãþii ºi a
„Zâmbet de copil” - spectacol realizat în colaborare cu Direcþia de Asistenþã unitãþii în diversitate.
Socialã ºi Protecþia Copilului Ilfov. Se prezintã piesa de teatru pentru copii Astfel, Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”
„Nuntã la palat”. (al Consiliului Judeþean Sibiu) ºi Ansamblul Folcloric „Ceata Junilor”
17-20 iunie - Bucureºti (al Casei de Culturã a Municipiului Sibiu ºi al Cercului Militar Sibiu)
Festivalul Internaþional de Teatru ºi Film „Hyperion Stud Fest” - manifestare au prezentat dansuri tradiþionale specifice germanilor, maghiarilor,
realizatã în colaborare cu Institutul European de Culturã prin Imagine. italienilor, ruºilor, rromilor ºi românilor.
20-23 iunie – Moara Vlãsiei, Voluntari Atmosfera de sãrbãtoare a fost întregitã de cãtre soliºtii vocali: Da-
„Întoarcerea zidarului” ºi „Samuel ºi alþi eroi” - spectacole de teatru niel Rosalim, Viorica Telcean, Alina Bâcã, Robert Târnãveanu, Nelu
Albu, Mariana Anghel, Rãzvan Nãstãsescu, care au interpretat mult-
prezentate de Trupa „CIVIC Art”, în regia lui Ciprian Marian.
28 9

https://biblioteca-digitala.ro
C. N. C. P. C.T. BULETIN INFORMATIV nr. 6 (217) / 2010

Organizatori: Consiliul Local ºi CJCPCT Gorj; parteneri: Biblioteca


Judeþeanã „Christian Tell”, ªcoala Popularã de Arte, Ansamblul Artistic
Profesionist „Doina Gorjului”, Liceul de Arte „Constantin Brãiloiu” Târgu Jiu.
18 iunie – Roºia de Amaradia
,,Mã dusei în lumea largã” - spectacol folcloric omagial închinat
memoriei interpretei de muzicã popularã Filofteia Lãcãtuºu, susþinut
de Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”.
24 iunie – Crasna, Motru, Drãgoteºti
Sânzienele sau Drãgaica - nedei populare.
25 iunie – Negomir, Runcu, Leleºti
Sãrbãtoarea florii de tei - serbãri populare integrate Programului
îndrãgitele cântece populare româneºti, iar apoi s-au transpuns în „Gorjul tradiþional”.
ambasadorii urmãtoarelor þãri: Serbia, Germania, Ungaria, Rusia, 26-27 iunie – Drãguþeºti
Grecia, Italia. Nici soliºtii instrumentiºti (Dan Dãncãneþ, Adrian Neam- Zilele Comunei Drãguþeºti - manifestãri cultural-artistice.
þu, Mircea Busuioc ºi Ovidiu Frãþilã; Gabriel Popescu - dirijor) nu s-au 27 iunie – Rãdineºti, com. Dãnciuleºti
lãsat mai prejos ºi au intonat, dupã jiene ºi învârtite, piese muzicale Sãrbãtoarea Rãdineºtilor - simpozion, lansãri de carte ºi reviste, spectacole
din repertoriul internaþional. Aceastã îmbinare de folclor românesc ºi folclorice, organizate de Societatea Cultural-ºtiinþificã Rãdineºti ºi Consiliul
internaþional în cadrul aceluiaºi spectacol - ideea directorului ºi a Local Dãnciuleºti în parteneriat cu ªcoala Popularã de Arte ºi CJCPCT
coregrafului Silvia Macrea - a fost pe placul publicului, care a urmãrit Gorj.
cu interes transformarea artiºtilor preferaþi în reprezentanþi ai diferite- 29 iunie – Peºtiºani
lor comunitãþi europene ºi i-au rãsplãtit cu aplauze la scenã deschisã. Sãrbãtoarea nucetului - manifestare etnofolcloricã din Programul
Spectacolul, metaforã a unei Europe unite prin cântec ºi joc, a „Gorjul tradiþional”.
avut loc miercuri, 12 mai a.c., orele 18,00, la Cercul Militar din Sibiu. 29 iunie – Ciuperceni
Gabriela NEGRU Festivalul Folcloric ,,Plai de cântec ºi de dor” - ediþia a II-a, care face
CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu
parte din Programul „Gorjul tradiþional”. Cu acest prilej, se organi-
Fotografii din Arhiva CJCPCT „Cindrelul Junii“ Sibiului
zeazã concursuri de olãrit, parade ale portului tradiþional, expoziþii de
artã popularã.
29 iunie – Scoarþa, Drãgoteºti, Samarineºti
Nedei de Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel înscrise în Programul „Gorjul
tradiþional”.
Harghita
1-4 iunie – Eger (Ungaria)
Schimb de experienþã profesionalã între Centrul Cultural Judeþean Harghita
ºi Institutul Pedagogic Cultural din Eger (Ungaria), care face parte din Pro-
gramul „Üj tudás - Muveltseget-Mindenk”, program având drept scop educa-
þia ºi formarea continuã, deschis profesioniºtilor din domeniul educaþional.
7 iunie – Miercurea-Ciuc
Prezentarea filmului „Nap utcai Fiuk” („Bãieþii de pe strada Soarelui”).
Invitatul serii: regizorul Szomjas György.
10 27

https://biblioteca-digitala.ro
C. N. C. P. C.T. BULETIN INFORMATIV nr. 6 (217) / 2010

N Sâmbãtã, 5 iunie a.c., specialiºtii CJCPCT Giurgiu cerceteazã, în File de istorie culturalã:
comuna Gãujani, obiceiurile legate de înmormântare.
Actualitatea culturalã nemþeanã
Gorj
1 iunie – Târgu Jiu - Centrul pentru Culturã ºi Arte „Carmen Saeculare” a parcurs
„Sã fii copil în România” - complex de manifestãri cultural-artistice închinate în luna mai drumul de la tradiþia ºi dansurile populare pânã la
Zilei Internaþionale a Copilului. Organizatori: Palatul Copiilor, ªcoala muzica cultã -
Popularã de Arte ºi Biblioteca Judeþeanã „Christian Tell”, în parteneriat cu
Consiliul Local ºi Primãria Târgu Jiu. ªezãtori în Neamþ
1-15 iunie – Târgu Jiu - Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”
Joi, 13 mai 2010, la Cãminul Cultural din comuna Tazlãu, într-un
Festivalul de Teatru pentru Elevi „Constantin Stanciovici-Brãniºteanu” -
decor demn de lumea satului - multe flori, covoare, pãretare, lãzi de
ediþia a VIII-a.
zestre, furci, fuioare, vârtelniþe -, dar ºi într-o atmosferã de sãrbã-
4 iunie – Bumbeºti-Piþic - Muzeul Satului
Expoziþie de artã popularã localã, care face parte din Programul toare (cã tot a fost Înãlþarea la Cer a Domnului Hristos), a avut loc o
„Gorjul tradiþional”. ºezãtoare. Încã una dintr-o serie pregãtitã de specialiºtii de la Centrul
4 iunie – Curtiºoara - Muzeul Arhitecturii Populare pentru Culturã ºi Arte „Carmen Saeculare”, parte a proiectului intitulat
Expoziþia temporarã „Masa - însemn al ospitalitãþii la români”. ªezãtori în judeþul Neamþ, proiect care are menirea de a reînvia
4 iunie – Padeº aceastã frumoasã tradiþie din lumea satului.
„Imn în Câmpia Padeºului” - evocare istoricã ºi spectacol artistic închinat La Tazlãu s-a cântat, s-a dansat, s-au spus snoave ºi basme
împlinirii a 189 ani de la Revoluþia lui Tudor Vladimirescu. populare. Totul cu participarea Ansamblului de seniori „Brãduleþul” ºi
4-6 iunie – Târgu Jiu
„Gorjul istoric ºi cultural” - Sãrbãtoarea Fiilor Gorjului: suitã de manifestãri
aflatã la ediþia a XIV-a. Organizatori: Consiliul Judeþean Gorj, Consiliul Local
ºi Primãria Târgu Jiu, Liga Culturalã ,,Fiii Gorjului” (Bucureºti), instituþii
culturale gorjene.
7 iunie – Târgu Jiu
,,Brâncuºi ºi India” - simpozion ºi expoziþie de fotografie artisticã.
7 iunie – Licurici - Cãminul Cultural
În cadrul Programului „Gorjul tradiþional”, se organizeazã expoziþia
„Þesãturi ºi costume populare vechi”.
10 iunie – Ioneºti
Expoziþie de covoare ºi þesãturi, care face parte din Programul „Gorjul
tradiþional”.
12-15 iunie – Þânþãreni, Floreºti
Zilele Comunei Þânþãreni - manifestãri cultural-artistice, din care fac parte:
- „Eminescu la Floreºti” - complex de manifestãri închinate popasului
eminescian pe meleagurile Gorjului;
Copii la ªezãtoarea de la Tazlãu, jud. Neamþ, 2010
- Festivalul Interjudeþean de Romanþe „Sara pe deal” - ediþia a II-a.
26 11

https://biblioteca-digitala.ro
C. N. C. P. C.T. BULETIN INFORMATIV nr. 6 (217) / 2010

Cãlãraºi
8-13 iunie – Cãlãraºi
„Thalia în 7 zile” - Festivalul de Teatru „ªtefan Bãnicã” - ediþia a XV-a. Spec-
tacole de teatru profesionist ºi festivalul propriu-zis naþional de teatru
neprofesionist.

Covasna
5 iunie – Sânzieni
„Întâlnirea ansamblurilor populare pentru copii” - festival de dansuri
tradiþionale.

Galaþi
11 iunie – Galaþi
Zilele „Tudor Pamfile” - sesiune de comunicãri privind viaþa ºi opera
folcloristului Tudor Pamfile.
24 iunie – Galaþi - Faleza Inferioarã a Dunãrii
„La Dunãre, de Sânziene” - manifestare tradiþionalã care are loc în
fiecare an, pe 24 iunie ºi constã în prezentarea de obiceiuri ºi ritualuri
Ansamblul Cameral „Remember Enescu“ din Bucureºti,
proprii acestei sãrbãtori. Manifestarea face parte dintr-un proiect mai
Piatra Neamþ, 2010
larg, euroregional.
cel de juniori „Izvoraºul”. Amfitrioanã a fost Adriana Boboc, profesor 29 iunie – Galaþi
de muzicã ºi director al Cãminului Cultural local. În cadrul festivitãþilor dedicate Sãrbãtorii Europene a Dunãrii are loc
concertul în aer liber Ziua Dunãrii.
N În aceastã lunã, Centrul Cultural „Dunãrea de Jos” lanseazã cartea
Enescu ºi contemporanii
Vineri, 14 mai 2010, în spaþiul încãrcat de istorie culturalã din Sala poºtalã - „Calistrat Hogaº”.
Tapiseriilor, acolo unde de-a lungul timpului au cântat ªtefan Ruha,
Cvartetul „Voces”, Corala „Cantores Amicitiae” ºi mulþi, mulþi alþii, Giurgiu
publicul meloman din Piatra Neamþ s-a întâlnit cu cei trei membri ai 1 iunie – Giurgiu
Ansamblului „Remember Enescu” - soprana Cristina Radu ºi pianiºtii Spectacol susþinut de cursanþii claselor ªcolii Populare de Arte din cadrul
Corina Rãducanu ºi Eugen Dumitrescu, care au încântat cu CJCPCT Giurgiu.
interpretãri din muzica lui Enescu, Silvestri, Brediceanu, Bartok, 2-10 iunie – Giurgiu
Mizrahy, Liszt. Audiþii ºi expoziþii de sfârºit de an ºcolar ale cursanþilor claselor ªcolii
Istoria Ansamblului Cameral „Remember Enescu”, care acum Populare de Arte din cadrul CJCPCT Giurgiu.
activeazã sub egida Fundaþiei Culturale „Remember Enescu” din 12 iunie – Giurgiu
Bucureºti, prezidatã de Mihaela Tomescu, a început în anul 2005, „Concertul absolvenþilor” - spectacol susþinut de absolvenþii ªcolii Populare
atunci când s-a sudat duoul pianistic Corina Rãducanu - Eugen de Arte din cadrul CJCPCT Giurgiu.
Dumitrescu - colegi încã din studenþie, ambii absolvind Universitatea 12-13 iunie – Giurgiu - Centrul Cultural Local „Ion Vinea”
Naþionalã de Muzicã din Bucureºti. ªi-au cucerit aprecierea Festivalul Naþional de Muzicã Uºoarã „Stelele Dunãrii” - ediþia a VII-a.

12 25

https://biblioteca-digitala.ro
C. N. C. P. C.T. BULETIN INFORMATIV nr. 6 (217) / 2010

Culturii Tradiþionale Teleorman, prima ediþie a Taberei de artã naivã,


care îºi propune: promovarea fenomenului artei naive româneºti, pro-
movarea ºi stimularea artiºtilor naivi, precum ºi creºterea interesului
publicului pentru acest gen al artei de amatori. Participã artiºti naivi
din judeþele: Bacãu, Botoºani, Brãila, Caraº-Severin, Constanþa,
Galaþi, Iaºi, Vaslui ºi din Municipiul Bucureºti.
18-20 iunie – Bucureºti, Parcul Ciºmigiu
Festivalul Intrenaþional de Folclor „Tradiþii ºi Fanfare”. Participã soliºti
vocali ºi instrumentiºti, formaþii ºi ansambluri folclorice din Grecia,
Macedonia, Mexic, Serbia, Slovacia, Turcia ºi România. Pe parcursul
festivalului are loc Târgul Naþional al Meºterilor Populari ºi un târg de
produse alimentare tradiþionale. Manifestarea este organizatã de
Consiliul Municipiului Bucureºti prin Centrul Municipal pentru
Conservarea ºi Valorificarea Creaþiei ºi Tradiþiei Populare Bucureºti.

Buzãu
6 iunie – Blejani
Sãrbãtoarea vinului de Blejani - manifestare etnofolcloricã - ediþia a XII-a. Imagine de la Festivalul Judeþean de Dansuri Populare
12 iunie – Buzãu „Armindeni – Cheile Bicazului“, ediþia I, 2010
Târgul tradiþional „Drãgaica”.
24 iunie – Larga publicului printr-o serie de concerte în care au abordat cu
Hora Sânzienelor - sãrbãtoare folcloricã - ediþia a IV-a. profesionalism ºi dãruire repertoriul consacrat al literaturii pianistice
24 iunie – Corbu-Cãtina pentru patru mâini.
Sãrbãtoarea Drãgãicii - serbare câmpeneascã - ediþia a V-a. Dupã trei ani, în 2008, timp în care au susþinut recitaluri în þarã ºi
în strãinãtate, lor li s-a alãturat ºi soprana Cristina Radu.
Caraº-Severin Întrebând de ce evolueazã sub aceastã titulaturã am aflat urmã-
1-3 iunie – Bãile Herculane toarele: „«Remeber Enescu» este un nume foarte frumos, care ne-a
Colocviile Naþionale „Reflex” - ediþia a X-a ºi aniversarea a 10 ani de fost oferit de cãtre doamna Mihaela Tomescu, preºedinta Fundaþiei
apariþie a revistei „Reflex”. «Remeber Enescu». Astfel cã noi am devenit Ansamblul «Remember
10-11 iunie – Bocºa Enescu»!” (Corina Rãducanu). „ªi nu numai atât, George Enescu
Festivalul-concurs de Muzicã Popularã „Aurelia Fãtu Rãduþu” - ediþia
a XVII-a; festivalul se adreseazã soliºtilor vocali. este o personalitate care ne-a fascinat ca muzician, dar ºi ca om.
15-16 iunie – Berzasca «Remember Enescu» înseamnã sã ne amintim mereu de Enescu ºi,
Festivalul de Muzicã Uºoarã „Ritmuri în mileniul III” - ediþia a IX-a. cumva, sã omagiam, prin existenþa trioului nostru, prezenþa lui în
19-20 iunie – Bãnia spaþiul cultural românesc ºi universal. ªi sã-l cântãm mereu. E o
Festivalul Cultural-artistic al Vãii Almãjului - ediþia a XVI-a. constantã a repertoriului nostru ºi cãutãm mereu sã-l îmbogãþim
24-25 iunie – Armeniº pregãtind alte ºi alte compoziþii ale marelui Enescu.” (Cristina Radu).
Festivalul-concurs de Muzicã Popularã „Sandu Florea”, pentru soliºtii Crezul profesioniºtilor ansamblului a fost sintetizat chiar de ei în
vocali ºi instrumentiºti de muzicã popularã - ediþia a IX-a. urmãtoarele cuvinte: „Suntem preocupaþi în permanenþã de
sondarea unor teritorii muzicale cât mai diverse, de la repertoriul
24 13

https://biblioteca-digitala.ro
C. N. C. P. C.T. BULETIN INFORMATIV nr. 6 (217) / 2010

baroc, la cel contemporan. Având o reverenþã specialã pentru uriaºa 12 iunie – Salonta
personalitate artisticã a lui George Enescu, ansamblul îºi asumã ca Vernisajul unei expoziþii a artiºtilor plastici amatori din judeþ.
o prioritate promovarea creaþiei sale în concertele pe care le susþine".
Bistriþa-Nãsãud
Dansuri populare de Armindeni 6 iunie – ªieu
Duminicã, 16 mai 2010, odatã cu Sãrbãtoarea de Armindeni a Festivalul cântecului ºi jocului de pe Valea ªieului.
comunei Bicaz-Chei, Centrul pentru Culturã ºi Arte "Carmen 13-14 iunie – Bistriþa
Saeculare" a demarat un nou proiect cultural. Este vorba despre Bistriþa Interetnic Festival – festival folcloric interjudeþean al etniilor.
Festivalul Judeþean de Dansuri Populare ale Formaþiilor de Amatori 13-14 iunie – Bistriþa
"Armindeni - Cheile Bicazului", ediþia I. Târgul naþional al olarilor.
Pe scena din Bicaz-Chei, duminicã au urcat formaþiile "Muguraºii 24 iunie – Maieru
Mãrginenilor" (Mãrgineni), "Flori de munte" (Taºca), o altã formaþie Sãrbãtoarea tradiþionalã „Sânzienele”.
din Taºca - cea a Cãminului Cultural, "Floare de colþ" (Dãmuc), 26-27 iunie – Rodna
"Brãduleþul" (Tazlãu) ºi gazdele de la "Cheile Bicazului". Timp de Festivalul fanfarelor din judeþ.
douã ore, copiii ºi tinerii componenþi ai acestor grupuri de pãstrãtori 27 iunie – ªanþ
ai folclorului românesc ºi-au dat mãsura talentului, a pregãtirii ºi a Festivalul naþional de teatru nescris „Constantin Iugan”.
cunoaºterii dansului popular din zona din care provin.
Juriul - compus din Valerian Percã (vicepreºedinte al Consiliului Botoºani
Judeþean Neamþ), Gheorghe Oniga (primarul localitãþii Bicaz-Chei), 10-11 iunie – Vorona
Alexandru Gãinã (rapsod popular), Traian Socea (jurnalist), Robert Festivalul, Cântecului, Dansului ºi Portului Popular „Moºtenite din
Târnãveanu (solist de muzicã popularã), Dedilia Popovici (ºef bãtrâni”.
serviciu - Ansamblul folcloric "Floricicã de la munte") - a acordat 13-15 iunie – Botoºani, Ipoteºti
urmãtoarele premii: „Porni Luceafãrul...” - festival-concurs naþional de poezie ºi interpretare
Premiul I: "Brãduleþul" din Tazlãu, coordonator: Daniel Lazãr; criticã a operei eminesciene - ediþia XLIV.
Premiul II: "Muguraºii Mãrginenilor" din Mãrgineni, coordonator: 24-25 iunie – Santa Mare
Dorina Surdu; Festivalul Folcloric Judeþean „Drag mi-e cântecul ºi jocul”.
Premiul III: "Flori de munte" din Taºca, coordonator: Andreea 24-25 iunie – Botoºani
Bejan. Festivalul Naþional al Etniilor (evrei, ruºi, lipoveni, armeni, greci,
Celelalte formaþii au primit, pentru participare, câte o menþiune. rromi).
Considerând acest proiect o reuºitã, în ciuda vremii potrivnice,
organizatorii doresc continuarea sa, ocazia urmãtoare ivindu-se Brãila
odatã cu Sãrbãtoarea Rãzboienilor. 13 iunie – Brãila - Galeria din Pod
Vernisajul expoziþiei de caricaturã.
Valentin ANDREI Bucureºti
Centrul pentru Culturã ºi 1-7 iunie – Zimnicea - Tabãra ªcolarã „Dunãrica”
Arte "Carmen Saeculare" Neamþ Centrul Naþional pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Fotografii din Arhiva CCA „Carmen Saeculare“, Neamþ Tradiþionale, cu sprijinul Ministerului Culturii ºi Patrimoniului Naþional,
organizeazã, în parteneriat cu Direcþia Judeþeanã pentru Tineret
Teleorman ºi Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea
14 23

https://biblioteca-digitala.ro
C. N. C. P. C.T. BULETIN INFORMATIV nr. 6 (217) / 2010

13 iunie – Apateu
Serbare etnofolcloricã la care participã formaþii din localitate ºi din
Seminar internaþional de jocuri
împrejurimi. populare româneºti
26-27 iunie – Bârsa
Festival folcloric interjudeþean „Flori de Sânzâiene”. Jocurile populare tradiþionale sunt îndrãgite de români. Am trãit
bucuria aceasta în nenumãrate ocazii, iar sentimentul se amplificã în
Argeº momentul în care strãinii sunt sensibilizaþi ºi foarte interesaþi de
19-27 iunie – Piteºti - Teatrul „Al. Davila” folclorul românesc autentic. Seminarul de dans organizat de Centrul
Festivalul Internaþional de Muzicã Coralã „D.G.Kiriac” - ediþia a XXVIII-a. Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
„Cindrelul-Junii” Sibiu la începutul lunii mai a anului curent ne-a
demonstrat, încã o datã, cât de valoroase sunt tradiþiile noastre
Bacãu
populare, iar aprecierea din partea participanþilor ne-a fãcut sã ne
1 iunie – Oituz
simþim mândri cã suntem români.
„Copilãria mea” - spectacol dedicat Zilei Copilului.
25 de specialiºti din diverse þãri europene (Olanda, Germania,
5 iunie – Ghimeº-Fãget
Franþa, Belgia, Finlanda, Anglia) au fost introduºi în specificul zonal
„Conexiuni culturale” - ºezãtoare cultural-artisticã.
al folclorului din judeþul Sibiu de cãtre echipa de referenþi ai CJCPCT
25- 26 iunie – Bacãu
Sibiu, sub conducerea Silviei Macrea, director. Seminarul, desfãºurat
Festivalul Naþional de Folclor „Ion Drãgoi”.
între 2-8 mai 2010, a inclus ateliere de joc popular ºi vizite în sate
româneºti. În cadrul work-shop-ului, invitaþii au fost iniþiaþi de cãtre
Bihor Silvia Macrea, de aceastã datã în ipostaza de coregraf, în tainele
1 iunie – Beiuº, Marghita, Salonta jocurilor populare din cele cinci zone etnofolclorice ale Sibiului: Mãr-
Expoziþii de artã plasticã ºi de artã popularã dedicate Zilei Copilului. ginime, Târnave, Þara Oltului, Hârtibaci ºi Secaºe. Mai apoi, partici-
5-6 iunie – Vadu Criºului panþii au avut ocazia de a pune în practicã cunoºtinþele dobândite în
Serbarea câmpeneascã Târgul de la vama Sãrii. Participã formaþii cadrul atelierului de dans ºi de a le completa în cadrul ºezãtorilor in
artistice de pe Valea Criºului Repede: Aleºd, Auºeu, Borod, Bratca, situ, când s-au prins la joc cu sãtenii.
Mãgeºti, ªuncuiuº, Tileagd, Tilecuº, Vadu Criºului. Bucuroºi de oaspeþi, localnicii au
5-6 iunie – Vadu Criºului fãcut demonstraþii: meºteºuguri
Expoziþie de artã popularã a creatorilor de pe Valea Criºului Repede: vechi, bucate tradiþionale, artefacte
Aleºd, Auºeu, Borod, Bratca, Mãgeºti, ªuncuiuº, Tileagd, Tilecuº, pãstrate cu sfinþenie de la înaintaºi
Vadu Criºului. în casa dinainte sau în muzee sã-
6 iunie – Vadu Criºului teºti. Vizita a inclus ºi obiective turis-
Festivalul Judeþean al Teatrului Nescris. tice din zone etnografice ale judeþu-
10 iunie – Marghita lui nostru - mãrturii ale convieþuirii
Curs ºi seminar de educaþie permanentã ºi de management cultural pentru diverselor etnii - ºi întrevederi cu an-
directori ºi referenþi din aºezãmintele culturale din zona Marghita. sambluri folclorice de amatori. Din
11-13 iunie – Salonta programul delegaþiei nu a lipsit în-
Zilele Culturale ale Oraºului - spectacole susþinute de formaþii din tâlnirea cu membri ai Ansamblului
localitãþile: Avram Iancu, Cefa, Giriºu de Criº, Mãdãraº, Tinca, Salonta ºi Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii
din Ungaria. Sibiului”, cei care transpun în scenã,

22 15

https://biblioteca-digitala.ro
C. N. C. P. C.T. BULETIN INFORMATIV nr. 6 (217) / 2010

Agenda*
Alba
1 iunie – Bucureºti ºi Alba Iulia
Ziua Internaþionalã a Copilului, spectacol ºi expoziþie de picturã, parada
într-o manierã elaboratã, folclorul românesc, marca identitãþii noastre modei.
naþionale. 4 iunie – Alba Iulia
ªi de aceastã datã, organizatorii - în colaborare cu The Doina Zilele ªcolii de Arte ºi Meºteºuguri.
Foundation for Romanian Ethnography and Folklore din Rotterdam, 4 iunie - Alba Iulia
Olanda, care a fãcut selecþia participanþilor din ºase þãri Europene - Expoziþia-concurs Tineri Meºteºugari, ediþia I.
au reuºit sã transmitã cursanþilor liniile de bazã ale identitãþii 6 iunie – Roºia Montanã
româneºti într-un spaþiu multietnic. Programul complex, care a Festivalul-concurs Culturã pentru Culturã, etapa zonalã Munþii
combinat dimensiunea teoreticã cu una practicã, prezentarea Apuseni.
muzicii, a jocului, a poeziei populare în contextul amplu al sãrbãtorilor 20-21 iunie – Cetatea de Baltã
sãteºti, din care sunt nelipsite mâncãrurile cu specific zonal, s-a Festivalul Cetãþilor Dacice, ediþia a V-a.
dovedit o reþetã de succes. 25- 27 iunie – Aiud
Tabloul în care strãinii cântã în limba românã, simt ºi iubesc Festivalul de obiceiuri ºi datini populare, ediþia IV-a.
ritmurile de Învârtitã, ori de Haþeganã, joacã Coconiþa ºi Banul 27 iunie - Ocna Mureº
Mãrãcine a fost de neuitat. Festivalul concurs Culturã pentru Culturã, etapa zonalã Aiud.
Mesajul care s-a citit pe chipurile tuturor a fost unul de admiraþie
ºi de conºtientizare a importanþei folclorului autentic, izvor nesecat Arad
de frumos. 1 iunie – Ineu
Oaspeþii au fost încântaþi de introspecþia în cultura tradiþionalã a „E ziua ta, copile!” – manifestãri dedicate Zilei Copilului.
judeþului Sibiu care le-a fost oferitã ºi au apreciat întregul seminar ca 6 iunie – Olari
fiind excepþional. Proiectul reprezintã totodatã un pas în dezvoltarea Manifestarea etnofolcloricã „Fiii satului”.
turismului cultural din zonã.
Gabriela NEGRU *N.R. Informaþiile de la aceastã rubricã sunt furnizate de centrele judeþene
CJCPCT "Cindrelul-Junii" Sibiu pentru conservarea ºi promovarea culturii tradiþionale. Pentru confirmãri, vã
Fotografii din Arhiva CJCPCT „Cindrelul - Junii“ Sibiu rugãm consultaþi organizatorii.

16 21

https://biblioteca-digitala.ro
C. N. C. P. C.T. BULETIN INFORMATIV nr. 6 (217) / 2010

Manifest\ri [tiin]ifice
De la stânga la dreapta: Dr. Sorin Mazilescu, director CJCPCT
Argeº, conf. dr. Adriana Rujan, lect. univ. dr. Adrian
Evenimente ºtiinþifice în domeniul
Sãmãrescu – Universitatea Piteºti, preºedintele Asociaþiei culturii tradiþionale
Folcloriºtilor Argeºeni „C. Rãdulescu-Codin“ ºi dl. Costin
Alexandrescu la Sesiunea de Comunicãri ªtiinþifice de la
Ca în fiecare an, ºi în aceastã primãvarã au avut loc Colocviile de
Piteºti, 2010
Etnografie ºi Folclor „Gheorghe Pavelescu”, ediþia a VII-a,
valorilor patrimoniului imaterial ºi ale celui material, interesul pentru desfãºurate în zilele de 23-25 aprilie 2010 la Alba Iulia, în
nou, dar ºi pentru conservarea tradiþiei locale, atenþia care se dã în organizarea Consiliului Judeþean Alba, prin Centrul de Culturã
acest loc celor pe care îi numim „tezaure umane vii”, purtãtorilor de „Augustin Bena” Alba ºi Facultatea de Teologie Ortodoxã a
valori atât de preþioase astãzi pentru cultura popularã. Sunt lucruri pe Universitãþii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia.
care le-am gãsit ºi apreciat întotdeauna la folcloriºtii argeºeni, semn
În acest an, tema colocviilor a fost Credinþa ºi credinþele
cã patrimoniul acestei zone se gãseºte pe mâini bune.
românilor. De asemenea, organizatorii au avut în atenþie
Nu este pentru prima datã când apreciem valoarea acestei
manifestãri ºtiinþifice pentru cultura popularã argeºeanã. Îi felicitãm reconstituirea valorii contribuþiei etnologice a lui Valer Buturã.
pe colegii de la CJCPCT Argeº pentru organizarea acestei Deosebit de prestigioasa manifestare desfãºuratã la Alba Iulia a
manifestãri ºi mai ales pentru preluarea, cu vrednicie, a ºtafetei de reunit ºi în acest an specialiºti din centre de cercetare, muzee, uni-
cãtre noul director, domnul dr. Sorin Mazilescu. Ca de fiecare datã, versitãþi, precum ºi oameni cu preocupãri în cercetarea etnologicã
suntem bucuroºi sã revenim la Piteºti la aceastã manifestare din Ardeal, personalitãþi care au dezbãtut aspecte ale culturii
ºtiinþificã ºi dorim ca ea sã continue o bunã vreme, cu acelaºi succes. populare româneºti mai noi sau mai vechi, în perspectiva relaþiei
dintre religia creºtinã ºi credinþa popularã a românilor. Astfel,
Dr. Iuliana BÃNCESCU
organizatorii rãmân consecvenþi ideii de interdisciplinaritate a acestei
Fotografii de Iuliana Bãncescu
manifestãri ºtiinþifice, dovedind importanþa pe care o are cercetarea
domeniilor de graniþã, dar ºi de confluenþã dintre ºtiinþe, rolul
20 17

https://biblioteca-digitala.ro
C. N. C. P. C.T. BULETIN INFORMATIV nr. 6 (217) / 2010

potenþial în domeniul culturii populare, pentru care specialiºtii


prezenþi ºi-au manifestat interesul de a o cerceta, eventual într-o
tabãrã dedicatã acestei zone, la o ediþie viitoare a Colocviilor.
De asemenea, cu prilejul colocviilor au fost lansate volumul cu
lucrãrile prezentate în ediþia 2009, precum ºi alte volume de
etnografie ºi folclor.
Manifestarea a fost o realizare deosebitã a organizatorilor, care
au reuºit, pe lângã înalta þinutã ºtiinþificã a lucrãrilor prezentate, sã-i
surprindã pe specialiºti cu secvenþe de obiceiuri vii, cu noutãþi din
cultura popularã actualã localã.
Dorim ca ºi în viitor sã ne bucurãm împreunã la aceastã
manifestare deosebitã de roadele comuniunii dintre credinþa creºtinã
ºi cultura popularã româneascã.

***

„Sesiunea de Comunicãri ªtiinþifice «Ceremonialul existenþial -


restructurãri diacronice», desfãºuratã la Piteºti în zilele de 8 ºi 9 mai
2010, poate fi socotitã un model de punere în valoare a cercetãrii de
teren, în spaþiul satului românesc, aflat acum într-o dureroasã
Borbolatita, obicei din satul Limba, com. Ciugud, jud. Alba tranziþie de la tradiþional spre un model cultural care se îndepãrteazã
de valorile identitare. Spunem cã doar se îndepãrteazã, pentru cã,
înþelegerii ºi cooperãrii dintre domeniile ºtiinþifice pentru mai aºa cum s-a observat ºi din comunicãrile prezentate, dar ºi din vizita
completa înþelegere a vieþii ºi obiceiurilor românilor. de documentare pe Valea Vâlsanului, valorile identitare sunt puse la
În program a fost inclusã ºi o excursie documentarã la Bucerdea adãpost de cãtre comunitatea sãteascã, dar ºi de cãtre specialiºtii de
Vinoasã, comuna Ighiu, cuprinzând prezentarea proiectului de valo- la Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
rificare a patrimoniului cultural din localitate, Trãind cu tradiþiile, Tradiþionale Argeº, împreunã cu Asociaþia Folcloriºtilor Argeºeni «C.
vizitarea obiectivelor culturale Muzeul Etnografic ºi Religios, atelierul Rãdulescu-Codin», condusã de lect. univ. dr. Adrian Sãmãrescu.”
ºcoalã de þesãturi, Telecentrul „Telwork”, bisericile „Sfinþii Arhangheli” Astfel îºi începe dr. Ioan Prahoveanu de la CJCPCT Braºov
ºi „Sfântul Prooroc Ilie”. Specialiºtii prezenþi au putut vedea caracterizarea prestigioasei manifestãri ºtiinþifice care a avut loc la
preocupãrile parohiei ortodoxe din aceastã localitate pentru Piteºti recent. Am putea adãuga acestei caracterizãri pe cât de
conservarea ºi valorificarea patrimoniului local, purtând discuþii vii cu sintetice, pe atât de realiste, aprecierile noastre în ceea ce priveºte
preotul paroh Nicolae Bolea ºi cu doamna Ana Maria Grigoruþ, conservarea ºi promovarea valorilor patrimoniului local, lucru dovedit
realizatorii acestor proiecte. prin cercetãrile de teren ale folcloriºtilor argeºeni, de la profesorii din
Un moment inedit pentru cercetãtorii prezenþi l-a constituit obser- sate, pânã la specialiºtii de nivel universitar ºi cei ai CJCPCT Argeº.
vaþia pe viu a obiceiului Borbolatiþa (variantã localã a Sângeorzului) De asemenea, salutãm preocuparea ºi deschiderea pentru
în satul Limba, comuna Ciugud din judeþul Alba, o zonã cu mare colaborarea cu instituþiile naþionale în ceea ce priveºte cercetarea

18 19

https://biblioteca-digitala.ro
https://biblioteca-digitala.ro

S-ar putea să vă placă și