Sunteți pe pagina 1din 6

Proiectare, Asistenţă Tehnică, Consulting

HVAC, Electrice & Automatizări

AUTORIZAT ANRE şi ISCIR PT A1

Ce trebuie să știți despre verificarea tehnică (VT) / revizia tehnică (RT) a


instalației de utilizare a gazelor naturale (IUG)?

1. Cine reglementează efectuarea verificării şi reviziei tehnice a instalaţiei de gaze naturale?


Verificarea şi revizia tehnică a instalaţiei de gaze naturale sunt operaţiuni tehnice reglementate
de Ordinul nr. 179 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificările şi reviziile
tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, emis de Autoritatea Naţională de Reglementare în
Domeniul Energiei – ANRE, respectiv Procedura ANRE din 16 decembrie 2015 privind verificările şi
reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale.

2. Ce sunt verificarea și revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale?


Atât verificarea, cât și revizia tehnică sunt operațiuni preventive, pentru a asigura funcționarea
în siguranță a instalației de utilizare a gazelor naturale.
Verificările şi reviziile tehnice fac parte din operaţiile de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor
de utilizare a gazelor naturale şi se efectuează în conformitate cu prevederile procedurii ANRE.
Verificările şi reviziile tehnice ale instalației de utilizare a gazelor naturale sunt similare cu
Inspecțiile Tehnice Periodice (ITP) ale autoturismului dumneavoastră. Fără ITP nu aveți voie să circulați
pe drumurile publice și dacă o faceți, sunteți pasibili de amendă și să vi se confiște plăcuțele de
înmatriculare.

3. Cine poate efectua verificarea sau revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale?
Verificarea și revizia tehnică a instalaţiei de gaze naturale sunt operaţiuni tehnice realizate de
orice operator economic (OE) autorizat de ANRE pentru astfel de operaţiuni.
PRATCO SRL – www.pratco.ro – office@pratco.ro – 021.345.17.25; 0722.682.654 – este
autorizată ANRE pentru proiectare instalații de utilizare a gazelor naturale – autorizația tip PDIB nr.
16450 și pentru execuție instalații de utilizare a gazelor naturale – autorizația tip EDIB nr. 16451.

4. Care e diferența dintre verificare și revizie tehnică?


Atât verificarea, cât și revizia tehnică sunt operațiuni preventive, pentru a asigura funcționarea
în siguranță a instalației de utilizare a gazelor naturale. Aceste procese presupun inspecția vizuală și un
set de acțiuni tehnice specifice pentru a constata dacă instalația îndeplinește sau nu condițiile impuse de
normativele în vigoare.
a. Verificarea tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale se realizată periodic, la intervale de
maximum 2 ani. Dacă doriți să o efectuați la intervale mai mici, trebuie să solicitați acest lucru în
mod expres. Operațiunile care se efectuează în cazul verificării tehnice sunt indicate în Anexa 4,
Tabelul nr. 3 din Procedura ANRE din 16 decembrie 2015 privind verificările şi reviziile tehnice ale
instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale și cuprind:
 Verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente;
 Verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi;
 Verificarea etanşeităţii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului
din instalaţie, cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii;
 Verificarea funcţionării aparatelor de măsurare, control, reglare şi de siguranţă;

1/6
Ce trebuie să știți despre VT / RT a IUG?

 Demontarea/Debranşarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi fără aprobare


legală şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aferente;
 Verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare a gazelor
naturale;
 Verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente;
 Verificarea documentelor prezentate de client, din care să reiasă că a fost efectuată
curăţarea coşurilor şi a canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către operatorii
economici autorizaţi, emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării tehnice a instalaţiei
de utilizare a gazelor naturale;
 Verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile şi posturi de reglare sau reglare-
măsurare;
 Verificarea documentelor, prezentate de client, care să ateste efectuarea în termen a
verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi de către
operatorii economici autorizaţi de ISCIR;
 Verificarea tehnică a instalaţiei comune de utilizare a gazelor naturale care deserveşte mai
mulţi clienţi finali, cuprinsă între staţia sau postul de reglare şi sistemele/mijloacele de
măsurare a gazelor naturale;
 Verificarea faptului că racordul flexibil montat în instalaţia de utilizare a gazelor naturale
este în termen de valabilitate, având în vedere durata normată de utilizare specificată în
prescripţiile tehnice ale producătorului;
 Verificarea faptului că detectorul/detectoarele automat/automate de gaze montat/montate
la locul de consum este/sunt în termen de valabilitate, având în vedere durata normată de
utilizare specificată în prescripţiile tehnice ale producătorului;
 Verificarea existenţei instrucţiunilor de utilizarea a gazelor naturale, întocmite conform
prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în
funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ANRE
nr. 32/2012.

E important de reținut faptul că nu sunt incluse verificarea tehnică periodică (VTP) și/sau repararea
aparatelor consumatoare de gaze naturale (centrale termice, cazane, arzătoare etc.), acestea fiind
realizate de către operatorii economici autorizați de către Inspecţia de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) și nici reparațiile eventualelor
defecte constatate la instalația de utilizare a gazelor naturale, reparații care se efectuează contra
cost.

b. Revizia tehnică a instalației de gaze este mai complexă și se realizează periodic la un interval de
maximum 10 ani. Revizia tehnică poate înlocui verificarea tehnică. Revizia tehnică trebuie făcută și
după întreruperea utilizării instalației de utilizare a gazelor naturale pe o perioadă mai mare de șase
luni, după orice eveniment ce ar fi putut afecta funcționarea în condiții de siguranță a instalației de
utilizare a gazelor naturale sau la solicitarea expresă a clientului.
În plus față de verificarea tehnică, în cadrul reviziei se realizează proba de rezistență și proba de
etanșeitate a întregii instalații sau numai pentru partea de instalaţie la care s-au făcut înlocuiri şi/sau
modificări.
Operațiunile care se efectuează în cazul reviziei tehnice sunt indicate în Anexa 5, Tabelul nr. 3 din
Procedura ANRE din 16 decembrie 2015 privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de
utilizare a gazelor naturale.
Probele de rezistență și de etanșeitate se realizează în conformitate cu capitolul 12. Verificări şi
probe de rezistenţă şi etanşeitate la presiune a sistemelor de alimentare cu gaze naturale din Norma

2/6
Ce trebuie să știți despre VT / RT a IUG?

Tehnică din 5 februarie 2009 pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare
cu gaze naturale - NTPEE-2008.

5. Care sunt documentele obligatorii de care aveți nevoie pentru realizarea verificării sau reviziei
tehnice a instalației de gaze?
Documentele obligatorii care trebuie prezentate operatorului economic care efectuează
verificarea sau revizia tehnică sunt indicate la Articolului 6 din Procedura ANRE din 16 decembrie 2015
privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale. Aceste documente
sunt:
a. notificarea pe care o primiți de la furnizorul de gaze naturale prin care sunteți informat că este
necesară operaţiunea tehnică respectivă;
b. documentaţia tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, specificată în Norma Tehnică din
5 februarie 2009 pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale - NTPEE-2008, capitolul 2, art. 2.5, aliniatul (1), care cuprinde:
i. acordul de acces la CA, la SNT sau la SD, după caz, în original;
ii. proiectul tehnic format din: memoriul tehnic cu privire la respectarea condiţiilor tehnice pentru
funcţionarea în siguranţă a instalaţiei de utilizare; breviarul de calcul pentru dimensionarea
elementelor de instalaţii şi de construcţii; referatul de verificare a proiectului în conformitate cu
legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii; releveul construcţiei pe care se trasează
instalaţia de utilizare; planul lucrărilor, cu toate elementele necesare executării acestora, cu
indicarea instalaţiilor proiectate şi existente, întocmit la scara: 1:1000, 1:500, 1:100, 1:50, după
caz; schema de calcul şi/sau schema izometrică a instalaţiei de utilizare.
c. documente din care să rezulte că a fost efectuată curăţarea şi verificarea coşurilor şi canalelor de
evacuare a gazelor de ardere de către operatori economici autorizaţi, cu maximum 6 luni înainte de
data verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare, dacă este cazul;
d. documente din care să rezulte efectuarea în termen a verificării tehnice periodice (VTP) a
aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi (centrale termice, cazane, aeroterme sau arzătoare
cu combustibili gazoși sau lichizi)
e. documente (certificat de garanție, factură, agrement tehnic etc.) din care să rezulte că racordul
flexibil de gaze și detectorului automat de gaze sunt în termen de valabilitate, având în vedere
durata normată de utilizare specificată în prescripţiile tehnice ale producătorului. În cazul în care nu
aveți aceste documente și/sau durata de viață a acestor elemente și dispozitive a expirat, acestea
vor fi înlocuite, contra cost.

6. Ce este verificarea tehnică periodică (VTP) a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi?


Spre deosebire de verificarea tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale care se face
numai de operatori economici autorizați de ANRE, verificarea tehnică periodică (VTP) a aparatelor
consumatoare de combustibili gazoşi se face numai de operatori economici autorizați de către Inspecţia
de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR).
Verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de combustibili solizi, lichizi sau gazoşi
este o operațiune preventivă, pentru a asigura funcționarea în siguranță a instalațiilor termice.
Verificarea tehnică periodică (VTP) a aparatelor consumatoare de combustibili solizi, lichizi sau
gazoşi se face în conformitate cu o altă procedură: Procedura din 27 ianuarie 2004 privind autorizarea
cazanelor de apă caldă şi abur de joasă presiune care nu au îndeplinit până la data de 1 februarie 2004
condiţiile stabilite prin prescripţiile tehnice ISCIR PT A1-2002 şi PT C9-2003, respectiv în conformitate cu:
- Prescripția Tehnică din 21 mai 2010 Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau
gazos cu puteri nominale ≤ 400 kW - PT A 1-2010
- Prescripția Tehnică din 21 mai 2010 Arzătoare cu combustibili gazoşi şi lichizi - PT C 2-2010

3/6
Ce trebuie să știți despre VT / RT a IUG?

- Prescripția Tehnică din 21 mai 2010 Sisteme de automatizare aferente centralelor termice şi
instalaţii de ardere aferente cazanelor - PT C 11-2010 (cazane de apă caldă cu puterea P > 400 kW şi
cazane de abur de joasă presiune cu debitul Q > 0,6 t/h).

PRATCO SRL – www.pratco.ro – office@pratco.ro – 021.345.17.25; 0722.682.654 – este autorizată


ISCIR pentru efectuarea verificărilor tehnice periodice (VTP) a aparatelor consumatoare de
combustibili solizi, lichizi sau gazoşi.

7. Sunt contorizat individual dintr-o instalație comună de utilizare a gazelor naturale ce


deservește mai mulți clienți finali. Ce obligații am?
În acest caz aveți obligația să efectuați inclusiv verificarea / revizia tehnică a instalaţiei comune
de utilizare a gazelor naturale care deserveşte mai mulţi clienţi finali, cuprinsă între staţia/postul de
reglare a presiunii şi toate sistemele/mijloacele de măsurare fiscale amplasate pe instalaţia de utilizare a
gazelor naturale. Baza legală: Procedura ANRE din 16 decembrie 2015 privind verificările şi reviziile
tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, Anexa 2 – ”Elemente minime obligatorii la
întocmirea contractului de prestări de servicii privind verificarea/revizia tehnică a instalaţiei de utilizare a
gazelor naturale”, articolul 6, linia 6.

8. Ce se întâmplă dacă nu respect termenul de revizie și verificare termică?


În cazul în care nu respectați obligația de a efectua cele două servicii sau refuzați efectuarea lor,
riscați să fiți deconectat de la rețeaua de utilizare a gazelor naturale și să primiți:
- amendă contravențională cuprinsă între 2.000 și 6.000 lei, în conformitate cu Legea nr. 123 din 10
iulie 2012 energiei electrice și a gazelor naturale, articolul 194, punctele:
9. utilizarea/exploatarea de instalații, echipamente și aparate care nu au verificările metrologice
și/sau verificările/reviziile tehnice în termen de valabilitate, conform reglementărilor în vigoare;
20. refuzul sau obstrucționarea agenților constatatori împuterniciți de către ANRE de a efectua
verificări și/sau inspecții, conform prevederilor legale,
respectiv articolul 195, alin. (1), pct. 1.a).
- sau amendă contravențională cuprinsă între 4.500 și 10.000 lei, în conformitate cu Legea nr. 123
din 10 iulie 2012 energiei electrice și a gazelor naturale, articolul 194, punctele:
3. proiectarea și/sau execuția de lucrări noi, modificări, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor
naturale, cu încălcarea reglementărilor tehnice emise în domeniu;
8. utilizarea de echipamente, instalații, aparate, produse și procedee neconforme cu reglementările
tehnice în vigoare;
respectiv articolul 195, alin. (1), pct. 1.b)

9. Care sunt etapele parcurse în vederea efectuării verificării sau a reviziei tehnice periodice a
instalațiilor de utilizare a gazelor naturale?
Etapele parcurse în vederea efectuarea verificării sau a reviziei tehnice periodice a instalațiilor
de utilizare a gazelor naturale sunt următoarele:
1. Ne sunați sau ne transmiteți un e-mail la (office@pratco.ro) pentru programarea verificării sau a
reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale.
Colegii noștri vă vor comunica: data și ora la care sunteți programat precum și ce condiții și
documente obligatorii sunt necesare pentru efectuarea verificării tehnice.
Trebuie să aveți în vedere că în perioada efectuării propriu-zise a verificării sau a reviziei tehnice
putem să întrerupem total/parţial vehicularea gazelor naturale prin instalaţia de utilizare în
vederea efectuării probelor de rezistență și/sau etanșare și remedierea eventualelor defecte.

4/6
Ce trebuie să știți despre VT / RT a IUG?

Veți primi de asemenea prin e-mail: Lista documentelor necesare și Contractul de prestări servicii
care trebuie să le citiți și, în cazul în care sunt necesare modificări la contract sau nu aveți toate
documentele obligatorii necesare, să ne semnalați aceste lucruri cât mai repede.
2. În cazul în care nu mai aveți documentația tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, la
cererea dumneavoastră vă vom face Reconstituirea documentației tehnice și a proiectului
instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, în baza unui contract de prestări servicii.
3. După ce ne confirmați că aveți toate documentele obligatorii necesare, echipa noastră se
deplasează la locul de consum indicat și vă înmânează contractul de prestări servicii care trebuie
citit și semnat de către dumneavoastră.
4. Realizăm verificarea / revizia propriu-zisă prin operațiunile specificate în normativul de gaze, în
contractul de prestări servicii și/sau în Fișa de Evidență. În această etapă putem să întrerupem
total/parţial vehicularea gazelor naturale prin instalaţia de utilizare în vederea efectuării
probelor de rezistență și/sau etanșare și/sau remedierea unor eventualelor defecte.
5. Remedierea eventualelor defecţiuni sau scăpări de gaze.
Toate piesele utilizate pentru reparații trebuie să fie agrementate și sunt contra cost. Instalatorii
noștri vă vor informa despre costurile pieselor și a manoperei de reparație.
În cazul în care instalatorii noștri v-au înlocuit piese defecte (de exemplu: robinete, racord
flexibil, detector gaze etc.), aceștia vă vor înmâna certificatele de garanție și copiile după
agrementele tehnice ale acestora.
Atenție: Trebuie să păstrați aceste documente, împreună cu documentația tehnică, pe toată
durata de viață a produsului, indicată în certificatul de garanție și/sau agrementul tehnic. La
următoarea verificare sau revizie tehnică va trebui să prezentați aceste documente.
6. Întocmim documentația pentru verificarea / revizia instalației de gaze – Fișa de Evidență.
7. Depunem documentația de verificare / revizia la operatorul de distribuție, cu număr de
înregistrare.
8. Vă transmitem copiile documentelor depuse la operatorul de distribuție.

Lista documentelor legale

Accesând adresele de mai jos puteți citi documentele legale care stau la baza informațiilor de mai sus:

a) Norma Tehnică din 5 februarie 2009 pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale - NTPEE-2008 -
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/116366
b) Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice și a gazelor naturale -
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/139677
c) Ordinul ANRE nr. 32/2012 - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/141066
d) Procedura privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor
de utilizare a gazelor naturale - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/141067
e) Ordinul nr. 179 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificările şi reviziile
tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale -
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/174379
f) Procedura ANRE din 16 decembrie 2015 privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de
utilizare a gazelor naturale - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/174380
g) Procedura din 27 ianuarie 2004 privind autorizarea cazanelor de apă caldă şi abur de joasă presiune
care nu au îndeplinit până la data de 1 februarie 2004 condiţiile stabilite prin prescripţiile tehnice
ISCIR PT A1-2002 şi PT C9-2003 - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/49451

5/6
Ce trebuie să știți despre VT / RT a IUG?

h) Prescripţie Tehnică din 21 mai 2010 Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau
gazos cu puteri nominale ≤ 400 kW - PT A 1-2010 -
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/121883
i) Prescripţie Tehnică din 21 mai 2010 Arzătoare cu combustibili gazoşi şi lichizi - PT C 2-2010 -
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/121882
j) Prescripţie Tehnică din 21 mai 2010 Sisteme de automatizare aferente centralelor termice şi
instalaţii de ardere aferente cazanelor - PT C 11-2010 -
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/121884

Link-uri utile

a) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE - https://www.anre.ro/


b) Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
– ISCIR - http://iscir.ro/

6/6

S-ar putea să vă placă și