Sunteți pe pagina 1din 4

Seminar 2. Info General.

Procedura Fiscala

Creanțele fiscale accesorii în cazul plății cu întârziere a impozitelor și taxelor

Legea 207/2015 - Codul de procedura fiscala

Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal
primind un cod de identificare fiscală. Codul de identificare fiscală este pentru persoanele
juridice, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, pentru persoanele
fizice şi juridice, precum şi pentru alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la
registrul comerţului, codul unic de înregistrare atribuit po-trivit legii speciale;

Dobanzi de intarziere
Dobanda este o obligatie fiscala accesorie reprezentand echivalentul prejudiciului creat
titularului creantei fiscale principale ca urmare a neachitarii la scadenta de catre debitor a
obligatiilor fiscale principale.
Dobanda se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat
urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Nivelul dobanzii este de 0,02%/zi de intarziere.

Penalitatea de intarziere
Penalitatile de intarziere sunt acele obligatii fiscale accesorii reprezentand sanctiunea
pentru neachitarea la scadenta de catre debitor a obligatiilor fiscale principale.
Ca si in cazul dobanzii, penalitatile de intarziere se stabilesc pentru fiecare zi de intarziere,
incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei
datorate, inclusiv. Penalitatea de intarziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor.
Nivelul penalitatii de intarziere este de 0,01%/zi de intarziere.

Penalitatea de nedeclarare
Penalitatea de nedeclarare este obligatia fiscala accesorie reprezentand sanctiunea
pentru nedeclararea sau declararea incorecta, in declaratii de impunere, a impozitelor, taxelor
si contributiilor sociale. Aplicarea penalitatii de nedeclarare NU inlatura obligatia de plata a
dobanzilor.
Pentru obligatiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de entitate
si stabilite de organul de inspectie fiscala prin decizii de impunere, se va datora o
penalitate de nedeclarare de 0,08%/zi.
Penalitatea de nedeclarare se stabileste incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei
si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv, din obligatiile fiscale principale nedeclarate
sau declarate incorect de contribuabil si stabilite de organul de inspectie fiscala prin decizii de
impunere.
La cererea entitatii, penalitatea de nedeclarare se reduce cu 75%, daca obligatiile
fiscale principale stabilite prin decizie:
 se sting prin plata sau compensare, pana la termenul prevazut de lege
 sunt esalonate la plata (reducerea se acorda la finalizarea esalonarii la plata).
Atentie! Penalitatea de nedeclarare se majoreaza cu 100% in cazul in care obligatiile fiscale
principale au rezultat ca urmare a savarsirii unor fapte de evaziune fiscala, constatate de
organele judiciare.
Exista si un prag de semnificatie de care se va tine cont. Organul fiscal nu va stabili
penalitatea de nedeclarare daca aceasta va fi mai mica de 50 lei. Penalitatea de nedeclarare
1
NU se aplica daca obligatiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect rezulta din
aplicarea unor prevederi ale legislatiei fiscale de catre contribuabil, potrivit interpretarii
organului fiscal cuprinse in norme, instructiuni, circulare sau opinii comunicate
contribuabilului de catre organul fiscal central.

Problema 1.
Un agent economic înregistrează la data de 25 martie 2022 următoarele obligaţii fiscale
scadente declarate către bugetul de stat:
 impozit pe profit în sumă de 27.400 lei
 taxă pe valoarea adăugată în sumă de 11.800 lei
Stingerea acestor obligaţii se face prin plată, astfel:
 la data de 10 martie – suma de 18.500 lei
 la data de 5 aprilie – suma de 10.700 lei
 la data de 30 august – diferenţa
Să se determine cuantumul dobânzilor şi penalităţilor de întârziere datorate de contribuabil în
situaţia expusă (sumele precizate nu includ şi dobânzile şi penalităţile de întârziere datorate,
care sunt plătite separat de contribuabil).

Problema 2.
In urma unei inspectie fiscale realizate in data de 18 mai 2022, se constata ca un agent
economic nu a declarat la data de 25 martie 2022 obligatiile fiscale aferente impozitului pe
profit in suma de 32.000 lei. Suma este achitata la data de 1 iunie 2022. Stabiliti cuantumul
dobanzii si penalitatii de intarziere.

Problema 3.
O persoană fizică încheie un contract prin care dă spre închiriere un apartament,
contractul fiind valabil în perioada 1 martie – 30 noiembrie 2022. În această situaţie
contribuabilul datorează impozit pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor. Organul
fiscal competent emite o decizie de impunere din care rezultă că persoana trebuie să efectueze
plăţi anticipate în contul impozitului pe venitul anual în sumă de 1.800 lei, repartizate pe cele
patru scadenţe trimestriale astfel:
 15 martie 2021 – suma de 200 lei
 15 iunie 2021 – suma de 600 lei
 15 septembrie 2021 – suma de 600 lei
 15 decembrie 2021 – suma de 400 lei
Să se determine dobânzile şi penalităţile de întârziere datorate în fiecare din
următoarele situaţii:
a) contribuabilul plăteşte suma de 1.800 lei în data de 20 decembrie;
b) contribuabilul plăteşte suma de 900 lei în data de 7 iulie, respectiv suma de 900 lei în
data de 12 noiembrie;
c) contribuabilul plăteşte 400 lei în data de 10 august, 400 lei în data de 3 octombrie şi
1.000 lei în data de 17 decembrie;
d) contribuabilul plăteşte 200 lei în data de 12 martie, 600 lei în data de 10 iunie, 600 lei în
data de 19 septembrie, respectiv 400 lei în data de 21 decembrie.

2
Majorari de intarziere
Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale
neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua
imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Problema 4.
O persoană fizică datorează bugetului local impozit pe clădiri în sumă de 140 lei, eşalonat în
două tranşe egale, având scadenţe datele de 31 martie, respectiv 30 septembrie. Contribuabilul
plăteşte în contul impozitului datorat următoarele sume:
 50 lei pe data de 12 mai
 20 lei pe data de 18 iunie
 35 lei pe data de 10 septembrie
 35 lei pe data de 21 decembrie
Să se determine majorările de întârziere datorate de contribuabil în situaţia expusă.
Notă: Se consideră că sumele precizate anterior sunt utilizate numai pentru stingerea
debitului, urmând ca sumele rezultând din majorări de întârziere să fie achitate separat, în
numerar, de către contribuabil.

Prescripţia dreptului de a stabili creanțe fiscale

Codul de procedură fiscală prevede:


„Dreptul organului fiscal de a stabili creanțe fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu
excepţia cazului în care legea dispune altfel.” (art. 110-(1))
„Termenul de prescripţie a dreptului prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data de 1
iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligaţia fiscală, dacă legea nu dispune
altfel.” (art. 110-(2))
„Dreptul de a stabili creanțe fiscale se prescrie în termen de 10 ani în cazul în care acestea
rezultă din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală.” (art. 110-(3))
„Termenul prevăzut mai sus curge de la data săvârşirii faptei ce constituie infracţiune
sancţionată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă.”

ORDINEA DE STINGERE A CREANŢELOR, PRECUM ŞI DATORIILE RESTANTE LA


BUGETUL DE STAT.

Drepturi ale contribuabililor:


1. compensarea - s-au plătit sume în plus în contul unor impozite, dar în aceleşi timp se
datorează sume în contul altor impozite – catre aceeasi autoritate buget
2. restituirea - se poate realiza pentru sumele nedatorate
3. rambursarea - se constată că sumele plătite cu titlu provizoriu în contul impozitului
respectiv depăşesc obligaţia fiscală stabilită în sarcina contribuabilului

Facilităţile acordate
1. reduceri
2. scutiri
3. esalonari pe mai multe perioade
4. înlesniri la plata obligaţiilor fiscale

3
Sancţiunile aplicate
 dobânzi, majorari de intarziere şi penalităţi de întârziere pentru neplata la termen a
obligaţiilor fiscale,
 amenzi contravenţionale (în cazul contravenţiilor, specificate expres pentru fiecare
impozit în parte),
 amenzi penale sau chiar privare de libertate (în situaţii grave, catalogate de lege drept
infracţiuni).

Procedura de compensare.
Rezolvare
Conform Codului de procedură fiscală compensarea se face respectând următoarele reguli:
 creanţele administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor – se compensează sumele
plătite în plus cu cele datorate aceluiaşi buget, iar diferenţa rămasă (dacă este cazul) se poate
compensa cu sumele datorate către celelalte bugete din administrarea Ministerului Finanţelor
Publice, în următoarea ordine:
 bugetul de stat
 fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe
 bugetul asigurărilor sociale de stat
 bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
 bugetul asigurărilor pentru şomaj
 creanţele administrate de unităţile administrativ-teritoriale – se compensează creanţele
debitorului numai cu sumele datorate aceleiaşi categorii de buget (bugete locale)

1. O persoană juridică a înregistrat în evidenţele contabile o sumă negativă a taxei pe


valoarea adăugată de 48.000 lei. În acelaşi timp contribuabilul are următoarele obligaţii
de plată:
 impozit pe profit în sumă de 21.500 lei datorat bugetului de stat
 contribuţii în sumă de 15.700 lei datorate bugetului asigurărilor sociale de stat
 impozit pe clădiri în sumă de 8.700 lei şi taxă asupra mijloacelor de transport în cuantum
de 1.800 lei către bugetul local
Stabiliţi modalitatea în care sumele datorate diverselor bugete pot fi stinse pe seama
sumei negative a taxei pe valoarea adăugată (de rambursat de la bugetul de stat).

S-ar putea să vă placă și