Sunteți pe pagina 1din 4

Facultatea de Științe Economice și G

Gestiunea
estiunea Afacerilor
Str. Teodor Mihali nr. 58-60
Cluj-Napoca, RO-400951
Tel.: 0264-41.86.52-5
Fax: 0264-41.25.70
econ@econ.ubbcluj.ro
www.econ.ubbcluj.ro

FIŞA DISCIPLINEI
Microeconomie
1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca


1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
1.3 Departamentul Administrarea Afacerilor – Sfântu Gheorghe
1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studiu/Calificarea Trunchi comun (Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor & Marketing)

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Microeconomie (ELR0001)


2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Bălteanu Cristina
2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist.univ.drd. Nagy Szilárd
2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Oblig.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de
56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
învăţământ
Distribuţia fondului de timp 94 ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 37
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 27
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24
Tutoriat 3
Examinări 3
Alte activităţi................................... -
3.7 Total ore studiu individual 69
3.8 Total ore pe semestru 150
3.9 Numărul de credite 6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Nu este cazul


4.2 de competenţe Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a  Dotarea sălii cu echipamente multimedia.


cursului  Studenţii nu vor perturba desfăşurarea cursului prin discuţii interpersonale, utilizarea de
telefoane mobile sau alte dispozitive electronice, decât în cazurile în care le este
solicitat acest lucru ca parte din interacţiunea aferentă cursului.
 Protejarea proprietăţii intelectuale a titularului de curs asupra silabusului şi a tuturor
materialelor auxiliare repartizate cursanţilor.
1
5.2. de desfăşurare a  Dotarea sălii cu echipamente multimedia.
seminarului/laboratorului  Termenul predării proiectului de seminar este stabilit de titular de comun acord cu
studenţii. Nu se acceptă cererile de amânare decât pe motive obiectiv întemeiate.
 Pentru predarea cu întârziere a proiectului de seminar, acestea vor fi depunctate cu 10%
din valoarea alocată acestora.

6. Competenţele specifice acumulate

Competenţe  Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice microeconomiei: marfa, utilitatea economică,


profesionale alegerea consumatorului raţional, teoria cererii, comportamentul producătorului, teoria costurilor,
profitul, teoria ofertei, concurenţa pe diferite pieţe.
 Corelarea aspectelor teoretice cu cele practice prin studierea aprofundată a studiilor de caz specifice
tematicii.
 Demonstrarea capacităţii de analiză prin interpretarea corectă a rezultatelor microeconomice.
Competenţe  Analiza metodică a problemelor întâlnite în microeconomie, identificând elementele pentru care
transversale există soluţii consacrate, asigurând astfel îndeplinirea sarcinilor profesionale.
 Identificarea şi valorificarea oportunităţilor de formare în domeniul economic prin dezvoltarea
capacităţii de analiză a principalelor elemente microeconomice, respectiv prin utilizarea eficientă a
aptitudinilor de a elabora strategii adecvate contextului concurenţial (monopol, oligopol etc.).

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei  Dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor necesare utilizării adecvate şi
eficiente a conceptelor specifice microeconomiei în contextul impus de
particularităţile concurenţiale.
7.2 Obiectivele specifice  Însuşirea şi înţelegerea noţiunilor de bază din economie, cum ar fi: nevoile,
resursele, bunurile, cererea, oferta, factorii de producţie, pragul de rentabilitate,
monopolul, oligopolul etc.
 Familiarizarea studenţilor cu modul de funcţionare a întreprinderilor la nivel
microeconomic.
 Aplicarea cunoştinţelor dobândite, în domenii conexe.
 Utilizarea cunoştinţelor la însuşirea celorlalte discipline de specialitate.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii


Obiectul şi metoda economiei politice Prelegere, explicaţie, conversaţie, instruire prin tehnici Durata: 2 ore
video-audio.
Activitatea economică Descriere, explicaţie, problematizare, instruire prin tehnici Durata: 2 ore
video-audio.
Marfa şi economia de mărfuri Descriere, explicaţie, discuţie colectivă, problematizare, Durata: 2 ore
instruire prin tehnici video-audio.
Utilitatea economică Prelegere, explicaţie, problematizare, instruire prin tehnici Durata: 2 ore
video-audio.
Alegerea consumatorului raţional Prelegere, explicaţie, problematizare, instruire prin tehnici Durata: 2 ore
video-audio.
Teoria cererii Prelegere, explicaţie, problematizare, instruire prin tehnici Durata: 2 ore
video-audio.
Firma Prelegere, explicaţie, problematizare, instruire prin tehnici Durata: 2 ore
video-audio.
Comportamentul producătorului Prelegere, explicaţie, conversaţie, discuţie colectivă, Durata: 2 ore
problematizare, instruire prin tehnici video-audio.
Teoria costurilor Descriere, explicaţie, discuţie colectivă, problematizare, Durata: 2 ore
instruire prin tehnici video-audio.
Profitul Prelegere, explicaţie, conversaţie, discuţie colectivă, Durata: 2 ore
problematizare, instruire prin tehnici video-audio.
Teoria ofertei Prelegere, explicaţie, discuţie colectivă, problematizare, Durata: 2 ore
instruire prin tehnici video-audio.
Piaţa cu concurenţă perfectă Descriere, explicaţie, discuţie colectivă, problematizare, Durata: 2 ore
instruire prin tehnici video
2
Piaţa de monopol Prelegere, explicaţie, discuţie colectivă, problematizare, Durata: 2 ore
instruire prin tehnici video-audio.
Pieţe cu concurenţă imperfectă Descriere, explicaţie, discuţie colectivă, problematizare, Durata: 2 ore
instruire prin tehnici video
Bibliografie:
1. Apostol D.M., Microeconomie. Sinteze, aplicaţii şi studii de caz. Editura Universitară, Bucureşti, 2012.
2. Bălăceanu C., Bentoiu C., Microeconomie. Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2007.
3. Bulborea I., Microeconomie şi macroeconomie. Partea I. Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2007.
4. Ioviţu M., Microeconomie şi macroeconomie. Editura ASE, Bucureşti, 2011.
5. Marinescu D.E., Marin D., Manafi I., Microeconomie avansată. Aspecte teoretice şi aplicaţii. Editura ASE,
Bucureşti, 2013.
6. Stancu S., Microeconomie. Comportamentul agenţilor economici în condiţii de certitudine, incertitudine şi risc.
Teorie şi aplicaţii. Editura ASE, Bucureşti, 2012.
7. Ştefan M.C., Dogaru M.M, Microeconomie. Teorie şi aplicaţii practice. Editura Universitară, Bucureşti, 2012.
8. Şteliac N., Microeconomie între teorie şi practică. Editura Risoprint, Cluj – Napoca, 2009.
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii
Apariţia şi dezvoltarea ştiinţei economiei politice Eseu. Durata: 2 ore
Curba posibilităţilor de producţie. Bunurile economice. Eseu, studii de caz. Durata: 2 ore
Marfa şi economia de mărfuri Eseu, studii de caz. Durata: 2 ore
Calculul utilităţii individuale, totale şi marginale Exerciţii. Durata: 2 ore
Calculul economic al consumatorului. Optimul de consum Studii de caz, exerciţii. Durata: 2 ore
Elasticitatea cererii Exerciţii. Durata: 2 ore
Tipologia şi caracteristicile firmei Studii de caz. Durata: 2 ore
Optimul producătorului. Productivitatea factorilor de producţie Studii de caz, dezbatere, Durata: 2 ore
exerciţii.
Mărimea, structura şi dinamica costurilor Dezbatere, exerciţii. Durata: 2 ore
Masa şi rata profitului. Pragul de rentabilitate al firmei Lucrul în echipă, exerciţii.
Durata: 2 ore
Elasticitatea ofertei Exerciţii. Durata: 2 ore
Concurenţa perfectă Studii de caz Durata: 2 ore
Monopolul Studii de caz, eseu. Durata: 2 ore
Concurenţa imperfectă Studii de caz, eseu. Durata: 2 ore
Bibliografie:
1. Bălăceanu C., Bentoiu C., Mărgineanu D., Microeconomie. Aplicaţii. Ediţia a III-a. Editura C.H.Beck, Bucureşti,
2012.
2. Marinescu D.E., Marin D., Manafi I., Microeconomie avansată. Aspecte teoretice şi aplicaţii. Editura ASE,
Bucureşti, 2013.
3. Cocioc P., Jula O., Seminarii de microeconomie. Editura Risoprint, Cluj – Napoca, 2010.
4. Stancu S., Microeconomie. Comportamentul agenţilor economici în condiţii de certitudine, incertitudine şi risc.
Teorie şi aplicaţii. Editura ASE, Bucureşti, 2012.
5. Ştefan M.C., Dogaru M.M, Microeconomie. Teorie şi aplicaţii practice. Editura Universitară, Bucureşti, 2012.
6. Şteliac N., Microeconomie. Aplicaţii practice. Editura Risoprint, Cluj – Napoca, 2007.

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 Cursul oferă posibilitatea formării gândirii economice, precum şi a deprinderilor practice de a opera cu concepte şi
instrumente specifice activităţii desfăşurate la nivelul agenţilor economici, prin dezvoltarea capacităţii de analiză a
unei situaţii microeconomice, precum şi a consecinţelor ce decurg din aceasta.

10. Evaluare

10.3 Pondere în
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota finală
10.4 Curs Claritatea, coerenţa, concizia Examen scris.
expunerii şi explicării conceptelor specifice Pentru fiecare subiect se specifică 70%
microeconomiei. baremul de notare care se comunică
Capacitatea de exemplificare. studenţilor odată cu subiectele.
Rezolvarea corectă a unor probleme concrete
întâlnite în domeniul microeconomiei.
Interpretarea rezultatelor.
3
10.5 Seminar/ Utilizarea corectă a metodologiei de stabilire Verificări la fiecare seminar şi
laborator a elasticităţii cererii şi ofertei, optimului verificare finală. 30%
producătorului, a costurilor, a profitului, a Tematica verificărilor şi baremul de
tipului de concurenţă. notare sunt comunicate studenţilor în
Coerenţa, originalitatea şi claritatea studiului primul seminar.
de caz/eseului.
10.6 Standard minim de performanţă
 Pentru absolvirea acestei discipline este necesară obţinerea unei note finale de minim 5 (cinci).
 Notele acordate sunt între 1 (unu) și 10 (zece).
 Studenţii trebuie să abordeze fiecare problematică (întrebare, aplicaţie practică) din cadrul subiectului de examen.
 Examenul este scris şi durează 120 minute.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar


10.02.2015 Lect. univ. dr. Bălteanu Cristina Asist.univ.drd. Nagy Szilárd

Semnătura directorului de departament: Lect. univ. dr. Olteanu Laura

Data avizării în departament ..............................................................

S-ar putea să vă placă și