Sunteți pe pagina 1din 4

Procuraturii Generale

a Republicii Moldova

Procuraturii Anticorupție

DENUNȚ
DESPRE COMITEREA INFRACȚIUNII

Prin decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 22/40 din 25 decembrie 2008
a fost aprobat Regulamentul local de urbanism al orașului Chișinău. În
Regulamentul local de urbanism (RLU), se indică că pentru zona istorică a
municipiului Chișinău, aceste reglementări nu se aplică până la data aprobării
Planului Urbanistic Zonal pentru zona centru a Chișinăului.
Acest lucru s-a întâmplat pentru că Primăria nu a primit un aviz pozitiv de la
Ministerul Culturii la elaborarea Regulamentului local de Urbanism.
Toate documentele ulterioare care au fost emise de Primăria municipiului
Chișinău pentru această zonă s-a datorat faptului că la acea etapă erau lacune în
legislație, care spunea că în lipsa documentației de urbanism aprobate pot fi eliberate
autorizații în baza unor scheme de dezvoltate realizate de Chișinău Proiect.
La începutul anului 2020, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea
nr. 3 din 6 februarie 2020 cu privire la modificarea actelor legislative, care interzicea
eliberarea autorizațiilor fără documentație de urbanism aprobată de consiliu
municipal Chișinău. Respectiv, eliberarea oricăror acte permisive de construire
pentru partea istorică a municipiului Chișinău, începând cu 21 februarie 2020, a
devenit ilegală.
Iată de ce, la data de 02 aprilie 2021, a fost supus la vot în Consiliul Municipal
Chișinău Proiectul de decizie Nr. 2/26 Cu privirea de securizarea și dezvoltarea
zonei Centru - Nucleul istoric al orașului Chișinău. Această decizie a fost propusă
cu derogare de la Regulamentul de Urbanism al Planului General cu scop de a
reglementa temporar construcțiile în această zonă până la elaborarea și aprobarea a
Planului Urbanistic Zonal Centru.
Esența acestei reglementări temporare este că zonele funcționale și codurile
de urbanism sunt puse în aplicare cu anumiți parametri pentru a fi realizate
construcțiile în zona respectivă.
Spre deosebire de Regulamentul local de urbanism din 2008, proiectul
Deciziei CMC Nr. 2/26 a fost avizat de Ministerul Culturii și a primit un aviz pozitiv.
În textul deciziei propriu-zise și în textul Notei informative la această decizie și în
textul Tabelului de Divergente, se indică că proiectul deciziei CMC a fost elaborată
în baza avizului Ministerul Culturii.
Dar, acest aviz al Ministerului Culturii, care este unul foarte important și
decisiv pentru textul propriu zis al deciziei adoptate nu a fost oferit consilierilor de
a face cunoștință cu el și nici nu este publicat pe site-ul Primăriei, nu a fost transmis
nici Cancelariei de Stat.
În acest context, am solicitat de la Ministerul Culturii o copie a avizului la
proiectul deciziei CMC ”Cu privirea de securizarea și dezvoltarea zonei Centru -
Nucleul istoric al orașului Chișinău”, votată de consiliul municipal Chișinău și
respectiv am depistat că există devieri și că unele informații din aviz sunt ascunse de
primărie, nu se regăsesc în textul decizie, chiar dacă avizul Ministerului Culturii
menționează anumite restricții. Avizul oficial al ministerului diferă conținutul
deciziei CMC din 02 aprilie 2021, Notă informativă a acestei decizii, cât și Tabelul
de Divergente.
Cu toate că toate aceste documente menționate mai sus, sunt diferite de
recomandările Ministerului Culturii, în toate este indicat cum că ar corespunde
avizului Ministerului.
Ele diferă în ceea ce privește trei aspect, sunt tăinuite trei recomandări din
Avizul ministerului care sunt obligatorii și strict necesare. Și anume:
1. Ministerul Culturii avizul emis a indicat caracterul temporar al aplicării decizii și
că valabilitatea reglementărilor care se conțin în Decizia CMC din 02 aprilie 2021
nu poate depăși 18 luni de la data punerii în aplicare.
2. Ministerul a interzis elaborarea oricăror Planuri urbanistice zonale în perimetrul
zonei centrului istoric până la elaborarea și aprobarea Planului Urbanistic Zonal
Centru, iar aceasta nu se regăsește în Decizia CMC din 02 aprilie 2021, pentru a crea
premizele unor construcții ilegale în zona Centru – Nucleul Istoric al Orașului
Chișinău.
3. Ministerul a interzis elaborarea proiectelor cu privire la schimbarea infrastructurii
de transport, iar această interdicție nu se regăsește în Decizia CMC din 02 aprilie
2021.
Conform celor relatate mai sus, vedem falsificarea actelor de către Primăria
Chișinău, cît și de către autorului deciziei, Aliona Mandati.
Consiliul Municipal Chișinău la 02.04.2021 a adoptat Decizia nr. 2/26 ”Cu
privire la securizarea și dezvoltarea zonei Centru – Nucleul Istoric al Orașului
Chișinău”.
Consider că consiliera municipală Aliona Mandati care este autorul
proiectului Deciziei Consiliului Minicipal Chișinău nr. 2/2602.04.2021 ”Cu privire
la securizarea și dezvoltarea zonei Centru – Nucleul Istoric al Orașului Chișinău”
împreună cu secretarul Consiliul Municipal Chișinău dl. Adrian Talmaci, dna
arhitect șef al Primăriei mun. Chișinău Dogotaru Svetlana și alte persoanele cu
funcții de răspundere din cadrul Primăriei mun. Chișinău, au prezentat cu bună
știință în consiliul municipal informații denaturate, prin dosirea și declaraţia
necorespunzătoare adevărului, neprezentarea informaților complete conținute în
Avizul Ministerului Culturii, care ar fi fost de natură să identifice ilegalitatea deciziei
adoptate de Consiliul Municipal Chișinău la 02.04.2021 cu nr. 2/26 și care au produs
consecințe juridice.
Decizia CMC din 02 aprilie 2021 Nr. 2/26 ”Cu privirea de securizarea și
dezvoltarea zonei Centru - Nucleul istoric al orașului Chișinău” conform avizului
Ministerului Culturii putea să aibă termen de aplicare până la 18 luni, respectiv putea
fi în vigoare până la 01 octombrie 2022. Pentru că în conținutul Deciziei Nr.
2/26 din 02 aprilie 2021 nu s-a indicat intenționat termenul de aplicare a
reglementărilor temporare, ea este în vigoare și până la moment. În baza acesteia
Primăria Chișinău a eliberat și se eliberează în continuare acte permisive în
constricție.
În zona Nucleului Istoric a fost schimbată infrastructura de transport, pe str.
31 August au fost întocmite proiecte și executate lucrări de construcție a
infrastructurii rutiere.
În temeiul celor expuse,
SOLICIT:

1. Procuratura Anticorupție să dispună înregistrarea în ordinea prevăzută de


lege în Registrul nr. 1 de evidență a infracțiunilor fapta de aprobare ilegală a Deciziei
Consiliului Municipal Chișinău nr. 2/2602.04.2021 ”Cu privire la securizarea și
dezvoltarea zonei Centru – Nucleul Istoric al Orașului Chișinău”.
2. Procuratura Anticorupție să inițieze urmărirea penală pe faptul aprobării
ilegale a Deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 2/2602.04.2021 ”Cu privire la
securizarea și dezvoltarea zonei Centru – Nucleul Istoric al Orașului Chișinău”, prin
prisma comiterii infracțiunilor de corupție, conexe corupției și declararea
necorespunzătoare a adevărului.
3. Atragerea la răspundere a persoanelor vinovate de declararea
necorespunzătoare a adevărului care au produs consecințe juridice prin aprobarea
ilegală a Deciziei Consiliului Minicipal Chișinău nr. 2/2602.04.2021 ”Cu privire la
securizarea și dezvoltarea zonei Centru – Nucleul Istoric al Orașului Chișinău”.
4. Despre deciziile adoptate rugăm să fim informați în termenii și modul
prevăzut de lege.

Cu respect,

Roman Cujuhari (Președintele Fracțiunii PAS în CMC)


tel. _____________________ _________________

Zinaida Popa (Președintele Fracțiunii PAS în CMC)


tel. _____________________ _________________

Digitally signed by Guneavîi Roman


Date: 2023.01.25 14:41:41 EET
Roman Guneavîi (Expert în dezvoltare) Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
tel. ______________________ _________________

S-ar putea să vă placă și